Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Brahmapuranamu    Chapters   

$M

s[Ryxqs FNRPsVV

xxmsoLS᪫sVV

ALiysVyRxqszRsVV

@sVyRNRPVV:

gRiVLRiVbPaRPVso $ NRPWLji s[LiNRPxqsVxkOTPQRVV

xmsNSaRPNRPVV:

$s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri˳LRi qs

gRiVLRiVNRPXxms

1c10c140/1, @a][N`PsgRiL`i, \|RLSصRVc500 020

xmsRsV sVVR᪫sVV xqsLRi*ry*sVsVVV xmsNSaRPNRPVs.

1984 sVWsVV : 81c00

xmsRVV : 2000

BLiLi [sysVLijLRisVVLiRV xmspLixmsszqsss

ARxmsRVRVV @RyLjiLiNTP ssxmsoRV rylLi |msszqsss

ARLiyLRi䪫sVV sVsVsVV sVVssVsVsVV ARVVLSL][gRi˳gRi r˳gRi xqssVXjNTP

RLRisVV RssVV ˳[gRisVV sWORPQsVVsVN][Lji Rjs RjsLi

ss sszmsLixmsszqsss s[Rs[yLiR LRixxqs xqsV[RNRPsVV\ss.

yxqsFNRP AuyRaRP (18) sVxmsoLS᪫sVVV

yss xqsLixqsQXRsVWcxqsLRiLiysVyRcxmsLjia][Rs][

$ s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri˳LRi xqsV sVVjLi

@LijLiRVRVsj.

xmsRVNRPV : sVVR:

$ s[LiNRP[aRP*LRi AL<Ri˳LRi qs NTPRVL`i zmsLi=

gRiVLRiVNRPXxms NSLRiLi, sVV{tsQLSصRV,

1c10c140/1, @a][N`PsgRiL`i, \|RLSصRVc500 048

\|RLSصRVc500 020. Fns : 62850

JsV

$ RLiRsdaRP*LSRVssVM

$ NSLidNSsVN][ {mshSjxms gRiRVLRiV $ aRPLiNRPLSyLRiry*sVsVhRiM

NSLidxmsoLRiLi c 631 502

sVNSLi c LSRV][

[j. 3c1c1984

$ $ $ NSsVN][ {mshSkaRP*LRi $ gRiRVLRiV $ sV[VLiRxqsLRixqs*d $ Fy\M

@sVgRiX{RLi $sVVsV.

xqsVsjR s[VR` RVRryNRPLi ˳LRidRVxqsyRsRLRixqs sVVLi xmssWLi s[y Be s[RysVLRiLi yRLRiLiR xqslLi[*uyLi NRPX[ xmsFyRLiVVRVLi xmssXys BxqsxmsoLSجse G[xtsv yryNRPLi \sjN][RLRiM @yjLji xmsFyR[e RLjiRxqsLiLij[ sxtsQRWM xsM xmsFyjyM xmsoLS[xtsv e Bs[VsxtsQRWM AxqsRWLRi*RyyLi AyLSLi VV{tsQLiR N_aRPLi kLRiRXztsQyLiR xmsRVLi BRR sssVM.

@uyRaRPxqsLiNSs xmsoLSجdsRxmszqs xmszqsjMe [uy s[VuyLi sV[ $ sVRQxxmsoLSLi FyRsVNRPLi rys sVjxtsQe @xqsR xmshRis[s Ry RRLRi[[sR ARy sxtsQRWM xqssVN`P xqsWRVLi[ B[ss. @zmsRV @xqskRVFyRNSy sVxmsosWxqsLi˳sd saRPxmsRLie @xqsR xmsoLSxqs xqsLRi*s ryyLRiRRW [yRV xmssRsLi Ry @R{qsRVsVWa][NSyLi Fy[bPNRP FyLi RRrysWs˳uyRWLi @sVy[sxqsx xmsNRPNRPLRiLiRxqslLi[*uysVzms ZaP[RV }qsNRPRV[e GyRXaRPsVVRsWRsVLi yLjiNRPLi NSLRiLi ˳gRisgRiLRi \|RLSصRVsy{qs ˳NSlgi[xqsLRiM $sWs zms. sLiNRP[aRP*LRiV sVx[RRVM xqs*NUPRV sVsLi RsLi sLiVWNRPXR NRPL][d [Rzqss NSlLi[ $NRPWLji s[LiNRP xqsVxkOTPQyM $LiyxqsVx aSzqsQM ByRRVM xmsLiTyM ˳gRiLi sxLidR ػy* @ds sWysV} sRVsV.

