Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Siva Maha Puranam-3    Chapters   

@R xqsxmsLia][%yRVM

NTPLSysyLRisVV c yrxms[aRPsVV

sLikaRP*LRi DyR e

aRPXV Fy NTPLSysVsyLRiLi zmsyNTPsM e sVWNRPLi R xRys {ms][ W%LRiVyRVLi sLRiLi R_ ee 1

xqsVWRs y}qsQ\s FyLiRyM xmssLSaRP [ e _xmsy R RRW ryy*Q \Q*yLi sssWRVRVVM ee 2

R\Qs xqsWLRiRyLiQ\s rydsWbPR [ Ry e NSLiR yxRWsWxqsVxqsV=[s NTP FyLiRyM ee 3

RLRiLi }msLjiR}qss RVLS*ry sVVsxmsoLigRisM e xqsVWRs[s s}msLiR FyLiRyLiNRPsWRLS` ee 4

y\QQ\|qs#=Q*LS*RVV\ry=LRiLi RVRW¿[ RR ysVy e ˳[Li [zms=RLi \s xqs [˳Q\ZaPQQ誫s xqssWgRiRM ee 5

{qs*NRPXR FyLiR\s|q^s#|q^s# ry=QyLRiLi }msztsQyxqsy e RVLS*xqsM xmssVV\ZaPQQ誫s sVVsRVaRP Rxmszqs*sM ee 6

@R [ FyLiRyxqs=lLi[* @y˳تysVdsaRP*LRi e RVMyaRP Ry FyLixqsQNRPVLi [ xqssWRRVM ee 7

_xmsy R xqsQXRM NRPXxtsQ AgRiRxqs` ORPQصRzms e aSNRPLi R ˳ORPQLiVVy* RV [uyLi RXzmsLi xqssWRR` ee 8

RVLS*ryaRP Ry bPuyLixqsQXFys ػy* RVR xmsosM e FyLiRyM NRPXRQ sLRiVQQNSM NRPXxtsQxqs NRPXxmsRW Ry ee 9

@R [ FyLiRy NRPXxtsQLi xmsxmsRVM NTPLi ˳sxtsQ e ys aRPRVLRiVRsM NTPLi NSLRiLi RR*R xms˳[ ee 10

B xmsXxtsQxqsy xqsV $NRPXxtsQM FyLiR\sLRiVs[ e xqsQXy* bPsxmsyLi˳[ FyLiRysRsVds` ee 11

sLikaRP*LRiVTV xmsZNPsVc

JLiVW Fy! zmsyNRPyLjiRVgRiV bPsoRV NTPLSysyLRisVVsV y sVWNRPVs xqsLixLjiLi @LRiVsVsNRPV }mssV][ sLRisVVs胫s gSRsV ssVsVV (1). FyLiRsdsLRiVV xqsVWRsVs¿[ JTLixmsT xmssRRVgRiV _xmsj][ gRiWT \Q*RsssVVsNRPV sLji (2). FyLiRsoxmsoRV @Rs[ xqsWLRiVs¿[ CRVTs @ORPQRVFyRsV AyLRisVVgS ¿[xqsVN]s xqsVsVVgS NSsVVsV gRiRVxmsoRVLiTLji (3). J xZaP[uy! xqsVWRsVRV sWxqsVj][ }mslLi[zmsLiRgS RVLS*xqssVxL<ji FyLiRso sRNRPV ryRLRisVVgS s¿[|qssV (4). ARRV Rs xmsjs[sVLij bPxtsv][ gRiWT @RNRPV AsLiRsVVgS s yLjis NRPzqs RsV sVsxqsV=sNRPV s胫s ˳[ssVVssVs N][lLisV (5). FyLiRsoػRs N][lLi䃫sV {qs*NRPLjiLi ryssVV N]LRiNRPV xmsLi|mssV. @xmsoRV RVLS*xqsVRV, sVVdsaRP*LRiVV RxmsaS+VLRiV @gRiV ARs bPxtsvV ryssVVsNRPV sLji (6). J sVxL<ki! @xmsoRV A FyLiRsoLiRLRiV @ssVV [NRPVLiRV¿[ RVMRV\ Fy᪫sVVsV dsRVNRPV sVsxqsV=[ sLRiLiVVLiRVN]sLji (7). @xmsoRV _xmsj xqsLjiLiRgS $NRPXxtsvRV R`ORPQ᮪s[V @RNRPV s NRPWLRisV s yLRiLiRLjiNUP RXzmss NRPgjiLi¿sV (8). Rs bPxtsvLiRLRiV RXxmsoQ\yLRis FsLjiLigji RVLS*xqs sVxL<ji sVLRiFVsV. @xmsoy sRsVVgS NRPXxtsvs RRV¿[ FyLiRsoV NRPxtsQsVVsVLiT gRiNTPLji (9). @xmsoy FyLiRsoV $ NRPXxtsvs "GsV LRiVgRisVsj? sLiRVRgRiV aRPRVso xqsLiFyxmsQ\sVyRV. GsV ¿[RVssV? xms˳W! A sxtsQRVsVVsV ¿xmsVsVV' @s xmsbPLiLji (10). J sVVds! A FyLiRsoV xmsbPLiRgS @xmsoRV $ NRPXxtsvRV bPsosFyRxmsRsVVsV xqsLjiLi FyLiRso][ sV xmsZNPsV(11).

