Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Vamana Mahapuranam    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

1-Chapter

నారాయణం నమస్కృత్య నరంచైవ నరోత్తమం | దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయ ముదీరయేత్‌.|
2-Chapter తత స్త్రినేత్రస్య గతః ప్రావృట్కాలో ఘనోపరి | లోకానందకరీ రమ్యా శరత్‌ సమభవ న్మునే. 1
3-Chapter తతః కరతలే రుద్రః కపాలే దారుణ స్థితే | సంతాప మగమద్‌ బ్రహ్మం శ్చింతయా వ్యాకులేంద్రియః. 1
4-Chapter

ఏవం కపాలీ సంజాతో దేవర్షే భగవాన్‌ హరః | అనేన కారణనాసౌ దక్షేణ న నిమంత్రితః. 1

5-Chapter జటాధరం హరిర్ధృష్ట్వా క్రోధాదారక్తలోచనమ్‌ | తస్మాత్‌ స్థానా దపాక్రమ్య కుబ్జామ్రే7ంతర్హితః స్థితః. 1
6-Chapter హృద్భవో బ్రహ్మణో యోసౌ ధర్మో దివ్యవపుర్మునే |
7-Chapter తతో7నంగం విభుర్దృష్ట్వా బ్రహ్మన్‌ నారాయణో మునిః |
8-Chapter శార్‌ఙ్గపాణిన మాయాంతం దృష్ట్వా7గ్రే దానవేశ్వరః |
9-Chapter నేత్రహీనః కథం రాజ్యే ప్రహ్లాదేనాంధకో మునే | అభిషిక్తో జానతా7పి రాజధర్మం సనాతనమ్‌. 1
10-Chapter తతః ప్రవృత్తే సంగ్రామే భీరూణాం భయవర్దనే | నహస్రాక్షో మహాచాప మాదాయ వ్యసృజచ్ఛారాన్‌. 1
11-Chapter యదేతద్‌ భవతాప్రోక్తం సుకేశీనగరో7బరాత్‌ | పాతితోభువిసూర్యేణ తత్కాదాకుత్రకుత్రచ. 1
12-Chapter కర్మణా నరకానేతాన్‌ కేనగచ్ఛంతివై కథామ్‌ | ఏతద్వదంతు విప్రేంద్రాః పరంకౌతూహలం మమ. 1
13-Chapter భవద్భిరుదితా ఘోరా పుష్కరద్వీపసంస్థితిః | జంబూద్వీపస్య సంస్థానం కథయంతు మహర్షయః. 1
14-Chapter అహింసా సతయమస్తేయం దానం క్షాంతి ర్దమఃశమః | అకార్పణ్యం చ శౌచంచ తపశ్చరజనీచర. 1
15-Chapter యచ్చవర్జ్యం మహాబాహో సదా ధర్మస్థితైర్నరైః |
16-Chapter తతఃసుకేశిర్దేవర్షేః గత్వా స్వపురముత్తమమ్‌ | సమాహూయాబ్రవీత సర్వాన్‌ రాక్షసాన్‌ ధార్మికంవచః. 1
17-Chapter యానేతాన్‌ భగవాన్‌ ప్రాహ కామిభిః శశినంప్రతి | ఆరాధనయాదేవాభ్యాం హరీశాభ్యాం వదస్వతాన్‌. 1
18-Chapter మాసిచాశ్వయుజే బ్రహ్మన్‌ యదా పద్మం జగత్పతేః | నాభ్యానిర్యాతిహితదా దేవేష్వేతాన్యధోభవన్‌. 1
19-Chapter

తతస్తు దేవా మహిషేన నిర్జితాః స్థానాని సంత్యజ్యసవాహనాయుధాః జగ్ముః పురస్కృత్యపితామహంతే ద్రష్టుం తదా చక్రధరంశ్రియఃపతిమ్‌. 1

