Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Siva Maha Puranam-3    Chapters   

@R y*Lia][%yRVM

xqsVlLi[aRP*LSsyLRisVV

aRPXV yR xmssOSQQsV bPsxqs xmsLRisWRsM e xqsVlLi[aRP*LSsyLRi}qs _sWgRizysxsV ee 1

yxmnsVFyRxqsV][ ksWsVxmssVsVxqs=yLi zmsRVM e yLiRlLi[ xqsLizqsRM FyF sVVsNRPVsWLRiysV ee 2

Dyxqs sWRVgRiX} xqssWy bPaRPVlLi[s z e DxmssVsVLS*QxmnsVFyj ry=QRLjiRaRP \sRM ee 3

NRPy` OUPQLRi sVRLi {msRyyRVaRPs[V e RVRW¿[ sWRLRiLi {msy xa][ RVgRixqsM ee 4

RRVQy* xmsoR sRsLi Ryy R Rxmszqs*ds e ryLiRM xmssaSR Ry aRPV˳[FyRVsVLkiLRiR` ee 5

DLiRsXRQLjiys d؃s zmsuy* [R [s yse Dxms xqsVRLi R\|qs# ry R_ NRPXsVLi xmsRVM ee 6

{msy* R NRPXsVLi RVgRiLi sWy RRLi xqs NRPM e s[R` OUPQLRisV Fyx sWRLRiLi yLRiVR` xmsosM ee 7

aRPVy* xqsVRxqs LRiVjRLi Fyx ry RVMy xqsVRsV e xqsLisWLRiQs[[ xmsoRxqs NRPLS˳Li NRPsVNRPXM ee 8

sy=! xmsLRisWRVRgRiV bPsos xqsVlLi[aRP*LSsyLRisVVsV gRiWLji ¿|msRsV ssVsVV. C @syLRisVV[ bPsoRV _sVVs @sNRPV zRsVVsV NRPgjiLi¿sV (1). yxmnsVFyRVs NRPVsWLRiVRgRiV DxmssVsVRV VjaS sVLjiRVV xqsRVLRiVxtsvNRPV zmsRV\sVsyRV. ARRV xmspLRi* sRVLiRV zqsjs F~LijRVVLiT C s[ sVVs NRPVsWLRiV\yRV (2). yxmnsVFyR xmsoRVRgRiV DxmssVsVRV \ssaRPsVV¿[ RLjiRVRgRiV¿[ s sRVxqsV[ sVLiRgRis[ R][ gRiWT s[VssWsV BLi[ sszqsLi¿TyRV (3). INRPyRV s[VssWsV BLi[ ARsNTP @ RNRPV䪫s FyV ճLi¿sV. @xmsoyRRV Fy\|ms sVNRPVsVgRiV sVNRPV䪫s gRiy\ Rs }mssV][ RWLi¿sV (4). xmsoRVs A sRssVVsV ss Rxmszqs*s RVgRiV ys R [xmsNRPV s INRP RNRP DFyRVsVVsV ¿[|qssV (5). AsV DLiRsX y*LS xqsLiFyjLis gjiLisV zmsLiT¿[zqs ds[ NRPzms A zmsLiT FysV xmsoRVsNRPV Li B¿胫sV (6). R B胫s A zmsLiT FysV ygji A NRPVRV R][ 'Bs FyV NSso' @s xmsNTP sVLRi GR*¿胫sV (7). OTPQQsLi LRiWxmsogRi A R xmsoRVs GRVsV ss sVNTP RVMLi, xmsoRVs NRPdss ¿[RV][ RVT BV xmsZNPsV (8).

sW][yR e

OUPQLRisVR NRPV][%ryNRPLi ss[ ssxqsyLi xqsy e xmsry[s sy aRPLi˳[MxmsRVM FyzmsLRi鮪s[s z ee 9

xmspLRi*ss RV` NRPXRLi bPssVVjaRP } xqsVR e R[s ˳[sWsLi yR NSLS syLRi ee 10

B sWRXsR aRPV+Qy* yxmnsVFyjxqs= NRPM e xmsRVyR sa][NSy sWRLRiLi sWRXsR=M ee 11

a][ZNP[ysVsVLi sWR aRP+Li˳VLRiRzqs aRPLiNRPLRiM e R a][NRPLi sV˳lgi[ xqsLRi*Li ˳RLi ˳sxtsQ ee 12

aRPXV sWRLRi*][ s[V %R sV[[%zqs ¿[` NRP*` e LSy* xLSy*zms OUPQL][RLi ryRRWsVxsV ee 13

