Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Siva Maha Puranam-3    Chapters   

@R xtsQu %yRVM

Fyxms ˳[R sLRissVV

xqssRV䪫sWLRi DyR e

j*RyxmsxLRi᪫sVzms yRVsNRPsVM e @sW[%N][xmsaRP yLiճNRPR*Li NRPXRxmnsVy ee 1

@RLiRsxtsQRWxqsNTPM NSLRiLi ryRVsVR=LRisV e xmsLRiyLSճgRisVsLi ryRVNRPysV RWxtsQ᪱sV ee 2

xmsLjisM xmsLjis[y R RVRW R xmsLjisR[ e RWLSsLi R NRPyRWxqs򹸅WlLi[s R RWssV ee 3

bPyaRPsVRLRiWLi R xmsouyLSsVsyaRPssV e RVM {msysWaRPsVryysWRlLi[RNSsVzms ee 4

xqs˳XRxmsLjiyLRixqs xmsaRPVysRsxqs R e NRPVxmsysxmsaRPV}qsRVsVFyLi yFyssLi Ry ee 5

RVLSsVRygSyLi yLSxmsRxqs sNRPRVsV e dLRiRW][xmsyryyLi s][xmssRVNRPLjiتsV ee 6

{qsQRysVxmssLi {qsQճLRiRLiRsLjiyM e @LRiORPQLi R yLkiLi sWRVRW {qsQs}tsQs᪱sV ee 7

NSgRiyxmsysLi R yssXxtsvxms}qssssV e sLijyR RyysLi xmsyLi NRPWsssV ee 8

sxtsQsWLRixmsyLi xqsRRLi sXxtsQyxssV e DyyճyLRiLi R yyysLi ճxtsQNTPQRW ee 9

*NSsWxms˳[gSLRiLi RVryLRiLi˳xqsV=NRPLRixqsV e sVW[yyxmsN][ sRLi s[R؃yjNRPLiR RV` ee 10

إjsRxqsLiygRiaSyyLRis}tsQs᪱sV e @xqsyryQjgRisVsLi aRPVxtsQRLS䪫sLissV ee 11

[ygjigRiVLRiVryRWyLi sLiRRW xxqs R e xmsRQORPQLi yxmsL][ORPQLi y LSLi sVLiRysVzms ee 12

DR=szmsRX[s[xqs=Q*NRPLRiygjisaRP [V e RVbdP+ yzqsNSM FyFyxqs=y y%xqsRyjsM ee 13

xmsLRi*NS[ jy yxmso= sW_ xmsaRPVWsxtsv e LRixqs*ظRW W_ R \sVRVsLi RVxqs=sWRlLi[` ee 14

{qsQ xmsoRsVRxqsLiFy}ms AaS¿[RNRPLSaRP [V e sryzmsRVsNSLRiM NRPWLSxqs=sVRVs[jsM ee 15

˳[y RygRiNRPWFyyLi xqsLiNRPRWLi LRixqsxqs R e GNRPxmsLiNTPzqsyyLi R FyNRP˳[RLi N][ RVM ee 16

BRRM {qsQsLSM Fy\|msLRiVxmsFyRNTPsM xqsQXyM e RVVNS Gճxqsys[%zms aRPXV yLixqsV dssV [ ee 17

