Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Siva Maha Puranam-3    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

రుద్ర సంహితా - యుద్ధఖండః

48-Chapter  

శుక్రే నిగీర్ణే రుద్రేణ కిమకార్షుశ్చ దానవాః | అంధకేశా మహావీరా వద తత్త్వం మహామునే || 1
49-Chapter ఓం నమస్తే దేవేశాయ సురాసురనమస్కృతాయ భూతభవ్యమహా దేవాయ హరితపింగలలోచనాయ బలాయ బుద్ధిరూపిణవైయాఘ్రవసనచ్ఛదాయారణయాయ త్రైలోక్యప్రభ##వే ఈశ్వరాయ హరాయ హరితనేత్రాయ
50-Chapter శృణు వ్యాస యథా ప్రాప్తా మృత్యుప్రశమనీ పురా | విద్యా కావ్యేన మునినా శివాన్మృత్యుంజయాభిధాత్‌ || 1
51-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ శ్రావితా సుకథా%ద్భుతా | భవతానుగ్రహాత్ర్పీత్యా శంభ్వనుగ్రహ నిర్భరా || 1
52-Chapter శృణుష్వాన్యచ్చరిత్రం చ శివస్య పరమాత్మనః | భక్తవాత్సల్యసంగర్భి పరమానందదాయకమ్‌ || 1
53-Chapter అథ బాణాసురః క్రుద్ధస్తత్ర గత్వా దదర్శ తమ్‌ | దివ్యలీలాత్తవపుషం ప్రథమే వయసి స్థితమ్‌ || 1
54-Chapter అనిరుద్ధే హృ తే పౌత్రే కృష్ణస్య మునిసత్తమ | కుంభాండసుతయా కృష్ణః కిమకార్షీద్ధి తద్వద || 1
55-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ బ్రహ్మపుత్ర నమోస్తు తే | అద్భుతేయం కథా తాత శ్రావితా మే త్వయా మునే || 1
56-Chapter కృష్ణే గతే ద్వారకాయామనిరుద్ధేన భార్యయా | అకార్షీత్కిం తతో బాణస్తత్త్వం వద మహామునే || 1
57-Chapter శృణు వ్యాస మాహాప్రేవ్ణూ చరితం శశిమౌలినః | యథా%వధీత్త్రి శూలేన దానవేంద్రం గజాసురమ్‌ || 1
58-Chapter శృణు వ్యాస ప్రవక్ష్యామి చరితం శశిమౌలినః | యథా దుందుభినిర్హ్రా దమవధీద్దితిజం హరః || 1
59-Chapter శృణు వ్యాస సుసంప్రీత్యా చరితం పరమేశితుః | యథావధీత్స్వప్రియయా దైత్యముధ్దిశ్య సంజ్ఞయా || 1

