Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Brahmapuranamu    Chapters   
విషయానుక్రమణిక

1-Chapter

నారాయణం నమస్కృత్య నరంచైవ నరోత్తమమ్‌
2-Chapter స సృష్ట్వాతు ప్రజాస్త్వేవ మాపవో వై ప్రజాపతిః | లేఖే వై పురుషః పత్నీం శతరూపా మయోనిజామ్‌ || 1
3-Chapter దేవానాం దానవానాం చ గంధ ర్వోరగ రక్షసామ్‌ | ఉత్పత్తిం విస్తరేణౖవ లోమహర్షణ కీర్తయ|| 1
4-Chapter అభిషి చ్యాథ రాజేంద్రం పృథుం వైన్యం పితామహః | తతః క్రమేణ రాజ్యాని వ్యాదేష్టు ముప చక్రమే || 1
5-Chapter మన్వంతరాణి సర్వాణి విస్తరేణ మహామతే | తేషాం పూర్వవిసృష్టించ లోమహర్షణ కీర్తయ || 1
6-Chapter వివస్వా న్కశ్యపా జ్జజ్ఞే దాక్షాయణ్యాం ద్విజోత్తమాః|తస్య భార్యాభవత్సంజ్ఞాత్వాష్ట్రీ దేవీ వివస్వతః || 1
7-Chapter మనోర్వైవస్వతస్యాన న్పుత్రావై నవ తత్సమాః | ఇక్ష్యాకుశ్చైవ నాభాగో ధృష్టః శర్యాతి రేవ చ || 1
8-Chapter సత్యవ్రతస్తు భక్త్యా చ కృపయా చ ప్రతిజ్ఞయా | విశ్వామిత్రకలత్రం తు బభార వినయే స్థితః || 1
9-Chapter పితా సోమస్య భో విప్రా జజ్ఞే7త్రిర్భగవా సృషిః| బ్రహ్మణో మానసాత్పూర్వం ప్రజాసర్గంవిధిత్సతః ||
10-Chapter సర్గాది పంచకృత్యస్య లక్షణం బ్రూహి నౌ ప్రభో |
11-Chapter కథం లింగం ప్రతిష్ఠాప్యం కథం వా తస్య లక్షణమ్‌ | కథం వా తత్సమభ్యర్చ్యం దేశే కాలే చ కేన హి || 1
12-Chapter శృణుధ్వ మృషయః ప్రాజ్ఞా శ్శివక్షేత్రం విముక్తిదమ్‌ | తదాగమాం స్తతో వక్ష్యే లోకరక్షార్థమేవ హి || 1
13-Chapter పూరోర్వంశం వయం సూత శ్రోతుమిచ్ఛామ తత్త్వతః | ద్రుహ్య స్యానో ర్యదోశ్చైవ తుర్వసోశ్చపృధక్పృధక్‌ || 1
14-Chapter గాంధారీ చైవ మాద్రీ చ క్రోష్టో ర్బార్యే బభూవతుః | గాంధారీ జనయామాస అసమిత్రం మహాబలం || 1
15-Chapter క్రోెష్టో రథాభవ త్పుత్రో వృజనీవా న్మహాయశాః | వార్జినీవత మిచ్ఛంతి స్వాహిం స్వాహాకృతాంవరమ్‌ || 1
16-Chapter భజమానస్య పుత్రో7థ రథముఖ్యో విధూరథః | రాజాధిరాజ శ్శూరస్తు విధూరథ సుతో7భవత్‌ 1
17-Chapter యత్తు సత్రాజితే కృష్ణో మణిరత్నం స్యమంతకమ్‌ | దదా వహారయద్భభ్రుర్భోజేన శతధన్వనా || 1
18-Chapter అహో సుమహ దాఖ్యానం భవతా పరికీర్తితమ్‌ | భారతానాం చ సర్వేషాం పార్థివానాం తథైవ చ || 1