R BV xmsZNPsVc

xqsLRi*y sssVV[ sszqsLiRV sVsNRPV FyV FsNRPTs? aRPLi˳Vs @sVgRixsVV [s[ FyV ճLiRso (9). J xmsoy! xmspLRi*s[ bPsos D[bPLi FsLiR ALSRs ¿[zqs RVVLisW, @LiR sWRs[V ճLiRVsV. Bj saRPRVsVV. ks[ aRPLiNRPNRPV @sNSaRPsVV [RV (10). yxmnsVFyRVs NRPVsWLRiVRV, RRVLiRV }mssV gRiyRVsgRiV A NRPVRV RVVNRP C sWsV ss a][NRPsVV][ sLiTs xXRRVsVV gRiy\ RNTP BV RVsV (11). J Rd! a][NRPsVVsV dsRVsVV. J xmsoRVLS! sVLigRiNRPLRiVRgRiV aRPLi˳VRV Ds][ xqsLRi*sVV xqsVxqsLixmsssVV NSgRiRV (12). @sW! BxmsoRV y sWsV ssVsVV. sV[soRV FsNRPR DssW, bdPxmnsVsVVgS gSs, LRiNSsVVsNRPV gSs, s[sV OUPQLRixqssVVRsVVsV ryjLi¿RsV (13).

sLikaRP*LRi DyR e

BRVQQNSQ* xqs bPaRPVM {msy bPsLi s[V %zqsQ* RVkLRi Re sxqsX yLi xqsVxms᪫sV RxmsM NRPLRiVLi xmsRNRPs[V ee 14

zsVsRLRi*RgRiRM yRVV˳ORPQxqs=sWzRM e @}tsQxtsQNSճM FyryRLi NRPXy* LigRiLi R sVXsRVsV ee 15

Ryyx bPsLi ryLiLi ˳NSQ xmsLiyORPQlLi[ x e xmsR xmsouyjճLRi*Q\sQxqs=sWsLRi bPaRPVxqs=Q\s ee 16

yy bPsLi R RLi ryLiLi xmss xmsLiyORPQLRiLi sVsVsV e xqssVLRiQ LRiLi NSLi RyLRi xmsLRisVLi RxmsM ee 17

Rxmsry Rxqs xqs xxms sV[LRiRsM e RLSRLRiLi R ˳VssLi xmskzmsRsV˳WsVs[ ee 18

GRzqssLiRlLi[ aRPLi˳VLji*uy*Q\QM FyLjiRM xms˳VM e xmsLkiOTPQRVLi R RRQQNTPLi aRPNRPLRiWF%˳sRy ee 19

bPy aRPd xqs*LRiWFy˳WRM xqslLi[*%˳ss xqsVLSM e HLSsRgRi[ sLik xqsLRi*s[Vs R RsRVsV ee 20

RRry=LibPsaRP+NRP xqs*LRiWxmsxqs=gRi[ RVRsV e gSsWsVgRixLi NRPLRiVsVVxmssV[xqsyaRPsVsV ee 21

xmsLkiOTPQLiRVLi R RRQQNTPLi aRPNRPLRiWxmsRL][ xLRiM e Fyx gRiLiճdLRiRW yy NRPLi RLi sVVdsaRP*LRi ee 22

sLikaRP*LRiVTV xmsZNPsVc

A VRV {ms xmspLRi*NRPsVVgS sV xmsNTP 'yNRPV sVLigRisVgRiVgSNRP!' @s xmsNTP AsVNRPV RNRPgS xmssV AsVsV sR RxmsxqsV=sV ¿[RVVyLRiLiճLi¿sV (14). ARRV zsWRVsVVNRPV FLiVV FsssVj BVNRP][ INRP sVLijLRisVVsV sV][ LigRisVVsV ¿[zqs yRVVso sWRs[V ALRisVVgS gRiy\ GNSgRi\sVs sVsxqsV=][ (15) A LigRisVVsLiRV FyLRi*d xqss[VRVRgRiV bPsos A*sLi ˳NTP][ ALSjLi¿sV. A NRPVRV xmsLiyORPQLRisVLiRsVVsV xmshjixqsW sssVVsLiRV ճLi¿[ xmsRxmsouyRV][ RNRPgS ALSjLi¿sV (16). ARRV xmsLiyORPQLRi sVLiRsVVsV zmsxqsW FyLRi*d xqss[VRVRgRiV bPsos ysxqsW LRiNSsVV bPsos ALSjxqsWg]xms RxmsxqsV=sV ¿[|qssV (17). J sVxL<ki! NRPVRV, sVRVRV @gRiV A DxmssVsVs RxmsxqsV=¿[ rysLRiLigRisWRNRPsVgRiV gRiRV @LiRRVW [[sVRVsVVsV (18). B[ NSsVV[ sxtsvsosVVRgRiV yLji¿[ FyLjiLixmsTs aRPLi˳Vxms˳VRV ARs ˳NTPs xmsLkiOTPQLiRV\ZNP BLiRLRiWxmssVVsV y胫sV (19). FyLRi*d[s aRPdLRiWxmssVVsV y胫sV. gRi᪫sVVLiRLRiW [sR\Lji. sLikaRP*LRiVRV HLSsRgRisVV AVsV. BRLRisVV xqsLRi*sVV BLiR[NRP xqsLiLijLRiWxmssVVs y胫sV (20). @xmsoRV FyLRi*dxqss[VRVRgRiV bPsoRV BLiRLRiWxmssVV[ gRi᪫sVV][ gRiWT sLis[ DxmssVsVs @sVgRizLiRV\ZNP ARs AaRPsVsVVsNRPV s¿[|qssV (21). J sVxL<ki! A NRPVs ˳NTPs xmsLkiOTPQLiRV\ZNP BLiRVs LRiWxmssVVsV y胫s bPsoRV gRiLiճdLRisVgRiV yNRPV][ ARss D[bPLi BV xmsZNPsV (22).

