Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Siva Maha Puranam-3    Chapters   

@R j*Ry*LjiLia][%yRVM

xqsgRiV sLRiV ˳[RsVV

VVxtsQRV ERVM e

bPsM N][ y xLjiM N][ y LRiVRM N][ y sjaRP NRPM e G[xtsv sLRiVM N][ y }RLi sbPLij xqsLiaRPRVsV ee 1

VVxtsvV BV xmsNTPLjic

bPsoRV FssLRiV? sxtsvso FssLRiV? LRiVRVRV FssLRiV? x FssLRiV? dsLji[ sLRiVVRV FssLRiV? sW C xqsLiaRPRVsVVsV ]gjiLiRVsVV (1).

xqsWR DyR e

RVy_ z xqssVVRsLi sLRiVػRLRisWRsM e R[s bPsxqsLiLi z s[Rs[yLi[ sRVM ee 2

RryRQNRPXLRiVRy xmsoLRiV}tsQ xqssVs*y e y˳Li RxmsM NRPXRLi RR sVW}qs R [ xqsVkM ee 3

xmsLiRN][bdP sy NSbdP aRPLS*s˳ e yxmsLi R xqsNRPLi }RRLi saRP*][ gRiRsVee 4

xqsLi˳تs sWRVRW RVVNRPxqsR xqsVF xLjixqs=Q\s e yLSRV[ sRM xmsNRPXLSLSRV sVy ee 5

RyճNRPsV[ W \s ػRxqs= R zmsysVxM e [\ss Rxmsry RXxtsQxqs= \s sxtsvLRiVyxXRM ee 6

D˳WLS*RaRPsVs[ RVRWxmsLi RLji+RLi VyM e sV[s[ sRLi sLRiV[s bPs[s z ee 7

[s FNRPsVxLi aRPLi˳VLRisuysV NRP˳RM e LRiV][ ysV xqs s][ [NSsVgRixNSLRiNRPM ee 8

yyLRiLi \¿s xqslLi[*uysVLRiWF LRiWxmsys˳W` e xqs Gs R bPsry=QOSQRQQNRPyR=NSLRiNRPM ee 9

xqsWRVRV BV xmsZNPsVc

sLRiVxmsLRisWRsVLiT G\[ sVVLiRVgS sLis][ @j[V bPs @s[ ysVsVVsV F~LiRVss s[R s[yLiRs[RV ¿xmsVRVyLRiV (2). A bPsossVLiT xmsoLRiVxtsvs][ NRPWTRVVs xmsNRPX xmsosV. ss[NTPRVgRiV xmsoLRiVxtsvRV xmsNRPX][ NRPzqs sVWsVV[sVs sVV[ RxmsxqsV=sV ¿[|qssV (3). xmsLiRN][bP @s }msLRiV gSLi bPsosNRPV @zmsRV\sVs NSbdPsgRiLRisVV Rxms sVgjis saRP*sVLiRRVV C sVV][ sLiTRVVLisV (4). kss RW yLSRV @s[ sWRV (xmsNRPX)][ NRPWTRVVs yLSRVys[V[RVV\ xLji A sVVsLiRV sjLi¿sV (5). ARVs yճNRPsVsVVsVLiT zmsysVxRV sLi¿sV. ARVs RxmsxqsV=sV ¿[zqs A sxtsvsosV RLji+Li¿sV (6). J sy*LixqsVLS! yLji BRLji yRsVV aRPsVLis RLRiVyR sLRiVVRgRiV bPsoRV RWzmsLis LRiWxmssVVsNRPV sV[soRs }msLRiV s胫sj (7). s[sV xVVNRP sVVsVLiT sLi¿Rss A aRPLi˳VRV ¿|mssV. ARVs[V LRiVRV\ [NRPsVVsV @sVgRizLi¿sV (8). xqsLRi*FyVV yssVVsV ¿[RVVN]LRi\ZNP LRiWxmssVV [s A bPsoRV LRiWxmssVV NRPyRV AVsV. A xqsLRiWxmso[ ˳NRPVRVLiRV }mssVsV sL<jiLi¿[ bPsoRV @LiVVDyRV (9).