xqssRV䪫sWLRiVRV BV xmsZNPsVc

xV r~RVsV @xmsxLjiLiRV, zmsyLjiRsVVsV xmsLiRV[ sWxqssVVsV ¿[RVV, Rs g]xmsRssVLiRV @RNRPsVgRiV @ճsWssVVsV NRPgjiRVVLiRV, dssVgRiV N][xmssVV, ysV RLSRVRVss xmsjsVLijNTP RVVsV ¿[RVV, ¿[zqss s[VVsV sVLRiRV (1), BLijRV˳[gRisVVRVLiRV @jNRPsVgRiV AxqsNTP, xmszqsyLji RssVV, xqsRVLRiVxtsvRVLiRV @xqsWRV, xmsLRi{qsQ][ xqsLiLiRsVVsV |msVN]sV, xqsRVsVVsNRPV ¿Lijs NRPssV ¿Rg]V (2), @sgSLji syxsVV NSNRPVLiRgRis[ RsVVRV syxsWRV, @ @sRsVVNRPV NRPssRV, yLji¿[ RVsVVsV ¿[LiVVLiRV (3), bPsos AaRPsVsVVsV ¿sV xmsouyssVVsV yaRPssVV ¿[RVV, AaRPsVsVVsLiRV DsyLjiNTP @sVVgRi\sssW {msRsV NRPgjiLiRV (4), }qssNRPV][ sVLjiRVV NRPVVLisVV][ NRPWTRVVsys xmsaRPVsosV, yssVVsV sVLjiRVV RssVVsV @xmsxLjiLiRV, [xsVVsV, yssVVsV sVLjiRVV xmsaRPVsosV @xmsxLjiLiRV, sVVsV NRPVztsQRsVV ¿[RVV (5), RVQxqssVVsV, ¿LRiVsosV, ˳LRisV, xqsLiyssVVsV sNRPLiVVLiRV, dLRiRWRsV, DxmsyxqssVVsV, sRsVVsV sVLjiRVV DxmssRVsNRPLRisV RsxqsLiFyRsNRPV yRVN]sV (6), {qsQ RssVV][ sLiRV, {qsQNRPV xmspLjigS saRP##\sV RVVLiRV, {qsQNTP LRiORPQძsV NRPLiRNRPVLiRV, sWxqsgjiLi {qsQs ˳[gjiLiRV (7), dxqsVNRPVs @xmsVsV xqssVRVsVV s胫ssW dLRiNRPVLiRV, yssVVsV RVLji*sWgRisVV ¿[RVV, RVxtsvs sVLiT RssVVsV dxqsVN]sV, sWxqssVV][ yFyLRisVVsV ¿[zqs sLiRV (8), xqsLjiRVgRiV yLji [s @Rs yLRiVgRiVLiy FsRV¿[ LRiVsosV sWLiVVLiRV, ˳W][yssVV, @ճyLjiNRPLRi, RysVVsV @xmsxLjiLiRV, sWxqssVV][ NRPWTs \sRsVVsV ¿[RVV (9), LRiVRsVVgRiV xmsyLRisVVsV ys[ N][LjiNRP][ sVLi xmsLRiVyLRiLiճLiRV, sRsVV RssVVsV xqsLiFyjLiRV N]LRi\ZNP s[RsVVsV sVLjiRVV BRLRi ؃ssVVsV BRLRiVNRPV [jLiRV (10), xRLRisVV sVVRgRiV sRsVVsVsT |msV, xmsLRiRLRisVVsV {qs*NRPLjiLiRV, RVxtsQaSxqsQsVVsRRVssVV ¿[RVV, aSxqsQsLRiVRsVgRiV RLRi䪫sVVssLiLiRV (11), [sRV, @gji, gRiVLRiVso, ryRVso, xVRV, LS sVLjiRVV sVLiRصjxms @sV yLjis xmsRQORPQsVVgS gSs, xmsL][ORPQsVV[ gSs sLijLiRV (12), zmsRXNTPRVsV, [sRN]LRiNRPV ¿[}qs RVsVVsV xmsLjiRLiRV, xqs*NRPLRisV @sVztsQLiR NRPVLiRV, ¿RV xqs*˳تssVVsV NRPgji RVVLiRV, yzqsNRPyRsVVssLiLiRV, xqsLRi*y FyxmsNSLRisVVsV ¿[RVVRVLiRV, @xqsRsVVsVxmsVNRPV (13), xmsLRi*jssVV[ gSs, xmsgRiV gSs, ds[ gSs xqsLi˳[gRisVV, xmsLRi{qsQ LRi, xmsaRPVxqsLi˳[gRisVV, LRixqs*xqsLi˳[gRisVV (14), Rs sRNRPV s胫s {qsQNTP, xmsoRVsNRPV sVLjiRVV sVRVsNRPV AaS˳LigRisVVsV NRPgjiLiRV, sVNRPV @zmsRVsVgRiV sxtsQRVsVVsV ¿xmsV, NRPWLRiVjs NRPgjiRVVLiRV, sWsV sV N]sNRP Fso (15), ¿LRiVsosV, sWRVsV, sVLjiRVV dss ¿[NRPV @LijLi¿[ NSVssV syaRPsVV ¿[RVV, IZNP[ xmsLiNTPRVLiRV Ds yLjiNTP ALRisVV s¿[ xqssVRVsVV[ xmsLiNTP˳[RsVVsV ¿[RVV (16), @sV FyxmssVVsV ¿[RVV {qsQ xmsoLRiVxtsvV DxmsFyRNRPVV @sRVRVLRiV. BLiNRPsW sVLjiN]LiRLRiV FyFyRVsV gRiVLjiLi ¿|msRsV ; ssVsVV (17)

