Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Devi Bhagavatam-1    Chapters   
విషయానుక్రమణిక

ఆర్షభారతి-పురాణ వాఙ్మయము

భారతీయుల చిత్తప్రవృత్తు లెప్పుడును వైహికములయందు కంటె ఆముష్మిక విషయములందే సాగుచుండుట పరిపాటి. అందులకు తగినట్లుగనే వేదములు పురాణాదికములు సర్వధర్మములను
సమర్పణమ్‌ శ్రీ మత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య పదవాక్య ప్రమాణ పారావారపారీణ యమనియమాసన ప్రాణాయామ
ప్రథమ స్కంధము

1-Chapter

ఓం సర్వచైతన్య రూపాం తా మాద్యాం విద్యాం చ ధీమహి| బుద్ధిం యా నః ప్రచోదయాత్‌.* 1
2-Chapter ధన్యో%హమతి భాగ్యో%హం పాలితో%హం మహాత్మభిః | యత్పృష్టం సుమహత్పుణ్వం పురాణం వేద విశ్రుతమ్‌. 1
3-Chapter శృణ్వంతు సంప్ర వక్ష్యామి పురాణాని మునీశ్వరాః | యథా శ్రుతాని తత్త్వేన వ్యాసాత్సత్యవతీసుతాత్‌. 1
4-Chapter సౌమ్య వ్యాసస్య భార్యాయాం కస్యాం జాతః సుతః శుకః | కథం వా కీదృశో యేన పఠితేయం సుసంహితా 1
5-Chapter సూతాస్మాకం మనః కామం మగ్నం సంశయ సాగరే | యథోక్తం మహదాశ్చర్యం జగద్విస్మయకారకమ్‌ 1
6-Chapter ఋషయ ఊచుః : సౌమ్యయచ్చత్వయా ప్రో క్తంశౌరేర్యుద్ధంమహార్ణవే మధుకైటభయోఃసార్థంపంచవర్ష సహస్రకమ్‌. 1
7-Chapter తౌ వీక్ష్యబలినౌ బ్రహ్మో తదోపాయానచింతయత్‌సామదానభిదాదీంశ్చ యుద్ధాంతాన్‌సర్వతంత్రవిత్‌. 1
8-Chapter సందేహో%త్రమహాభాగకథాయాంతుమహాద్భుతః!వేదశాస్త్రపురాణౖశ్చనిశ్చితం తు సదాబుధైః. 1
9-Chapter యదావినిర్గతా నిద్రా దేహా త్త స్య జగద్గురోః | నేత్రాస్యనాసికాబాహు హృదయేభ్య స్తథోరసః. 1
10-Chapter సూత! పూర్వంత్వయా ప్రోక్తం వ్యాసేనామితతేజసా | కృత్వాపురాణమఖిలంశుకాయాధ్యాపితంశుభమ్‌. 1
11-Chapter ఋషయః : కో%సౌ పురూరవా రాజా కోర్వశీదే వకన్యకా | కథం కష్టం చ సంప్రాప్తం తేన రాజ్ఞా మహాత్మనా. 1
12-Chapter సూతః : తతః పురురవా జజ్జే ఇలాయాం కథయామి వః | బుధ పుత్రో తిధర్మాత్మా యజ్జకృ ద్దానతత్పరః 1
13-Chapter సూత ఉవాచ : సుద్యుమ్నేతు దివం యాతే రాజ్యం చక్రే పురురవాః | సగుణశ్చ ప్రజారంజనతత్పరః. 1
14-Chapter సూత : దృష్ట్వా తా మసితాపాంగీం వ్యాస శ్చింతాపరో%భవత్‌ | కిం కరోమి న మేయోగ్యాదేవకన్యేయమప్సరాః 1
15-Chapter శ్రీశుక ఉవాచ : నాహంగృహంక రిష్యామిదుఃఖదంసర్వదాపితః వాగురాసదృశం నిత్యం బంధనం సర్వదేహినామ్‌. 1
16-Chapter వ్యాసః : దృష్ట్వా తం విస్మితం దేవం శయానం వటపత్రకే | ఉవాచ సస్మితం వాక్యం విష్ణో ! కిం విస్మితో హ్యసి. 1
17-Chapter సూత : ఇత్యుక్త్వా పితరం పుత్రః పాదయోః పతితః శుకః | బద్ధాంజలి రువా చేదం గంతుకామో మహామనాః. 1
18-Chapter సూతః: శ్రుత్వాత మాగతం రాజా మంత్రిభిః సహితః శుచిః|పురః పురోహితంకృత్వా గురుపుత్రం సమభ్యయాత్‌. 1
19-Chapter సందేహో%యం మహారాజ వర్తతే హృదయే మమ | మాయామధ్యే వర్తమానః స కథం నిఃస్పృహో భ##వేత్‌ 1
20-Chapter ఋషయ ఊచుః : శకస్తు పరమాం సిద్ధి మాస్తవా న్దేవసత్తమః | కిం చకార తతో వ్యాస స్తన్నోబ్రూహి సవిస్తరమ్‌. 1
ద్వితీయ స్కంధము