శతరుద్ర సంహితా

1-Chapter

శ్రీగణశాయ నమః | అథ తృతీయా శతరుద్రసంహి తా ప్రారభ్యతే ||
2-Chapter శృణు తాత మహేశస్యావతారాన్‌ పరమాన్‌ ప్రభోః | సర్వకార్యకరాన్‌ లోకే సర్వస్య సుఖదాన్మునే || 1
3-Chapter శృణు తాత మహాప్రాజ్ఞ విధికామప్రపూరకమ్‌ | అర్ధనారీ నరాఖ్యం హి శివరూపమనుత్తమమ్‌ || 1
4-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ చరితం శాంకరం ముదా | రుద్రేణ కథితం ప్రీత్యా బ్రహ్మణ సుఖదం సదా || 1
5-Chapter దశ##మే ద్వాపరే వ్యాసస్త్రి ధామా నామతో మునిః | హిమవచ్ఛిఖరే రమ్యే భృగుతుంగే నగోత్తమే || 1
6-Chapter భవాన్‌ కథమనుప్రాప్తో మహాదేవాంశజశ్శివమ్‌ | శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్సర్వం వక్తుమర్హసి మే ప్రభో || 1
7-Chapter తత్ర గత్వా మునే%హం వై స్థిత్వైకాంతస్థలే సుధీః | అతపం తప ఉగ్రం సన్మునీనామపి దుష్కరమ్‌ || 1
8-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ శృణు త్వం భైరవీం కథామ్‌ | యస్యాశ్శ్రవణ మాత్రేణ శైవీ భక్తిర్దృఢా భ##వేత్‌ || 1
9-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ భైరవీమపరాం కథామ్‌ | శృణు ప్రీత్యా మహాదోష సంహర్త్రీం భక్తి వర్ధినీమ్‌ || 1
10-Chapter విధ్వంసీ దక్షయజ్ఞస్య వీర భద్రాహ్వయః ప్రభోః | అవతారశ్చ విజ్ఞేయ శ్శివస్య పరమాత్మనః || 1
11-Chapter ఏవమభ్యర్థితో దేవైర్మతిం చక్రే కృపాలయః | మహాతేజో నృసింహాఖ్యం సంహర్తుం పరమేశ్వరః || 1
12-Chapter నందీశ్వర మహాప్రాజ్ఞ విజ్ఞాతం తదనంతరమ్‌ | మమోపరి కృపాం కృత్వా ప్రీత్యా త్వం తద్వదాధునా || 1
13-Chapter శృణు బ్రహ్మసుత ప్రీత్యా చరితం శశిమౌలినః | సో%వతీర్ణో యథా ప్రీత్యా విశ్వానరగృహే శివః || 1
14-Chapter స విప్రో గృహమాగత్య మహాహర్ష సమన్వితః | ప్రియాయై కథయామాస తద్‌వృత్తాంతమశేషతః || 1
15-Chapter విశ్వానరస్సపత్నీ కస్తచ్ఛ్రుత్వా నారదేరితమ్‌ | తదేవం మన్యమానో%భూద్వజ్రపాతం సుదారుణమ్‌ | 1
16-Chapter యక్షేశ్వరావతారం చ శృణు శంభోర్మునీశ్వర | గర్విణాం గర్వహంతారం సతాం భక్తి వివర్ధనమ్‌|| 1
17-Chapter శృణ్వథో గిరిశస్యాద్యావతారాన్‌ దశసంఖ్యకాన్‌ | మహాకాలముఖాన్‌ భక్త్యోపాసనాకాండసేవితాన్‌ || 1
18-Chapter ఏకాదశావతారాన్‌ వై శృణ్వథో శాంకరాన్‌ వరాన్‌ | యాన్‌ శ్రుత్వా న హి బాధ్యేత బాధా%సత్యాది సంభవా || 1
19-Chapter అథాన్యచ్చరితం శంభోశ్శృణు ప్రీత్యా మహామునే | యథా బభూవ దుర్వాసాశ్శంకరో ధర్మహేతవే || 1
20-Chapter అతః పరం శృణు ప్రీత్యా హనుమచ్చరితం మునే | యథా చకారాశు హరో లీలాస్తద్రూపతో వరాః || 1

21-Chapter

అథ ప్రీత్యా శృణు మునే%వతారం పరమం ప్రభోః | శంకరస్యాత్మ భూపుత్ర శృణ్వతాం సర్వకామదమ్‌ || 1

22-Chapter

శృణు బ్రహ్మసుత ప్రాజ్ఞ వృషేశాఖ్యం మునీశ్వర | శివావతారం సల్లీలం హరిగర్వహరం వరమ్‌ || 1
23-Chapter తతో వృషభరూపేణ గర్జమానః పినాకధృక్‌ | ప్రవిష్టో వివరం తత్ర నినదన్‌ భైరవాన్‌ రవాన్‌ || 1
24-Chapter పిప్పలా దాఖ్యపరమమవతారం మహేశితుః | శృణు ప్రాజ్ఞ మహాప్రీత్యా భక్తి వర్ధన ముత్తమమ్‌ || 1
25-Chapter అథ లోకే వ్యవస్థాయ ధర్మస్య స్థాపనేచ్ఛయా | మహాలీలాం చకారేశస్తామహో సన్మునే శృణు || 1