[V g][xNRPyyLi ry*sVsVRRxmszqs*ysV e syaRPRVLi NSLSΆ[ sLS yLRiNSM xqsQXyM ee 18

xmsLRi{qsQRWճRxmsLi[ [V xmsLRiRsxqsWRNSM xmsLRiRsxLS sRLi fsVysVryLRiNSM ee 19

j*RVMNRPLS [V R xmsLRiLi ][RLRiLi [V e}qssLi[ RV j*aRPW+yLi xqsVLSLi RLi NSsVRM ee 20

[V FyxmssLRiyM NRPWLS [V%zms zLiryzmsRW sLSM e sXRQLRiLi [V%zms NRPVLRi*Li ysRVصjNSM NTPRWM ee 21

g][uygjiLRiyxqsV RLRiVyRWslgi[xtsv R e RLi [V xmsoLkiuyyy LSsWRVRs[xtsv R ee 22

aRPsVFyry[xtsv sVRFysLRiyaRP [V e NRPXRZNP[˳VLigSaRP LRiLiys[*xtsQRRLSM ee 23

sLiZaP[xtsQNSbPNS}tsQM aRPXLi\lgiaRP+LiNRPVճlLi[s R e [V sWLRisVsVLRiVLiRLi xmsLRi{qssWLi xLRiLi [V ee 24

NRPWaSxqssNRPLSLRiM NRPW NRPLRiNTPRWLRiyM e NRPWFyNSssryQLi NRPWxqsLissLjiM ee 25

RsVxtsQaRP+xqsQaRPyLi NRPLS RVM NRPRVsNRPLiVW e sLRiW%ds ˳X[xtsv xmsaRPWyLi RsVsaRP RVM ee 26

sVy xmssR][ yR ANRPLRiRV RVaRP+Q\sM ery*sVsVRgRiVLRiV][{ sVRWds RxmsaRP+hRiM ee 27

[V ˳LSxmsoRsVy sXRNRPXaSRVLSs e ˳XysjLiRWLiaRP RQQNSQ*aRPLi V˳VOTPQys ee 28

RVxqsQ*RVLi sVxtsQsVaS s}ms˳[ s xmsRVR鼽 e sXyFyNRPxqs= s[W xyjxtsv gRiL>jiRM ee 29