21-Chapter

ఆశ్చర్యకరమేత త్తే వచనంగర్భ హేతుకమ్‌ | సందేహో%త్ర సముత్పన్నః సర్వేషాంనస్తపస్వినామ్‌. 1
22-Chapter సూతః : ఏకదా తీర్థయాత్రాయాం వ్రజ న్పారాశరో మునిః | ఆజగామ మహాతేజాః కాళింద్యా స్తటముత్తమమ్‌ 1
23-Chapter ఋషయఊచుః: ఉత్పత్తి స్తు త్వయా ప్రోక్తా వ్యాసస్యామితతేజసః| సత్యవత్యాస్తథా సూతవిస్తరేణత్వయా%నఘ. 1
24-Chapter సూతః : ప్రతీపే%థ దివం యాతే శంతనుః సత్య విక్రమః| బభూవమృగయాశీలో నిఘ్నన్వ్యాఘ్రాన్మృగాన్నృపః 1
25-Chapter ఋషయఊచుః : వసూనాం సంభవః సూతకథితః శాపకారణాత్‌| గాంగేయస్యతథోత్పత్తిః కథితా రౌమహర్షణ| 1

26-Chapter

సూతః : ఏవం సత్యవతీ తేన వృతా శంతనునా కిల | ద్వౌ పుత్రౌ చ తయా జాతౌ మృతౌ కాలవశా దపి. 1
27-Chapter పంచానాం ద్రౌపదీ భార్యా సామాన్యా సా పతివ్రతా | పంచ పుత్రా స్తు తస్యా స్స్యు ర్భర్తృభో%తీవ సుందరా ః 1
28-Chapter సూతః: తతో దినే తృతీయే చ ధృతరాష్ట్రః స భూపతిః | దావాగ్నినా వనే దగ్ధః సభార్యఃకుంతిసంయుతః. 1
29-Chapter పరీక్షిదువాచ: కామార్తః స ముని ర్గత్వా రురుస్సుప్తోనిజాశ్రమే | పితా పప్రచ్ఛదీనం తం కిం రురోవిమానఅసి. 1
30-Chapter సూతః : తస్మిన్నే వదినే నామ్నాతక్షకస్తం నృపోత్తమమ్‌ | శప్తం జ్ఞాత్వాగృహాత్తూర్ణం నిఃసృతం పురుషోత్తమః. 1
31-Chapter గత ప్రాణంతు రాజానం బాలం పుత్రం సమీక్ష్యచ | చక్రుశ్చ మంత్రిణః సర్వే పరలోకస్య సత్క్రియాః. 1
32-Chapter సూతః : తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తస్య వ్యాస స్సత్యవతీసుతః | ఉవాచ వచనం తత్ర సభాయాంనృపతిం చతమ్‌. 1
తృతీయ స్కంధము