26-Chapter

శృణు తాత ప్రవక్ష్యామి శివస్య పరమాత్మనః | అవతారం పరానందం వైశ్యనాథహ్వయం మునే || 1
27-Chapter శృణు తాత ప్రవక్ష్యామి శివస్య పరమాత్మనః | ద్విజేశ్వరావతారం చ సశివం సుఖదం సతామ్‌ || 1
28-Chapter శృణు ప్రాజ్ఞ ప్రవక్ష్యామి శివస్య పరమాత్మనః | అవతారం పురానందం యతి నాథాహ్వయం మునే || 1
29-Chapter సనత్కుమార శంభోస్త్వ వతారం పరమం శృణు | నభగజ్ఞానదం కృష్ణ దర్శనాహ్వయముత్తమమ్‌ || 1
30-Chapter శృణు త్వం బ్రహ్మపుత్రాద్యావతారం పరమేశితుః | అవధూతేశ్వరాహ్వం వై శక్రగర్వాపహారకమ్‌ || 1
31-Chapter అథ వక్ష్యే ముని శ్రేష్ఠ శంభో శ్శృణ్వవతారకమ్‌ | స్వభక్తదయయా విప్రనారీ సందేహభంజకమ్‌ || 1
32-Chapter శృణు తాత ప్రవక్ష్యామి శివస్య పరమాత్మనః | సురేశ్వరావతారస్తే ధౌమ్యాగ్రజహితావహమ్‌ || 1

33-Chapter

సనత్కుమార సుప్రీత్యా శివస్య పరమాత్మనః | అవతారం శృణు విభోర్జటిలాహ్వం సుపావనమ్‌ || 1
34-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ శివస్య పరమాత్మనః | అవతారం శృణు విభోస్సునర్తకనటాహ్వయమ్‌ || 1
35-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ శివస్య పరమాత్మనః | అవతారం శృణు విభోస్సాధువేషద్విజాహ్వయమ్‌ || 1
36-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ శివస్య పరమాత్మనః | అవతారం శృణు విభోరశ్వత్థామాహ్వయం పరమ్‌ || 1
37-Chapter శృణు ప్రాజ్ఞ కిరాతాఖ్యమవతారం పినాకినః | మూకం చ హతవాన్‌ ప్రీతో యో%ర్జునాయం వరం దదౌ || 1
38-Chapter అర్జునో%పి తదా తత్ర దీప్యమానో వ్యదృశ్యత | మంత్రేణ శివరూపేణ తేజశ్చాతులమావహన్‌ || 1
39-Chapter స్నానం స విధి వత్‌ కృత్వా న్యాసాది విదివత్తథా | ధ్యానం శివస్య సద్భక్త్యా వ్యాసోక్తం యత్తథా%కరోత్‌ || 1
40-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ లీలాం శృణు పరాత్మనః | భక్త వాత్సల్యసంయుక్తాం తద్దృఢత్వ విదర్భితమ్‌ || 1
41-Chapter తమాగతం తతో దృష్ట్యా ధ్యానం కృత్వా శివస్యచ సః | గత్వా తత్రార్జునస్తేన యుద్ధం చక్రే సుదారుణమ్‌ || 1
42-Chapter అవతారన్‌ శృణు విభోర్ద్వాదశప్రమితాన్‌ పరాన్‌ | జ్యితిర్లింగ స్వరూపాన్‌ వై నానోతి కారకాన్మునే || 1
కోటి రుద్ర సంహితా

43-Chapter

యో ధత్తే నిజమాయయైవ భువనాకారం వికారోజ్ఘితో యస్యాహుః కరుణాకటాక్షవిభవౌ స్వర్గాపవర్గాభిధౌ |
44-Chapter గంగాతీరే సుప్రసిద్ధా కాశీ ఖలు విముక్తిదా | సా హి లింగమయీ జ్ఞేయా శివవాసస్థలీ స్మృతా || 1