xqsVlLi[aRP*LRi DyRe

RVu%zqs[ [ sLRiLi Wz Rxmsrys[s xqsVsR e RysV ¿[ys NSsWs xqsLS*yQyzqs xqsLiaRPRVM ee 23

GssVVNRPxqs= \s [s aRPNRPLRi}ms aRPLi˳Vy e sLRiRWsV bPs[ ˳NTP sVRVyR NRPXyLiM ee 24

RsaRPsV xLjiM Fyx sWLi s ؃yzqs [xmssV e \Q[NSjxmsLi aRPNRPLi xqsLRi*[sssVxqsQXRsV ee 25

sVRQQN][ ˳s sxmslL<i[ sWs[VyLRiRV xqsLRi*y e RysV xqsLRi*Li ˳RLi [ R LRiVRLi R sLRiV᪱sV ee 26

LRiV[ sLRiV[ yLi NTPLi [ NSLRiLi ˳sxtsQ e [sؼ zLRiW][ RVM zmsaSRR*sWgRiRM ee 27

xqsVlLi[aRP*LRiVTV xmsZNPsVc

J LiVW sVRxms{qs*! ds C RxmsxqsV=¿[ s[sV xqsLiRzqsLis. sLRisVVsV N][LRiVN]sVsVV. dsso N][Ljis N][lLissLids dlLiRsV. xqsLi[xsVV sRV (23). BLiRLRiWxmssVV[ sVs aRPLi˳VRV BV xmsVNRPgS ARRV ¿[RVsV [TLi "bPsosRVLiRV ˳NTPs g][LRiVRVysV' @s xmsZNPsV (24). A sWsV ss BLiRVTV xmsZNPsV. dsso ssV FsLRiVLigRiso. [sRsV LRiOTPQLiRVyRsV s[s[. sVV[NRPsVVNRPV xms˳Vso, [sRLiRLji¿[ ssVxqsLjiLixmsRVyRV @gRiV BLiRVRsV s[s[ (25). } sxmsL<ki! dsso y ˳NRPVR\s xqsLRi*y ssV ALSjLiRVsVV. dsNRPV xqsLRi*sVVs¿RsV. dsNRPV sVLigRisVgRiV gSNRP! sLRiVVRgRiV LRiVRVs sT|msVsVV (26). sLRiVVRgRiV LRiVRVs ALSjLi xmsWss[VsVVsj? C ALSRssV yLiRVsVV. LRiVRVRV [s ؼsVLiT zxtsQLjiLixmsT zmsaSR\sVyRV (27).

sLikaRP*LRi DyRe

RRVQy* xqs sVVs[M xmso][ xmss xmsLiyORPQLRiLi sVsVsV e sVssW[ RLRisxmnsVLi Fyx RLi NRPLRiVsWgRiRsV ee 28

sLikaRP*LRiVTV xmsZNPsVc

A sWsV ss A sVVsxmsoRVRV BLiRVs Rs RLRisVVsNRPV sxmnsVsVVsNRPV NRPgjiLiRV\ZNP s胫s yssgS NRPgRi xmsLiyORPQLRisVLiRsVVsV zmsxqsW BV xmsZNPsV (28).

DxmssVsVLRiVyR e

R*Q\Vs NRPjRLi xqsLRi*Li ˳ssLiyLRi[s \s e xmsxqsLigS[s[sxqs sLRiVR*Li zmsaSRy ee 29

R*Li s ؃yzqs \s LRiVRLi xqsLRi*[s[aRP*lLi[aRP*LRisV e x sxtsvsV}aSyLi sNRPLi xmsNRPX[M xmsLRisV ee 30

xqsRxqsR*QQQNRP sVsQQNRPLi RVsWxLRiQxyjsM e sRs[VNRPsVs[NRPLi R sLRiLi RryR*QX[sVxsV ee 31

