Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri vishnudharmothara Mahapuranam-1    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

1-Chapter

నారాయణం నమస్కృత్య నరంచైవ నరోత్తమమ్‌ | దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్‌ || 1
2-Chapter నారాయణం నమస్కృత్య సర్వభూత పరాయణమ్‌ | లక్ష్మీసహాయం వరదం శేషపర్యంక శాయినమ్‌ || 1
3-Chapter బ్రహ్మరాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం విబుద్ధే పద్మసంభ##వే | విష్ణుస్సిసృక్షు ర్భూతానాం జ్ఞాత్వాభూమిం జలాంతగామ్‌ || 1
4-Chapter

జాలాంతరగతే భానౌ యత్‌ సూక్ష్మం దృశ్యతే రజః | ప్రథమంతత్‌ ప్రమాణానాం త్రసరేణుం  ప్రచక్షతే || 1

5-Chapter భూలోకః ప్రథమో రాజన్‌ ! శృణుష్వగదతో మమ | పాతాలేనతు తత్తుల్యమూర్ధ్వతః పరికీర్తితః || 1
6-Chapter భూమండలస్య కృత్స్నస్య సంస్థానేన చ భార్గవ ! వదః ప్రమాణం కృత్స్నంతత్‌ తత్రమే సంశయో మహాన్‌ || 1
7-Chapter జంబూద్వీపస్య సంస్థానం విస్తరేణ మహామునే : త్వత్తో7 హంశ్రోతు మిచ్ఛామి యత్ర జాతో7సి భార్గవ! 1
8-Chapter భగవ& ! భారతం వర్షం శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః | కర్మభూమిషు మర్త్యానాం వర్షం భార్గవ ! భారతం || 1
9-Chapter శ్రోతుంజనా నిహేచ్ఛామి సాగరద్వీపవాసినః | ప్రాధాన్యేన భృగు శ్రేష్ఠ ! విస్తరాద్విస్తరోయతః || 1
10-Chapter నివిష్టాన్‌ సాగరే ద్వీపే సప్తాహంకుల పర్వతాన్‌ | నామతశ్శ్రోతు మిచ్ఛామి తత్ప్రసూతాశ్చ | నిమ్నగాః || 1
11-Chapter హిమవత్పాద సంభూతాః పుణ్యాః బ్రహ్మన్‌ విశేషతః ప్రాధాన్యేన సమాచక్ష్వ ! నద్యః పాపభయాపహాః || 1
12-Chapter భారతస్యా స్యవర్షస్య భేదే7స్మి న్నవమే ప్రభో ! | కిమర్థం సాగరః ఖాతః స కృతస్సగరైస్తథా || 1
13-Chapter కోసలేవిషయే స్ఫీతే తస్మిన్‌ మను జపుంగవ ! దేవానా మప్యయోధ్యాస్తి త్వయోధ్యానామతఃపురీ || 1
14-Chapter వైవస్వతేనమనునా యేన సానిర్మితాపురీ సతుకృత్వా చిరం రాజ్యమిక్ష్వాకు మభిషిచ్య చ || 1
15-Chapter ఇక్ష్వాకో రభవత్పుత్రో వికుక్షిర్నామ ధార్మికః | కకుత్థ్స స్తనయ స్తస్య చానేనా స్తస్య చాత్మజః || 1
16-Chapter భాతతస్యాస్య వర్షస్య భాగేస్మి న్నపమే నృప ! సముద్రో వాలుకాపూర్ణ ఉజ్జానక ఇతిశ్రుతిః || 1
17-Chapter ధుంధుమారాద్దృఢాశ్వస్తు హర్యశ్వస్తస్యచాత్మజః | నికుంభ స్తస్యతనయః సుహితశ్చ తదాత్మజః || 1
18-Chapter సగరస్యతు తే పుత్రాః సంహతా వీర్యసంయుతాః | సంజాతా దైవయోగేన దేవబ్రాహ్మణ కంటకాః || 1
19-Chapter రాజ్యం ప్రాప్య మహాతేజాః దిలీపతననయోనృపః | నరకస్థాన్‌ పితౄన్‌ శ్రుత్వా రాజ్యంన్యస్యాశు వృద్ధయే || 1
20-Chapter భాగీరథీత్వం గంగాత్వం దేవనద్యా మయాశ్రుతమ్‌ | కిమర్థం జాహ్నవీ లోకే కథ్యతే సాగరం గమా || 1

21-Chapter

గంగా విష్ణుపదీ లోకే కిమర్థం కథితాబుధైః | తన్మమాచక్ష్వ తత్త్వేన భృగువంశ వివర్ధన ! || 1

22-Chapter

బ్రహ్మా& ! విష్ణుపదీ గంగా త్రైలోక్యం వ్యాప్య తిష్ఠతి | యథాతథా భృగుశ్రేష్ఠ ! సర్వమేవ ప్రకీర్తయ || 1
23-Chapter భగీరథస్య రాజర్షే ర్వంశ ముత్తమ పూరుష ! త్వత్తో7హం శ్రోతు మిచ్ఛామి గంగా యేనావతారితా || 1
24-Chapter దేవకార్యం వినా విష్ణుర్నోత్పత్స్యతి మహీతలే | కస్మి& కార్యే బభూవా7సౌదత్తాత్రేయ ఇతిశ్రుతః || 1
25-Chapter బ్రహ్మణో7త్రి స్సుతః శ్రీమా& ప్రభావా ద్బ్రహ్మణానమః | ప్రభాకర స్తస్య సుతః పితామహసమో గుణౖః || 1

26-Chapter

నాకపృష్ఠా గతాభూమి ర్దదర్శ మధుసూదనమ్‌ | రత్నాసన గతం వీరంశ్రియా పరమయా యుతమ్‌ || 1
27-Chapter తే సమేతా స్సమాసాద్య పితామహ సభాం శుభామ్‌ | పద్మాసన గతం తత్ర దదృశుః పద్మ సంభవమ్‌ || 1
28-Chapter రుద్రలోక మథాసాద్య దదృశు స్త్ర్యంబకం తదా | నహ్ని పుంజ ప్రకాశేన జటాభారేణ రాజితమ్‌ || 1
29-Chapter గతే సురేశ్వరే దేవే శ##క్రే చ సపురోహితే | జగత్యాంచ ప్రయాతాయాం దేవదేవో మహేశ్వరః || 1
30-Chapter సదదర్శ తతోగత్వా విపులం సూర్యమండలమ్‌ | చంద్రమండల మానేన మానం యస్యచ సంస్క్రతమ్‌ || 1
31-Chapter ద్విజరూప మథాస్థాయ దేవదేవోపి భాస్కరః | మాహిష్మతీం య¸° శీఘ్రం నగరీం రత్నమాలినీమ్‌ || 1
32-Chapter సర్వదెవా తిదేవస్య బ్రాహ్మణస్తనయో భృగుః | పౌలోమ్యాం జనయామాస చ్యవనం భగవా& భృగుః || 1