Gss[VyRVLi sLiNRP[aRP*LRiV sV˳gRiM BRLSzms sVxmsoLSجs AlLi[ NS[s xmsNRPNRPXR ZaP[W˳gRi骫sRV. Ry G[uyLi xmsoLS؃yLi xmshRis[s RRLRixmsLjiخs[sR xqslLi[*FyLiRsVyM NRPXRNRPXyM xmso˳aRP ˳##s[RVV LjiyaSxqs}.

B yLSRVxqsQXM

qssVLRi᪱sV

xqs*zqs$sVjyj LRiVysd sLSsWs $NSsWOTPQ xqss[VR $sV[NSsVyRNSLidZOP[QQ[

$sVRLRisV xLixqs xmsLjiyNSyLRisLRi $gRiRVLRiV $sVR˳gRisyyyLSLi

@juys[ zqsLiճztsQNRP $sVRLiR ZaP[lLi[s xqsLRixqs*d xqsLiRVdsVyLi

RkRV $NRPLRiNRPsV xqsLiػR $[Vs xqsLRixqs*d $Fy\M RkRV $NRPLRi

NRPsV xqsLiػR $aRPLiNRPLSsLi[s xqsLRixqs*d $RLRi\M xqssVs[yysV

xmspLRiQxLi $NRPLRisVWM ryuyLigRixmsتsV xmspLRi*NRP

xmspLRixqsLiNRP a][NRPssV xmspLRi*NRPLi xqssVLRiQ[

$s[RyxqsFNRP xxmsoLS xqsLixqsQXRsVW xqsyLiysVyR gRiLiRLRiWF7RVLi xmspLRiRxmsouxmsLRiM

$gRiVLRiVsVWlLi[e NS NSsWOUPQ NSsVN][xmsRs[Ve NRP[V ˳sd sVLRiVLi NRPLRiVLi RLRixqsRLijNS˳LRiتsV. 1

$RLiRZaP[LRi gRiRVLRiV xxqsxmsR R*Li[* ˳yRLRi[ aRPLRi[ LRisWRWM e

FLSNUPLi NRPX sVsW sVx sWRX˳uy ˳WuyLi xqssVLRiRV kOTPQR GxtsQ ˳NSQ ee 2

ALikNRPXRFyLSaRPLRi xxmsoLSLRixqsWNTPQ\|qsLRiLike xxmsoLRiLik aRPRV[ aRPVZaP[LRi ZaP[Lki˳sR骫sRLizmnsVsVee 3

NSsWOUPQNRPLRiVxqsVysVRVLji\ LS[NRP\s xqs` zqsR Fy[RVRVbdPR\ aRP+bPsRLirysLRis$˳##\lLiM e

@xqsygRiLRirR\V xqsV=NRPsyyRVճM FysRVs $sVse {qs*NRPVLRiV xqsRQXLiNRPXsVsW sVLiZNP[ bPaRPVLi sWLi NRPVLRiV.

ksVLiRlLi[ sVsV ryRs[RVxqsWNTPe OUPQLSsVLiRss_ ˳sRM NRPOSQ`

Fy[ NRPXRLi ˳gRis][ ˳sRM xmsoLRiry`e dsRLi ssLi sVsV s][ ssdsR sVxqsV 5

$sVs! ss[bPR sVRLi Rs RVRLS[e {msy gRiX sVLiVV sRsVsVgRiRV

s][R=yRV s aRPVsR=ظRV yrNTPryLRiLRizqsNSRV ssW ssV}qs. 6

xqsLRi* xqs=lLi[*aRP xqs=LRi*xqssVL][ ˳y s ؾ[e NTPsVzms xqssVLRi s[VR \QRs sVVxmsyLRi s[Vs s[V sVs[. 7