Fss\lLi[ g][soV, xVV, NRPsV, LS, sVRVV, RxmsaS+VLRiV @sV yLji NSLRisVVsV ¿Rg]RL][, yLRiV FyFyRVs ¿xmsRVRVLRiV (18), xmsLRi{qsQysWxsVV¿[ RxmssVVsV F~LiRVyLRiV, xmsLRiRssVV\|ms NRPsVs[zqs DLiRVyLRiV, xmsLRiRssVVsV @xmsxLjiLiRVyLRiV, RWNRPsVV[ sWxqssVVsV ¿[RVVyLRiV (19), xVNRPV RVMsVVsV NRPgjiLiRVyLRiV, yLjis N]V\ZNP ARVVRsVVsV \|msNTP FsRVyLRiV, aRPWRVsV }qssLiRV xVV, NSsVs¿[ sVjLRisV }qssLiRVyLRiV (20), FyxmssVVsLiyxqsNTP gRi NRPWLSRVV, zLixqsRVLiRV {ms gRi sWssoV, yssVV, RVsVV sVVRgRiV NRPLRisV sNRPN]LRi\ZNP ¿[RVVyLRiV (21), g][aS, @gji, dsLRiV, sR¿[ yLji, ¿VdsR, xmsLRi*RsVV, RLRiaS, [yRVsVV @sV xms[aRPsVVRVLiRV xmsoLkiuyRVsV sxqsLjiLiRVyLRiV (22), zqsgRiVsV sR AaRPsVsVV[ sVLjiRVV xmsyssVgRiV FyryRsVV[ sVRsVVsV }qssLiRVRVLiRV AxqsNTPs NRPgji RVVLiRVyLRiV, ڵRsVVyRVyLRiV, sVV, BRLRiVRVLiR ][xtsQsVVsV sRNRPV[V xmssVVNSLRisVVgS gRiyLRiV (23), sRVLRiVLigRiVV, BVNRPV, LS, NRPLRiV, xmsaRPVso N]sVVV, s[VNRPVV @sV y][ yLjis sVWzqss[RVVyLRiV, BRLRiV xqsLjixRVsV @NRPsVLiRVyLRiV (24), sWxqssVV][ NRPWTs RsVVsV ¿[RVVyLRiV, sWxqssVV][ NRPWTs NSLRisVVRVLiRV AxqsNTP gRiyLRiV, BRLRiVsVsWxqsgjiLi 胫s @ssVVsV, BRLRi˳ORPQQsVVsV sVLjiRVV sxqsQsVVsV sWxqssVV][ DxmssWgRisVV[ |msVyLRiV (25), RsxqsV=, ᪫sVV, sVLjiRVV BRLRisVVgRiV ARVVRsVVsV RRWLRiV¿[zqs NRPRVsNRPRVsVVsV ¿[RVVyLRiV, }qssNRPVRVLiRV [aRP##\sVssW RRV[syLRiV, xmsaRPVsosV zLizqsLiRVyLRiV (26), sLRisVgRiV sRssVVsV xmsVNRPVyRV, BRLRiV sWsV sVgS ssVyRV, LSكsNRPV, sVRVsNRPV sVLjiRVV gRiVLRiVsosNRPV ][xsVVsV ¿[RVVyRV, sWxqssVVsV ¿[RVVyRV, RLiRxqs*˳تssVV gRi yRV, ssVLi sWxqssVV ¿[RVVyRV (27), ˳LRi, xmsoRVV, sVRVV, zmsV, sXRVV, dsLRizqsLi RVVsyLRiV, AxmsR[ sVsyLRiV, }qssNRPVV,@RVV, LiRVsoV @sV yLRiV ANRP][ sVLiRgS yLjis sT|ms ˳VLiRVyLRiV FyFyRVsRVRVLRiV (28), xVNRPV xqssVLjiLiRNRPVLiRgS xqs*RVsVVgS sVXuyssVVsV sVyLRiV ¿[xqsVN]s[ sLi sLRisVsRVV, yLRiV sLiyL>RiVsRVV s[Rs[RV ¿xmsVRVyLRiV (29).

sRVsWs xqs*RVsWyRV [V RLiR[LijRW iM xmsRyzqsy [V R xLRiryxqs xms˳[RNSM ee 30

[V yRRVLi gSLi NRPWLS RRVsVLi[ sVVxLRiVxM e RVLRiخs[ s xmsoxtsQLi xqsRRLi [V RLi R ee 31

{msRRVLiR˳lLi[%xqsxLiRLi yxRVLi R e WRVsNRPXyLSs ssVVLiRLi xqsLiRVys ee 32

[V ˳LRiORPQRL][gSLSs g][sXuyLiaRP ORPVyRVLSs e s FyRVLi RV[s g][xmnsWQ}qs yLRiNSMxqsQXyM ee 33

sXuyLi sXxtsQخs[ R Fyzmsuy gSRVLi R e yxRVLi R gSLi sLiyLi sVsLRiNTP[ sLSM ee 34

AaRPRW xqssVsVFyFys ORPVRQXuyaRPsVNRPLji+ys e @kLiaRP Ry%yys xqs*RLiys gRiXxsWgRiys ee 35