33-Chapter

ఔర్వస్య భార్య ధర్మజ్ఞా నామ్నా సత్యవతీ శుభా | వనే పర్యచరత్‌ భక్త్యా గాధిజా భృగునందనమ్‌ || 1
34-Chapter బ్రహ్మణోత్రి స్సుతః సౌమ్యః సుత స్తస్యాపి చంద్రమాః |
35-Chapter ఏవముక్త్వా సత్యవతీ కాలేపూర్ణే ద్విజోత్తమమ్‌ | జనయామాస ధర్మజ్ఞం జమదగ్నిం తపోధనమ్‌ || 1
36-Chapter అథ బాల్యం సముత్తీర్ణో రామో భృగు కులోద్భవః | శుశ్రూష మాణః పితరం నిత్యమాస్తే మహాయశాః || 1
37-Chapter ఏతస్మిన్నేవ కాలేతు కాష్ఠోదర్కాస్సుదారుణాః | బభూవు స్సుమహోత్పాతాః సైంహికేయ నివేశ##నే || 1
38-Chapter రత్నచిత్రాం సువిపులాం సమాసాధ్య సభాం తదా ! సింహికా తనయఃసాల్వః శుక్రం వచన మబ్రవీత్‌ || 1
39-Chapter ఏవముక్త్వాగతే శుక్రే గవిష్ఠోవాక్య మబ్రవీత్‌ | రాజ& ! శుక్రస్యవచనం క్రియతా మవిచారయ& || 1
40-Chapter ఏతస్మిన్నేవ కాలేతు సాల్వస్యచ మహాత్మనః | శీర్షమాత్రావశిష్టస్తు దదృశే చాగ్రజస్యచ ||1
41-Chapter సా కామబాణాభిహతా సమీక్ష్య మధుసూదనమ్‌ | స్వయం వృతవతీ నాథం భర్తార మపరాజితమ్‌ || 1
42-Chapter బభూవ నారీ కల్యాణీ సదేవో మధుసూదనః | అనిర్దేశ్య వయోరూపా సర్వ లక్షణ పూజితా || 1
43-Chapter బలిబాణ మహాకూర్మం శంబరావర్త భీషణమ్‌ | అనుహ్రాద మహాగ్రాహం కాలకేయ మహాజలమ్‌ || 1
44-Chapter ఏవముక్త స్తదా సాల్వో రాహుణా భీమవిక్రమః | జగాద భ్రాతరం వాక్యం సారభూత మహేతుమత్‌ || 1

45-Chapter

రాహౌ దిన మసంప్రాప్తే సాల్వేరాజ్ఞి సభాంగతే | రామేణ ప్రేషితో దూతః సంప్రాప్త స్త్వకృత వ్రణః || 1

46-Chapter

వ్యస్పంద తాథ సాల్వస్య రాజన్‌ ! బాహు రదక్షిణః |
47-Chapter వహ్ని జ్వాలా గ్రవర్ణేన జటాజూటేన రాజితమ్‌ | గగనార్ధ మివారూఢం నిదాఘే రవిమండలమ్‌ || 1
48-Chapter సింహికాపుత్రసై న్యేన హన్యమాన స్తదా రణ | గోచరాభ్యా గతాన్‌ సర్వాన్‌ రామో నిన్యే యమక్షయమ్‌ || 1
49-Chapter తతస్సాల్వో మహాతేజాః కుంజరేణ తపస్వినా | అర్పయామాస ధర్మజ్ఞ! రేణుకానందవర్ధనమ్‌ || 1
50-Chapter బ్రహ్మాస్త్రం వైష్ణవం రౌద్రమాగ్నేయ మథావాసవం | అస్త్రంచ నైరృతం యామ్యం కౌబేర మధ వారుణమ్‌ || 1
51-Chapter కైలాసశిఖరే రమ్యే నానా ధాతు విచిత్రితే | నానా ద్రుమలతా కీర్ణే నానా పక్షి నినాదితే || 1
52-Chapter త్వదుక్తోయ మనుప్రశ్నో రామ ! రాజీవలోచన ! త్వమేకః శ్రోతుమ ర్హోసిమత్తో భృగుకులోద్వహ! || 1
53-Chapter వరాహం నరసింహంచ వామనం చ మహేశ్వర ! | త్వత్తోహం శ్రోతుమిచ్ఛామి ప్రాదుర్భావాన్‌ మహాత్మనః || 1
54-Chapter హిరణ్యాక్షే హతే దైత్యే భ్రాతాతస్య మహాత్మనః | హిరణ్యకశిపు ర్నామ చకారోగ్రం మహత్తపః || 1
55-Chapter ¤¦¦¦¾»½[ z¤¦¦¦LRißáùNRPbPF¢ µyƒ«s®ªs[ ®µ…[ª«sNRPLiÈÁZNP[ e x¤¦¦¦»R½ZaP[uyxqsVòQ\®µ…¾»½[¸R…WM Fy»yÎÏÁ»R½ÌÁª«sWúbP»yM ee 1
56-Chapter తస్యదేవాదిదేవస్య విష్ణో రమితతేజసః | త్వత్తోహం శ్రోతు మిచ్ఛామి దివ్యా ఆత్మవిభూతయః || 1
57-Chapter అరాధ్యతే సభగవా& కర్మణా యేన శంకర! | తత్సమాచక్ష్వ | భగవ& ! సర్వసత్త్వసుఖప్రదమ్‌ || 1
58-Chapter అహింసా సత్యవచనం దయా భూతేష్వనుగ్రహః | యసై#్యతాని సదారామ | తస్య తుష్యతి కేశవః || 1
59-Chapter ఉపోషితేన యేనేహ యంయం కామం ప్రయచ్ఛతి | తదహం శ్రోతుమిచ్ఛామి గదతస్తే పృషధ్వజ || 1
60-Chapter ఉపవాసా సమర్థానాం కిం స్యాదేక ముపోషితమ్‌ | మహాఫలం మహాదేవ ! తత్సమాచక్ష్వ ! పృచ్ఛతః || 1
61-Chapter తస్యమాయా శరీరస్య విష్ణోరమితి తేజసః | ప్రాప్నుప న్తికథం స్థానం నిత్యమక్షయ్య మవ్యయమ్‌ || 1

62-Chapter

భోగానా మర్జనం కార్యం తతో రామ ! స్వకర్మణా ! స్థిరాణా మస్థిరాణాంచ యథావద్భృగు నందన ! 1