RVRRLRi NRPL][ztsQ sVLigRiNRPLRiLi R sx sWs[RRVse NSsWOUPQRLRiLRiV؇sVRVxmsM NRPd xlLi[M

gSRVs dLRi˳[ ˳##s[Lji s˳V L][s[V Ry ybPxtsQLie RLi sLi[7xqsRs[NRPsRVLjiR y*LifxmnsVRLiRxms˳sV 8

bPbPLRiNRPLRiNTPa][LRi}qsLRiN][LRiN][e sbPsxXRRWLiRMN_xqsVsWLSsVy

bPaRPVssRys xqsNRPLRiWLRidse RVRV bPssRW $gRiVLRiVM NSsVN][, 9

B gRiVLRiVbPaRPVM

$M $M $M

xmsoLS᪫sVV \sbPxtsQsVV

AL<Ri˳LRiVVNRP xqssVgRiWxmssVV

˳LRidRVV xqsLRi*xmssXRVV AsVVztsQNRPsVV\sxmsosNRPV rygRiVRVLiRV xmsLjiFy. HzNRP sssVVsLiR xmsRLiaRPsVVsV FyLRiNTPNRP xqsVsVVsNRPV sLRiVRsVV NSLSRsV yLjisVV[[aRPsVV. sVs xqsLRi*RLRisVVVsV @LiRVNRPV RgjisVgRis[ VVxtsv¿[R

sVxms[bPLixmsTss. bPxtsv¿[RsV @yjgS A RXztsQ][s[ ARLjiLiRRVRV, sWss xqssWsVVsNRPV sWLRiRLRi+NRPsVVVgRi N]srygRiVRVs胫ss. xmsoLS yRVsVV C xmsLRisWLRi RXztsQ xmsyssVgRiV ˳LRidRV RLRiRXztsQNTP ALissVVgRi sRVVRVsj.

HzNSsVVztsQNRP xqsVsVV xqsLixmsssVV܃sLRiV RLRisVVsV xmsFyjLiRV[ aRPVRV(s[RsVV)][ V xmsoLS᪫sVVNRPVsV FysWsVV NRPRs yLi][gRi XxyLRiN][xmssxtsQ R*RssVV ss sQQNRPsVgRiVRVsj.

BxqssVVV Bcxc@xqs BV LjigjiRVVLis @sV soR¿[ FydsNSsVVs Ljigjis sXyLiRsVVsV [jLiss. xqsXztsQNTP xmspLRi*xmsozqs[ yLRiLiճLi, xqsXztsQzqs RVsVVsV xqssVgRisVVgRi xmsFyjLi, [NRPzqsNTP NSszqss RLRisVVsV, RVsVVs gRiRV xmsLRisWRVs[ dssVgRiV sRsVVsV xmsoLS᪫sVVV xmsFyjLiRVsV. NSs BxqssVVV G][VVNRP sXyLiR sZaP[xtsQLRiWxmssVVsV NRPRLRiWxmssVVs xmsFyjLiRVRV, FyxqsLigjiNRPsVVgRi HzNSsVVztsQNRP RLRisVVsV @LiR[RVVRVLiRVsV. @s kss RVVRVsj. BxqsORPQ᪫sVVV N]s ˳gRisyj xmsoLS᪫sVV[sV, xmsoLSORPQ᪫sVVV N]s ˳LRi[xqssVVLiRVsV NRPsRVRVssV, BxqssVsV}msLRiV ˳LRi[xqssVVsNRPVsV, xmsoLS᪫sVVsV ssLRisVV ˳gRisyRVNRPVsV xmszqsR\sVRVVsj.

BV Bxqs xmsoLS᪫sVVV s[RsVV][V HzNSsVV{tsQNRP RLRi[RNRPsVVgRiV¿[ sVsVsosVVsgRiV bPxtsv¿[ ysVLiT s[ sLRiNRPV s[RsVV][FyV yRLjiLixmsRVRVss.

""˳[ RaRPVy [*][ sWsVRVLi xmsRlLi[ j''

""Bxqs xmsoLS˳Li s[RLi xqssVVxms XLix[V`''

@ FyLiTRsVVgRiys ss s[RsVV"" BRRV ssV sWxqsgjiLiRVss'' ˳RVxmsRVs. NSsos Bxqs xmsoLS᪫sVV yyLRisVVgRi g]s s[R xmsFyyLRisVVsV FztsQLiRssV. (sVsVxqsQX).

sVRVV xmsoLS᪫sVVV¿[RVV s[][NRP RLRixmsFyRs[ \sbPxtsQsVVgRiRV. aRPxmsyssVVgRiV aRPVRVV xms˳VRVsVVV, xms˳Vso xmssV ""dsVLjiV sRVsssV, sRVssVR RLiTLixmsRVRVLRiV.'' @s aSzqsLiRVsV. @V sRRVss s[VVsVgSs, sRVsNRPFso ss sRVNUPRVsVgSs ssLjiLixmsRV. @[ aRPVRVV xqsRLisR, RLRiLiRLRi @s sjLRiWsVVssV ""s ssxqss ry=QRW`'' Byj s}tsQRLRiWxmssVVssV RLRisVVsV sjLi, @RLRisVVsV s}tsQjLiRVsV. ysss NRPVgRiV s[VVNUPRVsV ssLjiLixmsso. xqsQXRVVNRPWRs[.