33-Chapter

జనమేజయః : భగవన్భవతా ప్రోక్తం యజ్ఞమంబాభిధం మహత్‌ | సా కా కథం సముత్పన్నా కుత్రకస్మాచ్చకింగుణా. 1
34-Chapter వ్యాసః : యత్త్వయాచ మహాబాహో పృష్టో%హం కురుసత్తమ | త్రాన్ప్రశ్నాన్నారదఃప్రాహ మయాపృష్టోమునీశ్వరః. 1
35-Chapter బ్రహ్మోవాచ: విమానం త న్మనోవేగం యత్ర స్థానాంతరుగతమ్‌ | న జలం తత్రపశ్యామోవిస్మితాఃస్మోవయంతదా. 1
36-Chapter బ్రహ్మోవాచ: ఇత్యుక్త్వాభగవాన్విష్ణుః పునరాహజనార్దనః | వయం గచ్ఛేమపార్శ్వే%స్యాః ప్రణమంతః పునఃపునః. 1
37-Chapter బ్రహ్మోవాచ : ఇత్యుక్త్వా విరతే విష్ణౌ దేవదేవే జనార్దనే | ఉవాచ శంకరః శర్వః ప్రణతః పురతః స్థితః. 1
38-Chapter బ్రహ్మా : ఇతిపృష్టా మహాదూవీ విపచావపతూప చ | ఉవాచ వచనం శ్లక్ణ మాద్యా భగవతీ హి సా. 1
39-Chapter బ్రహ్మా: ఏవంప్రభావా సాదేవీ మయాదృష్టా%థ విష్ణునా | శివేనాపి మహాభాగ! తాస్తాదేవ్యః పృథక్పృథక్‌. 1
40-Chapter బ్రహ్మోవాచ: సర్గో%యం కథితస్తాత! యత్పృష్టో%హం త్వయాధునా |
41-Chapter నారదః: గుణానాం లక్షణం తాత! భవతా కథితంకిల | నతృప్తో%స్మి పిబన్మిష్టంత్వన్ముఖా త్ప్రచ్యుతంరసమ్‌ 1
42-Chapter జనమేజయః: కో%సౌ సత్యవ్రతోనామ బ్రాహ్మణో ద్విజసత్తమః | కస్మిన్దేశే సముత్పన్నః కీదృశశ్చ వదస్వమే. 1
43-Chapter లోమశ: నవేదాధ్యయనం కించి జ్ఞానాతి నజపం తథా | ధ్యానంన దేవతానాంచ నచైవారాధనం తథా. 1
44-Chapter రాజోవాచ: వద యజ్ఞవిధింసమ్యగ్దేస్తస్యాః సమంతతః | శ్రుత్వాకరోమ్యహంస్వామిన్యథాశక్తిహ్యతంద్రితః. 1
45-Chapter రాజా: హరిణాతు కథం యజ్ఞః కృతః పూర్వం పితామహ! జగత్కారణరూపేణ విష్ణువా ప్రభవిష్ణునా. 1

46-Chapter

జనమేజయః: శ్రుతోవై హరిణా ఆ క్లప్తో యజ్ఞో విస్తరతో ద్విజ | మహిమానం తథాం%బాయా వద! విస్తరతోమమ. 1
47-Chapter వ్యాసః: సంయుగే చ సతి తత్ర భూపయో రాహవాయ సముపాత్త శస్త్రయోః|
48-Chapter వ్యాసః: యుధాజిత్త్వథ సంగ్రామాద్గత్వా %యోధ్యాం మహాబలః | మనోరమాంచ పవ్రచ్ఛ సుదర్శన జిఘాంసయా. 1
49-Chapter వ్యాస ఉవాచ : ఇత్యాకర్ణ్య వచస్తస్య మునేస్త త్రావనీపతిః | మంత్రివృద్ధం సమాహూయ పప్రచ్ఛ తమతంద్రితః1
50-Chapter వ్యాసః : శ్రుత్వా తద్వచనం శ్యామా ప్రేమయుక్తాబభూవహ | వ్రతస్థే బ్రాహ్మణ స్తస్మాత్థ్సా నాదుక్త్వా సమాహితః. 1
51-Chapter వ్యాసః: భర్త్రాసా%భిహితాబాలాం పుత్రీం కృత్వాంకసంస్థితామ్‌ | ఉవాచ వచనం శ్లక్ణం సమాశ్వాస్యశుచిస్మితామ్‌. 1
52-Chapter ఇతి వాదిని భూపాలే కేరళాధిపతౌ తదా | ప్రత్యువాచ మహాభాగ: యుధాజిదపి పార్థివః1
53-Chapter వ్యాసః : సుబాహు రపి తచ్ఛ్రుత్వా యుక్తముక్తంతయాతదా| చింతావిష్టో బభూవాశు కిం కరత్వ్య మితః పరమ్‌. 1
54-Chapter వ్యాస ఉవాచ : శ్రుత్వా సుతావాక్య మనిందితాత్మా | నృపాంశ్చ గత్వా నృపతి ర్జగాద |
55-Chapter వ్యాస ఉవాచ : తసై#్మ గౌరవభోజ్యాని విధాయ విధివత్తదా | వాసరాణి చ షడ్రాజా భోజయామాస భక్తితః. 1
56-Chapter తస్యాస్త ద్వచనం శ్రుత్వా భవాన్యాః స నృపోత్తమః | ప్రోవాచ వచనం తత్ర సుబాహు ర్భక్తి సంయుతః. 1
57-Chapter గత్వా%యోధ్యాం నృపశ్రేష్ఠో గృహం రాజ్ఞ స్సుహృద్వృతః | శత్రుజి న్మాతతరం ప్రాహ ప్రణమ్య శోకసంకులామ్‌. 1
58-Chapter జనమేజయః : నవరాత్రే తు సంప్రాప్తే కిం కర్తవ్యం ద్విజోత్తమ | విధానం విధి వద్ర్బూహి శరత్కాలే విశేషతః. 1
59-Chapter హీనాంగీం వర్జయేత్కన్యాం కుష్ఠయుక్తాం వ్రణాంకితామ్‌ | గంధ స్ఫురిత హీనాంగీం విశాలకుల సంభవామ్‌.1
60-Chapter జనమేజయః: రథం రామేణతచ్చీర్ణంవ్రతందేవ్యాః సుఖప్రదమ్‌ | రాజ్యభ్రష్ట కథం సో%థకథం సీతాహృతాపునః. 1
61-Chapter తదాకర్ణ్య వచో దుష్టం జనకీ భయవిహ్వలా | వేపమానా స్థిరం కృత్వా మనో వాచ మువాచహ. 1