bPs[ gRiVxqsLiճs[ LRiV[ RV gRiVᵳysVs e sxqsV][ s z ˳[][%zqs xqs*lLi[ RRWxtsQ[ RVy ee 10

xqssWsLRiWxmsNRPLS xqssV˳NRPgRixms_ e xqssWyxqsLi}qs_ yyd؄sLji ee 11

xqsLRi*y bPsLRiWF z LRiV][ L_RxmsLSNRPsVM e DR[ ˳NRPNSLSLRiLi xLjixxqsRVNRPX` ee 12

@s[ R [V xqssVVRy RVysVNRPsV][ RVsV e RWLi \ss Ry LRiVRbP+s[ LRiV][ sdRV[ ee 13

[ \s LRiVRLi sVy* RV xmsRWLi xmsNRPXy Bs[V e BsWs LRiV][ sVy* RV s RW aRPVaSxqsssV ee 14

xqslLi[* LRiVRLi ˳Li[s LRiVRM NRPLiR[s ze ry*Ry ˳NRPyR=R[s NRPyRs ee 15

@sLi ˳Li [V sRLi RzqsLi}qs dsyLi gRiyM e [\ss LRiVRLi [ FyFyM NS[s sVxy VyM ee 16

gRiVؼdRVRgRiV bPsosNRPV gRiV᪫sVVNRPV ysVRVgRiV LRiVRVsNRPV, LigSLRisVVsNRPV A˳LRi᪫sVVsNRPV s sxqsVRRQ*sVVsLiRV ˳[RsVV [RV (10). yLjiRLRiV xqssWs\sVs LRiWxmssVV sVLjiRVV NRPLRi gRiyLRiV. ˳NRPVNRPV yLRiV xqssWssVVgS DRsVgRis B¿RLRiV. @LiRLjiNTP yLRiV xqssWssVVgS }qssLiRRgjisyLRiV. yLRiV @s[NRPdsV xmsNRPLiRVRW sxLjiLi¿RLRiV (11). ˳RVLiNRPLRixmsLSNRPsVsVV gRi LRiVRVRV @s sRsVVVgS bPsLRiWxmso[. ARVs ˳NRPV NSLRisVVsV sLRis[LRiV\ZNP DRLiVVLi xsxtsvsoNRPV ryRVsVVsLijLiyRV (12). sVgjis yLRiV @LiRLRiV G NRPsVsVV[ sLiL][, @[ NRPsVsVV[ RVsVVsV F~LiRLRiV. NSs LRiVRVRV @V RVsVV NSRV. ARVs bPsos[ HNRPsVgRiVsV (13). xmsNRPXssVVgRiV NSLRisVVsRVV LRiVRVs NRPzqs RVsVVsV F~LiRVsV. NSs LRiVRVRV y][ NRPzqs RVsVVsV F~LiRRs s[RsVVVVNRP @sVaSxqsssVV (14). xqsLRiV*V LRiVRVs saRPRVsVVgS }qssLiRVRVyLRiV. NSs LRiVRVRV BRLRiVsV }qssLiRV [RV. NSs ARVs xqs*LRiWxmsRM ˳NRPVRVLiRV }mssV NRPyRV gRisVNRP NSyR䪫sVVgS RsLiR ysVgS }qssLiRsRV胫sV (15). J sy*LixqsVLS! sRsVV BRLRiVsV }qssLiRVyLRiV yLji[ss[ dssVgRiVRVLRiV. NSsos yLRiV LRiNSsVV RLRiVyR LRiVRVs[ss[ dssVgRiVRVLRiV (16).