BNRP xmsoLS᪫sVVV ¿[RVV RLSRLRi xmsFyRssVV sVRsRs xqsRXaRPsVV. RLSRLSRLRi᪫sVVss ARW sNRPVV F~Lijs s[VVNUPRVsV DyxLRi᪫sVVgRi xmsVRV LSsWRVs RLSRLRi᪫sVV ¿[RVsgRiVsV. LSsصRVs sRLSRLRi᪫sVV ¿[RVLSRV @s ¿zms RLRisVVsLiRV xmssXs, ARLRisVVsVLiT ssXs xqsV˳sVVgRi NRPgjiLiRVsV.

sVRVV s[RsVV˳xtsQ xqsLixqsQXRs[VRVRVVsV NTPNRP xqsLixqsQXRsVVNRPLi NTPQxtsQ\sVsj. s[RsVVNRPV xqs*LRi (Dyyj) ssxqs, ysss sLRi˳[RsVV NRPRV. xqsLixmsyRWsVxqsLRi᪫sVV, xtsQRLigRi bPORPQ᪫sVV, dsVsWLiry aSryQRRRVssVV sVVsgRiVys][gSs s[yLRi ss[RssVV NRPVgRiRV. xmsoLS᪫sVVVgSNRP xqsV˳gSxsVgRiV xqsLixqsQXR ˳xtsQ][ xqsLRisVgRiV Lki][ RLSRVsV [jLiRVRVss. @LiRVss ss xqsLRi*s xqssWRLRiRVsVVV. NS xms˳تssVVs C xqsLRiRsV˳xtsQNRPWR sLiRVV[ ysVLijNTP [NRPVLiRV¿[ yss [aRP˳xtsQ[sNTP ssVsjLiRV ysaRPNRPR [VLRiTsj.

xmsoLSaRPsVVsNRPV xmsLiTRVV sVWRVLRiNRPsVVVgRi sLRisLRi*RssVV ¿[RVVRVyLRiV. 1. xmsoLS˳sLi= xmsoLSLi. xmspLRi*sVVsLiRV Dsj [NRP Ljigjisj. 2. xmsoLS7zms ssLi. xmspLRi*sVxmso][ LRiR\sVssV BxmsNTPs N]Rj[V. 3. xmsoLS @sV @sRVsVVsNRPV sVVsVxmso @sVsLRisVV][V sVVLiRV @sV sLRisVV NRPWR NRPxmsVRV gRiRV. sVVLiRVLiRVsj @s @LRisVV. @sgS ˳sxtsQyLRisVV. xmsoLS᪫sVVV xqsXztsQNTP xmspLRi*xmsozqs yLRiLiճLi LS[so sxtsQRVsVVsVgRiWR VxmsoRVLiRV @s xmsoLS᪫sVVLiRVsV NSssgRiVsV. ksNTP RgjisV xmsoLS ORPQ᪫sVVsV zmsRVVyLRiV.

""xqsLRiaRP xmsxqsLRiaRP sLia][ sVs*LiRLSRe sLiaSsVRLjiRLi ¿[ xmsoLSLi xmsLiRORPQ᪱sVee'' (@sVLRiN][aRPsVV)

""˳WsW[\ZaPQQ誫s xqsLirysLi'' @sRVV RXdRVFyR FyhSLiRLRisVV NRPRV A FyhRisVV ssVxqsLjiLi

(1) xqsLRisVVcxmsLRisWRVs sWRW sxqssVV¿[ @yNRPXR RRQ*sVVsVLiT sVxRR*sVV yssVLiT @xLiNSLRi RRQ*sVV, yssVLiT xqsWORPQQ ˳W][R NRPVgRiV.