63-Chapter

పాద పీఠా న్తకం కర్మ కృత్వా ప్రా గుక్త మంజసా | నివేద్య దర్పణం దేవ ! తతో మాత్రాం నివేదయేత్‌ || 1
64-Chapter అదౌదేశే తధారామ ! ప్రయత స్సుసమాహితః | స్వాధ్యాయే నార్చయేద్దేవం ప్రయతే నాన్తరాత్మనా || 1
65-Chapter జానుతుల్యం మృదుశుభం చైలాజిన కుశోత్తరమ్‌ | శుచౌ దేశే ప్రతిష్ఠాప్యస్థిర మానస మాత్మనః || 1
66-Chapter కైలాస శిఖరే రమ్యే రామస్య రమత స్తదా అజగామ హరం ద్రష్టుం దేవదేవః పురందరః || 1
67-Chapter వైష్ణవం చాపరత్నంతత్‌ కిమర్థం భవతా కరే | స్యస్తంచ తన్మే భగవన్‌ | చాపరత్నంచ కీదృశమ్‌ || 1
68-Chapter ఏవముక్త స్తదా రామో దేవదేవేన శంభునా | ప్రణమ్య శిరసాదేవం పార్వతీం వరదాం తధా || 1
69-Chapter తస్మిన్పురవరే రమ్యే రత్నచిత్ర సభాగతం | రత్నాసన గతం వీరం చారుకుండల లోచనమ్‌ || 1
70-Chapter సన్నద్ధం దానవగుణం పతాకాశతసంకులం | నానాప్రకారవాదిత్రం సింహనాద బలోద్ధతం || 1
71-Chapter యత్స శుశ్రావ ధర్మాక్మా వరుణాత్‌ భృగునందన! తన్మమాచక్ష్వ తత్వేన పరం కౌతూహలం హి మే || 1
72-Chapter స్నెిగ్ధవై డూర్య సంకాశ ! యాదోగణ జలేశ్వర! | త్వత్తోహం శ్రోతుమిచ్ఛామి కాలసంస్థాం మహాభుజ ! || 1
73-Chapter లఘ్వక్షర సమామాత్రా నిమేషః పరికీర్తితః | అతస్సూక్ష్మతరః కాలో నోపలభ్యో భృగూత్తమ ! || 1
74-Chapter యదేత దుక్తం రామస్య వరుణన మహాత్మనా | ఏతచ్ర్ఛుత్వాతు మేజాత స్సంశయో భృగునందన ! || 1
75-Chapter మన్వంతరే పరిక్షిణ యాదృశీ ద్విజ ! జాయతే | సమవస్థా మహాభాగ ! తాదృశీం వక్తు మర్హసి || 1
76-Chapter బ్రాహ్మస్య దిపసస్యాన్తే యాదృశీ ద్విజ ! జాయతే | జగతోస్యసమావస్థాతాదృశీం వక్తు మర్హసి || 1
77-Chapter మహా కల్పక్షయే బ్రహ్మన్‌ ! సమవస్థాం వదస్వమే | భవాన్‌ జ్ఞాన నిధిః స్ఫీతో యదా బ్రహ్మా పితామహః || 1
78-Chapter సప్తమస్తే మహాబాగ ! జాతస్య దివస స్త్వయమ్‌ | వర్తతే బ్రహ్మణో బ్రహ్మన్‌ ! తత్ర మన్వంతరక్షయే || 1
79-Chapter కస్త్వసౌ బాలవేషేణ కల్పాంతేషు పునః పునః | దృష్టోపి స త్వయా జ్ఞాత స్తత్ర కౌతూహలం మహత్‌ || 1

80-Chapter

బ్రహ్మణోస్య సముత్పత్తి మారభ్యసుమహాద్యుతే !
81-Chapter త్వయోదితానాం సర్వేషాం సమాసేన పృధక్‌ పృధక్‌ | కాలస్యావయవానాం చశ్రోతు మిచ్ఛామి దేవతాః || 1
82-Chapter భగవాన్‌ వాసుదేవశ్చ తధాసంకర్షణః ప్రభుః | ప్రద్యుమ్న శ్చానిరుద్ధశ్చ కృతాదీనాంచ దైవతాః || 1
83-Chapter

ఉత్తరం త్వయనం దివ్యం, పైత్ర్యంస్యా ద్దక్షిణాయనమ్‌ | వసస్తశ్చాగ్ని దైవత్యః శాక్రోగ్రీష్మ ఉదాహృతః || 1

84-Chapter లగ్నాని ద్వాదశో క్తాని దినరాత్రేణ నిత్యశః | యత్రా దిత్యః స్థితో రాశౌ తదాధ్యాని నరాధిప! || 1
85-Chapter శుభోవాప్య శుభో వాపి కథం కాలో మహీతలే | జ్ఞాయతే భార్గవశ్రేష్ఠ! తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః || 1
86-Chapter

ప్రతిదేశం మహాభాగ! కధం ప్రాప్తముపద్రవమ్‌ | విజ్ఞాయతే ద్విశ్రేష్ఠ! తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః || 1

87-Chapter

శుభాశుభ పరిజ్ఞానం భగవన్‌ ! పురుషం ప్రతి | త్వత్తోహం శ్రోతుమిచ్ఛామి తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః || 1

88-Chapter

గ్రహాణాం భృగు శార్దూల ! నక్షత్రాణాం తధైవచ | పూననే విధిమాచక్ష్వ! తత్ర మే సంశయో మహాన్‌ ||

89-Chapter

శకృన్మూత్రంతు సంగృహ్య శేతస్య పృషభస్యచ | శ్వేతగోః పయసా సార్దం స్నాతవ్యం కుశవారిణా || 1
90-Chapter

గ్రహాణాం భార్గవశ్రేష్ఠ! నక్షత్రాణాం తధైవచ | పూజావిధి మహం త్వత్తః శ్రోతు మిచ్ఛామి తత్త్వతః || 1

91-Chapter

గ్రహాణాం భార్గవ శ్రేష్ఠ! నక్షత్రాణాం పృధక్‌ పృధక్‌ | స్థానాని శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్పీడా శకునా న్యహమ్‌ || 1

92-Chapter

ప్రాక్తంత్రోత్తర తంత్రౌ ద్వౌ సర్వేషామగ్ని కర్మణామ్‌ | త్వత్తోహం శ్రోతుమిచ్ఛామి సర్వధర్మ భృతాం వర! || 1

93-Chapter విస్తరాచ్ఛ్రోతు మిచ్ఛామి గ్రహనక్షత్ర పూజనమ్‌ | త్వత్తోహం భార్గవశ్రేష్ఠ! తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః ||
94-Chapter ఏకైకస్యేద ముక్తంతే విధానం ద్విజ! పూజనే ! సర్వగ్రహాణాం యజనే విధాన మమ కీర్తయ! || 1
95-Chapter అవాహనా న్యతో పక్ష్యే సర్వేషాం పార్థి వోత్తమ! | సర్వస్యావాహన స్యాన్తేశ్లోకోయం పరికీర్త్యతే || 1
96-Chapter

సర్వేషాం తు సమాచక్ష్వ గంధమాల్యం తధై వచ | ధూపం బ్రహ్మన్‌ ! స యనైవేద్యం పానంచైవ పృథక్‌ పృథక్‌ || 1