20-Chapter తతస్తు తాం తత్ర సదావసంతీం కాత్యాయనీం శైలవరస్యశృంగే |

21-Chapter

కథం కాత్యాయనీ దేవీ సానుగం మహిషాసురమ్‌ | సనాహనంహతవతీ తథా విస్తరతో వద. 1

22-Chapter

పులస్త్యకథ్యతాం తావ ద్దేవ్యాభూయః సముద్బవః |
23-Chapter తస్యాం తపత్యాం నరసత్తమేన జాతఃసుతః పార్థివలక్షణస్తు |
సరోమాహాత్మ్యమ్‌

24-Chapter

సరస్వతీదృషద్వత్యో రంతరే కరుజాంగలే | మునిప్రవరమాసీనం పురాణం లోమహర్షణమ్‌|
25-Chapter బ్రూమి వామనమాహాత్మ్య ముత్పత్తించ విశేషతః | యథా బలిర్నియమితోదత్తం రాజ్యంశతక్రతోః. 1

26-Chapter

దేవానాం బ్రూహి నః కర్మ యద్‌ వృత్తాన్తే పరాజితాః | కతం దేవాదిదేవోసౌ విష్ణుర్వామనతాంగతః. 1
27-Chapter యదర్తమిహ సంప్రాప్తా భవంతః సర్వఏవహి | చింతయామ్యహమప్యగ్రే తదర్థంచమహాబలాః. 1
28-Chapter నమోస్తుతే దేవదేవ ఏకశృంగ వృషార్చే
29-Chapter నారాయణస్తుభగవాం చ్చ్రుత్వైవం పరమంస్తవమ్‌ | బ్రహ్మజ్ఞేనద్వి జేంద్రేణ కశ్యపేన సమీరితమ్‌.1
30-Chapter ఏవం స్తుతోథ భగవాన్‌ వాసుదేవ ఉవాచతామ్‌ | అదృశ్యః సర్వభూతానాం తస్యాఃసదర్శనేస్థితః. 1
31-Chapter నిస్తేజసోసురాన్‌ దృష్ట్వా సమస్తానసురేశ్వర ః | ప్రహ్లాదమథపప్రచ్ఛ బలిరాత్మపితామహమ్‌. 1
32-Chapter ఇతి దైత్యపతిః శ్రుత్వా వచనం రౌద్రమప్రియమ్‌ | ప్రసాదయామాస గురుం ప్రణివత్య పునఃపునః. 1

33-Chapter

సపర్వతవనాముర్వీం దృష్ట్వాసంక్షుభితాంబలిః | పప్రచ్ఛోశనసంశుక్రం ప్రణిపత్య కృతాంజలిః. 1
34-Chapter కథమేషా సముత్పన్నా నదీనాముత్తమా నదీ | సరస్వతీ మహాభాగా కురుక్షేత్రప్రవాహినీ.
35-Chapter ఇతిఋషేర్వచనంశ్రుత్వా మార్కండేయస్య ధీమతః | నదీప్రవాహసంయుక్తా కురుక్షేత్రం వివేశహ. 1
36-Chapter వనాని సప్తనో బ్రూహి నవనద్యశ్చ యాః స్మృతాః | తీర్థానిచ సమగ్రాణి తీర్థస్నానఫలం తథా. 1
37-Chapter తతో రామహద్రం గచ్చేత్‌ తీర్థసేవీ ద్విజోత్తమః యత్రరామేణవిప్రేణ తరసా
38-Chapter మానుష్యస్యతుపూర్వేణ క్రోశమాత్రేద్విజోత్తమాః | అపగానామ విఖ్యాతానదీ ద్విజనిషేవితా. 1
39-Chapter పవనస్య హ్రదేస్నాత్వా దృష్ట్వాదేవం మహేశ్వరమ్‌ |
40-Chapter కథంమంకణకః సిద్ధః కస్మాజ్ఞాతోమహానృషిః | నృత్యమానస్తుదేవేన కిమర్థంసనివారితః 1
41-Chapter తతస్త్వౌశనసం తీర్థం గచ్ఛేత్తుశ్రద్ధయాన్వితః | ఉశనాయత్ర సంసిద్ధో గ్రహత్వంచనమాప్తవాన్‌. 1
42-Chapter వసిష్ఠస్యాపవాహో7సౌ కథంవైసంబభూవహ | కిమర్థంసాసరిచ్ఛ్రేష్ఠాతం ఋషింప్రత్యవాహయత్‌. 1
43-Chapter సముద్రాస్తత్రచత్వారో దర్విణా ఆహృతాఃపురా | ప్రత్యేకంతునరఃస్నాతో గోసహస్రఫలంలభేత్‌. 1
44-Chapter కామ్యకస్యతుపూర్వేణ కుంజందేవైర్ని షేవితమ్‌ | తస్యతీర్థస్యసంభూతిం విస్తరేణ బ్రవీహినః| 1