$NRPXxtsQ DyRe

aRPWRVyLi FyLiRyZaP[+QuyaRPV+Qy* NRPLRiss[Vs z e sVR*QXyLiRLi sZaP[}tsQ bPs}qsyxqssVs*RsV ee 12

y*LRiNSLi R sVRW gRiy* aRPRWLi sgkixtsQRW e syLRi ][xms[aSLiaRP DxmssV[LRiRsM 13

sVRW LSjRaRP+Li˳VM xmsxqssM xmsLRis[VaRP*LRiM e VZNP[ xmsLRi*R ZaP[}tsQ xqsxmssWxqsLi xqsV}qssRM ee 14

Buys NSsWsysxLi sZaP[*aRPaRP xqs*RVLi zqsRM e RRQ˳تysRW xqsLRi*rysVLRiQLi sVVRsVsV ee 15

BydsLi }qss[ [[ ˳VNTP sVVNTP xmnsxmsRM e RVWRVLi }qssR RLi aRPLi˳VsVzms xqsLRi* xqsVتsxsV ee 16

$NRPXxtsvTV xmsZNPsVc

ZaP[xtsvgRiV FyLiRsoLS! bPsos }qss][ sLiTRVVs y gSRsV aRPRgS ss ¿zmss sRsVVgS ARLjiLiRVRV (12). s[sV aRPRVsosV LiVVLi¿[ N][LjiNRP][ y*LRiNRPNRPV s, sVRVRgRiV DxmssVsVs Dxms[aRPsVVsV syLjiLi (13), xmsLRi*RLSsVgRiV VNRPsVVsLiRV GRV sWxqssVVV xmsLRis[VaRP*LRiVRgRiV aRPLi˳Vs RNRPgS ALSjLi xmsxqssVs ¿[xqsVN]Lis (14). sZaP[*aRP*LRiVRV xqs*RVsVVgS ryOSQRLjiLi yNRPV s胫s N][lLi s¿胫sV. y xms˳تssVV ¿[Rs[ s[sV DRsV\sVs xqsLRi*rysVLRiQsVVsV F~LijRVVysV (15). ˳VNTP sVLjiRVV sVVNTP @sV xmnssVVsRV A [sos s[sV BxmsVRV NRPWy }qssLiRVRVysV. dsVLRiV NRPWR xqsLRi*xqsVsVVs¿[ A aRPLi˳Vs }qssLiRVRV (16).

sLikaRP*LRi DyR e

BRVQQNSQ*LiRLRi[ NRPXxtsQ AaS*ryR R FyLiRys e y*LRiNSsVgRisVdxmnsVLi xqsLRis bPsxmsyLiVsV ee 17

FyLiRy @R ճLi R }msxtsQRWsWxqsVL][ry e gRiV؃yLi R xmsLkiOSQLRiLi Rxqs RVL][Rsxqs R ee 18

r%zms xqsLRi*Li R RRRLi RVL][Rs gRiV[RRVsV e xqsdsVdsLi R R` ػy* xmsosM Fyxms xms˳Ws xms ee 19

