Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Siva Maha Puranam-3    Chapters   

@R GN][s Ry*LjiLia][%yRVM

bPsLS s][yxmsssVV

VVxtsQRV ERVM e

DyxmsssjLi Wz bPsLSsRxqs R e RVRQXy* aRPLiNRPLRiry=QOSQRQxqs[ ˳s RVssV ee1

VVxtsvV BV xmsNTPLjic

[ss @sVztsQLis][ aRPLiNRPLRiVRV xqs*RVsVVgS xmsxqssVRgRiV sbPRsW, @ bPsLSsRsVV VVNRP Dysssjs ¿xmsVsVV(1).

aRPWRVysVXxtsQW ˳NSQ* RRVyxmsssWRLS` e RVrysVuysRM xmspLRiLi sRLi ˳s RRVssV ee2

RRVLRiaSLi NRPLRisLi bPsLSsRLi aRPV˳sV e GNRP˳NRPLi RWRaSLi RRVLRiaSsVVFxtsQ᪱sV ee3

bPsLSjs[ Fy}ms sRLi xqsLiFyRQ\s sjsV e bPyRVLi R][ gRiy* xmspLi NRPXy* RVysjee 4

RRaRP NSLRi[VjsLi sVLiRLi RR RVRRMe g_LkiNRPysWQQ\s xmszqsRLi ˳VssR[Vee 5

Rs[ [[VjsLi LigRi][ ˳RsVLiRsV e @Ry xqsLRi*][˳RLi sVLiRFyLiRM xmsNRP[V` ee6

NRPVLi˳xqsR xmsNRPLRiyM FyxmsRsxqsLiRW e xqssryQ xqs=xmnsxqsR ROTPQxqszyaRPV+˳M ee 7

sVLiRxqs R FylLi[+Q* \s ryxmsdsRWM xmsRVRRM e sV[ \¿NRPaRP xqsLiryxmsr=sL][ yxmsL][ xmnsVMee 8

xqsWRVRV BV xmsZNPsVc

J VVxtsvLS! A Dysssjs ˳NTPaRPR][ ssVRV. yss @sVztsQLiRV][Rs[ A sRsVV saRPRVsVVgS xmspLRisVgRiVsV(2). aRPV˳NRPLRisVgRiV bPsLSsRsVVsV xmsRVyV xqsLisR=LRisVVV ¿[RVssV. RVRbPyRV INRP xmsp ˳[ssVVsV ¿[zqs, RRVLRibPyRV DxmsyxqssVVsVLiRssV(3). bPsLS xqsLiFyxmssVV NSgSs[ sRsjs @sVztsQLi, RLRiVyR bPyRVsVVsNRPV s RVysjgS xmspsV ¿[zqs(4) , RLRiVyR @R sVV[NRPsVV[ g_LkiNRPsVs xmszqsjs gSLis jssVgRiV sVLiRxmssVVsV xmsRVRxmspLRi*NRPsVVgS ¿[RVssV (5). A sVLiRsVVsNRPV sVR[ LigRi][˳RsVV, [y xqsLRi*][ ˳RsVV @s[ sVVgRiVsV s[RVssV(6). sxqsQsVV, xmnssVV sVLjiRVV ROTPQ][ NRPWTs aRPV˳NRPLRisVgRiV NRPVLi˳sVVsV @R FyxmsRsyssVV][ ryzmsLiRssV(7). NRPVLi˳sVVsV sVLiRxmssVVsNRPV xmsNRPRVLiRV gRiRgS DLiRssV. sVR[ INRP LigRiLRiV NRPVLiRsV, [y sVLjiVVNRP NRPVLiRsV DLiRssV(8).

R][sWxqszyLi aRPLi˳VsVWLjiLi sLSRV NUPsV e xms[s y RRlLi[s RVyaRPNSQ*Ry sdee 9

syRW ysV˳lgi[ RV bPssVWLjisVRLijRM e sVkRWLi ROTPQ[ ˳lgi[ NRPXy* LSf xmsxmsp[V` ee 10

AyLRiLi sLRi[VRR RLjiQ*gjixqs=zRLi aRPVsV e @sVػRaRP \LRiQQNSQ bPsxmspLi xqssWRlLi[` ee 11

LSf gRiLRiLi NRPLSRWLi RWsWRyLi RLRis e LSsWNRPsV[VR=LS*Li gkiRsXyjy sd ee 12

GsLi xqsLixmsp sjsR=Li][xtsQ FyRlLi[sR exmsosM xmspLi RRM NRPXy* x[sVLi NRPVLSRysjee 13