97-Chapter సవర్ణాని గ్రహర్షాణాం దిశాంచ జగతీపతే! | నిత్యం దేయాని వాసాంసి పతాకాశ్చ విజానతా |l 1
98-Chapter ధ్రువస్థాన నివిష్టానాం దేవతానాం మహీపతే! | గుగ్గులుం ఘృతసంయుక్తం ధూపం దద్యా ద్విచక్షణః || 1
99-Chapter ధ్రువస్థాన నివిష్టానాం దేవతానాం నరాధిప! | దధ్యోదనం పాయసంచ ప్రత్యేకం వినివేదయేత్‌ || 1
100-Chapter ధ్రువస్థాన నివిష్టానాం దేవతానాం పృధక్‌ పృధక్‌ | పానాయ దాపయేత్‌ క్షీరం ప్రీతయే వాన్తరాత్మనః || 1
101-Chapter ధ్రువస్థాననివిష్టానాం దేవతానాం మహీపతే ! | ఘృతాకై రక్షతై ర్హోమఃకార్యశ్చ సతిలైర్భవేత్‌ || 1
102-Chapter ధ్రువా ద్యౌరితి మంత్రేణ హోమః కార్యోధ్రువస్యతు | ఊర్ధ్వో అధర ఇత్యేవ ధ్రువాయాశ్చదిశో భ##వేత్‌ || 1
103-Chapter ధ్రువస్థాననివిష్టానాం దేవతానాం పృధక్‌ పృధక్‌ | దక్షిణార్థే ప్రదాతవ్యం సర్వేషా మేవ కాంచనమ్‌ || 1
104-Chapter ఏవంశాన్త్యవసానేతు యజనస్య యాజకః | హృది విన్యస్య దర్బాగ్రాన్‌ తధా స్వేదక్షిణ కరే|| 1
105-Chapter హవిష్యాశీ తతస్తిష్ఠేత్‌ బ్రహ్మచారీచ తాం నిశామ్‌ | గ్రహశాన్తి రియం పోక్తా మయా కల్మషనాశినీ || 1
106-Chapter ధ్రుస్యాహం ద్విజశ్రేష్ఠ! బ్రాహ్మణానాం పృథక్‌ పృథక్‌ | సంభవం శ్రోతు మిచ్ఛామి నక్షత్రాణాం చ మానద |
107-Chapter పూర్వం బ్రహ్మా మహీపాల సిసృక్షు ర్వివిధాః ప్రజాః | అభ్యయుంక్త తదాత్మానం తస్యయుక్తస్య పార్థివ || 1
108-Chapter వజ్రః : -దక్షస్య వంశం సకలం నక్షత్రాణాంచ సంభవమ్‌ | త్వత్తోహం శ్రోతు మిచ్ఛామి సర్వ ధర్మభృతాంవీరః || 1
109-Chapter అద్య మాజగవం నామ ధనుర్గృహ్య మహాయశాః | దృష్ట్వా జాతం పృథుం దేవాః సర్వఏవసవాసవాః || 1
110-Chapter అంతర్ధానః పృధోః పుత్రో హవిర్ధానః తదాత్మజః | ప్రాచీన బర్హిస్తత్పుత్రః పృధివ్యా మేకరాట్‌ బభౌ ||
111-Chapter మహాదేవేన ఋషయః శప్తాః స్వాయంభువేనర్తే | తేషాం వైవస్తతే ప్రాప్తే సంభవం మమకీర్తయ ||
112-Chapter మరీచితనయా రాజన్‌ : సురూపానామ విశ్రుతా! ఖార్యాహ్యంగిరసో దివ్యా యస్యాః పుత్రా దశస్మృతా
113-Chapter అత్రివంశ సముద్రూతాన్గో త్రకారాన్ని బోధమే | కర్పూరాయణ శాఖేయాస్తధా శారాహణాశ్చయే ||
114-Chapter మరీచేః కశ్యపః పుత్రః కశ్యపస్య తధా కులే | గోత్రకారవృన్వషీక్ష్యే తేషాం నామా ని మేశృణు || 1
115-Chapter మరీచేః కశ్యపః పుత్రః కశ్యపస్య తధా కులే | గోత్రకారవృన్వషీక్ష్యే తేషాం నామా ని మేశృణు || 1
116-Chapter మార్కండేయ ఉవాచ : వసిష్ఠ వంశజాన్విప్రాన్నిబోధగదతో మమ | ఏకార్షేయశ్చ ప్రవరో వషిష్ఠానాం ప్రకీర్తితః ||
117-Chapter బభూవ పార్థివశ్రేష్ఠ! యజ్ఞై స్తస్య మహాత్మనః | శాంతాత్మా పార్థివ శ్రేష్ఠ విశశ్రామ తదాపురా || 2
118-Chapter అతః పర మగస్త స్యవక్ష్యే వంశోధ్బవాన్‌ ద్విజాన్‌ | అతస్త్యేయః కరంభోయః కౌసల్యాకులజా స్తధా || 1
119-Chapter అస్మిన్యైవ స్వతేప్రాప్తే శృణు ధర్మస్య పార్థివ! | దాక్షాయణ్యాశ్చ సకలం శృణు త్వం వంశముత్తమమ్‌ || 1
120-Chapter అతః పరం కశ్యపస్య శృణువంశం నరాధిపః యత్రప్రాయేణ సంభూతం జగత్థ్సవరజంగమమ్‌ ||
121-Chapter దితిః పుత్త్రద్వయం రాజన్‌! జనయామాస విశ్రుతమ్‌ | హిరణ్యాక్షం చ దుర్ధర్షం హిరణ్యకశిపుం తధా || 1
122-Chapter వజ్రువాచ : హిరణ్యకశిపోః పుత్త్రః కాలనేమిర్మహాసురః | కధంకృష్ణేన నిహత స్తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః || 1
123-Chapter జగదాయుర్భవాన్వాయో : శరీరస్థః శరీరిణామ్‌ | అనంతమూర్తి ర్ధర్మాత్మా దేవోనారాయణః ప్రభుః || 1
124-Chapter నాయ్వగ్నీ సహితౌగత్వామయతారపురోగమాన్‌ | జిగ్యతుః సమరే దైత్యా న్నానా ప్రహరణోద్యతాన్‌ || 1
125-Chapter మార్కండేయఉవాచ :- దృష్ట్వా సపురతోదేవం దాన వానభ్య భాషత | అయం సదృశ్యతే విష్ణుర్గానవా యేన ఘాతితాః ||
126-Chapter వజ్ర ఉవాచ : యదుక్తం దైత్యవాధేన దైత్వానాం కాలనేమినా | పాతాల దైత్య శమనం వపుర్దేవస్య చక్రిణః || 1
127-Chapter వజ్ర ఉవాచ : దితిర్వినష్ట పుత్త్రాచయచ్చకార ద్విజో త్తమ : తన్మమావక్ష్య సంక్షేపాత్‌ తత్రమే సంశయోమహాన్‌ || 1
128-Chapter జనయామాస రాజేంద్ర! దనుర్దానవ పుంగవాన్‌ | విప్రచిత్తి ముఖాన్వీరాన్‌ దైత్య పక్షముపాశ్రితాన్‌ || 1
129-Chapter వజ్ర ఉవాచ : ఉర్వశీచ కధంజాతా బుధజం పార్ధివం కథమ్‌ | పతిం కృతవతీ దేవీ మానుషం తత్ప్రకీర్తయ || 1
130-Chapter వజ్రుఉవాచ :- నాకంత్యక్త్వోర్వశీ బ్రహ్మన్‌ ! బుధ పుత్త్రం కథంగతా | క్వచసా తంరేంద్రేంద్రం దృష్ట వత్య పరాజితం ||
131-Chapter ఊర్వశీ రంభయాసార్ధం జగాను త్వరితం తదాకామార్తాసిద్ధ మార్గేణ సాదదర్శాధ నారదమ్‌ ||
132-Chapter సూర్యాస్తమయ మిచ్ఛంతీం జ్ఞాత్వారంభా తథోర్వశీమ్‌ | వినోదార్థంహి తస్యాశ్చదర్శయామాసతద్వనమ్‌ || 1
133-Chapter ఇత్యుక్తారంభయా వాక్యం దృష్ట్వా రాజా సమాగతమ్‌ | హృష్టా సషాధ్వసా దేవీ బభూవాథ తధోర్వశీ ||
134-Chapter వ్రాసాదేషు విచిత్రేషు తధా మణిగృహేషుచ | పుష్పవేశ్మసు రమ్యేషు తధావస్త్ర గృహేషుచ ||
135-Chapter ఊర్వశ్యాగమనేయత్నం చక్రుస్తే మంత్రముత్తమమ్‌ | గంధర్వస్తూగ్రసేనాఖ్య స్త దామరిత్రమ భాషత ||
136-Chapter