19-Chapter ఉత్తరేణ సముద్రస్య హిమాద్రేశ్చైవ దక్షిణ | వర్షం తద్భారతం నామ భారతీ యత్ర సంతతిః || 1
20-Chapter క్షరోదేన యథా ద్వీపో జంబూసంజ్ఞో7 భివేష్టితః | సంవేష్ట్య క్షార ముదధిం ప్లక్షద్వీప స్తథా స్థితః || 1
21-Chapter విస్తార ఏష కధితః పృధివ్యా మునిస త్తమాః | సప్తతిస్తు సహస్రాణి తదుచ్ర్ఛయో7పి కథ్యతే || 1
22-Chapter తతశ్చానంతరం విప్రా నరకా రౌరవాదయః | పాపితో యేషు పాత్యంతే తాన్‌ శృణుధ్వం ద్విజోత్తమాః || 1
23-Chapter కధితం భవతా సర్వ మస్మాకం సకలం తథా | భువర్లోకాదికాన్‌లోకాన్‌ శ్రోతుమిచ్చామహే వయమ్‌ || 1
24-Chapter తారామయం భగవతః శిశుమారాకృతిః ప్రభోః | దివి రూపం హరే ర్యత్తు తన్య పుచ్ఛే స్థితో ధ్రువః || 1
25-Chapter పృథివ్యాం యాని తీర్థాని పుణ్యా న్యాయతనానిచ | వక్తు మర్హసి ధర్మజ్ఞ శ్రోతుం నో వర్తతే మనః || 1

26-Chapter

పృథివ్యా ముత్తమాం భూమిం ధర్మకామార్థమోక్షదామ్‌ | తీర్థానా ముత్తమం తీర్థం బ్రూహీ నో వదతాం వర || 1
27-Chapter శృణుధ్వం మునయ స్సర్వే యద్వో వక్ష్యామి సాంప్రతమ్‌|పురాణం వేదసంబద్ధం భుక్తి ముక్తిప్రదంశుభం
28-Chapter శ్లో|| తత్రాస్తే భారతే వర్షే దక్షిణోదధిసంస్థితః| ఓఢ్రదేశ ఇతి ఖ్యాతః స్వర్గమోక్షప్రదాయకః || 1
29-Chapter శ్లో|| శ్రుతో7స్మాభిః సురశ్రేష్ఠ భవతా య దుదాహృతమ్‌|భాస్కరస్య పరం క్షేత్రం భుక్తి ముక్తి ఫలప్రదమ్‌ || 1
30-Chapter అహో దేవస్య మాహాత్మ్యం శ్రుతమేవం జగత్పతే | భాస్కరస్య సుర శ్రేష్ఠ వదత స్తే సుదుర్లభమ్‌|| 1
31-Chapter ఆదిత్యమూల మఖిలం త్రైలోక్యం మునిసత్తమాః| భవత్యస్మా జ్జగత్‌సర్వం సదేవాసుర మానుషమ్‌|| 1
32-Chapter శ్లో|| నిర్గుణ శ్శాశ్వతో దేవ స్త్వయా ప్రోక్తో దివాకరః| పున ర్ద్వాదశధా జాతః శ్రుతో7స్మాభి స్త్వయోదితః|| 1
33-Chapter భూయోపి కథయాస్మాకం కథాం సూర్య సమాశ్రితామ్‌| న తృప్తి మధిగచ్ఛామః శ్రుణ్వంత స్తాం కథాం శుభామ్‌ || 1
34-Chapter యో7సౌ సర్వగతో దేవ స్త్రిపురారి స్త్రిలోచనః | ఉమాప్రియకరో రుద్ర శ్చంద్రార్ధకృతశేఖరః || 1
35-Chapter తత స్తా మబ్రువన్‌ దేవా స్తదా గత్వా తు సుందరీమ్‌|దేవి! శీఘ్రేణ కాలేన ధూర్జటి ర్నీలలోహితః || 1