RRVNRPLi [ saRP##\sVsLi RVMLi FyxmsoLRiVdsaRP*LRi e xmsLRixqsLRiLi xqssVWRV}qs FyLiRy @RVMyM ee 20

NTPLi NRPLRisLi NRP*Li gRiLiRssVryճLRiRVy RVVj e xqssVLS @zms \s xqslLi[* xqsRFyZaP[s RVLiyM ee 21

GRzqss xqssV[V yr ˳xqs ˳WztsQRsVxqsNRPM e LRiVyOSQ˳LRiaSRW s˳WztsQRM ee 22

xmsLiyORPQLRiLi xmssLiRLi bPs}mssVxqssWNRPVM e [ryLi R xqs*RVLi LSbPry=QOSQRLRi ByxmsLRiM ee 23

sLikaRP*LRiVTV xmsZNPsVc

$NRPXxtsvTV xmsNTP FyLiRso[yLji @LiRLSssVVsV Lij bPsos FyRxmsRsVVsV xqsLjixqsW sLis[ y*LRiNRPNRPV ¿[lLisV (17). RLRiVyR sLis[ FyLiRsoV A RVL][RVsVs gRiV᪫sVVsV xmsLkiOTPQLiRVN]LRi\ZNP INRP ճVs xmsLizmsLiLji (18). A ճVRV A LSsVV[ RVL][RsVs gRiV᪫sVV sNSxqssVVsV gRiVgSsLjiLigji @R sXyLiRsVVsLiRsW RNRPgS }qsNRPLjiLi sVLRi FyLiRso sRNRPV Ljigjis¿胫sV (19). J sVxL<ki! ARRV ¿zmss yLRisV ss FyLiRsoV sVNTP RVMsVVsV F~Lijs y\lLi xmsLRixqsLRisVV xqsLixmsjLiRVN]sLji (20). FsRNRPV FssV? RVVRsVV sxtsQRVsVV[ sVssVxmsoRV GsV ¿[RVssV? sVssVLiRLRisVV xqssVLRiVs[V @LiVVssW, xqsRsVs[ FyaRPsVV¿[ LijLixmsT RVVysVV (21). B[ xqssVRVsVV[ @RNRPV s˳W][ @LiNRPLjiLixms Ts sVV gRiyRV, LRiVyORPQ[ A˳LRi᪫sVVVgS gRiyRV, sVV][ xmsNSbPLiRVyRV, bPsos RVLiR }mssV][ sLiTs xXRRVsVV gRiyRV, [[sVWLji, RLRis[V xqs*RVsVVgS LRiWxmsoy胫sy RVsV DsyRV sgRiV yxqsVRV s¿[|qssV (22, 23).

RLi RXuy* [ Ry {msy DyRV xmsoLRiRM zqsyM e RyQ*xqssLi Ry R\|qs# NRPVaSs xqsVa][ճRsV ee 24

R][xmssxtsQLi RLi yxqsLi xmspRVLi xqs xL<jiyM e xqsVLi R ssyLi NRPXy* Ryxqs=Q B yjsM ee 25

Rxms\ZaPQQ誫s xqsVxqsLiRxmsLi yys ssys R e RR=LRi*Li xqsxmnsLi ػRLi RXFy}qs RLRi+yRQ˳[ ee 26

RVMLi R RWLRi][ ػRLi RLRi+y[ zmsysVx e RV|t^sQ\ZaPQQ誫s sVRVMLi RRLi sM NRPWLRiNRPLRiճM ee 27

$sVyLi RLRi+s[ ؾ[ RVMLi \¿s gRisVxtsQ e NRPys gRiRLi RR saRP蹸W%RVLi syLjiRM ee 28

sVxysWaRPs[V Fy}ms xqssVlLi[ xqsLRi*NRPLRi e RVj RVMLi s gRi¿[RV \ss[VyR NSLRi᪱sV ee 29

saRP蹸[V\ss gRi¿[RVyLjiRQLi RVMNSLRi᪱sV e sVxyLi R xqs*˳ت[%RVLi NRPsXORPQxqssW sVRM ee 30