62-Chapter

ఏవం తౌ సంవిదం కృత్వా యావత్తూష్ణీం బభూవతుః | ఆజగామ తదా%%కాశా న్నారదో భగవాన్నృషిః 1
చతుర్థ స్కంధము

63-Chapter

జనమేజయః: వాసవేయ! మునిశ్రేష్ఠ! సర్వజ్ఞాననిధే%నఘు! ప్రష్ఠుమిచ్ఛామ్యహం స్వామిన్నస్మాకం కులవర్ధన! 1
64-Chapter సూతంః: ఏవం పృష్టః పురాణజ్ఞో వ్యాసః సత్యవతీసుతః | పరీక్షిత సుతం శాంతం తతో వై జనమేజయమ్‌. 1
65-Chapter కారణాని బహూన్యత్రాప్యవతారే హరేః కిల | సర్వేషాం చైవ దేవానా మంశావతరణ ష్వపి. 1
66-Chapter విస్మితో%స్మి మహాభాగః శ్రుత్వా%%ఖ్యానం మహామతే | సంసారో%యం పాపరూపః కథం ముచ్యేత బంధనాత్‌. 1
67-Chapter వ్యాసః. అథ కిం బహునో క్తేన సంసారే%స్మి న్నృపోత్తమ | ధర్మాత్మా%ద్రోహబుద్ధిస్తు కశ్చిద్భవతి కర్హిచిత్‌. 1
68-Chapter ప్రథమం తత్ర సంప్రాప్తో వసంతః పర్వతోత్తమే | పుష్పితాః పాదపాః సర్వే ద్విరేఫాళివిరాజితాః. 1
69-Chapter వ్యాసః : ఇత్యాకర్ణ్య వచస్తాసాం ధర్మపుత్రః ప్రతాపవాన్‌ | విమర్శ మకరోచ్చిత్తే కిం కర్తవ్యం మయాధునా. 1
70-Chapter ఇతి పృష్ట స్తదా విప్రో రాజ్ఞా పారిక్షితేన వై | ఉవాచ విస్తరా త్సర్వం వ్యాసః సత్యవతీసుతః. 1
71-Chapter కుర్వం స్తీర్థవిధిం తత్ర హిరణ్య కశిపోః సుతః | న్యగ్రోధం సుమహచ్ఛాయ మపశ్యత్పురత స్తదా. 1
72-Chapter జనమేజయః: సందేహో%యం మహానత్ర పారాశర్య! కథానకే | నరనారాయణౌ శాంతౌ వైష్ణవాంశౌ తపోధనౌ. 1
73-Chapter తథా గతేషు దేవేషు కావ్య స్తా న్ప్రత్యువాచ హ | బ్రహ్మణా పూర్వ ముక్తంయ చ్ఛృణుధ్వందానవోత్తమాః. 1
74-Chapter తాం దృష్ట్వాతు వధం ఘోరం చుక్రోధ భగవాన్భృగుః | వేపమానో%తి దుఃఖార్తః ప్రోవాచ మధుసూదనమ్‌.
75-Chapter కిం కృతం గురుణా వశ్చాద్భృగురూపేణ వర్తతా | ఛలేనైవ హి దైత్యానాం పౌరోహిత్యేన ధీమతా. 1
76-Chapter వ్యాసః : ఇతి సంచిత్య మనసా తానువాచ హసన్నివ| వంచితా మత్స్యరూపేణ దైత్యాః కిం గురుణా కిల. 1
77-Chapter వ్యాసః: ఇతి తస్య వచః శ్రుత్వా భార్గవస్య మహాత్మనః | ప్రహ్లాదస్తు సుసంహృష్టో బభూవ నృపనందన: 1
78-Chapter జనమేజయః: భృగుశాపా న్మునిశ్రేష్ఠ! హరే రద్భుతకర్మణః | అవతారాః కథం జాతాః కస్మిన్మన్వంతరే విభో. 1
79-Chapter జనమేజయ ఉవాచ : వారాంగనా స్త్వయా%%ఖ్యాతా నరనారాయణా%%శ్రమే !
80-Chapter వ్యాసః: శృణు రాజ న్ప్రవక్ష్యామి కృష్ణస్య చరితం మహత్‌ | (అ)వతారకారణం చైవ దేవ్యాశ్చరితమద్భుతమ్‌. 1
81-Chapter ఇత్యుక్త్వా భగవాన్విష్ణుః పునరాహ ప్రజాపతిమ్‌ | యన్మాయామోహితః సర్వ స్తత్త్వం జానాతి నో జనః. 1
82-Chapter శృణు భారత వక్ష్యామి భారావతరణం తథా | కురుక్షేత్రే ప్రభాసే చ క్షపితం యోగమాయమా. 1
83-Chapter అథ కాలే తు సంప్రాప్తే దేవకీ దేవరూపిణీ | గర్భం దధార విధివ ధ్వసుదేవేన సంగతా. 1
84-Chapter జనమేజయ ఉవాచః కిం కృతం పాతకం తేన బాలకేన పితామహ | యో జాతమాత్రో నిహత స్తథా తేన దురాత్మనా. 1
85-Chapter వ్యాసః : హతేషు షట్సు పుత్రేషు దేవక్యా ఔగ్రసేనినా | సప్తమే పతితే గర్భే వచనా న్నారదస్య చ. 1
86-Chapter వ్యోసః : ప్రాతర్నందగృహే పుత్త్రజన్మమహోత్సవః | కిం వదం త్యథ కంసేన శ్రుతా చారముఖాదపి. 1

