Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Siva Maha Puranam-3    Chapters   

@R sssW%yRVM

sV[aRP*LRi sWRQsVV

VVxtsQRV ERVM e

xqsWR xqsWR sV˳gRi RsxqsQ*Li \ZaPsxqsRsVM e yLiyd NS xqssWy RRyLi NRPRRV xms˳[ ee 1

VVxtsvV BV xmsNTPLjic

J xqsWy! xqsWy! sVy! bPs˳NSlgi[xqsLRiVRsgRiV dsso RsVRso. J xms˳W! A yLiy FssLRiV? A gSRsV ¿xmsVsVV (1).

xqsWR DyR e

j*aRP+QXVR xqsRQQNSQ yLi NRPyLi xmsLRisWRVRsV e bPsxms˳تsxqsLisVaSLi aRPX*yLi ˳NTP sLRidssV ee 2

yLiyd ry xmspLRi*˳##s[%˳syQx NRPsNS e rsVds ysV RLiRry xqsLRi*ORPQ xqsLiRVVy ee 3

@R ry xqssV[V NRPy RVVsd rsVds j*M e zmsy Ry R NRP\|qs#j*jy j* xqsWss[ ee 4

ry ˳LSLRisVsV Fyxms NTPLiyLi aRPV˳sy e lLi[s[V [s j*ZaP[uy ssRss aSds ee 5

@R RryM xmsLji*xmsxqsLRiVxqsV=LRiV LjiRM e rsVyM NSWgSRV xmsLiRR*sVgRisVj*M ee 6

sVX[ ˳LRiLji ry yLki RVMy sxtsQᵳkM e NTPLiyLi aRPV˳ؿyLS xqsVbdP[yxqs xqsRs ee 7

RRry= sVsysxtsQ xXRRW sRyzms R e RVVysry sZaP[}tsQ ˳Ws sճyLji ee 8

R` ػy* g][xqsry RVxtsQLRi NRPVRWxtsQ᪱sV e xqss[VyxqsRLRiWLRiLi dsy* yLi xqsNRPRgRisV ee 9

xqsWRVTV xmsZNPsVc

J xVLS! xmsLRisWaRPLRiNRPLRi\sVsj, bPssVzsV][ sLSVsj, ssVyLRiNRPV ˳NTPs |msLiF~LijRVsj RVgRiV A gSRsV DRsVsVgRiV ˳NTP][ ssVRV (2). A yLiy xmspLRi*s[ RLiRVs sLi sVVsVV gRij, xqsLRi*aRPV˳ORPQ᪫sVV][ gRiWTRVVsj, rsVs @sV }msLRiV gRijRVgRiV xNRPsNRP (3). J xVLS! AsVNRPV RVVNRPsRVxqsV= LSgSs[ AsV RLiT AsVsV INRP x NRPVsWLRiVsNTP RVysjgS syxsVVsV ¿[|qssV (4). J x[RsVVLS ! aRPV˳sVgRiV sRsVV gRij, sWRs RsssVV][ IFyLRiVsj @gRiV A xRVVs ˳LRisV F~Lij N]LiRNSsVV ys][ LRisVLi¿sV (5). J xVLS! RLRiVyR N]LiRNSsVVsNRPV RVVsNRP xV\s rsVsVVNRP ˳LRi |msR yj¿[ {msTRV\ sVLRiLi¿sV (6). ˳LRi sVLRiLis RLRiVyR A RVVs @aRPLiVVLis RVMsVV][ sLiTs sVsxqsV= gRi\ N]LiRNSsVV sLRiNRPV rbdP xqsyyLRisVV][ A gRiXxsVVsLi[ sszqsLi¿sV (7). A RLRiVyR AsV ˳LRiQX{s[V @LiVVssW Rssxms˳تssVV¿[ sVsys[aRPsVV][ sLiTs sVsxqsV= gRi\ sճyLji AVsV (8). NRPVxmsxtsQsV ¿Rg][ AsVVVNRP A ¿RV sLRissV gSLi AsV VVNRP LiRVsoV RgRiWT AsVsV V xmsVN]s dxqsVNRPVs RWLRisVV[ sT|msLji (9)