(2) xmsxqsLRisVVczLRigRiLRiVRsV xmsRsV sossVLiT @Rs sWsxqs xmsoRVgRiV sVLkiyj xmsxmsRV ss Ljigjis RLSRLRi ˳WRxqsXztsQ.

(3) sLiaRPsVVc xmsxmsRVsVLiT xqsXztsQ NRPsVsVV[ N]srygjis ARW VVxtsv c LS sLiaSjNRPsVV.

(4) sVs*LiRLRisVVVc ry*RVLi˳VsoRV sVVRgRiV sVsVsoV, yLjiyLji Fys[ Ljigjis sxtsQRVsVVV.

(5) ˳WsWjxqsLirysLic ˳Wg][ s˳gRisVV c ARW sL<RisVVLiR s˳gRisVV c xmsLRi*R xqssVVyj xqsLiryssVV. (NRPWLRiV.) sk dLRi ZOP[QQyj sXyLiRsVV.

C @LiVVRs ORPQ᪫sVVs sLiaSsVRLjiRsVsT FyhRisVV[ c xqsLRisVV= xqsXztsQ.

xmsxqsLRisVV= xmsRVsVV, sLiaRPcsVs*LiRLRicsLiaSsV RLjiRsVVV= zqs cRVgRiVsV. @xmsoRV "yRxqsRVRM' @sT RxmssxtsQRx ORPQ᮪s[V FLSNRP xORPQ᪫sVs $syLRi[QQNTP ryLRiNRPsVgRiVsV. xmsNRPXR x xmsoLS᪫sVV[sV BRLRi xmsoLS᪫sVV[sVNRPWR ˳WsWj xqsLiryssVV xmsyssVVgRi ¿xmsRV s gRisVsLixmssgRiVsV.

sVxmsoLS᪫sVVV 18. DxmsxmsoLS᪫sVVV 18 @s xmsoLS᪫sVVV lLiLiRV LRiNRPsVVVgRi sVss. xmsoLS᪫sVVsRVV bPsosgSs, sxtsvsosVgSs, [ssgSs xmsLRisV\ sRsVVgRi xmsFyjLiRVRVss. x xmsoLS᪫sVV sxtsv[sos xmsLRi\sRsVVgRi xmsFyjLiRVRVsj. xmsoLS᪫sVVsNTPs NRPLRi A s[Ryxqs sVsVVs[V. ""@uyRaRP xmsoLS؃yLi NRPLS xqsRsdxqsVRM'' $ s[RyxqsVRV xmsoLS᪫sVVsV LRiLis ryssVV ˳W[NRPsVVs sVRQXxtsQxqssVV, sLRiyLSRVZOP[QQRsVV, sVVR sy{mshRisVVsgRiV $ RLjiNSaRPsVsVV. @LiRV xmsRsV gRiVLRiVbPxtsvV $ sLRiyLSRV sVVsVV, yLjis, $ xqsLRixqs*d[ss ssVxqsLjiLi[V "RV' @sV }msLRi ysV yzqss Bxqs xmsoLS᪫sVVsV xmshjiLixmssgRiVss s[RyxqsVV Rs bPxtsvNTPV A[bPLiLji.

""yLSRVLi ssVxqsQXR sLRiLi\¿ssL][RsVLi e

[dsLi xqsLRixqs*dLi \¿s R][ RV sVVkLRi[V`'' @s.

bPxtsvV gRiVLRiVsosLiRV ˳NTP¿[ yLji}msLRiVsVgRiWR \|msa][NRPsVVs [Lji ""[dsLi xqsLRixqs*dLi ""yxqsLi'' @s sWLRiV¿[zqsLji.

CyxqsVV $ RLjiNSaRPsV sy{mshRisVVsNRPV NRPVxms\V xqsNRP sy xmsyLRisVV ¿[zqssVryLiR sVxmsoLSLiRLRiR NSbdPLiRsVV VxmsoRVsj.