}RVyR ssLRiVQQNRPLi ryLiW gSLRiRLi xmsLRisV e RVsVVaRPLi z RRQ* sLRiLi Rry R*QX[sVxsV ee 32

yzqs aRPLi˳[M xmsLRiLi RRQ*Li xqsLRi*NSLRiNSLRi᪱sV e x suy*j [yyLi ZaP[u gRiVxmsLSj*˳[M ee 33

yxLi sX[ sLRiLi R*][ s suLRiQx[%zms y e ysryRsVLSy*zms aRPLiNRPL][ sLRi][xqsV s[V ee 34

xyR NTPsVVZNP[s s RRQ*Li sVRLi xqs*NRPsV e s FyLRi[V xmsaRPVxms[LRisLi [yjNRPLi xqsVsV ee 35

sVy骫sLi aRPXV g][ylLi[ sVRWysVsVRLi *RsV e ˳yLiRlLi[ NRPXRLi FyxmsLi aRPVy sLiy ˳sxqs ¿[` ee 36

aRPVy* sLiyLi ˳sryR R`ORPQخ[s xqsLiR[` e xqs*[xLi RsxyaRPV bPs[NRPLi xqs gRiR鼽 ee 37

AryLi yss s[V¿[RVLi OUPQLRiLi xms xqsVLSRsV e sxR y*Li bPy}qsQ Rخs[VRR[sLRisV ee 38

DxmssVsVso BV xmsZNPsVc

[s[soRgRiV bPsos xmsxqsLigRisVVsV sVVRT bPssLiRRVLiRV @ճLRiV gRi dsso sLRiVR*sVV, zmsaSRR*sVV sVVRgRiV gRiV᪫sVVssds C sRsVVgS ¿zmsRVVLis (29). [sxms˳VsoLiRLjiNUP xms˳Vso, xsxtsvsV}aRP*LRiVNRPV RLiT, xmsNRPXNRPLi[ @dRVRgRiV @gRiV LRiVRVs dsso FsLRiVLigRiso (30). LRiVRVRV NSLRiNSLRi xqs*LRiWxmsoRsRVV, sQQNRPsVgRiV gRiRV @sQQNRPsVgRiV xmsNRPX ARVs xqs*LRiWxmss[VssRVV, sRVRsRVV, @j*dRVVRsRVV, @s[NRP LRiWxmsoRsRVV xs[RV ¿xmsVRVyLRiV. s[sV @ LRiVRVs sVLiT sLRisVVsV N][lLiRsV (31). LRiVRVRV }RVyRsVVsNRPV ]LRiNRPRsRVV, ؃sWgRixmnssVV @gRiV sWORPQsVVsV BRVyRsRVV, xmsLRisWRVRsRVV RRQ*s[RV ¿xmsV RVyLRiV. s[sV @ LRiVRVs sVLiT sLRisVVsV N][lLiRsV (32). aRPLi˳Vs sVLis RRQ*sVV [RV. aRPLi˳V[ xqsLRi*NSLRiNSLRiVRV, x sxtsvso sVVRgRiV [sRLiRLji NRPLi[ ZaP[xtsvRV, gRiVؼdRVRV sVLjiRVV xqsLRi*yzms (33). s[sV dssVLiT gSs, x sxtsvsosVLiT gSs, BRLRi [sRsVLiT gSs sLRisVVsV g][LRiV [RV. yNRPV bPsoRV sLRisVVsRVgSNRP! (34) Bs sW[? y saRPRVsVVsV RVyLRisVVgS ¿xmsVRVysV. bPsos RNRP BRLRi [sRsVLiT sLRisVVsV saRPRVsVVgS N][LRiV [RV (35). J BLiy! y @ճFyRVsVVsV ssVsVV. s[dsyRV BV EzLis. xmspLRi*s[ FyxmssVV¿[zqs RVVLiRV¿[ BxmsoRV bPssLiRsV ssszqs s胫sj (36). bPssLiRsV ss sQQNTP sLis[ A [xsVVsV sRVsssV. @V ¿[zqss][ sLis[ bPs[NRPsVVsV F~LiRVsV (37). J [syRsW! FysV gRiVLjiLi yNRPV gRi BR郫sV xmsNRPNRPV bPyxqsQsVV¿[ ssV xqsLixLjiLi s[ds [xsVVsV xmsLjiRLi¿RsV (38).

sLikaRP*LRi DyRe

GssVVN][Q* xmssVsVxqsLi sVLRiVLi sszqsRxqs=Q*RVsV e OUPQlLi[ yLiysVzms RQQNSQ* sxLiRVLi aRPNRP sVVRRM ee 39

˳ryyRV Ry yLSR|mnsWLSryQճsVLiRsV e sxqsX aRPNRPsVVjaRP syR xqs sVVsxqsy ee 40

xqsQXy* }qs*xtsQxmsRR*LiR*Li xqs*[xLi RgRiV sVVRRM e Algi[LiVWLi yLRiLi ˳RVxmssVsVLRiszqsRM ee41