NRPbPRWRsLRiryLi \s sRLRiLidLi s[RRW e RXuy* ss[ zqsQRVLi RZNP[ syRV xqs*gRiXxLi RRM ee 10

@R ry zmsbPyLS sRsW{msRyLRiV e @sRV=ys[s aRPW[ xqsVLRiRzmsRW ee 11

NRPyRQQLRiLji NS*zms RW[ {msR xqsVLSR ry e B[VxtsQ zmsbPyLRiLi rsVds sճsyLji ee 12

R][ s[V}tsQxtsv [xtsv g][ճxqs=x zLRi*Q[ e saSsVV[ RsWLi[ z RsWyRV ry RVR ee 13

@ssVXaRP sVys[aSs[xtsQVysVxtsQzmsRW e GNRPLi xmnsWs g][sR=Li N][aRPLiRsV RVLRigS ee 14

xRLi RLi gRiXxsWdsRV ػy* g][sR=sVLigRiy e ճdy bPs bPs[yx ZNP[s RVNRPLRi ee 15

ry sVVxLRiLi bPsLi yy*sVxtsQ ˳[sry e yQ* Rs[Vs g][sR=Li RNSLRi LRidsVzms=RsV ee 16

@Rs[ RV[RgS xqsLiRLjiLiRVRVs A RVVss gSLi INRP aRPWRxmssVVVRV AsVsV syxsWT Rs BLiNTP g]sFVsV (10). RLRiVyR AsV xmsjssVV sWLixqssVVsV ˳OTPQLi sVRsVVsV ygji A aRPWRVs][ NRPzqs {ms][ LRisVxqsW N]RVNRPVsV NRPssV (11). INRPyRV ˳LRi FsRN][ ssV. sճyLjiRVgRiV rsVs sVRsVVsV ygji sWLiryLRisVVsճztsQLi¿sV (12). AsV LSRVLiRV gSyLiRNSLRisVV[ NRPs ¿[R xmsaRPVso aSNRPV ssV. @R g][so][ V s[VNRPV NRPWy NRPs[RVTRVVLisV (13). sWLiryLRisVVsV BxtsQxms[ A sVRVxtsvLSV sVRsVVVVNRP xms˳تssVV[ sVsQQ\ NRPsV sVsVgSsNRP sVVLRi VRVs INRP AsoRWRsV xqsLixLjiLi¿sV (14). A sVXRxmsaRPVsosV BLiNTP @j AsoRWRRVs gRiVLjiLi ˳RVsVV][ G][ INRP xmspLRi*xmsoxms˳تssVV¿[ "bPs, bPs' @ssV (15). AsV sVVxLRiNSsVV bPsos ysLi¿sV. sWLixqs˳ORPQ᪫sVVsLiRV {msgRi AsV A AsoRWRsV N][zqs RsNRPV s胫s sLiNRPsVVsV ¿[xqsVN]ssV (16).

GsLi x[ NS[ gRi[ ry rsVs j*M e NSxqs saRPsWxmsy gSsV RVsVxqsLiORPQRVsV ee 17

RVsW%zms RLRisW[NRP RryM NRPLRi R FLji*NRPsV e ssLRiQ sLRiRWyryRZNP[ yLiy ؼNSsV ee18

ry%R ˳uy RVsVxmsoLSyLiyd gRiLRi骫sWbPy e R][ ˳Ws yLiy xmsaSLiyLigSLRis[VRNS ee 19

yLiy ry%R [%zms sR*xqszmsRXsWRXNS e Ey s ZNP[s RVuy sVNRPVxtsQLRiVLjiy ee 20

RRM ORPVyLjiy ky RVztsQ FyLRi[ORPQ e yLiy[xtsQzmsLi[s hRiLSgji sVRLRiRV` ee 21

GsLi NRPX¿[Q sVxy dsy* xqs*sxmsoLi sRVM e LRiRW gRixqsxqsLS*Ligki RVMsWxms RVLRiRRVsV ee 22