45-Chapter

స్థాణుతీర్థస్యమాహాత్మ్యం వచస్యచమహామునే | సాన్నిహత్యసరోత్పత్తిం పూరణం పాంశునాతతః. 1

46-Chapter

బ్రహ్మణోవచనం శ్రుత్వా ఋషయః సర్వఏవతే | పునరేవచపప్రచ్ఛు ర్జగతః శ్రేయకారణమ్‌. 1
47-Chapter అథోవాచమహేదేవో దేవాన్‌ బ్రహ్మపురోగమాన్‌ | ఋషీణాంచైవప్రత్యక్షం తీర్థమాహాత్మ్యముత్తమమ్‌. 1
48-Chapter ఏవంపృథూదకోదేవాః పుణ్యఃపాపభయాపహః | తద్‌ గచ్ఛద్వంమహాతీర్థంయావత్‌ సంనిధిబోధితమ్‌. 1
49-Chapter స్థాణోర్వటస్యోత్తరతః శుక్రతీర్థంప్రకీర్తితమ్‌ | స్థాణోర్వటస్యపూర్వేణ సోమతీర్థంద్విజోత్తమ. 1
50-Chapter మేనాయాః స్తికన్యకాస్రో జాతారూపగుణాన్వితాః | సునాభఇతిచఖ్యాత శ్చతుర్థస్తనయో7భవత్‌. 1
51-Chapter స్థాణుతీర్థంప్రభావంతు శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహంమునే | కేనసిద్ధిరథప్రాప్తా సర్వపాపభయాపహా. 1
52-Chapter తతఃసంపూజితో రుద్రః శైలేనప్రీతిమానభూత్‌ | సస్మారచమహర్షీంస్తు అరుంధత్యాసమంతతః. 1
53-Chapter అథైనమబ్రవీద్దేవ సై#్త్రలోక్యాధిపతిర్భవః | అశ్వాసనకరంచాస్య
54-Chapter సమాగతాన్‌సురాన్‌దృష్ట్వా నందిరాఖ్యాతవాన్‌విభోః | ఆథోత్థాయహరింభక్త్యా పరిష్యజ్యన్యపీడయత్‌. 1
55-Chapter చతుర్ముఖానాముత్పత్తిం విస్తరేణమమానఘ ః | తథాబ్రహ్మేశ్వరాణాంచ శ్రోతమిచ్ఛాప్రవర్తతే. 1
56-Chapter తతోగిరౌవసన్‌రుద్రఃస్వేచ్ఛయావిచరన్‌మునే|విశ్వకర్మాణమాహూయప్రోవాచకురుమేగృహమ్‌. 1
57-Chapter కస్యపస్యదనుర్నామ భార్యాసీద్ద్విజసత్తమ | తస్యాఃపుత్రత్రయంచాసీత్‌ సహస్రాక్షాదృలాధికమ్‌. 1
58-Chapter చండముండౌచనిహతౌ దృష్ట్వాసైన్యంచవిద్రుతమ్‌ | సమాదిదేశాతిబలం రక్తబీజంమహాసురమ్‌ |
59-Chapter కథంసమహిషః క్రౌంచో భిన్నః స్కందేనసువ్రత | ఏతన్మే విస్తరాద్భ్రహ్మన్‌
60-Chapter సేనాపత్యే7భిషిక్తస్తు కుమారో దైవతైరథ | ప్రణిపత్య భవంభక్త్యా గిరిజాం పాపకం శుచిమ్‌. 1
61-Chapter యో7సౌమంత్రయతాం ప్రాప్తో దైత్యానాంశతడాడితః | నకేనవద నిర్భిన్నః శ##రేణదితిజేశ్వరః. 1