పంచమస్కంధము

87-Chapter
రాజోవాచ : సందేహో మే మునిశ్రేష్ఠ ! జాయతే వచనాత్తవ | వైష్ణవాంశే ! భగవతి ! దుఃఖోత్పత్తిం విలోక్య చ. 1

88-Chapter

ఋషయ ఊచుః: భవతా కథితం సూత! మహదాఖ్యానముత్తమమ్‌ | కృష్ణస్య చరితందివ్యం సర్వపాతకనాశనమ్‌. 1

89-Chapter

యోగేశ్వర్యాః ప్రభావో%యం కథితశ్చాతి విస్తరాత్‌ | బ్రూహి తచ్చరితం స్వామిన్‌ | శ్రోతుం కౌతుహలం మమ. 1
90-Chapter వ్యాసః : ఏవం స మహిషో నామ దానవో వరదర్పితః | ప్రాప్య రాజ్యం జగత్సర్వం వశే చక్రే మహాబలః. 1
91-Chapter వ్యాసః: గతే దూతే సురేంద్రో%పి సమాహూయ సురానథ | యమ వాయు ధనాధ్యక్ష వరుణానిద మూచివాన్‌. 1
92-Chapter ఇతి శ్రుత్వాసహస్రాక్షః పునరాహ బృహస్పతిమ్‌ | యుద్ధోద్యోగం కరిష్యామి హయారేర్నాశనాయవై. 1
93-Chapter వ్యాసః: తామ్రేథ మూర్ఛితే దైత్యే మహిషః క్రోధంసయుతః | సముద్యమ్య గదాం గుర్వీం దేవానుపజగామహ. 1
94-Chapter వ్యాసః: అసురాన్మహిషో దృష్ట్వా విషణ్ణమనస స్తదా ! తక్త్వా తన్మాహిషం రూపం బభూవ మృగరాడసౌ. 1
95-Chapter వ్యాస ఉవాచ : తరసా తే%థ సంప్రాప్య వైకుంఠం విష్ణువల్లభమ్‌ | దదృశుః సర్వశోభాఢ్యం దివ్యగృహ విరాజితమ్‌. 1
96-Chapter వ్యాసః: దేవా విష్ణువచః శ్రుత్వా సర్వే ప్రముదితా స్తదా | దదుశ్చ భూషణాన్యాశు వస్త్రాణి స్వాయుధాని చ. 1
97-Chapter వ్యాసఉవాచ: ఇతి తస్య వచః శ్రుత్వా ప్రహస్య ప్రమదోత్తమా | తమువాచ మహారాజ మేఘ గంభీరయా గిరా. 1
98-Chapter వ్యాస ఉవాచ : ఇతి తస్య వచః శ్రుత్వా మహిషో మద విహ్వలః | మంత్రి వృద్ధా న్సమాహూయ రాజా వచన మబ్రవీత్‌. 1
99-Chapter తన్నిశమ్య వచస్తస్య తామ్రస్య జగదంబికా | మేఘ గంభీరయా వాచా హసంతీ తమువాచ హ. 1
100-Chapter ఇత్యుక్త్వా తౌ మహాబాహూ దైత్యౌ బాష్కల దుర్ముఖౌ | జగ్మతు ర్మదదిగ్ధాంగౌ సర్వశస్త్రా స్త్ర కోవిదా. 1
101-Chapter దుర్ముఖం నిహతం శ్రుత్వా మహిషః క్రోధమూర్ఛితః | ఉవాచ దానవా న్సర్వా న్కిం జాతమితి చాసకృత్‌. 1
102-Chapter తౌ తయా నిహతౌ శ్రుత్వా మహిషో విస్మయాన్వితః | ప్రేషయామాస దైతేయాం స్త ద్వధార్థం మహాబలాన్‌. 1
103-Chapter తేషాంతద్వచనం శ్రుత్వా క్రోధయుక్తో నరాధిపః | దారుకం ప్రాహ తరసా రథ మానయ మే%ద్భుతమ్‌. 1