GsLi sszqs[ s}ms ˳gRiys aRPNRPLRiWxmsys e yLRiRWsWxqs rs[Vs yLRiLi Rxqs WgjisM ee 42

Rj*xqsXxtsQsV |mnsWLSxqsQLi sLikaRP*LRi sWgRiRM e gRiX} sVRRM OTPQxmsLi sLik aRPLiNRPLRis˳sV ee 43

xqs*LRiWxmss[Vs ˳gRiyyryRV xmsLRis[VaRP*LRiM e RLRi+RWsWxqs sFyRV [LiRVNRPXRZaP[LRisV ee 44

OUPQLSLRisxqsxxqsLi R Ry¿[ LRiLRisLi Ry e ˳ORPQQ ˳[LRisLi R\|qs# RLRi+RWsWxqs xqs xms˳VM ee 45

GsLi xqs RRXZaP[ aRPLi˳VlLi[y ryLRiLi sXuxmsLji e gRi[aRP*Q\lLi zqsQ aRPW\Q Ljiy|q^s#QLRizms xqsLisXRM ee 46

js RVLiRV ˳W s[RVM xmsoxtsQsXztsQM xmsFyR x e sxtsv}LiR xmssVV\lLi[Q\saRPy ja][ RaRP ee 47

@][xmssVsVLSsLiR xqssVV][LjiճLSsXRM e xmsFyR RLiRsRW骫s ˳NTP ss[V ¿[Rry ee 48

GRzqss xqssV[V RR xqsVzqs][ ˳gRiys ˳sM e G} { xqssWxRV sVWLSQQQxmnsWRV R_ sLSs ee 49

sLikaRP*LRiVTV xmsZNPsVc

DxmssVsVRV BV xmsNTP FyRVLiR N][lLi䃫sV NRPWR sT|ms xqs*RVsVVgS BLiRVs xqsLixLjiLiRVNRPV xmspsVN]ssV (39). A sVxL<ji @xmsoRV bPsLigRisVV VVNRP {mshRisVVsVLiT ˳xqssV dxqsVN]s @|mnsWLSxqsQsVV][ @ճxqsLijLi yss BLiRVs\|msNTP sT|ms zqsLixyRsVVsV ¿[|qssV (40). A DxmssVsVRV Rs BxtsQ\ssVV VVNRP FyRxmsRsVVsV xqsLjiLi Algi[RWxqsQsVVsV yLRi¿[zqs Rs [xsVVsV RgRiV VNRPV xqsLizqsRVyVsV (41). A xVTV xqsLizqsRVRV NSgS, BLiR LRiWxmssVV[ sVs bPsoRV rsVsVgRiV LRiWxmssVVsV y A WgjiVVNRP @gjiyLRiძsV aRPsVLixms[|qssV (42). ARs¿[ sRVsTs, aRPLiNRPLRiVsNRPV zmsRV\sVs @|mnsWLSxqsQsVVsV sLikaRP*LRiVs A[aRPsVV¿[ sLij sVR[ xmsVN]s As FyLRis[|qssV (43). xmsLRis[VaRP*LRiVRV sLRiWxmssVVsV y胫sV. A xVRV RLiRsLiNRP¿[ @LiNRPLjiLixmsTs bPLRixqsV= gRi ˳gRiysVs RLji+Li¿sV (44). A xms˳VRV A NRPVsNRPV FyV,|msLRiVgRiV, ˳ORPQQsVVV, ˳[sVVV sVVRgRiV y xqssVVRsVVsV RWzmsLi¿sV (45). FyLRi*d[s][ gRiWT sLikaRP*LRiVs @jztsQLi gRiصRQORPV¿[ }qssLixmsRVRW aRPWصj jyxqsQsVVsV RLjiLiRVVs aRPLi˳Vs A NRPVRV C dLRiVs gSLi¿sV (46). RV[NRPsVV sLiRV RVLiRV˳VV sWgjiss. xmsoxtsQsXztsQ gRiVLji|qssV. sxtsvso, x sVVRgRiV [sR¿[ xmsj jNRPVV sLiT FVsV (47). @xmsoRV DxmssVsVs xXRRVsVV[ AsLiR xqssVVRsVVVVNRP RLRiLigRisVVV DRsLi¿sV. ARRV ˳NTP][ ssRVsVV][ gRiWTs sVsxqsV= gRiy\ ryuyLigRi xmsتsVsVV yRLjiLi¿sV (48). @[ xqssVRVsVV[ @R LRiVsso*][ xmsNSbPLi¿[ bPs˳gRiysVRV "LRisVV, LRisVV' @s A NRPVs RgRiLRiNRPV zms sVV\|ms sVVjT sLRisVVs¿胫sV (49).