Ayճuys kyy* sXRNRPXaSRVLSs e ysVNRPLixmsLi [V sVWy}qs RWLi sLRiNSLRissV ee 36

Fss\lLi[ BLijRVRVsVV [sy\lLi ysVV xqs*RVsVVgS ¿[xmss sRsRVsVsVVsV sT |msRL][, xqssQQzqsLi sVLRi gRiXxryaRPsVsVV[sNTP Ljigji s¿RL][, bPsos sVWLRiVsV ˳gRisVV ¿[|qsRL][ (30), G NRPWLSRVV FsRVsV xmsVsWLRiV N] {msTLi¿RL][, NRP NTP䃫s FsRVsV FztsQLiRNRPVLiRgS sT|msRL][ (31), xqszLiR aRPNRPsVV NSs @jNRP˳LRisVVsV NRPV NRP y¿[ sWLiVVLi¿RL][, ys saSLi N]LRi\ZNP sT|msL][, yNTP ALRisVVdsRVL][ (32), LRiVsosV sW}qs xqssVRVsVV[ gSRVxmsTs FsRVsV, L][gRisVVsV F~Lijs FsRVsV sVLjiRVV AsosV, @s ANRP][صRxmsRVRVLiRgS yNTP xmsxmsRVRxmspLRi*NRPsVVgS ALRisVVsV B FztsQLiRL][, @ yLRiV g][xyFyxmssVVsV F~LiRLRis sVxL<RiVV ¿xmsVRVyLRiV (33), G FyFyRVV sXxtsQ˳sVV @LiRsVVsV ػyLRisVVgS dzqss[zqs y¿[ LRiVsosV sWLiVVLi¿RL][, FydRVs Aso¿[ LRiVsosV sWLiVVLi¿RL][, yLRiV sVFyFyRVV (34), AaRP xmsT s胫s yLjis, ANRP RzmsNRP][sVLjiRVV aRPsV ¿[zqs NTP RVVsyLjis, @RVsV, @yRVsV, xqs*RLiRsVVgS BLiNTP s胫s @˳gRiRVsV, @ssVVsV N][lLi[ ksVsV, zmssV sVVxqs yLjis, NRPXbPLi RVMLiRVRVs yLjis G sVWLRiV\][ RRV][ FyLiRL][, yLRiV sLRiNRPxqssVVRsVV[ xmsRLRiV (35, 36).

gRiX}xtsQ*LS ssLRiLi[ xqsaSyRzms LiRyM e xqsVNRPXRLi RVxtsQQXRLi \¿s gRiRLiRsVsVgRiR鼽 ee 37

@؄sN][ sWzztsQNRPry=sVV][ sXxtsQdxmsM e aRPWRs` ORPQQRsXaRP yLRiNUP ry` j*صRsVM ee 38

bPsM LSLRi[ \sy }sVNSLS sXxmsR*M e ˳XRNSM NRPWxqsLiRVVNSxqs=lLi[* [ yLRiNSM xqsQXyM ee 39

RVa][RsVNRPsV }qs*RQ\VyxlLi[RLRisV e sLRiZNP[ xmsR[ r%zms W%zms RLiRLRiVLRiLRiM ee 40

D][R\ZNP LRiVNUP\xqsxqsQ\lLiaRP xms{msR[ e RVxqs LSM xms LS}tsQ xmsR[ sLRiZNP[xtsv xqsM ee 41

[V j*M xmsLjigRiXx񦦦Li sXxmsryyRVsLjisM e [ xmsRWLi RV |mnsWlLi[xtsv sLRiZNP[xtsv s xqsLiaRPRVM ee 42

@yRWR=sVVFyyRV j*[˳[ RVM xmsRVR鼽 e xms˳M xmsR[ r%zms sLRiZNP[xtsv sXF RVy ee 43

FyLRiyLjiNRP_LSLi RLiyyLi sR[ R*xmnsVsV e xmsLRiyLRiLRiRryzms LS[ ˳s sRaRPM ee 44

@_LRiLi _LRisRZaP[_LRiLi y%_LRiLRiWzms᪱sV e @syLRi sXxmsxqsryQyRRVsLRiNRPLi s[` ee 45