LRiVR˳NSxqsV [V ZNP[R` ORPQLi bPsyLi gRiyM e @y}msOSQ s \s [uyLi aRPVlLi[uy xqsyRds ee 17

@؃sLi ssRLi }Rj*؃sLi ssRLi s z e RRQNSLRisVxLi sZOP[QQ aRPXVyRLRi][ j*M ee 18

jRXxmsLRiLiRLi RVLiRQXaRP[ *x e RR=LRi*Li bPs Gyzqs sVy yyR*NRPy ee 19

xqsX}tsQM xmspLRi*Li bPsM FNRPxqs=QX}tsQLRi[ bPsxqsy e xqsX}tsQ LRiLi[ bPsM FNRPxqs=LRi*aRPWs[ Ry bPsM ee 20

RryRRVLRiVM FNRPbP+s Gs sVVdsaRP*LSM e xqs Gs xqsgRiV[ [RVaRP+QQNTPsVyQ*j*yzms xqsM ee 21

LRiVR˳NRPVV A ORPQ᪫sVVsLi[ bPsos[ HNRPsVgRiVRVLRisRVV, yLjiNTP BRLRiryRssVV][ xmss [RsRVV @yjRVgRiV s[RsVV ¿xmsVRVsj (17). @؃ssVV[ @s[NRP ˳[RsVVV gRiso. NSs C ؃ssVV[ ssRR*sVV [RV. J xVLS! ys ssLRisVVsV ¿|msRsV. ARLRisVV][ ssVRV (18). x sVVRVN]s gRiTFR sLRiNRPV CgRiRV[ NSss¿[ xqsLRi*sVV sVR. C yyR*sVV NRPRsVV. C xqsLRi*sVV bPsosNRPLi[ ճssVVgS [RV (19). xqsXztsQNTP xmspLRi*sVV Dsj bPso[. xqsXztsQNTP sVR[ Dsj bPso[. xqsXztsQ sbPLis RLRiVyR DLi[j bPso[. xqsLRi*aRPWysxqs[\sssW DLi[j bPso[ (20). J sVxL<RiVLS! @LiRVsss[ bPsosRVLiRV sWRs[V yVgRiV gRiV᪫sVVV NRPss ¿|msRLRiV. xqsgRiVVRV NRPWR ARVs[V. aRPNTPxqss[VRVRgRiV¿[ ARVs[V xqsgRiVsLRiV˳[RsVV¿[ ˳zqsVRVyRV (21).

[V\ss sxtsQs[ Ryxqs=lLi[* s[yxqs=yRyM e sLSsWy xs[NSaRP ysLi xqs*xqs R xmspssV ee 22

CaSsxqs=LRi*syyLi aRPVlLi[uy xqsyRds e s[RNRPLS s[RxmsxqsryRLi˳VLRiVyxXRM ee 23

xqs Gs aRPLiNRPLRiry=QOSQR=LS*sVgRixNSLRiNRPM e NRPLS ˳LS R xLS R ryOUPQ sLRiV Gs xqsM ee 24

@s[uyLi NSsWsLi R NSxqs NRPy s z e sVNSxqs=Q*RVLi ryOSQxqsNSdxqssWbPRM ee 25

Ry R x LRiVRLi Ry NSdLi xmsRORPQ[ e xqsLRi*Li y˳Li RRM FyxmssVRRW xqsRdRW ee 26

s RryRNRPM NRPbPRQQLS xLS s Rxqs z e xqs*RVLi xqsLRi*xqs }RV}qs NSLRi˳WyRVyRRVM ee 27

xqs*RVLi R NSLRiLi NSLRiLi xqs*xqs \ss NRPyRs e GN][ xmss[NRPyLi RW][xmss[N][}msNRPyLi s[` ee 28

GNRPLi dLi zLRiWy* xmsosLkiLi R ظRV[ e x[* R xqs*RVLi xqsLRi*Li bPsLRiW{ms sV}aRP*LRiM ee 29