bPs DyRe

s][=xmssV[ RVu%zqs R*yRLRi][ sLS` e RXR˳N][%zqs sxmslL<i[ sVRW zqs][%RVy ee 50

˳ORPQQ˳[gSs RVyNSsVLi LiR\sLRiVLiQORPQQ* xqsLRi*y e xqsVd ˳s xqsy RVMsLRiVQQN][ ˳NTP sWssV ee 51

DxmssV[ sV˳gRi RyLi\uy z FyLRi*d e sVRW xmsodNRPX][ xR NRPVsWLRixqsQ*Li xqsyRssV ee 52

RVgRiRysVRVysVLRi yaRP xqsxxqsaRPM e ˳ORPQQ ˳[j sxqsW y sVLRiy aS+xqsy ee 53

RV˳Li RRLi sVRW {msy R*Li gRiX{񦦦xtsQ* sVsVVs[ e @sVLRiR*Li Ry RORPQ gSxmsRLi R aSaRP*RsV ee 54

zmsy%xLi [ sV[[ sWy [ gRiRLiNS e sLSs sLRiRV xqsV{msy sV[%ճztsQys xmsLSs ee 55

@LRiaS誫sVLRi\ZaPQQ誫s ˳s R*Li RVMsLjiRM e RVaRP{qs* sLRi[{qs* jsجds sVxms˳VM ee 56

bPsoTV xmsZNPsVc

J sy=! DxmssVy! ds ZaP[xtsQsVgRiV ARLRi᪫sVV ss s[sV xqsLiRzqsLis. J sxmsL<ki! dsso RXRsVgRiV ˳NTP gRiyRso. s[sV ssV CyRV xmsLkiOTPQLig][Ljis (50). dsso xqsLRi*NSsVV[ RV[RgS LiRVso][ gRiWT ˳ORPQQsVVsV ˳VLi ˳[gRisVVssV˳sLiRVsVV. dsso xqsLRi*y RVMsVVsVLiT ssVVNTPs F~Lij yNRPV ˳NRPVR\s xqsVsVVsV F~LiRVsVV (51). J sVy! DxmssVsW! CsV ds RRVgRiV FyLRi*. s[sV ssV CyRV aSaRP*RsVVgS y NRPVsWLRiVsgS {qs*NRPLjiLiRV RVysV (52). FyV, |msLRiVgRiV, [s s[LiVV, Byj xqsLRi* ˳ORPQQ sxqsVso xqssVVRsVVsV @xqsLiNRPsVVgS (53) s[sV dsNRPV {ms][ BRV RVysV. J sVxL<ki! {qs*NRPLjiLiRVsVV. JLiVW! dsso xqssVLRiVRso. dsNRPV s[sV @sVLRiR*sVVsV, aSaRP*RsVgRiV gRiصRQORPQR*sVVsV BRVRVysV (54). sV[soRsgRiV s[sV dsNRPV RLiTs. gRiyR ds R. dsso ds sVsxqsV=sNRPV s胫s ZaP[xtsQsVgRiV sLRisVVsV AsLiRsVV][ N][LRiVN]sVsVV (55). dsso RVMsVVsV sRyT LSsVLRi᪫sVVV [s yR\s, RVaRPxqsV=sV F~Lij, g]xms [aS+\s, js؃ssVVsV F~Lij sVxms˳VRso NRPsVV (56).

@R aRPLi˳VM xmsxqsyy xqsQXy* Rxqs RF sVx` e xmsosLRiaRP sLSs jys sVVs[V xxmssVs s[ ee 57

sRLi FyaRPVxmsRLi ؃sLi sRWgRiLi R RRQ*RM e R_ R\|qs# xmssNRPQXR*Li FysLi R sLi xmsRsV ee 58

GsLi RyQ* sV[sM NRPLS˳sVVxmsgRiXx RsV e sVWLSQQQxmnsWRV xqsVR}qs %RVsV [\sQ ss[RRV` ee 59

[ds R aRPX*d {msy sVWLjiQ [ZaP[ NRPLSLiVsV e ssxqs xmsR_ R\|qs# NRPVsWLRixmsRsVORPQRVsV ee 60

OUPQLSsVzms ryNSLRiLi OUPQLRiry*RVNRPL][RjM e DFyryRV R_ R\|qs# zmsLiU˳WRsVsaRP*LRisV ee 61

W\lgiaRP*LRiLi xqsy RVxtsQLi x sysVsaRP*LSsV e xqssVXjLi xmsLRisWLi R\|qs# R_ xqsLiRVxtsQsWsxqsM ee 62

r%zms * sLSs jys NRPVsWLRiR*Li R xqsLRi*y e RryyR RryaRP bPyRW sVVj][%˳s` ee 63

RRM xmsxqss¿[Rxqs xqsV=xms᪫sV NRPXyLiM e RVRW¿[ xqs sLRiLi {msy [s[ys}aRP*LS` ee 64