ఉర్వశ్వపివరారోహా మదనేనాఖిపీడితా | జగాద నారద స్యాధ స్వామవస్థాం నృపంవినా || 1

137-Chapter తతః సస్వపురం ప్రాప్య చాగ్న్యపాసన తత్పరః | ఈజేబహువిధైర్యజ్ఞైః ప్రజా ధర్మేణ పాలయన్‌ || 1
138-Chapter వజ్రుఉవాచ : వర్తంతేపితరః స్వర్గేకేషాంచిన్నరకేతథా నరకస్థాః ఫలం దాతుం కథంశక్తా వదస్వమే || 1
139-Chapter వజ్రుఉవాచ : వైవస్వతేంతరేప్రాప్తే ప్రథమేభృగునందన! | శ్రాద్ధం ప్రదర్శితంకేన! తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః || 1
140-Chapter వజ్రఉవాచ : భగవంచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛామి కథ్యమానమహంత్వయా | విధింశ్రాద్ధస్య ధర్మజ్ఞ! తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః || 1
141-Chapter వజ్రఉవాచ : కస్మిన్‌దేశే కర్తవ్యం శ్రాద్ధంభృగుకులోద్వహ! | కించదేయ మదేయంచ తన్మేబ్రూహిద్విజోత్తమ! 1
142-Chapter శ్రాద్ధకాలం సమాచక్ష్వ సర్వధర్మ భృతాంవర | కస్మి న్కాలేకృతే శ్రాద్ధేప్రీయంతేపితరోనృణామ్‌ || 1
143-Chapter కసై#్మ శ్రాద్ధంనదాతవ్యం కేన భుక్తం మహా ఫలమ్‌ | భవతీహ ద్విజశ్రేష్ఠ తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః || 1
144-Chapter కస్మిన్‌ బహుఫలం శ్రాద్ధం దేశేబ్రాహ్మణ పుంగవ | ఏతత్సర్వం సమాచక్ష్వ భవాన్‌ బ్రహ్మాఇవాపరః || 1
145-Chapter అతః పరం ప్రవక్ష్యామి పితృభిర్యాః ప్రకీర్తితాః | గాథాః పార్థివ శార్దూల! కామయద్భిః పురేస్వకే || 1
146-Chapter ఉపవాసాశ్రితం సమ్యగ్లోక ద్వయ ఫలప్రదమ్‌ | కథితం భవతా సర్వం యత్పృష్టోసిమయాద్విజ || 1
147-Chapter అశ్వయుక్‌ కృష్ణ పక్షస్య పంచదశ్యాం నరాధిప | కార్తికేప్యథవా మాసి వృషోత్సర్గం నరాధిప || 1
148-Chapter వజ్రువాచ : చరితం బుధపుత్త్రస్య మార్కండేయ మయాశ్రుతమ్‌ | శ్రుతః శ్రాద్ధవి ధిః పున్యః సర్వపాప ప్రణాశనః ||
149-Chapter సదదర్శ నదీం పుణ్యాం రమ్యాం హైమవతీం శుభామ్‌ | గంధర్వ గణసంకీర్ణాం నిత్యంశ##క్రేణ సేవితామ్‌ || 1
150-Chapter ఆలోకయన్నదీం పుణ్యాంతత్సమీ రహృతక్లమః | సగచ్ఛన్నేపదదృశేహి మవంతం మహాగిరిమ్‌ || 1
151-Chapter తసై#్యవ పర్వతేంద్రస్య ప్రదేశం సుమనోహరమ్‌ | 1 అగమ్యంమానుషై రన్యైర్దైవయోగాదు పాగతః || 1
152-Chapter తత్ర¸°తౌ మహాశృంగౌమహా వర్షమహిహామౌ | తృతీయంతుతయోర్మధ్యేశృంగ మత్యంతముచ్ఛ్రితమ్‌ ||
153-Chapter మార్కండేయ ఉవాచ : గత్వాశ్రమ పదేరాజా త్యక్తాహార పరిచ్ఛదః | క్రీడా విహారైంర్గంధైర్వైః పశ్యత్య ప్సరసస్సహ ||
154-Chapter ఫాల్గునామల పక్షాంతే రాజాస్వప్నే పురూరవాః | తసై#్యవదేవదేవ స్యశుశ్రావ గదితం శుభమ్‌ || 1
155-Chapter శ్రోతుమిచ్ఛామి భగవన్రూ వసత్రం మహాఫలమ్‌ | యత్సమాప్తౌ భవిష్యామి దివ్య రూపధోరోమునే || 1
156-Chapter భగవన్సర్వ ధర్మజ్ఞ ! పితామహ! మహాద్యేతే! | గురుత్వంతువ్రతే బ్రహ్మన్‌ కర్తుమర్హసిమానద! || 1
157-Chapter వజ్రఉవాచ : ద్వాదశీషు కథం విష్ణుః సోపవాసేన పూజితః | రాజ్యప్రదఃస్యాద్ధర్మజ్ఞ! తన్మేత్వంబ్రూహి తత్త్వతః ||
158-Chapter మార్కండేయ ఉవాచ : మార్గశీర్షస్య మాసస్య శుక్లపక్షా జ్జనాధిప! | అరభ్యాభ్యర్చయే ద్దేవం ద్వాదశీషునదైవతు || 1
159-Chapter వజ్ర ఉవాచ : భగవంచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛామి ద్వాదశీషు పృథక్పృథక్‌ | ఉపోష్యకింఫలంలోనే శుక్లపక్షే విధీయతే || 1
160-Chapter వజ్ర ఉవాచ : కేవలం కృష్ణపక్షస్య ద్వాదశీషు జనార్దనమ్‌ | కదాప్రభృతి ధర్మజ్ఞ విధినాకేనచార్చయేత్‌ || 1
161-Chapter వజ్ర ఉవాచ : ఉపవాసాసమర్థానాం శుక్లపక్షేద్విజోత్తమ! | ఏకాయాద్వాదశీపుణ్యాతాంవదస్వమమానఘ! || 1
162-Chapter అత్రాప్యుదాహరంతీమమితిహాసంపురాతనమ్‌ | మహత్యరణ్య యద్వృత్తం భూమిపాల పురాతనమ్‌ || 1
163-Chapter వజ్ర ఉవాచ : ఏకాముషోష్య కృష్ణాంయాం ద్వాదశీం విధినా నరః | మహత్ఫలమవాప్నోతి తాం సమాచక్ష్వభార్దవ! || 1
164-Chapter అత్రాప్యుదాహ రంతీమ మితిహాసంపురాతనమ్‌ | మాగధేషుతు యద్వృత్తం తచ్ఛృణుష్వ నరాధిప ! || 1
165-Chapter వజ్రువాచ : హోతవ్యే విష్ణుదేవత్యే సావిత్రేమేత్వయోదితా | హోమకర్మణి సందేహోమహాన్మేభృగునందన! || 1
166-Chapter వజ్రఉవాచ : మహావర్తిప్రదానస్య యత్ఫలం కురునందన! | తన్మమాచక్ష్వం తత్త్వేన విధిం కాలంతథై వచ || 1
167-Chapter మార్కండేయ ఉవాచ : అత్రాప్యుదాహరంతీమ మితిహాసం పురాతనమ్‌ | దీపదానాల్లలితి కాయదవాప పురానృప ! 1
168-Chapter వజ్రువాచ : ఉపవాసాసమర్థానాం హీనానాం ద్రవిణనచ | కర్మణాకేన ధర్మజ్ఞ ! తోష మాయాతి శంకరః || 1
169-Chapter వజ్రః ఉవాచ : అటవ్యో దారుణా బ్రహ్మన్‌ ! సింహవ్యాఘ్రవిషేవితాః | తస్కరా చరితాఘోరాః సరీనృప విమిశ్రితాః ||
170-Chapter మార్కండేయః : ఆత్రాప్యుదాహర న్తీమ మితిహాసం పురాతనమ్‌ | ఫలమాసాద్య యద్గీతం దేవ వేశ్మోపలేపనే || 1
171-Chapter వజ్ర ఉవాచ : సతురాజా మయా బ్రహ్మన్‌ మాంధాతా భువనేశ్వరః | మహేశ్వరేణ శూలేన లవణన హతః శ్రుతః ||
172-Chapter ప్రాదుర్బావా వరాహాద్యాః సర్వేశ స్యామితాత్మనః | మహాభూతచయా స్సర్వేజన్మ మృత్యు యుతాశ్చమే || 1
173-Chapter యువనాశ్వేన యద్రజ్ఞా పుత్రీయంతు కృతం వ్రతమ్‌ | తమహం శ్రోతు మిచ్ఛామి జానానాం హితకామ్యయా || 1