@xmsoRV yLRiV ARVssV gSLi AsLiRsVV][ [ ARVs VRV sT RLRiV sVLjiRVV [T RLRisVV][ a][ճ[ AxqsssVVsV ARVsNRPV xqssVNRPWLjiLji (24). ysRVLiRV NRPWLRiV胫s yxqsVs yLRiV AsLiRsVV][ xmspLi ssR rRsVVsV gSsLi "s[VsVV RsV\sVsV' @s xmsNTPLji (25). J xms˳W! s[VsVV ¿[zqss g]xms RxmsxqsV= sVLjiRVV ssR yssVVV C xqsLRi*sVV ds RLRi+ssVV¿[ xqsxmns\sVss. s[VsVV RXzmss ¿LijsV (26) J zmsysV! ds RLRi+ssVV¿[ sW RVMsVV RWLRi\sVsj. RVxtsvV NRPWLRisVgRiV NRPLRiV yRLjiLi sWNRPV sVRVMsVVsV NRPgjiLiLji (27). sVRV RLRi+ssVV¿[ RVMsVV RWLRisVgRiVsV. INRP][ @xmsVRV NRPWy RVMsVV RWLRisVV NSs][, C sRsVVgS syLRi ¿[zqs saRPLiVVLiRssV (28). sVRV xqssj xqsLRi*NRPLRisV zqsjLixms[RVVsV. @ xqssj[ NRPWR RVMsVV RWLRisVV NSs][, A RVMsVVsNRPV \ss[V NSLRi᪫sVs saRPLiVVLiRssV (29). yLjiRQsVV RVMsVVsNRPV }RVso @LiVVs][, @j RxmsNRP ]gjiFsosV. sVRVV NRPsXORPQsVV sLi yLRiV. yLjiRQsVVsV ]gjiLi s[RVV yLjiNTP @xqsxsVgRiV xmss (30).

RRVخs[s gRiRVsx][ sxqsVsWRRM e AaRPRVxqs saS[s xmsoLir \s ظRV[ xms˳[ ee 31

xmnsVVR*Li R sVxRQ*Li R yR NSLS syLRi e DRsWyLi xqs*˳ت[%RVLi RVks xmsFyssV ee 32

LRiLiNRPxqs ORPQLi [ZNP[ x ZaP[RVxqsLRiLi sVRsV e xmsoL][%xqs xmsLRiRV][ \s xqsVyyLi R }qssssV ee 33

@RM xmsLRiLi R ˳gRiLi \s ][xtsQ\ZaPQQ誫s s kRVysV e GRryyLRiػy=Q*sVLixqsQ*LiVV RX}tsQ aRPV˳Li Ry ee 34

R*ygRisVs sW[ xqsLiRVuys sVyLizqs sM e ja][xms[aRPLi [VyaRPV RVMLi sxtsQLi ˳##s[R sM ee 35

B[RR*RsLi aRPVy* FyLiRyyLi sVsVVsM e xmsxqsssWsr ˳Wy* yxqs\ZaPQQy dsjRsV ee 36

} FyLiRyaRP RVWRVLi\s s NRPxtsQLi NRPLRiVsVL>RiR e Ryxqs= NRPXRNRPXyxqs= xqsRLiQ\ss s[zmsRsV ee 37