yxqsbPxtsvRgRiV L][sVxL<RiVRV (L_sVxL<Ri) @sVxqsWR sVsVVs \ssVaSLRisVVsLiRV y*RaRP yL<jiNRP x xqsRRWgRisVVs gRiWTs sVVsV NUP xmsoLS᪫sVV sss sszmsLi, xmsyLRisVV ¿[|qssV. \|ms a][NRPsVV[s ""RV'' xmsRsVVsNRPV sL<SyLi ysV][ gRiM'' "NSjsxms'' Byj xqsLiZNP[RsVV][c18 xqsLi ճLiRVsV. ARVj xms[NRP xtsQRLigRiRVVNRP s[RRLiVVs (6x3=18) gSs RRVxms XLixNRP (18) xmsoLS᪫sVVsV gSs ¿xmsVsV. sVRVVc

s[RaSxqsQ szR xqsRLRisVV yRLjiLi sWssoV xqsLRi*˳WRWgRi ZOP[QsVsVVsV BxxmsLRi xqsVsVVsV, RaRPVjy*LRisVVs sWORPQryRyjNSLRisVVsV, ryRs¿[ sWORPQsVVsV ryjLiRVN]ssRVVssVsj xmsoLS᪫sVVV¿[RVV xmsy[xms[aRPsVV. C sxtsQRVsVVsV \|ms a][NRPgRiR ""RV'' xmsRsVV xqsWLiRVRVsj. RVxmsRsVVsV RNTPLiRVgRi sVRLjiLis RV RVgRiVsV. @sgS RVLixmsosVV. [sR yLSjLiRVsVV, @s RVLRisVV. RVsVVs RVLixmsRVyRV sxtsvso. ""RV[Q\ssxtsvM'' RVsVV[ yLSRdsRV xmsxmsRRQ*sVV xqsxmsRaRP [syRNRPsVV. C RRQ*sVV AaSsRV c @xqsVaSxtsQ c RV c [V RVتsV} c sxtsQ c @sV xqsxmsRaS (17) ORPQLRisVV¿[ xqsLiZNP[LixmsTsj.

""RRVLjiaRP RRVLjiaRP y*˳Li xmsLiRճ lLi[sR e

xRV[R xmsos LSQ*˳Li xqss[V sxtsvM xms{qsRRVM ee''

yVgRiV c yVgRiV c lLiLiRV c @LiVVRV c lLiLiRV c sVVRsVV xmsRVs[RORPQLRi LRiWxmssVgRiV \|mss ¿zmss xmsRsVV¿[ RVsVVLiRV ALSjLixmsRV xmsxms LRiWxmssVgRiV y sVsxtsvso yVR xmsxqssVRgRiVgSNRP! @s yxqsVV ˳LRiRsVVs NRPLih][NTPgRi ¿zmsRVVyLRiV. C RVLiaRPsVVV $ sVysWRV᪫sVVs , @LRiNSLiRsVV[ sVWsVVsLiRVsV, yssVVLiRVsV ssLjiLixmsTsj.

sWssoV @gjisVVVgRiV [sRNRPV sLiR[RVRs xsxqsV= @gjiy*LRisVVs yLjiNTP ¿[LRiVsV. RXxmsoQ\s [sRV xmsLRisVs y*LS sL<RisVV NRPVLjizmsLiRVLRiV. rsVVsRVsVgRixsVVs JxtsQRVV xmnsLiRgS sssVV zqsjLiRVsV. ARVssVV¿[ FyVc DR, sXjRVVNRPVgRiVsV. NSsos FyV xqsXztsQzqsRVNRPV @gkiusVVV sVW˳WRVV. C RVgkiudsVRVRRQ*sVV s[RaSxqsQxmsoLS᪫sVVLiRV sssV xmsFyjLixmsTsj. C xmsNRPXR xxmsoLS᪫sVVsLiRV gRiWR RO][QRsVVsgRiV ss[NRPxqssVVLiRV ¿xmsTsj. Cs[RxmsoLS[NRP RLRis[V $˳gRiskRRVLiRVc

""[ys ˳تsRV ys[s [[y ˳تsRVLiRVsM

xmsLRixqsLRiLi ˳تsRVLiRM ZaP[RVM xmsLRisVyxms=QRM'' @s¿xmsTsj. sWsso RV˳VRRV sZaP[+QRVxqssVVV s[][NRPNRPLSRLRi ¿[Rs[ ryjLiRVN]ssss xmsoLS᪫sVVV ¿[RVV RL][xms[aRPsVV.