36-Chapter విస్తృతే హిమవత్పృష్ఠే విమానశతసంకులే|అభవత్‌ సతు కాలేన శైలపుత్ర్యాః స్వయంవరః || 1
37-Chapter అథవృత్తే వివాహే తు భవ స్వామితతేజసః | ప్రహర్ష మతులం గత్వా దేవాః శక్రపురోగమాః || తుష్టువు ర్వాగ్భి రాద్యాభిః ప్రణము స్తే మహేశ్వరమ్‌ || 1
38-Chapter ప్రవిష్టే భవనం దేవే సూపవిష్టే వరాసనే|స వక్రో మన్మథః క్రూరో దేవం వేద్ధుమనా భవత్‌ || 1
39-Chapter ప్రాచేతసస్య దక్షస్య కథం వైవస్వతే ం7తరే | వినాశ మగమ ద్ర్బహ్మన్‌! హయమేధః ప్రజాపతేః || 1
40-Chapter ఏవం దృష్ట్వా తదా దక్షః శంభో ర్వీర్యం ద్విజో త్తమాః|ప్రాంజలిః ప్రణతో భూత్వా సంస్తోతు ముపచక్రమే|| 1
41-Chapter శ్రుత్వైవం వై మునిశ్రేష్ఠాః కథాం పాపప్రణాశినీం | రుద్రకోపోద్భవాం పుణ్యాం వ్యాసస్య వదతో ద్విజాః || 1
42-Chapter విరజే విరజా మాతా బ్రహ్మాణీ సంప్రతిష్ఠితాః యస్యాఃసందర్శనా స్మర్త్యః పునాత్యాసప్తమం కులమ్‌|| 1
43-Chapter పురాకృతయుగే విప్రా శ్శక్రతుల్య పరాక్రమః | బభూవ నృపతి శ్రీమా నింద్రద్యుమ్న ఇతి శ్రుతః|| 1
44-Chapter తస్యాం స్సనృపతిః పూర్వం కుర్వన్‌రాజ్య మనుత్తమమ్‌
45-Chapter తస్మిన్‌క్షేత్రవరే పుణ్య వైష్ణవే పురుషోత్తమే| కింతత్ర ప్రతిమా పూర్వం నస్థితా వైష్ణవీ ప్రభో || 1

46-Chapter

శ్రోతుమిచ్ఛామహే దేవ కథాశేషం మహీపతేః | తస్మినేక్షత్రవరే గత్వా కించకార నరాధిపః || 1
47-Chapter ఏవం స పృథివీపాల శ్చింతయిత్వా ద్విజోత్తమాః| ప్రాసాదార్థం హరేస్తత్ర ప్రారంభమకరోత్తదా|| 1
48-Chapter బ్రూహినో దేవదేవేశ యత్పృచ్ఛామః పురాతనమ్‌ | యథా తాః ప్రతిమాః పూర్వమిద్రద్యుమ్నేన నిర్మితాః|| 1
49-Chapter వాసుదేవ! నమస్తేస్తు నమస్తే మోక్షకారణ | త్రాహిమాం సర్వలోకేశ జన్మసంసారసాగరాత్‌||1
50-Chapter స్తుత్త్వైవం ముని శార్దూలాః ప్రణమ్యచ సనాతనమ్‌ | వాసుదేవం జగన్నాధం సర్వకామఫలప్రదమ్‌ || 1
51-Chapter నాహం దేవో న యక్షో వా నదైత్యో నచదేవరాట్‌ | నబ్రహ్మ నచరుద్రో7హం విద్ది మాం పురుషోత్తమమ్‌ || 1
52-Chapter ఆసీత్కల్పే మునిశ్రేష్ఠా స్సంప్రవృత్తే మహాక్షయే | నష్టార్కచంద్రే పవనే నష్టే స్థావరజంగమే || 1