104-Chapter వ్యాసః: ఇతి శ్రుత్వా వచస్తస్య దేవీ పప్రచ్ఛదానవమ్‌ | కా సా మందోదరి నారీ కో%సౌ త్యక్తో నృపస్తయా. 1
105-Chapter తస్యాస్తు భగినీ కన్యా నామ్నా చేందుమతీ శుభా | వివాహ యోగ్యా సంజాతా సురూపా%వరజా యథా. 1
106-Chapter అథ ప్రముదితాః సర్వే దేవా ఇంద్రపురోగమాః | మహిషం నిహతం దృష్ట్వా తుష్టువు ర్జగదంబికామ్‌. 1
107-Chapter అథా%ద్భుతం వీక్ష్య మునే! ప్రభావం దేవ్యా జగచ్ఛాంతి కరం వరం చ
108-Chapter శృణు రా న్ప్రవక్ష్యామి దేవ్యా శ్చరిత ముత్తమమ్‌ | సుఖదం సర్వజంతూనాం సర్వపాపప్రణాశనమ్‌. 1
109-Chapter పరాజితాః సురాః సర్వే రాజ్యం శుంభః శశాస హ | ఏవం వర్ష సహస్రంతు జగామ నృపసత్తమ. 1
110-Chapter ఏవం స్తుతా తదా దేవీ దైవతైః శత్రుతాపితైః | స్వశరీరా త్పరంరూపం ప్రాదుర్భూతం చకార హ. 1
111-Chapter దేవ్యా స్తద్వచనం శ్రుత్వా స దూతః ప్రాహ విస్మితః | కిం బ్రూషే రుచిరాపాంగి స్త్రీస్వభావాద్ధి సాహసాత్‌. 1
112-Chapter ఇత్యుక్త్వా విరరామాసౌ వచనం ధూమ్రలోచనః | ప్రత్యువాచ తదా కాళీ ప్రహస్య లలితం వచః. 1
113-Chapter ఇత్యాజ్ఞప్తౌ తదా వీరౌ చండ ముండౌ మహాబలౌ | జగ్మతు స్తరస్తెవాజౌ సైన్యేన మహతా%న్వితౌ. 1
114-Chapter హతౌ తౌ దానవౌ దృష్ట్వా హతశేషాశ్చ సైనికాః | పలాయనం తతః కృత్వా జగ్ముః సర్వే నృపం ప్రతి. 1
115-Chapter కృత్వా హాసం తతో దేవీ తమువాచ విశాంపతే | మేఘగంభీరయా వాచా యుక్తియుక్తమిదం వచః. 1
116-Chapter వరదాన మిదం తస్య దానవస్య శివార్పితమ్‌ | అత్యద్భుతతరం రాజన్‌ శృణు తత్ప్రబ్రవీమ్యహమ్‌. 1
117-Chapter నిశుంభో నిశ్చయై కృత్వా మరణాయ జయాయ వా | సోద్యమః సబలః శూరో రణ దేవీ ముపాయ¸°. 1
118-Chapter జనమేజయః: మహిమా వర్ణితః సమ్యక్చండికాయాస్త్వయా మునే | కేన చారాధితా పూర్వం చరిత్ర త్రయయోగతః.1
119-Chapter మునే వైశ్యో%య మధునా వనే మే మిత్రతాంగతః | పుత్రదారై ర్నిరస్తో%యం ప్రాప్తో%త్ర మమసంగమమ్‌.
120-Chapter రాజోవాచ: భగవ న్ర్భూహి మే సమ్యక్తస్యా ఆరాధనే విధిమ్‌ | పూజావిధం చ మంత్రాంశ్చ తథా హోమవిధిం వద. 1
121-Chapter ఇతితస్యవచః శ్రుత్వా దుఃఃతౌ వైశ్య పార్థివౌ | ప్రణిపత్య మునిం ప్రీత్యా ప్రశ్రయావనతౌ భృశమ్‌. 1
షష్ఠ స్కంధము