174-Chapter ఇద మన్యత్‌ ప్రవక్ష్యామి మాసనక్షత్ర పూజనమ్‌ యత్ఫలం దేవ దేవస్య పురుషః సముపాశ్నుతే | 1
175-Chapter అత్రతే వర్ణయిష్యామి కథాం పాప ప్రణాశినీమ్‌ | స్వర్తేవృత్తాం సమాశ్రిత్య మాసనక్షత్ర పూజనమ్‌ ||
176-Chapter ఇంద్ర ఉవాచ : యస్మిన్‌ కాలే వ్యతీతాయే షడింద్రాభూరితేజసః | తేషాం చరిత మిచ్ఛామి శ్రోతుం విస్తరశః శుభే ||
177-Chapter మనుః స్వరోచిషోనామ బభూవ తదనంతరమ్‌ | యస్యాసన్‌ సుమహాభాగాః పుత్రాః భూమండలేశ్వరాః || 1
178-Chapter శాంబరాయణీ : ఔత్తమస్య మునేః పుత్రాం స్తృతీయస్య నిబోధమే | ఆజశ్చ పరుశుశ్చైవ దేవ దేవో పృథోనయః ||
179-Chapter శాంబరాయణీ : తామసస్యమనోః పుత్రాం శ్చతుర్థస్యనిబోధమే | జానుజంఘః శాన్తభయోనయః ఖ్యాతిర్నర స్తథా ||
180-Chapter శాంబరాయణీ : రైవతస్య మనోః పుత్రాన్‌ పంచమస్య నిబోధమే | మహాపురాణఃసంభావ్యః ప్రత్యంగః వరహా శుచిః ||
181-Chapter శాంబరాయణీ : చాక్షుషస్య మనోః పుత్రాన్‌ షష్ఠస్యశృణు వాసవ! | ఉరుః పురుః శతద్యుమ్నః తపస్వీ సత్యవాన్‌ ధృతిః ||
182-Chapter శాంబరాయణీ : అథాన్యస్య భవిష్యస్య మనోర్వైవస్వతస్యచ | సప్తమస్య ప్రవక్ష్యామి తస్య పుత్రాన్‌ యశస్వినః ||1
183-Chapter శక్రః ఉవాచ : అస్మిన్‌కల్పే మహాభాగే భవిష్యా మనవస్తుయే | తేషాం పుత్రాన్నృషీన్‌ దేవాన్‌ శక్రదాయాద బాంధవాన్‌ ||
184-Chapter శాంబరాయణీ - బ్రహ్మపుత్రస్యతుమనోర్నమనుస్య వమస్య సుతాన్‌ శృణు | ధృతికేతుర్దీ ప్తికేతుః పంచహస్తోనిరావృతిః || 1
185-Chapter శాంబరాయణీ : ధర్మపుత్రస్యతు మనోర్దశమస్య సుతాన్‌ శృణు! సుక్షేత్ర ఉత్తమౌజాశ్చ భూరిశోణశ్చ వీర్యవాన్‌ ! |
186-Chapter శాబంరాయణీ: రుద్రపుత్రస్యతేపుత్రాన్‌ వక్ష్యామ్యేకాదశస్యతు | ధర్మనిత్వాన్‌ మహాభాగాం సై#్తలోక్యస్య పరాయణాన్‌ ||
187-Chapter మనోస్త్వం దక్షపుత్రస్య ద్వాదశస్యా త్మజాన్‌ శృణు | దేవవానుపదేవశ్చదేవశ్రేష్ఠో విదూరథః || 1
188-Chapter శాంబరాయణీ : త్రయోదశస్య రౌచ్యస్య మనోఃపుత్రా న్నిబోధమే | చిత్రసేనో విచిత్రశ్చ నయోధర్మభృతో ధృతిః || 1
189-Chapter శాంబరాయణీ : చతుర్దశస్య భౌత్యస్య శృణు | పుత్రాన్మనోర్మమ | తరంగో భేద భిద్బుధ్న్య స్తరస్వా నుగ్రఏవచ || 1
190-Chapter శక్రః : అస్మిన్‌ మన్వంతరే భ##ద్రే గరుడస్య చ సంభవః | మయాదృష్ట మతీతేషు కథం గరుడవాహనః || 1
191-Chapter శక్రః : కేనకర్మ విపాకేన స్వర్గతా త్వం వరాననే! | దీర్ఘకాల మిహస్థాసి తథాచైవా ప్యనాగతాన్‌ || 1
192-Chapter వజ్రః : శ్రుతవానస్మి ధర్మజ్ఞ! దేవవేశ్మోపలేఖనే | ఫలం గదతి బ్రహ్మన్‌ ! శ్రోతు మిచ్ఛామ్యహం పునః || 1
193-Chapter మార్కండేయః : అత్రాప్యుదాహరన్తీమ మితిహాసం పురాతనమ్‌ | స్తుతేన దేవ దేవేన గజేంద్రస్యతు యత్కృతమ్‌ ||
194-Chapter వజ్రః : భగవన్‌ ! శ్రోతుమిచ్ఛామి గజేంద్రస్య విమోక్షణమ్‌ | విస్తరేణ మహాభాగ ! శాపాన్నక్రస్య చోభయోః || 1
195-Chapter వజ్రః : భగవన్‌ ! కీదృశీం రక్షాం సచకార ద్విజో త్తమః | యథా నిర్ధూత వీర్యోసౌ నిస్రరో రజనీచరః || 1
196-Chapter వజ్రః : ఆత్మరక్షా త్వయోక్తామే సర్వబాధా వినాశినీ | కృపాన్వితైః కథం కార్యా పరరక్షా భృగూత్తమః || 1
197-Chapter వజ్రఃఉవాచ : జగత్సృష్టి ప్రసంగేన చోర్వశీ సంభవ స్త్వయా | కథితస్తు మహాభాగ! తత్ర్పసంగేన చాపరాః || 1
198-Chapter వజ్రః : అజః షండః పిశాచౌద్వౌ భూసాల కిపిశా సుతౌ | పిశాచీ బ్రహ్మధానాఖ్యా తత్రాజస్య సుతా మతా || 1
199-Chapter ప్రహేతి తనయో రాజన్‌! పులోమానామ విశ్రుతః | క్రోధదృష్ట్యాతు యశ్శీఘ్రం చ్యవనేన వినాశితః | 1
200-Chapter పులోమ్నస్తనయః శ్రీమాన్‌ మధుర్నామ నిశాచరః | వినిష్కృష్య స్వకాచ్ఛూలా చ్ఛూలం ప్రాదా ద్వృషధ్వజ || 1
201-Chapter మార్కండేయః : యక్షేన రాక్షసేజాతే తతఃకాలేన కేనచిత్‌ | ఏషా సుషావ గంధర్వం శైలూష మితి విశ్రుతమ్‌ || 1
202-Chapter వజ్రః : శైలూష పుత్రా గంధర్వా భరతేన కథం హతాః | కిమర్థం తు మహాభాగ! తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః || 1
203-Chapter మార్కండేయః : గృహాత్‌ ప్రయాతే భరతే ప్రస్థానార్థిని యాదవ! ప్రాగేవ లక్ష్మణం రామో నిత్యోద్యుక్త మభాషత || 1
204-Chapter ఏతస్మి న్నేవ కాలేతు రామః శుశ్రావ తన్మహత్‌ | శంఖవాద్య రవోన్మిశ్రంభరతస్యానుయాత్రికమ్‌ || 1
205-Chapter మార్కండేయః - ప్రభాతాయాం తు శర్వర్యాం దుందుభిః సమహన్యత | ప్రయాణికో మహారాజ! భరతస్య మహాస్వనః || 1
206-Chapter మార్కండేయః : నివేశ మకరో ద్రాజన్‌: గంగాతీరే సరాఘవః | భరతస్య తదా చక్రుర్గంగాయాం జలమండపాన్‌ || 1
207-Chapter మార్కండేయః : భరతేతు సముత్తీర్ణే గంగాం గగనమేఖలాం | వివేశ కటకం తస్య త మన్యః కౌరవో నృప! || 1
208-Chapter తతః స్వల్ప పరీవారో భరతో ధర్మ వత్సలః ! అభ్యధాయ తతః ప్రీత్యా మాతులః కైకయాధిపః || 1
209-Chapter తస్మిన్‌ రాత్ర్యవసానే తు భూమిపానాం పృథక్‌ పృథక్‌| కటకేష్వభ్యహన్యస్త సంజ్ఞాతూర్యాణి యాదవ ! || 1
210-Chapter మార్కండేయః : ఆహ్వాన దుందుభిం శ్రుత్వా శైలూష తనయా స్తతః | ఆసేదుః పార్థివం సర్వే శైలూషం తం సమాగతాః ||
211-Chapter