53-Chapter తతో గజకులప్రఖ్యా స్తడిన్మాలా విభూషితాః సముత్తస్థు ర్మహామేఘా నభ స్యద్భుతదర్శనాః || 1
54-Chapter స ప్రవిశ్యోదరే తస్యబాలస్య మునిసత్తమః | దదర్మ పృథివీం కృత్స్నాం నానాజనపదైర్వృతామ్‌ || 1
55-Chapter స నిష్క్రమ్యోదరాత్తస్య బాలస్య మునిసత్తమాః | పున శ్చైకార్ణవాముర్వీమపశ్యజ్జనవర్జితామ్‌ || 1
56-Chapter ఇత్థం స్తుత స్తదా తేన మార్కండేయేన భో ద్విజాః | ప్రీతః ప్రోవాచ భగవాన్మేఘ గంభీరయా గిరా || 1
57-Chapter అతఃపరం ప్రవక్ష్యామి పంచతీర్థవిధిం ద్విజాః | యత్ఫలం స్నానదానాభ్యాం దేవతాప్రేక్షణనచ || 1
58-Chapter ఏవం దృష్ట్వా బలం కృష్ణం సుభద్రాం ప్రణిపత్య చ | ధర్మం చార్థం చ కామంచ మోక్షం చ లభ##తే ధ్రువమ్‌ || 1
59-Chapter అనంతాఖ్యం వాసుదేవం దృష్ట్వా భ్యక్త్యా ప్రణమ్యచ | సర్వపాపవినిర్ముక్తో నరో యాతి పరం పదమ్‌ || 1
60-Chapter శ్వేత మాధవ మాలోక్య సమీపే మత్స్యమాధవమ్‌| ఏకార్ణవజలే పూర్వం రోహితం రూపమాస్థితమ్‌|| 1
61-Chapter దేవా న్పితౄం స్తథాచాన్యా న్సంతర్ప్యా 77చమ్య వాగ్యతః| హస్తమాత్రం చతుష్కోణం చతుర్ద్వారం సుశోభనమ్‌|| 1
62-Chapter ఏవం సంపూజ్యవిధివ ద్భక్త్యా తం పురుషోత్తమమ్‌ | ప్రణమ్య శిరసాపశ్చ త్సాగరం చ ప్రసాదయేత్‌ || 1
63-Chapter తతో గచ్ఛేద్విజశ్రేష్ఠా స్తీర్థం యజ్ఞాంగ సంభవమ్‌| ఇంద్రద్యుమ్నసరో నామ యత్రా7స్తేపావనం శుభమ్‌|| 1
64-Chapter యదాభ##వేన్మహాజ్యైష్ఠీ రాశినక్షత్రయోగతః | ప్రయత్నేన తదా మర్త్యై ర్గంతవ్యం పురుషోత్తమమ్‌ || 1
65-Chapter కస్మిన్కాలే భ##వేత్స్నానం కృష్ణస్య కమలోద్భవ | విధినా కేన తద్బ్రూహి తతో విధివిదాం వర || 1
66-Chapter గుడివా మండపం యాంతం యే పశ్యంతి రథే స్థితమ్‌ | కృష్ణం బలం సుభద్రాం చ తే యాంతి భవనం హరేః || 1
67-Chapter ఏకైకస్యాస్తు యాత్రాయాః ఫలంబ్రూహి పృథక్పృథక్‌ | యత్ప్రాప్నోతి నరః కృత్వా నారీవా తత్ర సంయతా ||
68-Chapter శ్రోతు మిచ్ఛామహే దేవ విష్ణులోక మనామయమ్‌| లోకానందకరం కాంతం సర్వాశ్చర్య సమన్వితమ్‌|| 1
69-Chapter బహ్వాశ్చర్య స్త్వయా ప్రోక్తో విష్ణులోకో జగత్పతే | నిత్యానందకరః శ్రీమా న్భుక్తి ముక్తి ఫలప్రదః || 1
176-Chapter సహి న స్తృస్తి ర స్తీహ శృణ్వతాం భగవత్కథామ్‌ | పునరేప పరం గుహ్యం వక్తు మర్హ స్యశేషతః || 1