J xms˳W! sVRVRgRiV sQQNTP xqsLRi*FyVNRPV AaRPRVsVgRiV ARsxqsVsosV sWRs[V RLji+LiRVsV. ys xms˳تssVV¿[ ARRV BRLRiV[s gRiV᪫sVVsV sWRs[V xmsLjigRiძs[sNTP dxqsVN]sVsV (31). sVRVV BRLRiV [s s |msR [ysV syLjiLiRLRiV. ksVsV LRiOTPQLiRV sVRVNRPV xqs*˳تs\sV RVVsj (32). yLjiRQsVV NRPWR [NRPsVV[ sWssosNRPV g]xms ZaP[RVxqsV=sRV胫ss ¿xmsTsj. @yRV Rs sR sVs @sNSaRPsVVsV ssWgjiLiRVN]s xqsRVLRiVxtsvsV }qssLiRssV (33). A \|mss ˳gRisVV\|ms yyLRixmsRVsV. ys sxtsQRV\sV ][xtsQsVVsV xmsV NRPVRLRiRV. C NSLRi᪫sVV¿[ ds RLRi+ssVV aRPV˳NRPLRisVs ¿xmssRV胫sV. J ry*dsV! (34). ds LSNRP sWRsVV¿[ sW sVsxqsV=V xqsLi][xtsQsVV][ sLiTRVVss. sW RVMsVVsV bdPxmnsVsVVgS F~g][ Dxms[aRPsVVsV sWNRPV ¿xmsVsVV (35?). FyLiRso C sWsV ss yxqssVsVVs xmsxqsssVgRiV sVsxqsV= gRiy\ BV xmsZNPsV (36). J FyLiRsoLS! dsVLRiV BV NRPxtsQsVV FygRiVNRPV RgRiLRiV. @LiVVssW dsVRVLiRV xqsRsVV [zmsLiR[RV. dsVLRiV RsVV, NRPXyLRiVV (37).

xqsVyyLi xqs*˳ت[%RVLi FyLi[%zms xqsVa][˳sM e RLRiLi RLi \syR xqsRLi xqsxmns˳ssV ee 38

@ryNRPLi \¿s RVWRVLi R [ yzms xqssVyLi gRiyM e Ryzms xmsORPQFy][ \s RLjiuyyLi sV][ V\M ee 39

RXRLS}tsQ RV}tsQs xmsRsVLi R xRORPVuy e RLRixqsQQQNRPxqs=Q*RVLi [˳صRVuyNRPLi LSsWxXRsV ee 40

Rxqs RVWRVLi R [ yzms xmsoy Gs s xqsLiaRPRVM e zmsRLRiVxmsLRi[ @sVNRPLiFy sVysM ee 41

xmsaSRVRaRP [\ss yLji][ s NRPyRs e @sL][Q\ss ع[VR RV\¿Q誫sLi R NRPXRLi Ry ee 42

@RM xmsLRiLi R RVؾ[ RػRLi ysy ˳##s[` e @RVLi RVu ˳sLiRaRP RLjiuyxqs=RyjsM ee43

RryRLi[ R R\|qs#yaRPV˳Li z ˳sy RVssV e RV\¿Q誫s yzmsRLi dLi RRQL][x[ ˳##s[j x ee 44

RryRVMLi s NRPLRisLi ˳sjxqs=LRi*y RVssV e ˳sxtsQ aRPV˳Li [ z yy NSLS syLRi ee 45

BRVQQNSQ* FyLiRyxqs=lLi[* [s y}qss {msyM e RVVjxtsQLRisVV}qs R xmsoslLi[yVss sRM ee 46

sRsVVsNRPV ryLRiNRPsVVsV NRPgjiLi¿[ RLRisVVsV xqsRsVVsV FyFyRVzqs[ \sssW sRyRNRP Fso xqsRVLRiVxtsv xqsVa][˳ssVgRiV xqs*˳تs\sV RVVsj. (38). sWNRPV FyLiRsoRVLiRV, N_LRisoRVLiRV xqssWssVgRiV ˳تssVV gRiRV. @LiVVssW RLSRVRVLiRV xmsORPQFyRsVVsV NRPgjiRVVLiRV sy*LixqsVNRPV xqssVRsVV (39). RXRLSxtsvRV RVxtsvRV, AjsVLiTRVV @LiRVRV. ARRV RLRisVVsV sRyT [˳sVV¿[ xqs*RVsVVgS dsVLSsVVsxmsxLjiLiyRV (40). ysNTP dsVLRiV, yLRiV NRPWR xmsoRV[ RVgRiVRVLRisV[ xqsLi[xsVV [RV. dsV RLiT xqs*LRixqsV\s zmsRxms sVRVgRiV dsV\|ms }mssVsV RWxmsszqsRVVLiRVsV (41). A RLRiVyR ARRV Rs xmsoRVs Gy\ssV RVLSgRiRsVV sVLiT yLjiLiR[RV. AyRV @V yLjiLi RVVs][ C @sLRisVV NRPgjiRVVLiTj gSRV (42). C \|mss sj FsVs][ @V LRiVgRigRiRV. RVL][RsVRV RVxtsvRV. dsVLRiV RLSRVV, xqsRyRVV (43). @LiRsVV[ ysNTP syaRPsVV RxmsRV. Fs dsVVsV yRsW, @ @LiNRPVLRis[V sRV胫sV gRiy! (44) NSsos dsVLRiV Fs xmsLjizqsRV[ \ssW RVMLiRsRV. dsVNRPV aRPV˳sVV NRPVgRigRiRV. ks[ xqsLi[xsVV [RV (45). yxqsVTV xmsVNRPgS RVVjztsQLRiVRV sVVRVgS gRi FyLiRsoLiRLRiV xqsLiRzqsLi sVLRi BV xmsNTPLji (46).