మార్కండేయః ! దృష్ట్వా గంధర్వరాజస్య క్రొధే నాకులితం మనః |

తమూచు ర్నృప! గంధర్వాః స్వబాహుబల దర్పితాః ||

212-Chapter నాడాయనః : ఏకయాద్వే వినిశ్చిత్య త్రీన్‌ చతుర్భి ర్వశీకురు | పంచజిత్వా విజిత్వా షట్‌ సప్తహిత్వా సుఖీభవ ! ||1
213-Chapter శైలూష ఉవాచ :- సుమాలీ విష్ణునా పూర్వం కథం యుద్ధే నిపాతితః | ఏతన్మే సంశయం ఛింధి! శ్రూయతే స మహాబలః ||
214-Chapter అగస్త్యః : మాలీ సుమాలీ రాజేంద్ర! మాల్యవాంశ్చ రణోత్కటః | లంకా దుర్గ మథా సాద్య చిత్రమూషుః పరస్పరమ్‌ ||
215-Chapter అగస్త్యః : తపసా తోషితో దేవై ర్దేవదేవో జనార్దనః | మహోదవాసం సంత్యజ్య సురాణాం దర్శనం దదౌ || 1
216-Chapter ఆగస్త్యః - దేవతానాం సముద్యోగం శ్రుత్వా మాలి సుమాలినౌ | చక్రతుః పృతనాం ఘోరాం త్రిదశై ర్యుద్ధకాంక్షిణౌ ||
217-Chapter తతః ప్రావ ర్తత రణం స్వస్థయో ర్బలయో స్తయోః | నానా ప్రహరణో దగ్ర భుజయో ర్జయ మిచ్ఛతోః || 1
218-Chapter అగస్త్యః : హతే మాలిని దేవేన సాన్త్వితః పక్షిరా డసౌ : జహార పక్షవాతేన నివృత్తో రక్షసాంబలమ్‌ || 1
219-Chapter శైలూషః : కథం వైశ్రవణ దత్తా పురాలంకా ద్విజోత్తమ ! | కథం చాప హాతా తస్య రావణన మహాత్మనాః || 1
220-Chapter నాడాయనః : ఏతస్మి న్నేవ కాలేతు సుమాలీ వసుధా తలమ్‌ | చచా రాదాయ తనయాం కైకసీం నామ నామతః || 1
221-Chapter శైలూషః : శ్రోతుమిచ్ఛా మ్యహం తస్య దశగ్రీవస్య రక్షసః | త్రిలోక విజయం బ్రహ్మన్‌ ! తత్రమే సంశయో మహాన్‌ ||
222-Chapter శైలూషః : వహ్నిప్రవిష్టాం సంప్రేక్ష్య తదా వేదవతీం ద్విజ ! కిం చకార మహాతేజాః దశగ్రీవః ప్రతాపవాన్‌ || 1
223-Chapter శైలూషః : పాతాళ విజయం తస్య రావణస్య మహాత్మనః | శ్రోతు మిచ్ఛామి తత్త్వేన తత్ర కౌతూహలం హిమే || 1
225-Chapter వినాయకం తు తుష్టాన తతః శంభు స్త్రిలోక ధృక్‌ | పురాణాం సంగమార్థాయ అవిద్యే నేతి మానద ! 1
226-Chapter నాడాయనః- తసై#్యవ దేవదేవస్య శృణు కర్మేద ముత్తమమ్‌ | అసీ ద్దైంత్యోంధకో నామ భిన్నాంజన చయోపమః || 1
227-Chapter శైలూషః : మాతృదోష ప్రశమనా న్మహేశ్వర ముఖో దితాన్‌ | ప్రయోగాన్‌ శ్రోతు మిచ్ఛామి వదతస్తే ద్విజోత్తమ ||
228-Chapter నాడాయనః : తస్య దేవాది దేవస్య ప్రభావ మపరంశృణు ! | కథ్యమానం మయా రాజన్‌ ! సర్వకల్మష నాశనమ్‌ ||
229-Chapter నాడాయనః : తతస్తు ప్రయ¸° గంగా కుమారో యత్ర పావకిః | మయా త్వం జనితః పుత్ర ! తమువాచ సురేశ్వరమ్‌ ||
230-Chapter నాడాయనః - తతస్తు జాత కర్మాద్యాః క్రియా స్తస్య మహాత్మనః | విశ్వామిత్రస్తు కృతవాన్‌ మంగళాని తథైవ చ || 1
231-Chapter శైలూషః : నృణాం గ్రహగృహీ తానాం లక్షణం కథయాశుమే | ప్రతి షేధం చ ధర్మజ్ఞ ! తత్రమే సంశయో మహాన్‌ ||
232-Chapter అభ్యంగోత్సాదనం స్నానం ధూపో రక్షావలి ర్ఘృతమ్‌ | నేత్రాంజనం ప్రధవనం నవ గ్రహ హరాః క్రియాః || 1
233-Chapter శైలూషః : స్కందస్య శరణం ప్రాప్తాన్‌ గ్రహాన్‌ శ్రుత్వా శతక్రతుః | యశ్చకార మహాభాగ తన్మమాచక్ష్వ పృచ్చతః ||
234-Chapter నాడాయనః : తసై#్మవ దేవదేవస్య ప్రభావ మపరం శృణు | యష్టుకామైః సురైః పూర్వం యజ్ఞే భాగో న కల్పితః || 1
235-Chapter నాడాయనః : తసై#్యవ దేవదేవస్య ప్రభావ మపరం శృణుః | తేన విధ్వింసితో యజ్ఞో యదా దక్షస్య ధీమతః || 1
236-Chapter నాడాయనః : ప్రభావ ముపరం తస్య శృణు! దేవస్య శూలినః | యథా విమోక్షిత స్తేన శ్వేతో మృత్యువశం గతః || 1
237-Chapter మహేశ్వరః : ప్రణమ్యాజర మీశాన మజం నిత్య మనామయమ్‌ | దేవం సర్వేశ్వరం విష్ణుం సర్వవ్యాపిన మవ్యయమ్‌ ||
238-Chapter వజ్రః- శ్రుత్వా కాలాంగ దహనం బ్రాహ్మణన స మీరితమ్‌ | కిం పప్రచ్ఛ తదా బ్రహ్మన్‌ ! శైలూషో మృత్యుచోదితః ||
239-Chapter నాడాయనః : స కదాచి న్మహీం సర్వాం విచరన్‌ ధనదానుజః | పశ్చిమే సాగరద్విపే దదర్శ పురుషం శుభమ్‌ || 1
240-Chapter శేలూషః : లవణస్య వధం బ్రహ్మన్‌ | శ్రోతు మిచ్ఛామి తత్త్వతః | శత్రుఘ్నేన కథం యుద్ధే లవణో వినిపాతితః ||