177-Chapter ఏవం వో7నంత మహాత్మ్యం క్షేత్రం చ పురుషోత్తమమ్‌|భుక్తిముక్తి ప్రదంనృణాంమయాప్రోక్తంసుదుర్లభమ్‌||
178-Chapter తస్మిన్‌క్షత్రేమునిశ్రేష్ఠాః సర్వసత్త్వసుఖావహే| ధర్మార్థకామమోక్షాణాం ఫలదేపురుషోత్తమే ||1
179-Chapter వ్యాసస్య వచనం శ్రుత్వా మునయః | సంయతేంద్రియాః | ప్రీతా బభూవు స్సంహృష్టా విస్మితాశ్చ పునః పునః || 1
180-Chapter నమస్కృత్వా సురేశాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే | పురుషాయ పురాణాయ శాశ్వతాయావ్యయాయ చ || 1
181-Chapter శృణుధ్వం మునిశార్దూలాః! ప్రవక్ష్యామి సమాసతః | ఆవతారం హరేశ్చాత్ర భారావతరణచ్ఛయా || 1
182-Chapter యథో క్తం సాజగద్ధాత్రీ దేవదేవేన వై పురా | షడ్గర్భ గర్భ విన్యాసం చక్రేచాన్యస్య కర్షణమ్‌ || 1
183-Chapter కంసస్త్వథోద్విగ్నమనాః ప్రాహ సర్వన్మహాసురాన్‌ | ప్రలంబుకేశిప్రముఖా నాహూయా7సురపుంగవాన్‌ || 1
184-Chapter విముక్తో వసుదేవో7పి నందస్య శకటంగతః | ప్రహృష్టం దృష్టవాన్నందం పుత్రోజాతోమమేతివై || 1
185-Chapter ఏకదాతు వినారామం కృష్ణో బృందావనం య¸° | విచచార వృతో గోపైరవ్న్య పుష్పస్రగుజ్వలః || 1
186-Chapter గాఃపాలయంతౌ చపునః సహితౌ రామకేశవౌ | భ్రమమాణౌ వనేతత్ర రమ్యంతాలవనం గతౌ || 1
187-Chapter తస్మి న్రాసభ##దైతేయే సానుజే వినిపాతితే | సర్వగోపాలగోపీనాం రమ్యం తాలవనం బభౌ ||1
188-Chapter మఖే ప్రతిహతే శక్రో భృశం కోపసయన్వితః | సంవర్తకం నామ గణం తోయదానా మ థాబ్రవీత్‌ || 1
189-Chapter గతే శ##క్రే గోపాలాః కృష్ణ మక్లిష్టకారిణమ్‌ | ఊచుః ప్రీత్యా ధృతం దృష్ట్వా తేన గోవర్ధనాచలమ్‌ | 1
190-Chapter కకుద్మిని హతే7రిష్టే ధేనుకేచ నిపాతితే | ప్రలంబే నిధనం నీతే ధృతే గోవర్ధనాచలే || 1
191-Chapter అక్రూరో7పి వినిష్ర్కమ్యస్యందనే నా77శుగామినా | కృష్ణసందర్శనాసక్తః ప్రయ¸° నందగోకులమ్‌ || 1
192-Chapter చింతయన్నితి గోవింద ముపగమ్య సయాదవః | అక్రూరో7స్మీతి చరణౌ ననామ శిరసా హరేః | 1
193-Chapter రాజమార్గే తతః కృష్ణః సానులేపన భాజనమ్‌ | దదర్శ కుబ్జా మాయాంతీం నవ¸°వన గోచరామ్‌ || 1