45-Chapter

బ్రహ్మపుర్యాం చిత్రకూటం లింగం మత్తగజేంద్రకమ్‌ | బ్రహ్మణా స్థాపితం పూర్వం సర్వకామసమృద్ధిదమ్‌ || 1

46-Chapter

కదాచిత్స ఋషిశ్రేష్టో హ్యతిర్బ్రహ్మవిదాం వరః | జాగృతశ్చ జలం దేహి ప్రత్యువాచ ప్రియామితి || 1
47-Chapter కాలంజరే గిరౌ దివ్యే నీలకంఠో మహేశ్వరః | లింగరూపస్సదా చైవ భక్తానందప్రదస్సదా || 1
48-Chapter గౌశ్చైవకాప్యభవత్తత్ర హ్యంగణ బంధితా శుభా | తదైవ బ్రాహ్మణో రాత్రావాజగామ బహిర్గతః || 1
49-Chapter కథం గంగా సమాయాతా వైశాఖే సప్తమీదినే | నర్మదాయాం విశేషేణ సూతైతద్వర్ణయ ప్రభో || 1
50-Chapter ద్విజాశ్శృణుత సద్భక్త్యా శివలింగాని తాని చ | పశ్చిమాయాం దిశాయాం వై యాని ఖ్యాతాని భూతలే || 1
51-Chapter సూత సూత మహాభాగ ధన్యస్త్వం శైవసత్తమః | చాండాలీ కా సమాఖ్యాతా తత్కథాం కథయ ప్రభో || 1
52-Chapter శ్రీమతీక్ష్వాకువంశే హి రాజా పరమధార్మికః | ఆసీన్మిత్రసహో నామ శ్రేష్ఠస్సర్వధనుష్మతామ్‌ || 1
53-Chapter సూత సూత మహాభాగ ధన్యస్త్వం శివసక్తధీః | మహాబలస్య లింగస్య శ్రావితేయం కథాద్భుతా || 1
54-Chapter సూతజానాసి సకలం వస్తు వ్యాస ప్రసాదతః | తవాజ్ఞాతం న విద్యేత తస్మాత్పృచ్ఛా మహే వయమ్‌ || 1
55-Chapter యథాభవల్లింగ రూపస్సంపూజ్యస్త్రి భ##వే శివః | తథోక్తం వా ద్విజాః ప్రీత్యా కిమన్య చ్ఛ్రోతుమిచ్ఛథ || 1
56-Chapter జ్యోతిషాం చైవ లింగానాం మాహాత్మ్యం కథయాధునా | ఉత్పత్తిం చ తథా తేషాం బ్రూహి సర్వం యథాశ్రుతమ్‌ || 1
57-Chapter అతః పరం ప్రవక్ష్యామి మల్లికార్జునసంభవమ్‌ | యశ్శ్రు త్వా భక్తిమాన్‌ ధీమాన్‌ సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే || 1
58-Chapter సూత సర్వం విజానాసి వస్తు వ్యాసప్రసాదతః | జ్యోతిషాం చ కథాం శ్రుత్వా తృప్తిర్నైవ ప్రజాయతే || 1
59-Chapter మహాకాలసమాహ్వస్థజ్యోతిర్లింగస్య రక్షిణః | భక్తానాం మహిమానం చ పునర్బ్రూ హి మహామతే || 1
60-Chapter త్వయా సూత మహాభాగ శ్రావితా హ్యద్భుతా కథా | మహాకాలాఖ్యలింగస్య నిజభక్తసురక్షిణః || 1
61-Chapter నరనారాయణాఖ్యౌ యావవతారౌ హరేర్ద్విజాః | తేపాతే భారతే ఖండే బదర్యాశ్రమ ఏవ హి || 1