sQQNTP sVLRiLisxmsVRV xqsLixmsRV BLi sRs[ Agji FsosV. LiRVsoV xqsaSssVV sVLiT ssVNRPNRPV sVLRiRLRiV. xmsLRi[NRPxmsRW᪫sVV[@RRV ¿[zqss RLSRLRisVVV sWRs[V ][RVgS sRV胫sV (37). s[VNRPsV |msLiRVyRV, lLisV FyLiRVyRV, ¿[xmsV xms sLiRVyRV, aRPWR{qsQs syxsWTsyRV, ORPQQRV RLRisVVsV FyLiRVyRV @gRiV xصRsVVRV aRPWRVssLi y\ sLRiNRPsVVsV F~LiRVsV (38). sWxqssVVsV ¿[RVV bPNSLRiVV, NRPsVLRiVV, \sRVV, NRPLiryVV, LSxmsoLRiVxtsvV, sLiRVyLRiV, LS}qssNRPVV @s[ dsLRiV @LiRLRiV sLRiNRPsVVsV F~LiRLRiV (39). xmssV bPOTPQLiRVRVLiRV @ճLRiV NRPgji KRsVVsV xmsNRP䃫s RV[RgS xmssVsV sxqsWV ¿[RVV LS NRPWR sLRiNRPsVV[ sVgji FsosV (40). G LSٹVVNRP LSxtsQsVV[ xmsV LiRg]LiTRssVV, LiRV{ms sVLjiRVV ][LRiصR ss {msTLiRRVRVL][, A LS sLRiNRPsVV[sVgRiVsV (41). @yRVsWLRisVV[sVs LS VVNRP RssVVsV {qs*NRPLjiLi¿[ xVV sxqs=Li[xsVVgS |mnsWLRisVgRiV sLRiNRPsVVsV F~LiRLRiV (42). xV xqsLixmsRsV @yRVsVVgS @xmsxLjiLi yss BRLRiVNRPV xmsLi |msV LS NRPWR sLRiNRPsVV[ RzmsLixms ¿[RVRVsV (43). xmsLRi˳LSLRiRVNRPV, ][LRiVNRPV, NRPWLRiVNRPV sVLjiRVV sRsVV xmsLRi{qsQRVLiRV ysWxsVV gRi LSكsNRPV FyxmssVV RVVN]sVsV (44). ][LRiVs sVLiyRVgS RLiRV LS, ][LRiVRV NSs yss ][LRiVRs RLi bPOTPQLi¿[ LS sLRiNRPsVVsV F~LiRVsV. (45).

xmnsVXR\؃sFyys sVRVsWLixqsxqsVLSxqsssV e gRiV[ORPVaSNRPRVgSs RjsVWxmnsجs R ee 46

RXLi NSxtsQLi xmsRxmsoxtsQsxtsQRLi yR ˳[ssV eDFysR RaRPNRPsWxqssLi R NRPsVLiRVsV ee 47

ysV{qsxqsRxmsoaRP+xqsQLi aRPLiصRLi R [R骫ssV e \sRLi R\s᪫sLi ysRQXx[xmsxqsLRiجs R ee 48

KLRiNSLSxqsN_ZaP[RVxmsxqsW][Rys R e xqsWxqsWOSQQ sryQ [V [˳صj xLRiLi R ee 49

GssWks yys Ry ssys R e sLRiZNP[xtsv RVsLi RWLi yxmsxXyNSs Ree 50

Ry* RVy* xmsLRiRssVzms xqsL<RixmssWRNRPsV e @xmsxXR sLS RWLi sLRiNRPLi yR xqsLiaRPRVM ee 51

GssW\QLRiLRiM Fy\|msLRiVyQLixqssVsLiRLRisV e aRPLkiLRiRWRyLSRV xqsLS*NSLRisVyxmsoRW` ee 52

RVsV[NRPLi sLi[[ aRPLkilLi[ RVsWRW e RVsVRW\LRi|mnsW\lLiLki RVsWyxqsV=RVMyM ee 53

[sLRisVuyتsVRLRisLRiyRysV e RLRiLSM xqsQXRaS+ry xqsV|mnsW\lLiLji*s\Lji*Q\M ee 54

sRVsWyLRiRVVNSyLi xmssWy` xqsyRysV e FyRVbP辻^QLRiVLRiVaS+ry s V\LjixtsQ[ RVsVM ee 55

FyLRiyLjiNRP_LSتsVyRVssLjiتsV esXxmsaS+xqsNRPM FNRPM xmsRyyLi xqs RLRiLS ee 56

RryRRxqs Fyxmsxqs FyRVbPRLi xqssWRlLi[` e y˳VNRPrysy yaRPM NRPN][aRP##\LRizms ee 57

RVM NRPL][ xqs*RVLi NRPLRi NSLRi[Vy胫sVsWR[V` e NS[Vs sVsry yy Rxqs FyxmsgRiM xmnssV ee 58