194-Chapter తౌ సముత్పన్నవిజ్ఞానౌ భగవత్కర్మదర్శనాత్‌ | దేవకీవసుదేవౌ స్వాందృష్ట్వా మాయాం పునర్హరిః || 1
195-Chapter జరాసంధసుతే కంస ఉపయేమే మహాబలః | అస్తిం ప్రాప్తించ భోవిప్రా స్తయోర్భర్తృహణం హరిమ్‌ || 1
196-Chapter గార్గ్యం గోష్ఠే ద్విజం శ్యాలః షండ ఇత్యుక్తవాన్‌ ద్విజాః | యదూనాంసంనిధౌ సర్వేజహసుర్యాదవా స్తదా || 1
197-Chapter ఇత్థంస్తుత స్తదా తేన ముచుకుందేన ధీమతా | ప్రాహేశః సర్వభూతానా మానాదినిధనో హారిః || 1
198-Chapter వనే విచరతస్తస్య సహగోపైర్మహాత్మనః | మానుషచ్ఛద్మరూపస్య శేషస్య ధరణీభృతః || 1
199-Chapter భీష్మకః కుండినేరాజా విదర్భవిషయే7భవత్‌ | రుక్మిణీ తస్యదుహితా రుక్మీచైవ సుతోద్విజాః || 1
200-Chapter శంబరేణ హృతోవీరః ప్రద్యుమ్న స్స కథం పునః | శంబరశ్చ మహావీర్యః ప్రద్యుమ్నేన కథం హతః || 1
201-Chapter చారుదేష్ణం సుదేష్ణం చ చారుదేహం చ శోభనమ్‌ | సుషేణం చారుగుప్తం చ భద్రచారుం తథా7పరమ్‌ || 1
202-Chapter ద్వారవత్యాం తతః శౌరిం శక్రస్త్రిభువనేశ్వరః | ఆజగామాధ మునయో మత్తైరావతపృష్ఠగః || 1
203-Chapter గరుడో వారుణం ఛత్రం తథైవ మణిపర్వతమ్‌ | సభార్యం చ హృషీకేశం లీలయైవ వహ న్య¸° || 1
204-Chapter సంస్తుతో భగవానిత్థం దేవరాజేన కేశవః | ప్రహస్య భావగంభీర మువాచేదం ద్విజో త్తమాః || 1
205-Chapter ప్రద్యుమ్నాద్యా హరేః పుత్రా రుక్మిణ్యాం కథితా ద్విజాః | భన్వాదికాంశ్చ వై పుత్రా స్సత్యభామా వ్యజాయత ||
206-Chapter బాణో7పి ప్రణిపత్యాగ్రే తతశ్చా77హ త్రిలోచనమ్‌ || 1
207-Chapter చక్రే కర్మమహచ్ఛౌరి ర్బిభ్రద్యో మానుషీం తనుమ్‌ | జిగాయ శక్రం శర్వంచ సర్వదేవాంశ్చలీలయా || 1
208-Chapter శ్రోతుమిచ్ఛామహేభూయో బలభద్రస్య ధీమతః | మునే పరాక్రమంశౌర్యం త న్నో వ్యాఖ్యాతు మర్హసి || 1
209-Chapter శృణుధ్వం మునయః సర్వే బలస్య బలశాలినః | కృతం యదన్యదేవాభూత్తదపి శ్రూయతాం ద్విజాః || 1
210-Chapter ఏవం దైత్యవధం కృష్ణో బలదేవసహాయవాన్‌ | చక్రే దుష్టక్షితీశానాం తథైవ జగతః కృతే || 1
211-Chapter ఇత్యుక్తో దారుకః కృష్ణం ప్రణిపత్య పునః పునః | ప్రదక్షిణం చ బహుశః కృత్వా ప్రాయాద్యథోదితమ్‌|| 1
212-Chapter అర్జునో7పి తదా7న్విష్య కృష్ణరామ కళేబరే | సంస్కారం లంభయామాస తథా7న్యేషా మనుక్రమాత్‌ || 1