241-Chapter నాడాయనః : వర్తమానే తదా గ్రీష్మే వికస న్మల్లికా కులే | నివృత్త పాంథ సంచారే సంతప్త సికతోత్కరే || 1
242-Chapter నాడాయనః తత స్సభాగతం రామ ద్వాఃష్తో వచన మవ్రవీత్‌ ద్వారి తిష్టన్తి మునయో యమునాతీరవాసిన || 1
243-Chapter రామః - సంప్రాప్య ప్రావృషం వత్స! భీమతోయదనిస్స్వనామ్‌ | నిషిద్ధపాంథ సంచారాం విద్యుత్‌క్షుభితతోయదామ్‌ ||
244-Chapter రామః - హత్వా ప్రావృషి తం పాపం యమునాతీరగోచరః | నయః త్వం శారదం కాలం యావత్సుప్తో జనార్దనః || 1
245-Chapter రామః - ప్రబుద్ధేపుండరీకాక్షే హేమన్తే వైష్ణవే ఋతౌ | కార్యః పురనివేశ##స్తే తథా జనపదస్యవా || 1
246-Chapter రామ ఉవాచ : తతస్తు శైశిరే ప్రాప్తే కాలేతపన వల్లభే | హిమాలీ పటలచ్ఛన్న దుర్విభావ్య దిశాముఖే || 1
247-Chapter నాడాయన ఉవాచ : ఇతి రామవచః శ్రుత్వాబాఢముక్త్వాస సత్వరః | అభివాద్య వసిష్ఠస్యపాదౌ రామస్య బాప్యథ || 1
248-Chapter శైలూషఉవాచ : పులహస్య ప్రజాసర్గం శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః | యస్య వంశే సముత్పన్నా వానరా బలదర్పితాః ||
249-Chapter కథా ప్రసంగైర్బహు భిర్భవతామమ కీర్తితమ్‌ | సంభవం సర్వభూతానాం సర్వకల్మషనాశనమ్‌ || 1
250-Chapter మార్కండేయఉవాచ : సుమేరౌ పర్వతశ్రేష్ఠే నానారత్నోజ్జ్వలత్విషి | ప్రజాపతి రథాదాయ రాజసంఘాన్‌ ప్రకీర్తితాన్‌ ||
251-Chapter వజ్రఉవాచ : పులహస్య ప్రజాసర్గంశ్రు త్వాగంధర్వరాట్‌ తదా | పప్రచ్ఛకింతదా భూయస్తత్ర నాడాయనం ద్విజమ్‌ ||
252-Chapter శైలూష ఉవాచ : విస్తరేణ సమాచక్ష్వ వానరాణాంతు సంభవమ్‌ | అలంకృతఇ వాభాతియైర్వంశః పులహస్యచ ||
253-Chapter శైలూష ఉవాచ : కింనిమిత్త మభూద్వైరం వానరాణాంతుకుంజరైః కీదృళంచా భవద్యుద్ధంతన్మమాచక్ష్య పృచ్ఛతః ||
254-Chapter శ్రుతమేతన్మయా సర్వం యత్త్వయోక్తం పునః పునః | ప్రణిపాత మహంకర్తుంన శక్తోభరతాయతు || 1
255-Chapter ఆజ్ఞప్తాయేత్వయోధ్యాయాం గంధర్వాస్తేన భూభుజా || అయోధ్యాంతే సమాసేదుర్ని శీథేలఘు విక్రమాః || 1
256-Chapter గంధర్వాః కటకంకే చిద్వి విశుర్భ రతస్యతు | పురస్కృత్య నృప స్యాజ్ఞాంసై నికానాం వధేపునః || 1
257-Chapter ఆథరాజ గృహాఖ్యంతు నగరం యే విసర్జితాః |గంధర్వా దదృశుస్తత్ర పుర శ్రియ మనుత్తమామ్‌ || 1
258-Chapter అయోధ్యాత స్తదాభ్యేత్య గంధర్వాః శిబిరా త్తథా | తథారాజగృహాత్సర్వే శైలూషాయ న్యవేదయన్‌ || 1
259-Chapter మార్కండేయ ఉవాచ : విబుద్ధా యామినీ శేషే సర్వ ఏవ మహీక్షితః | నిర్యయుర్నగ రాకారై రథైః సంగ్రామలాలసాః ||
260-Chapter తతః ప్రవవృతే యుద్ధం తుములంలోమహర్షణమ్‌ | శూరాణాం హర్షజననం భీతానాంభయవర్ధనమ్‌ || 1
261-Chapter నిశావసానే గంధర్వాః కృత్వా వ్యూహం సుదుర్జయమ్‌ | సంప్రతీక్ష్యన్త భరతమాయాంతం రణకోవిదమ్‌ || 1
262-Chapter తతోరజన్యాంవ్యుష్టాయాం మరణ కృతనిశ్చయః | సన్నహ్యత వినా వ్యూహం భరతం ప్రత్యదైక్షత || 1
263-Chapter మార్కండేయః - చతుర్థేహని సంప్రాప్తే కృత పూర్వాహ్ని కక్రియః శైలూషస్తు వినిష్క్రమ్య గంధర్వా నిదమబ్రవీత్‌ |1
264-Chapter మార్కండేయః - తతోహ్ని పంచమే ప్రాప్తే భరతో యుద్ధ దుర్మదః | కల్యముత్థాయ రాజేంద్ర | కృత పూర్వాహ్ణిక క్రియః || 1
265-Chapter మార్కండేయః - తతస్తు షష్ఠే సంప్రాప్తే ది వసేభూరి దక్షిణ | చక్రతు స్సమరం వీరౌ శైలూష భరతా వుభౌ || 1
266-Chapter తతస్తు సప్తమే ప్రాప్తే దివసే యుద్ధ దుర్మదౌ | సమీయతు ర్మహాత్మానౌ శైలూష భరత వుభౌ || 1
267-Chapter మార్కండేయః : ఆదిత్యే స్త మనుప్రాప్తే సంధ్యాకాలే సుదారుణ | నివర్తయామాస రథం యుధాజిద్భరతస్య చ || 1
268-Chapter తస్యాం రాత్ర్యాం వ్యతీ తాయాం గంధర్వ నగరాజ్జనాః | గంధర్వ పుత్ర దారా శ్చ రాజపత్న్యస్తథైవచ || 1
269-Chapter

మార్కండేయుః- ఆ థా షాఢస్య మాసస్య శుక్ల పక్షావ సానికమ్‌ || ఉత్సవం త్రిదశేం ద్రాణాం సమాప్తం దిన పంచకం || 1

Sri vishnudharmothara Mahapuranam-1    Chapters