NRPyy= %R yLiyd g][NRPLRiLi RLi sVys e ARWxqsLiyLi bPs_ gRiR][ VV[% R*gSs ee 23

J xVLS! C dLRiVs y NSsVV gRiT¿sV. A rsVs sVLRiLi RVsV[NRPsVVsNRPV ssV (17). RLRisVVsV xmsLjiFyLi¿[ RVsVVRV AsV xmspLRi*s[ ¿[zqss NRPLRisV xmsLjibdPLi sLRiNRPyxqssVVsVLiT AsVsV ssNRPVNRPV xmsLizms RLiy ؼ[ sLixms¿[|qssV (18). AsV RVsV[NRPsVVsVLiT Lji RLiy {qsQ VVNRP gRiLRi骫sVV[ sVsQQ\ sLi¿sV. AsV xmsoV gRiVT\V sLi¿sV (19). AsV sxmsVsV ALRigS sVgjis gRiVs sgS sVLisV. xmsoV gRiVTRVgRiV AsVVVNRP RRLiRVV sVV[ss[ sVLRiLiLji. sVNRPVxtsQyj][ صRxmsRVRVs A RVxtsvLSNTP syxsVV NS[RV (20). RWxmso[s A ksVLSV NRPLRisV ¿[R ANRPNTP yNRP RLiyVV sgS sVgjis @ssVV][ NRPRVxmsosV sLixmsoN]sVRVLisV (21). AsV sVRVMsVVssV˳sLi¿sV (22). INRPxmsVRV LS[[V bPsos xmsLRi*sVV yNTP g][NRPLRisVVsNRPV sRVs sVRVV A yLjis sRVLiRgS AsVNRPV |qssV (23).

@yryszms yLiyd sxqsyaRPsRXxtsQRW e sVys RWRLiVVRVLi xqsLiRyLRi aRP##\saRPQQ\sM ee 24

gRiy* RyR yLiyd FyLRiRVLid sVys e RVR RR RyLSr ksyN`P xmsxqsXyLiM ee 25

GssV˳LRiRVLiyxqsV yLiyM xmsxqsXyLi e GNRPM xmsoRsVM FyLiRM FyOTPQxmsj*sVLiLkisV ee 26

ysVLi sxmsyLi ry ssVXaRPRV xmsosM xmsosM e @˳ORPQQsV sVy*R RWlLi[ FyOTPQxmsyRVLS ee 27

RryM NRPLSj*sLRiVQQNS LSf ry *sVLiLki e xmsFyR NRPxqs juy bPsLigRixqs sVxqsZNP[ ee 28

\|qssLi bPsRRVLRiaSLi LSf FyLiRysVxM e RWRsWyzms RVLis [˳[ \sWgRiRM ee 29

GsLi bPsRRVLRiaS sRLi ػRLi R sLRisV e @؃s][ gRiLRiLi xmsLRisWsLiRyRVNRPsV ee 30

RLRiVyR A yLiy sxqsQsVVRVLiRV sVLjiRVV ALRisVVsLiRV RXxtsQ gRi\ xqsLixmssVgRiV sVsV RWLiRg][Lji sV sVgS BVsV LRiVgRiVRVLisV (24). kssVVgS xmsVNRPVRW ¿[RVsV y sVsVsV RWxqsW AsV g][NRPLRisVV[ BVsV LRiVgSsV (25). C sRsVVgS RWxqsVs A yLiy ¿[[ sVxmsoRVRgRiV INRP ryLji sWlLi[RV RsVV gRiVs LRis¿sV(26).Rs ¿[[xmsTs sxqsVsosV xmsVsWLRiV xqsLRi+][ xmsLjibdPLi @j s[ sxqsVso NSRs RLi RVMRVLS\ RWLRisVVgS FyLRi\s¿sV(27) LSRVLiRV AsVsVLiT szqsLjis[RVTs A sVlLi[RV RsVV gRiV \sWgRisVV¿[ INSNRP bPsLigRisVVVVNRP bPLRixqsV=Q\|ms xmssV (28). AsV C dLRiVs bPsRRVLRibPyRV LSRVLiRV ryLRiVsV xmsVsWLRiV RWLissW \s sLRiRVsVVss AsVNRPV GsVRVW ճLiR[RV (29). C dLRiVs xmssRsVV, xmsLRisWsLiRyRVNRPsVV @gRiV bPsRRVLRibdPsRsVV sVLjiRVV gRiLRi᪫sVV AsVNRPV RVNRPVLiRgRis[ zqsjLi¿sV (30).