62-Chapter

అతః పరం ప్రవక్ష్యామి మాహాత్మ్యం భైమశంకరమ్‌ | యస్య శ్రవణమాత్రేణ సర్వాభీష్టం లభేన్నరః || 1

63-Chapter

శివో%పి చ గణౖస్సార్ధం జగామ హితకామ్యయా | స్వభక్తనికటం గుప్తస్తస్థౌ రక్షార్థమాదరాత్‌|| 1
64-Chapter ఏవం వారాణసీ పుణ్యా యది సూత మహాపురీ | తత్ర్ప భావం వదాస్మాకమవిముక్తస్య చ ప్రభో || 1
65-Chapter శ్రూయతామృషయః శ్రేష్ఠా కథాం పాపప్రణాశినీమ్‌ | కథయామి యథా వ్యాసాత్సద్గురోశ్చ శ్రుతా మయా || 1
66-Chapter కదాచిద్గౌతమేనైన జలార్థం ప్రేషితా నిజాః | శిష్యాస్తత్ర గతా భక్త్వా కమండలుకరా ద్విజాః || 1
67-Chapter ఏవం కృతే తు ఋషిణా సస్త్రీ కేన ద్విజాశ్శివః | అవిర్భభూవ సశివః ప్రసన్నస్సగణస్తదా|| 1
68-Chapter గంగా చ జలరూపేణ కుతో జాతా వద ప్రభో | తన్మాహాత్మ్యం విశేషేణ కుతో జాతం వద ప్రభో || 1
69-Chapter రావణో రాక్షసశ్రేష్ఠో మానీ మానపరాయణః | ఆరరాధ హరం భక్త్యా కైలాసే పర్వతోత్తమే || 1
70-Chapter అథాతస్సంప్రవక్ష్యామి నాగేశాఖ్యం పరాత్మనః | జ్యోతీరూపం యథా జాతం పరమం లింగముత్తమమ్‌ || 1
71-Chapter కదాచిత్సేవకస్తస్య రాక్షసస్య దురాత్మనః | తదగ్రే సుందరం రూపం శంకరస్య దదర్శ హ || 1
72-Chapter అతః పరం ప్రవక్ష్యామి లింగం రామేశ్వరాభిధమ్‌ | ఉత్పన్నం చ యథా పూర్వమృషయశ్శృణుతాదరాత్‌ || 1
73-Chapter అతః పరం చ ఘశ్మేశం జ్యోతిర్టింగముదాహృతమ్‌ | తసై#్యవచ సుమాహాత్య్మం శ్రూయతా మృషిసత్తమాః || 1
74-Chapter పుత్రం దృష్ట్వా కనిష్ఠాయా జ్యేష్ఠా దుఃఖముపాగతా | విరోధం సా చకారాశు న సహంతీ చ తత్సుఖమ్‌ ||1
75-Chapter ఇతి శ్రుత్వా వచస్తస్య సూతస్య చ మునీశ్వరాః | సమూచుస్తం సుప్రశస్య లోకానాం హితకామ్యయా|| 1
76-Chapter శ్రూయతామృషయ శ్శ్రేష్ఠాః కథయామి యథాశ్రుతమ్‌ | విష్ణునా ప్రార్థితో యేన సంతుష్టః పరమేశ్వరః |
77-Chapter శ్రుత్వా విష్ణుకృతం దివ్యం పరనామవిభూషితమ్‌ | సహస్రనామస్వస్తోత్రం ప్రసన్నో%భూన్మహేశ్వరః || 1
78-Chapter సూతసూత మహాభాగ జ్ఞానవానసి సువ్రత | పునరేవ శివసై#్యవ చరితం బ్రూహి విస్తరాత్‌ || 1
79-Chapter ధన్యో%సి కృతకృత్యో%సి జీవితం సఫలం తవ | యచ్ఛ్రావయసి నస్తాత మహేశ్వరకథాం శుభామ్‌ || 1