xmsoLS᪫sVVV ˳gRisRVFyxqssNRPV rFyssVVV. Bs sLSxmsoLRiVxtsvs RXaRP xmsxmsLiyRNRPLRiWxmssVVsV xqssVgRisVVgRi ssLjiLiRVRVss. C sLSxqs*LRiWFFyxqsssVV xmsLRisWR sVFyzqsLiRVNRPV ryOSQRVgRi sWLRisVsRVV @LRiWxmssVVsV xmsFyjLiRV yRVsVVsV sRRVssVV ¿[RVV aRPػRNRP xsVFyzqsLiRV[V RVsRVV, $sVygRisR j*dRVxqsLiRsVVVxmsoRVsj. CsLSxqs*LRiWxmssVVsV xqsLRi* s[RryLRisVsRgRiV xmsoLRiVxtsQxqsWNRPsVV, LRiVyyRV (ssVNRP) sVV $sxtsvxqsxxqsysVrQRsVV sLjiLiRVRV sWORPQryRssVVVgRi sVFyzqsLixmsRVRVss. sLSRWxmssVVsV sLjiLiRVssgRiV¿[ xmsoLS᪫sVVVsV sVFy[RVsVVV.

BjgSNRP CRXaRP xmsxmsLiRsVLiRRVV sgkisWRNRPsVVsRVV RVsVV[ [sRsV @gjiy*LRisVVs yLSjLiRV¿[ RRRsVVgRi xmsLRisVRV sL<jiLiRgS, rsVVs y*LRisVVs JxtsQRVV xmnsLixmsgS ճLis RVssVV¿[Rs[ FyVVRssVV\ sXjLiRVssRVV aRPVRVVsV aSxqsQsVVVsV VxmsoRVs sxtsQRVsVVsV zmsRVVLisV.

CxqsLigRi xmsoLS᪫sVV[ xqsXztsQNRPsV xmsjFyRsxqssVRVs sV ¿xmsRVRVsj.

xmsxms xmsLRiLixmsLRi[syLRigRiV xms¿[RVV, ysVVLSRVV xmsxmsLjiFyssVVsV sLjiLi dsRxms sVVsLjiLixmsrygjiLji. A RFgji¿[ [xtsQkRRVV sWRgS xmsNRPV sssVV[NRP FVsV. yss RWrsVVRV Rs NRPsRVgRiV sWLjixtsQsV xms¿[RVNRPV s |msLiT¿[|qssV. yLjiNTPs sWLjixtsQNRPVsV sLisy[ RORPVRV. BR xms¿[RVV @gRiQQLiaRPsVV. sWLjixtsQ rsWLiaRPsVV. yLjiRsRVVRV RORPVRV. @RssVLiT xmsتsXj Ljigjisj. CNRPsVsVLiRRVV xmsoLS᪫sVV[ ssLjiLixmsTsj.

@gkiusVV xqssWLRi (NRPzqss) LRiWxmss[V AjRVRV. @RRV xmsNSbPLiRV xmsgRiNSsVVs @gjiRVV, rsVVRVsV RsVxmsNSaRPsVVsV RWxmsLRiV. NSs xqsWLRiVRV Rs[s @gRiQQLiaRPsVV¿[ ˳WRN][NTP FyaRPNTPsLijLiRVsV. @LiRV¿[ ˳WRsVVNRPV aRPsV, yxmssVV NRPVgRiVsV. LSRVLiRV rsVVRV ˳WRsVV aRPsVyxmssVVsV ]gjiLi, ssaRPNTPs FztsQLiRVsV. @gjiRVV, rsVVRVsV LSRVLiRV RsV xmsNSaRPsVVsV gRiVgRi RWxmsgRiVgRiV xmsRQORPQs[V. NRPsVNRPs[ AjRVs xmsLRisWRVsgRi sVFyzqsLiRV ˳LRidRVV xqsLixmsyRVsVV. C xqsWLRiV[ FyV[xsVVs sVV FyRRQ*sVVgRi sVyRs yLi][g][xmssxtsQRV sLiRV xmsRsWyRVsVVs ¿xmsTsj.