B $bPssVxmsoLS[ DsWxqsLizyRVLi Fyxms˳[RsLRisLi ysV xtsQu%yRVM (6).

s[LiVV, sWs, @ssVV, FyssVV, [s, sWLixqssVV, ryLS, NRPV, sVV, ¿LRiVNRPV, NRPWLRiV, FyV, |msLRiVgRiV, RVLixmsV, xms (46), gRiT, NRPV, ANRPVV, xmsoxtsQsVVV, sVVLiRV, {qs*RV˳[ssVV, ¿xmsVV, g]RVgRiV, LiT, AxqsssVV, NRPsVLiRsVV (47), LSgji, {qsxqssVV, RgRiLRisVV, ARVVRsVV, ds[ xmso[ aRPLisVV sVVR\s sxqsVso, sVLiRV NRPuyRVsVVV, sRVLRiV, BRLRisVVgRiV BLi xmsssVVV (48), xms, zqsV sVLjiRVV xmsV][s[zqss sVVRNRP sVLjiRVV yNRPV sxqsQsVVV @sV xmsyLRisVVsV Fss\lLi[ [˳sVV¿[ @xmsxLjiLi¿RL][ (49), Fss\lLi[ BVsLi ssRRssVVsV @xmsLjisW᪫sVV[ \sssW @xmsxLjiLi¿RL][, yLRiV sLRiNRPsVVsV F~LiRV saRPRVsVV (50), xmsLRiRss[V\ssW AsgjiLiLiR NRPWR @xmsxLjiLis sWssoV sLRiNRPsVVsV F~LiRLRiV. ks[ xqsLi[xsVV [RV (51), BVsLi FyxmssVVsV ¿[zqsssWssoRV sVLRiLis zmsRxms RWRssV @sV˳sLiRV N]LRi\ZNP @s[NRP[xsVVsV RLjiLiRVsV (52), dsLRiV INRP aRPLkiLRisVVsV y sV˳RVLiNRPLRiVgRiV RVsVRWRV RVsVVs A¿[ g]sFsoRVLiRgS sVRVMsVVsV F~LiRVRW RVsV[NRPsVVsNRPV sRLRiV (53), @RLRisVVsLiRV gRiQQ\sVs @LiRMNRPLRi᪫sVVV gRi [sRV, xmsaRPVxmsOSQQRVV sVLjiRVV sWssoV @sV FyVsV RVsVRLRiLS sVNTP |mnsWLRi\sVs ssRsVVgRiV RWRsNRPV gRiVLji ¿[zqs bPOTPQLiRVss ¿xmsTsj (54), sRsVV AyLRisVVsV FyLiRVRW F~LRiFyV¿[ RxmsVsV IsLjiLis yLjiNTP gRiVLRiVso FyRVbPRsVVsV ¿[LiVVLis xqsLjixmsRVsV. yLjis RVsVVRV aRPOTPQLiRRs xmsLiTRVV ¿zmsyLRiV (55), xmsLRi˳LSLRiRVsV, ][LRiVNRPV, @yRVsVV][ NRPWTs ssLRisVV gRiyLjis bPOTPQLiRVsV. yLRiV RxmsV RV xmsRNRPVLiRgS ys][, yLjis RVsVVRV bPOTPQLiRVsV (56). NSsos, ¿[zqss FyxmssVVsV FyRVbPRsVV¿[ ]gjiLiRVN]sssV. xmnssVVsV @sV˳sLiRNRPVLiRgS ¿[zqss FyxmssVV N][ NRPsVVV gRiRy sbPLiRRV (57), Fss\[ ysV xqs*RVsVVgS RxmsV xmsss aRPLkiLRisVV¿[ gSs yNRPV][ gSs [y sVsxqsV=][ gSs ¿[RVV[, [y ¿[LiVVLiRV[, sVLjiRVV FR=zLiRV[, ysNTP sLRiNRPsVs[ xmnssVV ճLiRVsV (58).

$ sVxmsoLS᪫sVV[ DsWxqsLizRRVLiRV Fyxms˳[RsLRissVV @s[ ALRis @yRVsVV sVVgjizqssj.

Siva Maha Puranam-3    Chapters