80-Chapter

ఉద్యాపనవిధిం బ్రూహి శివరాత్రివ్రతస్య చ | యత్కృత్వా శంకరస్సాక్షాత్ప్రసన్నో భవతి ధ్రువమ్‌ ||1
81-Chapter సూత తేవ చనం శ్రుత్వా పరానందం వయం గతాః | విస్తరాత్కథయ ప్రీత్య తదేవ వ్రతముత్తమ్‌
82-Chapter ముక్తిర్నామ త్వయా ప్రోక్తా తస్యాం కిం ను భ##వేదిహ | అవస్థా కీ దృశీ తత్ర భ##వేదితి వదస్వ నః || 1
83-Chapter శివః కో వా హరిః కో వా రుద్రః కో వా విధిశ్చ కః | ఏతేషు నిర్గుణః కో వా హ్యేతం నశ్ఛింధి సంశయమ్‌ || 1
84-Chapter శ్రూయతామృషయస్సర్వే శివజ్ఞానం యథాశ్రుతమ్‌ | కథయామి మహాగుహ్యం పరముక్తిస్వరూపకమ్‌ || 1

85-Chapter

శ్రూయతామృషయస్సర్వే శివజ్ఞానం యథాశ్రుతమ్‌ | కథయామి మహాగుహ్యం పరముక్తిస్వరూపకమ్‌ || 1
ఉమా సంహితా

86-Chapter

శ్రీగౌరీశంకరాభ్యాం నమః | అథ పంచమీ ఉమాసంహితా ప్రారభ్యతే |
87-Chapter ఇత్యాకర్ణ్య మునేర్వాక్యముపన్యోర్మహాత్మనః | జాతభక్తిర్మహాదేవే కృష్ణః ప్రోవాచ తం మునిమ్‌ || 1

88-Chapter

ఇత్యాకర్ణ్య మునేర్వాక్యముపన్యోర్మహాత్మనః | జాతభక్తిర్మహాదేవే కృష్ణః ప్రోవాచ తం మునిమ్‌ || 1