122-Chapter

సూతసూత మహాభాగ మిష్టం తే వచనామృతమ్‌ | నతృప్తాః స్మోవయంపీత్వాద్వైపాయనకృతంశుభమ్‌. 1
123-Chapter అథ సలోభము పేత్య సురాధిపః సమధిగమ్య గజాసన సంస్థితః
124-Chapter కృత స్వస్త్యయనో వృత్రో బ్రాహ్మణౖ ర్వేదపారగైః | నిర్జగామ రథారూఢో హంతుం శక్రం మహాబలః. 1
125-Chapter నిర్గతా స్తే పరాపృత్తా స్తపో విఘ్నకరాః సురాః | నిరాశాః కార్యసంసిద్ధ్యై తం దృష్ట్వా దృఢచేతసమ్‌. 1
126-Chapter తథా చింతాతురా న్వీక్ష్య సర్వాన్సర్వార్థ తత్త్వవిత్‌ | ప్రాహ ప్రేమభరోద్ర్భాంతా న్మాధవో మేదినీపతే. 1
127-Chapter వ్యాసః: ఏవం ప్రాప్తవరా దేవా ఋషయశ్చ తపోధనాః | జగ్ముః సర్వేచ సమ్మంత్ర్యవృత్రస్యాశ్రమముత్తమమ్‌. 1
128-Chapter అథ తం పతితం దృష్ట్వా విష్ణు ర్విష్ణుపురీం య¸° | మనసా శంకమాన స్తు తస్య హత్యాకృతం భయమ్‌. 1
129-Chapter సహుష స్త్వథ తాంశ్రుత్వా గురోస్తు శరణాగతామ్‌ | చక్రోధ స్మరబాణార్త స్తమాంగిరస మాశువై. 1
130-Chapter వ్యాసః : తాం వీక్ష్య విపులాపాంగీం రహః శోక సమన్వితామ్‌ | అఖండలః ప్రియాంభార్యాం విస్మితశ్చా బ్రవీత్తదా. 1
131-Chapter జనమేజయ ఉవాచ : కథితం చరితం బ్రహ్మాన్‌ శక్రస్యా%ద్భుత కర్మణః | స్థానభ్రంశ స్తథా దుఃఖ ప్రాప్తి రుక్తా విశేషతః. 1
132-Chapter జనమేజయః: భారావతరణర్థాయకథితం జన్మ కృష్ణయోః | సంశయో%యంద్విజశ్రేష్ఠ ! హృదయేమమతిష్ఠతి. 1
133-Chapter రాజా : తీర్థాని భువి పుణ్యాని బ్రూహి మే మునిసత్తమ | గమ్యాని మానవై ర్దేవైః క్షేత్రాణి సరితస్తథా. 1
134-Chapter సాహసం కృతవాన్రాజా పూర్వం యత్కథితో మఖః | వరుణాయ ప్రతిజ్ఞాతః పుత్త్రం కృత్వా పశుం ప్రియమ్‌. 1
135-Chapter మైత్రావరుణి రిత్యుక్తం నామ తస్య మునేః కథమ్‌ | వసిష్ఠస్య మహాభాగ బ్రహ్మణ స్తనుజస్య హ. 1
136-Chapter జనమేజయః : దేహప్రాప్తి ర్వసిష్ఠస్య కథితా భవతా కిల | నిమిః కథం పునర్దేహం ప్రాప్తవానితి మే పద. 1
137-Chapter కులే కస్య సముత్పన్నాః క్షత్త్రియా హైహయాశ్చయే | బ్రహ్మహత్యా మనాదృత్య నిజఘ్ను ర్భార్గవాంశ్చ యే. 1