213-Chapter అహోకృష్ణస్య మాహాత్మ్యు మద్భుతం చాతిమానుషమ్‌ | రామస్య చ మునిశ్రేష్ఠ త్వయోక్తం భువి దుర్లభమ్‌ || 1
214-Chapter న తృప్తి మధిగచ్ఛామః పుణ్యధర్మామృతస్య చ | మునే త్వన్ముఖగీతస్య తథాకౌతూహలం హి నః || 1
215-Chapter కథం దక్షిణమార్గేణ విశంతి పాపినః పురమ్‌ | శ్రోతుమిచ్ఛామ తద్రృహి విస్తరేణ తపోధన || 1
216-Chapter ఆహో7తిదుఃఖం ఘోరం చ యమమార్గే త్వయోదితమ్‌ | నరకారిణి చ ఘోరాణి ద్వారం యామ్యం చ సత్తమ ||
217-Chapter శ్రుత్వైవం యమమార్గం తే నరకేషు చ యాతనామ్‌ | పప్రచ్ఛుశ్చ పునర్వ్యాసం సంశయం మునిసత్తమాః || 1
218-Chapter అధర్మస్య గతిర్బ్రహ్మ న్కథితా నస్త్వయా7నఘ|ధర్మస్య చ గతిం శ్రోతు మిచ్ఛామో వదతాం వర || 1
219-Chapter పరలోకగతానాం తు స్వకర్మస్థానవాపినామ్‌ | తేషాం శ్రాద్ధం జ్ఞే(దే)యం పుత్త్రెశ్చాన్యైశ్చజంధుభిః || 1
220-Chapter భూయః ప్రభూహి భగవన్‌ శ్రాద్దకల్పం సువిస్తరాత్‌| కథం క్వ చ కదా కేషు కై స్తద్రూఫి తపోధన || 1
221-Chapter ఏవం సమ్యగ్గృహస్థేన దేవతాః పితరస్తథా | సంపూజ్యా హవ్యకవ్యాభ్యా మన్నేనాతిథిబాంధవాః || 1
222-Chapter శ్రోతు మిచ్ఛామమే బ్రహ్మ స్వర్ణధర్మా న్విశేషతః | చతురాశ్రమధర్మాంశ్చ ద్విజవర్య బ్రవీహితాన్‌ || 1
223-Chapter సర్వజ్ఞస్త్వం మహాభాగ సర్వభూతహితే రతః |భూతం భవ్యం భవిష్యంచ న తే7 స్త్యవిదితం మునే || 1
224-Chapter భగవన్సర్వభూతేశ సురాసురనమస్కృత | ధర్మాధర్మే నృణాం దేవం బ్రూహి మే సంశయం విభో || 1
225-Chapter కిం శీలః కిం సమాచారః పురుషః కైశ్చ కర్మభిః ! స్వర్గ సమభిపద్యేత సంప్రదానేన కేన వా ||
226-Chapter శ్రుత్వైవం సా జగన్మాతా భర్తు ర్వచన మాదితః | హృష్టా బభూవ సుప్రీతా విస్మితా చ తదా ద్విజాః 1
227-Chapter అహో! కృష్ణస్య మాహాత్మ్యం శ్రుత మస్మాభిరద్భుతమ్‌ | సర్వపాప హరం పుణ్యం ధన్యం సంసార నాశనమ్‌ || 1
228-Chapter ఏకాదశ్యా ముభే పక్షే నిరాహారః సమాహితః l స్నాత్వా సమ్య గ్విధానేన ధౌతవాసా జితేంద్రియః ll 1
229-Chapter శ్రుతం ఫలం గీతికాయా అస్మాభిః సుప్రజాగరే | కృష్ణస్య యేన చాండాలో గతో7సౌ పరమాం గతిమ్‌ || 1