GRRLRiLi bPs؃sLi RRQ*RxqsRVyxXRsV e ؃y ؃sys[s ysM NRPbPRX{tsQaRP*LSM ee 30

A bPso[ xqs*RVsVVgS xqsyRssVVgRiV yVgRiV s[RsVVsV, @s[NRPsVVgRiV sLRisVVsV, sWRsV, yssVVsV sVLjiRVV RssV xmspLiRV sjs sxtsvsosNRPV B¿胫sV (22). sRsLiNTP ARVs[V CaRP*LRiVRs xqsyRssVgRiV s[RsVV ¿xmsVRVsj. NSsos s[RsVVsV LRiLisyRV, s[RsVVNRPV @jxms aRPLi˳V[ss sVxL<RiVV ¿xmsVRVyLRiV (23). xqsLRiV*sV @sVgRizLiRVyRV, gRiRV򹸅VVNRP xqsXztsQzqsRVsVVsV ¿[RVVyRV, ryOTPQ sVLjiRVV sLRiVVRV @gRiV A xmsLRiLix ryOSQRVgS aRPLiNRPLRiV[ (24). xqsLRi*soNRPV ARVVLSRVsVVVVNRP xmsLjigRiძs NRPRV. NSs NSxqs*LRiWxmsoRgRiV bPsosNRPV C xmsLjigRiძs][ xqsLiLiRsVV [RV. ARVs[V sVNS][gRiWT xqs*RVsVVgS sVNSxqs*LRiWxmso\ DyRV (25). xVV yLjis[ LRiVRVRV sVLjiRVV NS @s sLjiLiRVRVyLRiV. C xqsLRi*sVV yLji BR¿[ sVLjiRVV yLji xqsRd¿[ yLjisVLiT DRsLisj (26). bPsosNRPV NSLRi᪫sVV [RV. bPsosNRPV FztsQLiRVyRV gSs, RVsVV ¿[RVVyRV gSs [RV. ARVs[V xqs*RVsVVgS xqsLRi*NSLRiNSLRiV\ DyRV. @RVRRV sVVRgRiV yLRiLiRLRiV NSLRixqs*LRiWxmsoV (27). NSLRixqs*LRiWxmsoRV ARVsNRPV sVLjiVVNRP NSLRi᪫sVV [RV. ARVs INRPRVgSsVLiT @s[NRPR*sVVsV, @s[NRPxqs*LRiWxmso[ @LiVVssW GNRPR*sVVsV F~LiRVRVLiRVsV (28). IZNP[ dsVV sXORPQLRiWxmssVV[ xmsNRP\sV sVLRi dsVVNRPV ssRV胫sV. A yyR*sVLiRRVW A sXORPQsVV[ @LiRLRiRsVgRiVsV. bPsxqs*LRiWxmsoRgRiV sV}aRP*LRiVs sxtsQRVsVV[ NRPWR Bj[V ssxqs (29). bPsosVVNRP C xmsLRisV؃ssVVsV s[sV RVyRRsVVgS ¿zmss. J sVxL<RiVLS! kss جs sWRs[V VxqsVN]sgRiVsV. @جsNTP Bj RVRV (30).

sVVsRV ERVM e

؃sLi xqsORPQLi Wz RV` ػy* bPsyLi s[` e NRPRLi bPsaRP RR=LRi*Li xqsLRi*Li y bPs Gs R ee 31

sVVsVV BV xmsNTPLji c

G ؃ssVV¿[ sWssoRV bPsos][ HNRPsVgRiV[, @ ؃ssVVsV ORPQxqszRsVVgS ¿xmsVsVV. bPsoRV C xqsLRi*sVVgS FsV @LiVVyRV? xqsLRi*sVV bPsosRVLiRV FsV Dsj? (31)

yxqs DyRe

GRyNRPLRiQ sRsLi xqsWRM FLSN][RsVM e xqsQXy* bPsxmsyLi˳[Li sVVdsLirysdsR*RM ee 32

B $ bPssVxmsoLS[ N][ LRiVRxqsLizRRWLi xqsgRiVsLRiV ˳[RsLRisLi ysV j*Ry*LjiLia][% yRVM (42).

yxqsVRV BV xmsZNPsVc

FLSNRPV[ DRsVVRgRiV xqsWRVRV C sRssVVsV ss bPsos FyRxmsRsVVsV xqsLjiLi A sVVsV][ BV xmsZNPsV (32).

$ bPssVxmsoLS᪫sVV[ N][LRiVRxqsLizRRVLiRV xqsgRiVsLRiV˳[RsVVsV sLjiLi¿[ sVj lLiLiRs @yRVsVV sVVgjizqssj (42).

Siva Maha Puranam-3    Chapters