FyLiRy ERVM e

xqsRsVVNRPLi R*RW yR RV|t^sQLRiVMLi sLRiLiRLRisV e RVuyRճLRi*s[ yzms kRV[ z sVVxLRiVxM ee 47

RyaRPRWaRPV˳Li [%R NTPLi[RVLi aRPV˳Li s˳[ e NRPX}tsQ NRPjRLi xmspLRi*sWLSRaRP+LiNRPLRixqs=y ee 48

xmssWRaRP NRPX][%ryճxqsR*R bP+jdNRPXRsV e xqs [s sWLRixqsV xmsosLjiydssVVxmsjaRPysV ee 49

FyLiRsoV xmsNTPLjic

xms˳W! dsVLRiV xqsRsVVsV xmsNTPLji. A RVLSLRiVV sLRiLiRLRisVVgS sssVV[ NRPWy RVMsVVsV NRPgjiLiRVRVs[ RVVyLRiV (47). J s˳W! NSsos dsso @aRPV˳sVVsV sbPLixms[RVVsVV. aRPV˳sWLRisVVsVxms[bPLixmsosVV. xqsLRi*y aRPLiNRPLRiVs ALSjRLiRsss xmspLRi*sVV NRPXxtsvRV ¿zmsRVVyRV (48). s[VsVV F~LRiFyV ¿[zqssV. A sWsV xqsLjigS FyLiR[RV. J [y! @[ sWLRisVVsV sVLRi BxmsoRV Dxms[bPLiRVRV (49).

sLikaRP*LRi DyRe

B[RR*RsLi aRPVy* yr xL<RixqssVs*RM e DyR FyLiRys {msy xqsQXy* bPsxmsyLiVsV ee 50

sLikaRP*LRiVTV xmsZNPsVc

C sWsV ss yxqsVRV sVNTP AsLijLi bPsoRV FyRxmsRsVVsV xqsLjiLi {ms][ FyLiRso sV[bPLi BV xmsZNPsV (50).

yxqs DyRe

aRPWRVyLi sRsLi s[V %R FyLiRy RLRiVRRVM e xqsRsVVNRPLi RV NRPX}tsQs sVRW xqsLi}qss[ bPsM ee 51

˳sj}qs=syLi {msy xqsVLi ryRRVLi xqsy exqsLRi*RVMLi ˳s[s bPy%}qsyR Gs z ee 52

yxqsVTV xmsZNPsVc

RLRi VjgRi FyLiRsoLS! BxmsoRV y sWsV ssVRV. $ NRPXxtsvRV xqsRsVVsV xmsNTPyRV. s[sV NRPWR bPsos RNRPgS }qssLiRVRVysV (51). dsVLRiV {ms][ }qssLiRVRV. dsVNRPV xqsLRi*y ry[s xqsVsVV NRPVgRiVsV. bPsos }qssLiRNRP Fso¿[Rs[ RVMsVVsRVV NRPVgRiVsV xqsVsW! (52)

sLikaRP*LRi DyRe

@R xmsLiRxqsV [}tsQ*s syLRi bPsxmsps[ e @LRiVsLi WgRisVVyLRi yr sVVssLRixqsy ee 53