89-Chapter

తాత తాత మహాభాగ ధన్యస్త్వం హి మహామతే | అద్భుతేయం కథా శంభోః శ్రావితా పరభక్తిదా || 1
90-Chapter యే పాపనిరతా జీవా మహానరకహేతవః | భగవంస్తాన్‌ సమాచక్ష్వ బ్రహ్మపుత్ర నమో%స్తుతే || 1
91-Chapter ద్విజద్రవ్యాపహరణమపి దాయవ్యతిక్రమః | అతిమానో%తికోపశ్చ దాంభికత్వం కృతఘ్నతా || 1
92-Chapter అథ పాపైర్నరా యాంతి యమలోకం చతుర్విధైః | సంత్రాసజననం ఘోరం వివశాస్సర్వదేహినః || 1
93-Chapter భో భో దుష్కృతకర్మాణః పరద్రవ్యాపహారకాః | గర్వితా రూపవీర్యేణ పీడ్యమానాస్స్వకర్మభిః || 1
94-Chapter ఏషు పాపాః ప్రపచ్యంతే శోప్యంతే నరకాగ్నిషు | యాతనాభిర్విచిత్రాభిరాస్వకర్మక్షయాద్భృశమ్‌ || 1
95-Chapter మిథ్యాగమం ప్రవృత్తస్తు ద్విజాహ్వాఖ్యే చ గచ్ఛతి | జిహ్వార్ధకోశవిస్తీర్ణహలైస్తీక్‌ష్ణైః ప్రపీడ్యతే || 1
96-Chapter కృతపాపా నరా యాంతి దుఃఖేన మహతాన్వితాః | యమమార్గే సుఖం యైశ్చ తాన్ధర్మాన్‌ వద మే ప్రభో || 1
97-Chapter పానీయదానం పరమం దానానాముత్తమం సదా | సర్వేషాం జీవపుంజానాం తర్పణం జీవనం స్మృతమ్‌|| 1
98-Chapter తపస్తపతి యో%రణ్య వన్యమూలఫలాశనః | యో%ధీతే ఋచమేకాం హి ఫలం స్యాత్తత్సమం మునే || 1
99-Chapter శస్తాని ఘోరదానాని మహాదానాని నిత్యశః | పాత్రేభ్యస్తు ప్రదేయాని ఆత్మానం తారయంతి చ || 1
100-Chapter యేనైకేన హి దత్తేన సర్వేషాం ప్రాప్యతే ఫలమ్‌ | దానానాం తన్మమాఖ్యాహి మానుషాణాం హితార్థతః || 1
101-Chapter తేషాం మూర్ధోపరిష్టాద్వై నరకాంస్తాన్‌ శృణుష్వ చ | మత్తో మునివరశ్రేష్ఠ పచ్యంతే యత్ర పాపినః || 1
102-Chapter పారాశర్య సుసంక్షేపాచ్ఛృణు త్వం వదతో మమ | మండలం చ భువస్సమ్యక్‌ సప్తద్వీపాదిసంయుతమ్‌ || 1
103-Chapter వక్ష్యే%హం భారతం వర్షం హిమాద్రేశ్చైవ దక్షిణ | ఉత్తరే తు సముద్రస్య భారతీ యత్ర సంస్కృతిః || 1
104-Chapter రవిచంద్రమసోర్యావన్మయూఖా భాసయంతి హి | తావత్ర్పమాణా పృథివీ భూలోకస్స తు గీయతే || 1
105-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ తత్రాప్తిం వద సత్తమ | యద్గత్వాన నివర్తంతే శివభక్తియుతా నరాః || 1
106-Chapter బ్రాహ్మణత్వం హి దుష్ప్రాప్యం నిసర్గాద్బ్రాహ్మణో భ##వేత్‌ | ఈశ్వరస్య ముఖాత్‌ క్షత్రం బాహుభ్యామూరుతో విశః || 1
107-Chapter విధిం తాత వదేదానీం జీవజన్మవిధానతః | గర్భే స్థితం చ తస్యాపి వైరాగ్యార్థం మునీశ్వర || 1
108-Chapter శృణు వ్యాస మహాబుద్ధే దేహస్యాశుచితం మునే | మహత్త్వం చ స్వభావస్య సమాసాత్కథయామ్యహమ్‌ || 1
109-Chapter కుత్సితం యోషిదర్థం యత్సంప్రోక్తం పంచచూడయా | తన్మే బ్రూహి సమాసేన యది తుష్టో%సి మే మునే || 1
110-Chapter సనత్కుమార సర్వజ్ఞ త్వత్సకాశాన్మయా మునే | స్త్రీస్వభావః శ్రుతః ప్రీత్యా కాలజ్ఞానం వదస్వ మే || 1
111-Chapter కథితం తు త్వయా దేవ కాలజ్ఞానం యథార్థతః | కాలస్య వంచనం బ్రూహి యథా తత్త్వేన యోగినః || 1
112-Chapter వాయోస్తు పదమాప్నోతి యోగాకాశసముద్భవమ్‌| తన్మేసర్వం సమాచక్ష్వ ప్రసన్నస్త్వం యది ప్రభో||1
113-Chapter దేవదేవ మహాదేవ కథితం కాలవంచనమ్‌ | శబ్దబ్రహ్మస్వరూపం చ యోగలక్షణముత్తమ్‌||1
114-Chapter శ్రుతం మే మహదాఖ్యానం యత్త్వయా పరికీర్తితమ్‌| సనత్కుమారకాలేనయసంవాదం పరమార్థదమ్‌||1
115-Chapter సంసృష్టాసు ప్రజాస్వేవం అపవో%థ ప్రజాపతిః| లేభేవై పురుషః పత్నీం శతరూపామయోనిజామ్‌||1

Siva Maha Puranam-3    Chapters