230-Chapter అస్మాభి స్తు శ్రుతం వ్యాస యత్త్వయా సముదాహృతమ్‌ ప్రాదుర్భా నాశ్రితం పుణ్యం మాయా విష్ణోశ్చ దుర్విదా || 1
231-Chapter ఆసన్నం విప్రకృష్టం వా యది కాలం న విద్మహే | తతో ద్వాపరవిధ్వంసం యుగాంతం స్పృహయామహే || 1
232-Chapter సర్వేషామేవ భూతానాం త్రివిధః ప్రతి సంచరః | నైమిత్తికః ప్రాకృతిక స్తథైవా೭೭త్యంతికో మతః || 1
233-Chapter

సప్తర్షిస్థాన మాక్రమ్య స్థితేంభసి ద్విజో త్తమాః | ఏకార్ణవం భవత్యేత త్త్రైలోక్య మఖిలం తతః || 1

234-Chapter ఆధ్యాత్మికాది భో విప్రా జ్ఞాత్వా తాపత్రయం బుధః | ఉత్పన్నజ్ఞనవైరాగ్యః ప్రాప్నోత్యాత్యంతికం లయమ్‌ || 1
235-Chapter ఇదానీం బ్రూహి యోగం చ దుఃఖసంయోగ భేషజమ్‌ |
236-Chapter తవ వక్త్రాభ్ది సంభూతమమృతం వాజ్మయం మునే | పిబతాం నో ద్విజశ్రేష్ట న తృప్తిరిహ దృశ్యతే || 1
237-Chapter యద్యేవం వేదవచనం కురు కర్మ త్యజేతి చ | కాం దిశం విద్యయా యాంతి కాం చ గచ్చంతి కర్మణా || 1
238-Chapter సృజతే తు గుణాన్సత్త్వం క్షేత్రజ్ఞ స్త్వధితిష్ఠతి | గుణాన్విక్రయతః సర్వాసుదాసీనవ దీశ్వరః || 1
239-Chapter సాంఖ్యం యోగస్య నో విప్ర విశేషం వక్తు మర్హసి | తప ధర్మజ్ఞ సర్వం హి విదితం మునిసత్తమ || 1
240-Chapter నమ్యక్ర్కియేయం విప్రేంద్రః వర్ణితా శిష్టసంమతా | యోగమార్గో యథాన్యాయం శిష్యాయేహ హితైషిణా || 1
241-Chapter కిం తదక్షర మిత్యుక్తం యస్మాన్నా೭೭వర్తతే పునః | కిం స్వి త్తతర మిత్యుక్తం యస్మా దావర్తతే పునః || 1
242-Chapter తిర్యగ్యోని సహస్రేషు కదాచి ద్దేవతా స్వపి | ఉత్పద్యతి తపోయోగాద్గుణౖః సహ గుణక్షయాత్‌ || 2
243-Chapter అక్షరక్షరయో రేష ద్వయోః సంబంధ ఇష్యతే | స్త్రీ పుంసయో ర్వా సంబంధః స వై పురుష ఉచ్యతే || 1
244-Chapter సాంఖ్యదర్శన మేతావ దుక్తం తే నృపసత్తమ | విద్యావిద్యే త్విదానీం మే త్వం నిబోధాను పూర్వశః || 1
245-Chapter ఆప్రబుద్ధ మథావ్యక్త మిమం గుణనిధిం సదాl గుణానా ధార్యతాం తత్త్వం సృజ త్యాక్షిపతే తథా ll 1
246-Chapter ఏవం పురా మునీన్వ్యాసః పురాణం శ్లక్ష్న గిరా l దశాష్టదోష రహితై ర్వాక్యై ః నారతెరై ర్ద్విజాః ll 1
247-Chapter పుట పంక్తి తప్పు ఒప్పు పుట పంక్తి తప్పు ఒప్పు

Brahmapuranamu    Chapters