@xmsoRV aRPLi˳VRV xmsxqsssVgRiV @LiRMNRPLRi᪫sVV gRiy\ DxmssVsV sVxL<ji VVNRP g]xms RxmsxqsV=sV gRiVLRiV ¿[xqsVN]s sVLRi ARsNTP xmsj jssVVgRiV sLRisVV s¿胫sV (57). FyaRPVxmsRsRsVVsV, sRsVV][ CaRP*LRiVs F~LiRgRilgi[ ؃sWgRisVsV, xmssRs aRPNTPs sVLjiRVV Rs ysVsV ARsNTP B¿胫sV (58). sV[soRV BV ARsNTP sLRisVVs lLiLiRV¿[RV][ ARss RgRiLRiNRPV dxqsVN]s sVV\|ms sVVjT, "CRRV ds NRPVsWLRiVRV' @s FyLRi*d[sNTP sssLi¿sV (59). A sWsV ss FyLRi*[s }mssV][ xmsRsVV sLi xxqssVVsV bPLRixqsV=Q\|ms sVLi ARsNTP @ORPQRVsVgRiV NRPVsWLRixmsRsVVs¿胫sV (60). OUPQLRisVVs sWRVLRisVV][ sLiTs xXRRVsVVgRi RRWxqssVVRVRgRiV bPsoRV @sybPRVgRiV OUPQLRixqssVVRsVsV zmsLiRsVVgS ¿[zqs ANRPXs NRPgjiRVVs A xqssVVRsVVyRsNTP B¿胫sV (61). xqsLiRzqsLis sVsxqsV= gRi bPsoRV ARsNTP WgRiaRPNTPs, sysLiRsVVsV, @sybPRVgRiV xsRsV sVLjiRVV xmsLRisV xqssVXjs B¿胫sV (62). ARRV NRPWy A bPsFyLRi*RVsVLiT jssLRisVVsV, aSaRP*RsVgRiV NRPVsWLRiR*sVVsV F~Lij AsLijLi¿sV (63). @xmsoyRRV xmsxqsssVgRiV sVsxqsV= gRiy\ [s[soRgRiV sV}aRP*LRiVsNRPV xmssV }mssV][ ¿[RVV [TLi sLRisVVsV N][lLisV (64).

DxmssVsVLRiVyR e

xms{qsR [s[s[aRP xms{qsR xmsLRis[VaRP*LRi e xqs*˳NTPLi [z xmsLRisWLi jysV sճyLji᪱sV ee 65

aRPy [z sV[s xqs* xqsLiLijxtsv s[V xqsy e xqs*yxqsLi xmsLRisVLi }qsxLi xqs*rysRLi R xqsLRi*y ee 66

DxmssVsVso BV xmsZNPsVc

J [s[y! xmsxqssVRso NRPsVV. xmsLRis[VaRP*LS! xmsxqssVRso NRPsVV. dsRVLiRV |RVRgRiVV[s xmsLRisVjs˳NTPs yNRPV BsVV (65). J sV[y! xqsLRi*y dsNRPV ˳NRPV RVLiRV aRPRsV, ds yxqssVVsV, xmssRsVgRiV ds }qsxsVVsV, ds rysRsVVsV yNRPV BsVV (66).

sLikaRP*LRi DyR e

GssVVNSQ* xmsxqsyy xL<RigRiRRRW gjiLS e RVuys xqs sV [ssVVxmssVLjiQ*[RsVM ee 67

GssVVNRP bP+s}qss xqslLi[*uyLi aRPX*yLi xms˳VM e xmsRVyR xmsxqsy][ xmssVsVLi xqsNRP[aRP*LRiM ee 68

sLikaRP*LRiVTV xmsZNPsVc

A x ZaP[xtsvRgRiV DxmssVsVRV BV xmsNTP xmsxqsssVgRiV @LiRMNRPLRi᪫sVV gRiy\ xL<RisVV][ LigRiVLRiV [LiVVs NRPLihRisVV][ sV[sos xqsVLi¿sV (67). DxmssVsVRV BV xqsVLiRgS xqslLi[*aRP*LRiVRgRiV bPsxms˳VRV xmsxqsssVgRiV sVsxqsV= gRiy\ @LiRLRiV ssVRVLiRgS BV RVsV (68).

bPs DyRe

s][= xmssV[ RsxqsQ*Li sVsV ˳N][ sZaP[xtsQRM e xqsLRi*Li RRLi sVRW [ z RVR*QXRLi ˳sysxmnsV ee 69

@LRiaS誫sVLRiaRP R*Li xqsLRi*y RVMsLjiRM e xqsLRi*xmsp[ sLji*NSLki ˳NSyLi xmssL][ ˳s ee 70