138-Chapter కథం తాశ్చ స్త్రియః సర్వా భృగూణాం దుఃఖసాగరాత్‌ | ముక్తా వంశః పునస్తేషాం బ్రాహ్మణానాం స్థిరో%భవత్‌. 1
139-Chapter జనమేజయః : ఇతి శప్తా భగవతా సింధుజా కోపయోగతః | కథం సా బడబా జాతా రేవంతేన చకిం కృతమ్‌. 1
140-Chapter వ్యాసః : తసై#్య దత్త్వా వరం శంభుః కైలాసం త్వరితోయ¸°రమ్యం దేవగణౖ ర్జుష్ట మప్సరోభిశ్చమండితమ్‌. 1
141-Chapter జనమేజయః : సంశయో%యం మహానత్ర జాతమాత్రః శిశుస్తథా | ముక్తః కేన గృహీతో%సావేకాకీ విజనేవనే. 1
142-Chapter జాతకర్మాది సంస్కారాంశ్చకార నృపతి స్తదా | దినేదినేజాగా గామాశు వృద్ధింబాలః సులాలితః. 1
143-Chapter యశోవత్యువాచ : ప్రాతరుత్థాయ తన్వంగీ చలితా చ సఖీయుతా | చామరై ర్వీజ్యమానా సా రక్షితగా బహురక్షిభిః. 1
144-Chapter తస్యా స్తు వచనం శ్రుత్వా రమాపుత్రః ప్రతాపవాన్‌ | ప్రపుల్లవదనాంభోజ స్తామువా చ విశాంపతే. 1
145-Chapter భగవం స్త్వ న్ముఖాంభో జాచ్చ్యుతం దివ్యకథారసమ్‌ | నతృప్తి మధిగచ్చామిపి బంస్తుసుధయాసమమ్‌. 1
146-Chapter వాసవీ చకితా జాతా శ్రుత్వామే వాక్యమీదృశమ్‌ | దాశేయా మామువాచేదం పుత్రార్థే భృశమాతురా. 1
147-Chapter ఇతి మేవచనంశ్రుత్వానారదః పరమార్థవిత్‌ | మామాహచస్మితంకృత్వా పృచ్ఛంతంమోహకారణమ్‌. 1
148-Chapter నారదః : తత్పుత్ర్యావచనం శ్రుత్వారాజాధాత్రీముఖాత్తతః | భార్యాం ప్రోవాచకై కేయీం సమీపస్థాం సులోచనామ్‌.
149-Chapter నిశామయ మునిశ్రేష్ఠ గదతో మమ సత్కథామ్‌ | మాయాబలం సుదుర్జే యం మునిభి ర్యోగవిత్తమైః. 1
150-Chapter నారదః : ఇత్యుక్తో%హంతదాతేన రాజ్ఞాతాలధ్వజేన చ | విమృశ్య మనసా%త్యర్థం తమువాచ విశాం పతే. 1
151-Chapter మాం దృష్ట్వా నారదం విప్రం విస్మితో%సౌ మహీపతిః | క్వగతా మమ భార్యా సా కుతో%యం మునిసత్తమః. 1
152-Chapter వ్యాసః: నిశామయ మహారాజ బ్రవీమి విశదాక్షరమ్‌ | మహాత్మ్యం ఖలు మాయాయాః నారదాత్తుమాయాశ్రుతమ్‌. 1

Sri Devi Bhagavatam-1    Chapters