62-Chapter

క్వగతః శంకరోహ్యాసేద్యే నాంబానందినాసహ | అంధకం యోధయామాన ఏతన్మేవక్తుమర్హసి. 1

63-Chapter

పరదారాభిగమనం పాపీయాంసోపసేవనమ్‌ | పారుష్యం సర్వభూతానాం ప్రథమం నరకం స్మృతమ్‌. 1
64-Chapter తతోమురారి భవనం నమభ్యేత్య సురాస్తతః |ఊచుర్దేవంనమస్కృత్య జగత్సంక్షుబ్దికారణమ్‌. 1
65-Chapter గతో7ధకస్తుపాతేళే కిమచేష్టత దానవః | శంకరోమందర స్థో7పి యచ్చకారతదుచ్యతామ్‌. 1
66-Chapter చిత్రాంగదయా స్త్వరజే తత్రసత్యాయథా సుఖమ్‌ | స్మరంత్యాః సురథంవీరం మహాన్కాలః సమభ్యగాత్‌. 1
67-Chapter ఏతస్మిన్నంతదేబాలే యక్షసురసుతే శుభే | సమాగతే హరంద్రష్టుం శ్రీకంఠయోగినాం వరమ్‌. 1
68-Chapter నాత్మానంతవదాస్యామి బహునోక్తేచ కింతవ | రక్షంతీభవతః శాపా దాత్మానంచ మహీపతే. 1
69-Chapter హరో7పి శంబరేయాతే నమాహూయాథ నందినమ్‌ | ప్రాహామంత్రయ శైలాదే యేస్థితా స్తవ శాననే. 1
70-Chapter ఏతస్మిన్నంతరేప్రాప్తః సమందైత్యై స్తదాం7ధకః | మందరం పర్వతశ్రేష్ఠం ప్రమథాశ్రిత కందరమ్‌. 1
71-Chapter తతః స్వసైన్యమాలక్ష్య నిహతం ప్రమథైరథ | అంధకో7భ్యేత్య శుక్రంతు ఇదం వచనమబ్రవీత్‌| 1
72-Chapter తస్మింస్తదా దైత్యబలేచ భ##గ్నే శుక్రో7బ్రవీ దంధకమాసురేంద్రమ్‌ |
73-Chapter మలయే7పి మహేంద్రేణ యత్కృతం బ్రాహ్మణర్షభ! నిష్పాదితం స్వకం కర్యం | తన్మే వ్యాఖ్యాతు మర్హసి. 1
74-Chapter యదమీ భవతా ప్రోక్తా మరుతో దితిజోత్తమాః | తత్కేన పూర్వమాసన్‌ వై మరున్మార్గేణ? కథ్యతామ్‌ || 1
75-Chapter ఏతదర్ధం బలి ర్దైత్యః కృతో రాజా కవిప్రియ!, మంత్ర ప్రదాతా ప్రహ్లాదః శుక్ర శ్చాసీ త్పురోహితః|| 1
76-Chapter సంనివృత్తే తతో బాణ దానవా:సత్వరం పున:| నంవృత్తాదేవతానాంచ సశస్త్రా యుద్ధలాలసాః|| 1
77-Chapter తతో గతేషు బ్రహ్మలోకం ప్రతిద్విజ! త్రైలోక్యం పాలయామాస బలి ర్ధర్మాన్వితః సదా|| 1
78-Chapter గతే త్రైలోక్య రాజ్యే తు దానవేషు పురందరః, జగామ బ్రహ్మ సదనం సహదేవైః శచీపతిః|| 1
79-Chapter దేవ మాతుఃస్థితేదేవే ఉదరేవామనక్వతౌ నిస్తేజస్యోసురా జాతా యథోక్తం విశ్వయోనినా|| 1