@ORPQRW LiRy\ZaPQQ誫s NRPVLi g][RLi R [ xqsy e ˳sxtsQ j*ZaP[xtsQ sVLiVV ˳NTPaRP aSaRP*d ee 71

rysRLi yaRPs[V sRLi NRPLjiuysV sVVs[ Rs e xtsQ sR= RVyNSsVLi [RLihSLi R NRPLjixtsQzqs ee 72

bPsoTV xmsZNPsVc

J sy=! DxmssVsW! dsso RsVRso, sZaP[ztsQLi y ˳NRPVRso. J xmsoy! dsso N][Ljis sLRisVVsds dsNRPV BRVVLis (69). dsso LSsVLRi᪫sVVV [s yRso. xqsLRi*NSsVV[ RVMzRVRso, xqsLRiV*¿[ xmspLixmsRVyRso, sNSLRisVVV [syRso, sVLjiRVV ˳NRPV[ ZaP[xtsvRso NRPsVV (70). J x ZaP[uy! ds LiRVsoV, NRPVsVV sVLjiRVV g][RsVV syaRPsVV [ss NSgRiso. dsNRPV yRVLiR ˳NTP aSaRP*RsVgRiVsV (71). J sVxL<ki! s[sV ds AaRPsVsVV[ sRsVV sszqsLi¿RsV. sy=! AsLiRsVVgS sLiRVsVV. LigRi |msVN]sNRPVsVV (72).

sLikaRP*LRi DyR e

GssVVNSQ* xqs ˳gRiyLixqsQ\|qs# RyQ* sLSs sLSs e ryLiaRP xqsgRixqs=R xqsQ\QyLiRLRi[ xms˳VM ee 73

DxmssVsVM xmsxqsyy Fyxms aRPLi˳[LRi*LSs sLSs e gSsV sdsrysLi sW[ xqsLRi*sVsLRiRV` ee 74

RRVQy* Rxqs sds sVxL<RisVyxms ry e xqsLRi*xmsp[%˳s][=%zms xqsVLi FyFyjNRPLi xqsy ee 75

BRLi [ sLjiRryR bPsxqs xmsLRisWRsM e xqsVlLi[aRP*LSsyL][ z xqsLRi*y xqsVRxqs=ysV ee 76

BRsWssVsxmnsVLi xqsLRi*NSsVxmnsxmsRsV e xqs*LRiQLi RVaRPxqs sWRVVxtsQLi ˳NTP sVVNTP xmsRLi xqsysV ee 77

RV GR RQXV RWRQQNSQ aSs[Vy* xqssWzRM e Bx xqsLRi*xqsVLi ˳VNSQ* rLi[ bPsgRiLi ˳[` ee 78

B $ bPssVxmsoLS[ aRPRLRiVRxqsLizyRWLi xqsVlLi[aRP*LSsyLRi sLRisLi ysV y*Lia][%yRVM (32).

sLikaRP*LRiVTV xmsZNPsVc

BV xmsNTP gRiyRVRgRiV A ˳gRiysVRV ARsNTP ZaP[xtsQsVgRiV sLRisVVs胫s zmsRxms FyLRi*][ sVLjiRVV gRi᪫sVV][ gRiWT @Rs[ @LiRLSssWVsV (73). DxmssVsVRV aRPLi˳Vs sVLiT ZaP[xtsQsVgRiV sLRisVVsV F~Lij xmsxqsssVgRiV sVsxqsV= gRiy\ R Ds ryssVVsNRPV s xqsLRi*sVVsV RNTP sLjiLi ¿|mssV (74). A sXyLiRsVVsV ss ARs R sVsLiRsVVsV F~LisV. ARRV @LiRLji¿[ xmspLixmsTsy\ sRsVV @jNRPxqsVsVVsV F~LisV (75). sy=! xqsRVLRiVxtsvNRPV xqsLRi*y xqsVsVVs¿[, bPsos xqsVlLi[aRP*LSsyLRisVVsV dsNRPV C dLRiVs sLjiLi ¿zmss. xmsLRisWRRVgRiV bPsos C gSR xmssR\sVsj, N][lLi ssds C[LRiV胫sj, xqs*LRisVVsV RVaRPxqsV=sV ARVVLSRVsVVsV BRV胫sj. C gSR xqsRVLRiVxtsvNRPV ˳VNTPs sVVNTPs NRPWR BRV胫sV (76, 77). Fss\[ kss ˳NTP][ ssV[, [y GNSgRiRsVV][ sszmsLiRV[, @yRV Bx[NRPsVV[ xqsLRi*xqsVsVV ssV˳sLi sVLRiLis zmsRxms bPsxmsRsVVsV F~LiRVsV (78).

$ bPs sVxmsoLS᪫sVV[s aRPRLRiVRxqsLizRRVLiRV xqsVlLi[aRP*LSsyLRisLRissVs[ sVVxmsjlLiLiRs @yRVsVV sVVgjizqssj (32).

Siva Maha Puranam-3    Chapters