RVyaRPNTP sysLi R FyxmsRLi xqssWRlLi[` e x؃s ˳[[VdQy Ryyys ˳NTPRM ee 14

VV*aRP xqsxmsdNSs sryQLiNSLRi˳WxtsQ\M e @LiNRPXR sys[s RyysLi xmsXRN`P xmsXRN`P ee15

sRsVVsV ¿[RVVyRV xmssVV, [NRP @LRixmssVV, LigSLRisVV][, [y RVyaRPNTPgS ¿[zqss FyLRi*dxmsLRis[VaRP*LRiV sVWLjis sLjiLi @R DLiRssV(9). bPsos sVWLjis NRPVT\sxmsos, FyLRi* sVWLjis FsRsV\sxmsos DLi LSRVLiRV aRPR][ xmspLiRssV(10). A xqssVRVsVV[ VV*NRPV][ xqs AyLRiVs sLRi᪫sVV ¿[zqs, yLji @sV][ ˳NTPxmspLRi*NRPsVVgS bPsos xmspLiRssV(11). sRsxtsQ gRi ˳NRPVRV LSRVLiRV xmsRWsVsVVsLiRV xmspsV ¿[RVVRW, gRiLRi᪫sVV ¿[RVssV. sRsVVsV ¿[RVVyRV LS @LiRRVV gSsyRV][ gRiRVxmsssV(12). C sRsVVgS RVysjgS xmspLi bPsos xmsxqsss ¿[zqs DRRVs[V sVLRi xmsosMxmspsV ¿[zqs RVysjgS x[sVsVVsV¿[RVssV(13). aRPNTPs @sVxqsLjiLi FyxmsRsRsVVsV ¿[zqs xVNRPV {msxmspLRi*NRPsVVgS ˳[ssVVsT ˳NTP][ yssVV ¿[RVssV(14). ˳LRi][ NRPWTRVVs VV*NRPVsV sxqsQsVV][ sVLjiRVV A˳LRi᪫sVV][ @LiNRPLjiLi s[lLi[*LRiVgS RVysjgS yssVVsV ¿[RVssV(15).

gSLi xqssy=Li sys[s RV][xmsxqsLRixqsLiRVVysV e DNSQ*yLRiVRV\s Ry骯[ s[V {msRVysVee 16

RRxqs=NRPVLi˳Li RsWQQLjiLi xqssryQLi sXxtsQ˳[ zqsysV e xqsLS*LiNSLRixqszysWyLSRV ss[R[V` ee 17

RRxqs=LiFyLRi[V[sLi sV}aSsLi sVxms˳VsV e NRPXyLiLRiRxqsLiRxqsV={msy gRiRyORPQLRiM ee 18

[s[s sV[s aRPLRigRiRsR=e xms[ys[s [s[aRP NRPXFyLi NRPVLRiV sVsWxmsLjiee 19

sVRW ˳NRPQsVrylLi[ sRs[VRRQXLi bPse sWsLi xqsLixmspLRiyLi RWRV xmsryyRs aRPLiNRPLRiee 20

@؃yRj y ؃yxmsxmspصjNRPLi sVRW e NRPXRLi RRxqsV NRPXxmsRW xqsxmnsLi Rs aRPLiNRPLRiee 21

GsLi xmsouyLiLi RyQ* bPyRV xmsLRisWRs[ e ssVryLRiLi RRM NRPVLSyQLRiyLi xmsoslLi[s R ee 22

GsLi sRLi NRPXRLi [Vs sWsLi Rxqs s sR[e sV[ճduyLi RRxqs=jLi ˳##[ yR xqsLiaRPRVM ee 23

B $ bPssVxmsoLS[ N][LRiVRxqsLizyRWLi bPsLSs][ yxmssLi ysV GN][sRy*LjiLia][ yRVM(39)

RWR, BRLRisVV\s @LiNSLRisVVV sVLjiRVV DxmsNRPLRi᪫sVV][NRPWTRVVs AsosV RVysjgS AyLRiVsNRPV B, bPsoRV yRVLiRV {mss F~LiRVgSNRP @s xmsVNRPssV(16). RLRiVyR NRPVLi˳sVV][ sVLjiRVV sryQj xqsLS*LiNSLRisVV][ NRPWTRVVs sVWLRiVsV FsRV\|msssVLi AyLRiVsNRPV ss[jLiRssV. RLRiVyR sV}aRP*LRiVRV, sVxms˳VRV@gRiV [sos ¿[RVsV [TLi RsV sLi ssVxqsLjiLi xmsLRisV{ms ss gRiRR\sVs yNRPV][ RNRPgS FyLjiLiRssV(18). J [s[y! sV[y! aRPLRiV F~LijsyLjiRVLiRV {ms gRiyy! J [s[aS! C sRsVVsV ¿[zqss y\|mss RRVsV RWxmsosVV(19). J bPy! s[sV ˳NTPxmspLRi*NRPsVVgS C sRsVVsV ¿[zqss. J aRPLiNRPLS! ds @sVgRixsVV¿[ [xmssVV[\ss DssW xqsLixmspLRisVgRiVgSNRP! (20) J aRPLiNRPLS!s[sV zqsgSs, RVNRPgSs xmsxmspصRV[ ][xtsQsVVsV ¿[zqsRVVssW, ds NRPXxms¿[ xqsLRi*sVV xqsxmnssVVgRiVNSNRP! (21) C sRsVVgS bPsxmsLRisWRNRPV xmsouyLi B ssVxqsLjiLi RLRiVyR sVLRi FyLjiLiRssV(22). C sRsVVgS ¿[RVVysNTP sRsVV[ [xmss[VsVRVV DLiRRV. ysss ARsNTP sxqs=Li[xsVVgS sV[ճdxtsQsVV zqsjLiRVsV(23).

$ bPssVxmsoLS᪫sVV[s N][LRiVRxqsLizRRVLiRV bPsLS][yxmsssVVsV sLjiLi¿[ sVVxmsj ]sVRs @yRVsVV sVVgjizqssj(39)

Siva Maha Puranam-3    Chapters