RRM xms˳ؾ[ ry yLki a][ZNP[s sVxysXy e aRP##\sLjissX[ ky xqs*[aS\Vs ZNP[ssV ee 31

aSLiy L][xmsy}qss sxmsRLid xms[ xms[ e @dR ysdLi ˳WsVLi sxmsFyR s¿[Ry ee 32

@R ry aRPLi˳VNRPXxmsRW gSsV xmsLRisVLi xmsRsV e ALRiVx xqsVssWsLi R dsRLi bPsgRi\LRiVRsV ee 33

A_RV[uy bPsysV yLki xmssWR][ yxmsxqsd gSR e [s[x ˳WRVxqsV=NRPX[s sFy sVryssVyxms jssV ee 34

$ g][NRPlLi[ bPsysoFxms bPssVxqsZNP[ e NRPXy* gRiLRiLi ry z RZNP[ *LRi胫sLi sbP ee 35

@NSsVRM NRPXRryxqs xmsoQ\|qs#s R R` xmnssV e ˳VsNRPQyzms ry \¿s sVxmsryRRM ee 36

GsLi sRLi sVLigRiLi aRPLiNRPLRixqs sVsV e xqsLRi*FyxmsxLRiLi xqsRM xmsLRisWsLiRyRVNRPsV ee 37

GsLi sM NRPjRLi sFy sWRQLi xmsLRisVLi sVRW e sVճysxqs bPsLigRisLRixqs z ee 38

@ysRzms sOSQQsV sWRQLi Rxqs yRVRsV e aRPVRsW[ [VyaRPV bPs[ ˳NTPM xmsظRV[ e 39

B $ bPssVxmsoLS[ N][LRiVRxqsLizyRVLi yLiyd xqsR sLRisLi ysV sssW%yRVM (9).

sVLRiVyRV DRRVsVV A {qsQ sVRVMsVVssV˳sxqsW ksVLS\ sVgS Rs ryssVVsNRPV sVLRi sRVLisV (31). AsV LRiNSsVV DxmsyxqssVV¿[ r~NTP @RVgRiV @RVgRiVy xmsTFRW N]j RWLRisVV y NRPVxmsgRiW Fy᪫sVVsV sT¿sV (32). @xmsoysVsV aRPLi˳Vs NRPXxms¿[ bPsgRi᪫sVVV bdPxmnsVsVVgS g]xms ssWssVVsNTPLi xmsLRisVxmsRsVVsNRPV g]s FLiVVLji (33). A xRVVs RVxtsvLS[ @LiVVssW bPsysVsVVsV sVVLiRVgS @sVN][s sRsVVgS DRLjiLi¿sV. J xVLS! A sVxmsoxms˳تssVV¿[ Bx[NRPsVV[ AsV jssVgRiV sV[aRP*LRiryssVVsV F~LisV (34). $ g][NRPLRisVVsLiRV AsV bPsjyRV DxmsszqsLi gRiLRi᪫sVV ¿[zqs bPsos bPLRixqsV=Q\|ms LSRVLiRV *sVV][ xmspLi¿sV (35). AsV @sVN][NRPVLiRgS ¿[zqss C xmsosVVVVNRP xmnssVVsV sV[aRP*LRiVs @sVgRixsVV¿[ C yNTP @sV˳sLiRVRVsj (36). J xVLS! xqsNRP FyxmssVVsV Fg] sLis[ xmsLRisWsLiRsVVs¿[ sV[aRP*LRiLigRisVV B sVzsV gRij. bPsLigRisVV[ ZaP[xtsQ\sVs sV[aRP*LRiVs xmssR sWRQsVVsV s[sV dsVNRPV C sRsVVgS ¿zmsRVVLis (37, 38). BLi[gSNRP A bPsos sVzsVsV sVLjiVVNRP yss NRPWR ¿|msRsV. kss sssLis[ bPsos RVLiRV ˳NTP DRLiVVLiRVsV (39).

$ bPssVxmsoLS᪫sVV[ N][LRiVR xqsLizRRVLiRV yLiyd xqsR sLRissVs[ ]sVRs @yRVsVV sVVgjizqssj (9).

Siva Maha Puranam-3    Chapters