Rxmsry=sLi sy\lLiQQsLi RRxqs= sVVsxqsRsVM e FyLiRys RLRi xqssQuys xmsoslLi[ydsjRsV ee 54

sLikaRP*LRiVTV xmsZNPsVc

yxqssVxL<ji syLRi ¿[zqs A @LiVVRVgRiVLji[ bPsxmspRVLiRV @LRiVsVRV WgRiVRs sLSLjiLi¿sV (53). RLRiVyR A sVxL<ji RxmsxqsV= ¿[RVRgjis ryssVVsV sLRiLiVVLi RLRisxtsvgRiV FyLiRso][ sVLRi sV xmsZNPsV (54).

yxqs DyRe

aRPWRVyLi FyLiRyxqs=lLi[* NRPRRWsV zRLi xqsy e bPs xqsLRi*Li xmsLRiLi RXuy* xmsLRiLi x xqsyLi gRisV ee 55

j xmsLSLSLiRLi RV` NTPLi RQXaRP[ gRi` e RR=LRi*Li bPsLRiWxmsLi R xmspLi [RVLi R RRVsM ee 56

xqslLi[*uyLi \¿s }qss%r aRPLiNRPLRixqs=LRi*RVMx[ e bPsxqs=Q*[s NS[s xqsLixms{qsR ˳NTPRM ee 57

xqsVxmsxqs[ sV}a][ z ˳##ZNP[˳xqs=NRPxmsRM e ˳VNTPLi sVVNTP sVsVVR RVRd xqsVsbPRsV ee 58

Rry[=sxqs=y aRPLi˳VLRiVQQNTP sVVNTP xmns[xmso=ճM e xmsoLRiVxtsQaRP+LiNRPLRiry=QOSQRVxtsQxLiy xqsyLi gRiM ee 59

xmsLRiLi RV xmsRsVLi aRPNRPsyLi RXRsVy }ms` e ORPQQRVxqs xmsLSxqs ¿[Rs[Vs xqssWzRsV ee 60

@][%LRiVsaRP xmsRsVLi aRPNRPsyLi }msRQXRM e NRPLjixtsQ xmsLkiOSQLi FyN`P xqsLiRVxtsQxqsRsxtsQ ee 61

xqsVxmsxqssaRP sxmnsWs xqsLixLjixtsQ xqsLRi*y e xmsos\ZaPQQ誫sLi bPs\|qs#s sLRiLi sVLiRLi xmsyxqs ee 62

yxqsVTV xmsZNPsVc

FyLiRsoLS! dsVLRiLiRLRiV ssVRV. s[sV xqsLRi*y zRsVVsV xmsZNPRsV. xqsLRi*sVV bPso[. xmsLRix, xqsRVLRiVxtsvNRPV aRPLRiVRV @gRiV bPsos RLji+LiRV[V xmsLRisVgRi (55). x][ sVVRT @sLiRsVV sLRiNRPV G gRiRV NSssRWRVss][, A xqsLRi*sVV bPsxqs*LRiWxmss[VRVs FsLjiLigji xmspLi ysLiRssV (56). xqsLRi*RVMsVVsV F~g]V bPsoRV xqsLRiV*NRPV }qssdsRVVRV. sVLigRiNRPLRiVRgRiV bPsoRV ˳NTP¿[ xqs*NSsVV[ xmsxqssVRgRiVsV (57). sV}aRP*LRiVRV xmsxqssVQQ\ ˳NRPVNRPV Bx[NRPsVV[ ˳VNTPs, [xygRisVV RLRiVyR sVVNTPs sVLjiRVV xqsLRi*xmnssVVsV BRV胫ssV xqsVsbPRsVV (58). NSsos ˳VNTP sVVNTP xmnssVVs g][LRiVyLRiV xqsRVLRiVxtsvNRPV aRPLRiVRV, RVxtsQbPORPQNRPVRV, ryOSQRV xmsoLRiVxtsvRV @gRiV aRPLiNRPLRiVs xqsLRi*y }qssLiRssV (59). NSs ORPQQRVVRV sVVLiRVgS RXRsVgRiV sVsxqsV=][ BLiRsRsV zmsLiRssV. g]xms NUPLji gRi ORPQQRVVsNRPV Bj[V g]xms zRsVVsV ¿[gRiWLRiV胫sV (60). NSsos @LRiVsVRV sVVLiRVgS BLiRsRsV RXRsVsxqsVQ\ zmsLiRssV. BLiRVRV sVVLiRVgS xmsLkiORPQ ¿[RVVsV. ys[ sgjis][, ARVs xqsLi][xtsQsVVsV F~LiRVsV (61). BLiRVRV xmsxqssVQQ\ xqsLRi*y sxmnsVsVVsV ]gjiLi, sVLjiRVV bPsos VVNRP ZaP[xtsQsVgRiV sVLiRsVVsV CRVgRiRV (62).