80-Chapter

కాని తీర్థాని విప్రేంద్ర ప్రహ్లాదో నుజగామ హ, ప్రహ్లాద తీర్థ యాత్రాం మే సమ్య గాఖ్యాతు మర్హసి|| 1
81-Chapter కాళందీ సలిలే స్నాత్వా పూజయిత్వా త్రివిక్రమమ్‌, వుపోష్య రజనీ మేకాం లింగ భేదం గిరిం య¸° || 
82-Chapter పురూరవా ద్విజశ్రేష్ఠ ! యథా దేవం శ్రీయః పతిమ్‌ |
83-Chapter

ఇరావతీ మనుప్రాప్య పుణ్యాం తా మృషి కన్యకామ్‌ | స్నాత్వా సంపూజయామాస చైత్రాష్టమ్యాం జనార్దనమ్‌ || 30

84-Chapter భగవం ల్లోకనాథాయ విష్ణవే విషమేక్షణః, కిమర్థ మాయుధం చక్రం దత్తవాం ల్లోకపూజితమ్‌ ? || 1
85-Chapter తస్మిం స్తీర్థవ రేస్నాత్వా దృష్ట్వా దేవం త్రిలోచనమ్‌ | పూజయిత్వా సువర్ణాక్షం నైమిషం ప్రయ¸°తతః || 1
86-Chapter

యాన్‌ జప్యాన్‌ భగవ ద్భక్త్యా ప్రహ్లాదో దానవో జపత్‌ | గజేంద్రమోక్షణాదీంస్తు చతుర స్తాన్‌ వదస్వమే || 1

87-Chapter

కశ్చి దాసీద్ద్విజ ద్రోగ్దా పిశునః క్షత్రియాధమః | పర పీడారుచిః క్షుద్ర స్వభావా దపినిర్ఘృణః || 1

88-Chapter

నమస్తే%స్తు జగన్నాధ! దేవదేవ! నమో%స్తుతే | వాసుదేవ! నమస్తే%స్తు బహురూప నమో%స్తుతే || 1

89-Chapter

ద్వితీయం పాప శమనం స్తవం వక్ష్యామి తే మునే ! | యేన సమ్య గధీతేన పాపం నాశం తు గచ్చతి || 1
90-Chapter

గతే%థ తీర్దయాత్రాయాం ప్రహ్లాదే దానవేశ్వరే | కురుక్షేత్రం సమభ్యాగా ద్యష్టుం వైరోచనో బలిః || 1

91-Chapter

ఆద్యం మాత్స్యం మహ ద్రూపం సంస్థితం మానసే హ్రదే| సర్వ పాప క్షయకరం కీర్తన స్పర్శ నాదిఖిః || 1

92-Chapter

తతఃసమాగచ్చతి వాసుదేవే మహా చకంపే గిరయశ్చచేలుః | క్షుభ్ధాః సముద్రా దివి బుక్ష మండలో బభౌ

93-Chapter ఏతస్మిన్నంతరే ప్రాప్తో భగవాన్‌ వామనాకృతిః | యజ్ఞవాట ముపాగమ్య ఉచ్చై ర్వచన మబ్రవీత్‌ || 1
94-Chapter శ్రుతం యధా భగవతా బలిర్బద్దో మహాత్మనా | కిం తస్యన్యత్తు ప్రష్టవ్యం తచ్ఛ్రుత్వా కథయా%ద్య మే || 1
95-Chapter గత్వా రసాతలం దైత్యో మహార్హ మణి చిత్రితమ్‌ | శుద్ద స్పటిక సోపానం కారయామాస వైపురమ్‌ || 1
96-Chapter

భవతా కథితం సర్వం సమారాధ్య జనార్దనమ్‌ | యా గతిః ప్రాప్యతే లోకే తాం మే వక్తు మిహార్హసి|| 1

97-Chapter ఏత న్మయా పుణ్య తమం పురాణం తుభ్యం తథా నారద ! కీర్తితం వై |

Sri Vamana Mahapuranam    Chapters