sLikaRP*LRi DyRe

BRVQQNSQLRiVs sWxW}msLiRsysVVFyjaRP` e ryy*R R FyުsVV[ ˳Wy* gSLRiVs DgRikM ee 63

FyLjisxqs sysLi R R\|qs# sVVssL][ R_ e xmsRVyR R RLi yr RsLiRVsVVyRkM ee 64

sLikaRP*LRiVTV xmsZNPsVc

yxqsVTV xmsNTP @LRiVsVs Rs sRNRPV zms BLiRsRsV Dxms[bPLi¿sV. @LRiVsVRV RXRsaRPRVsVV gRiy\ ryssVV ¿[zqs RWLRiVQ\sxmso NRPWLRiVLiT {qs*NRPLjiLi¿sV (63). saSxXRRVVRgRiV yxqssVxL<ji RsLiRVVsNRPV FyLjisLigRi xmsp؄syssVVsV NRPWR Dxms[bPLi BV xmsZNPsV (64).

yxqs DyRe

B][ gRiy鵳RVy FyLRi BLiRNUP[ xqsVa][˳##s[ e xyaRP xqsdsV}ms \s zqsy* xqssVQQNRPxmsM NRPVLRiV ee 65

@RXaS \¿s sy ry` xqsy [ zRNSLji e BybPxtsQLi R_ R\|qs# RRM FyR ysVsM ee 66

RLRiQsWryRV xqslLi[* \s xtsQLiRV sXxmsxqsRsWM e zqsjry=QR=LRi*y ZaP[uy yR NSLS syLRi ee 67

yxqsVTV xmsZNPsVc

J @LRiVy! BR sVLiT BxmsoRV @ xqsVLiRLRisVgRiV BLiRNUP xmsLRi*RsVVsNRPV ssVV. gRiLigSsjNTP xqsdsVxmssVV[ sVLiT RNRPgS RxmsxqsV=sV ¿[RVVsVV (65). C sR NRPLiNTP NSsLSs\ xqsy dssLi DLiT zRsVVsV ¿[RVVsV. A sVxL<ji BػRss AbdPLRi*jLi RLRiVyR A FyLiRso][ sssV (66). J LSZaP[xtsvLS! dsVLRiLiRLRiV RLRisWLRisVV[ zqsLRisVVgS sRVxmsoRV. dsVNRPV xqsLRi*sRsVVVgS ZaP[xtsQsVgRiV zqsj NRPVgRiVsV. C sxtsQRVsVV[ xqsLi[xsVV [RV (67).

sLikaRP*LRi DyRe

B RyQ*bPxtsQLi [˳M FyLiRs[˳[ sVVdsaRP*LRiM e xqsQXy* bPsxmsyLi˳[Li yxqsaSLiRLRi[ ORPQػ` ee 68

B $ bPssVxmsoLS[ aRPRLRiVRxqsLizyRWLi NTPLSysylLi[ yrxms[aRPsLRisLi ysV xqsxmsLia][%yRVM (37).

sLikaRP*LRiVTV xmsZNPsVc

yxqssVxL<ji A FyLiRsoNRPV BV AbdPxqsV=xqsLigji bPsFyRxmsRsVVsV xqsLjiLi ORPQ᪫sVV[ @LiRLSssWVsV (68).

$ bPs sVxmsoLS᪫sVV[s aRPRLRiVRxqsLizRRVLiRV NTPLSysyLRisVV[ yrxms[aRP sLRissVs[ sVVxmsj GRs @yRVsVV sVVgjizqssj (37).

Siva Maha Puranam-3    Chapters