CRVLiaRPsVVsRVV xxmsoLS᪫sVVsLiRV 32, 179s @yRVsVV[ ¿xmsTRVVss. @s xmsLjiتsVsVVNRPVsV NSsVV NSLRi᪫sVV. @j @sLiRsVV. ˳gRisLiRVRV sLSWxmssVVs sLiRV sRVV, ysNTP sdRVRV. A @sLiRV[ AjZaP[xtsvRV. sxtsv sxqsLiRVs\|mse aRPRVsLi, @Rs NRPdRV\ ZaP[ztsQ\V, ry*sV\V RVVyRV. $syxqsLixmsyRVsVVs sVWصyLSj xqsxryLSLiRRNRPxqssVVyRVsVVs $[s ssLiR NSLRiWxmssVVs sVFyzqsLiRV xmsLjiFy. $sR gSRVdsVLiR LRiWFyLiRLRisVV. gSRV AyRsVVs @FyRRQ*sVVgRi jssVVsNRPV 21600 sWLRiVV xqsLijLiRVRV NSRyQ*RNRP\sVVVxmsVRVsj. CsxtsQRVsVV VVlgi[*RsVV 1 sVLiRsVVs 164s ""@xqsNSsVxqs'' @sV xqsWNRPsVVs xmsFyjLixmsTsj.

xmsoLS᪫sVVV, NSxmsLjiتsVLRiWxmssVgRiV ARWRVVgRisVV RVLiRV Ljigjis LRiVgRiVRVs sXyLiRsVVsV VxmsoRV xqssVxqs s[Rs[yLiygRisVryLRi˳WRsVVLiVV sRVVRVss. CRXztsQ ssLiճLi xmsoLS᪫sVVsV xmshjiLiRV xmsLRisWLRi (sWORPQ) xqsLiFyRNRPsVgRiV RVaRPWNTPNSRV.

xxmsoLS᪫sVV

CxmsoLS᪫sVV @uyRaRP sVxmsoLS᪫sVV[ FyRsVNRPsVV. sxtsvFyLRisVsVVsV xmsFyjLiRVRV RLSLRiNSsVsWORPQsVVsT xmsoLRiVuyLRi RRVxtsQRVsVVsV xqssVNRPWLRiVRVsj.

""xmsoLSLi \sxtsQsLi [*R` xqsLRi*NTPxtsQ yaRPNRPLi e

sbPxtsQLi xqsLRi*aS}qsQ˳M xmsoLRiVuyL][xmsFyRNRPsV''

(.xmso. 246 @y. 20 a][) sxtsv[syNRPsVgRiV ds xxmsoLS᪫sVV xqsLRi*FyFyxms[RNRPsVVsV, xqsLRi*xmsoLSuyLRixqsLiyRVNRPsVV sgRiV[ xqsLRi*aSxqsQsVVNRPLi sbPxtsQsVV.

xxmsoLS᪫sVV sLiRV 246 @yRVsVVV gRiso. BLiRVxqsLRisVV c xmsxqsLRisVV c sLiaRPsVVcsVs*LiRLRisVVV c ˳WsWj xqsLiryssVV (˳WsV, k*xms, xmsLRi*R, sk, xqssVVR xmsodLRiZOP[QQyj xqsLiryssVVV) saRPRsVVgRi ssLjiLixmssV. @s[NRP sksRsVV ssLjiLiRVRV $ g_RdsV sVRQsVV 106 @yRVsVV[ sLjiLixmsTsj. @s[NRP ZOP[QQRsVV sLjiLiRVRV, xmsoLRiVuRsVZOP[QQRsVs xmszqsjgSLis $xmsoLki gRiyR ZOP[QQR sVRQsVV sZaP[xtsQsVVgRi sLjiLixmsTsj. xqsXztsQNRPsV xmsjFyRssVV][ yLRiLiճLixmsTs LiVW xmsoLS᪫sVV \ssVNRP c FyNRPXR c @RLiNRP LRiWxmssR xmsxqsLiRLRisVV (xmsRV) NRPsVsVVsV xmsFyjLiRV][ sVVgjiLixmsTsj. NSsos DxmsNRPsWxms xqsLiLRisVVNRPV xqssVs*RVsVV RNRPgRi NRPVRVLRiVRVsj. xqsXztsQxmsRVsVVsV, DR syaRPsVVV ry*˳؄sNRPsVVV. C @yj xqsLiryLRisVVsLiRV xmsoV gjiVRVsV ys[ soRV RNRPs[sV NRPsVsVVs LRiVgRiVRVLiRVss zqsN]sV[ xmsoLSuyLRi zqsj [VsVRVV [NRPVLiRVsV gRisVsLi, xmsLRisVxmsoLRiVuyLRi ryRssVVgS 235 @yRVsVVsVLiT 245 @yRVsVV sLRiNRPV 11 @yRVsVV[ WgRiryRssVV xmsFyjLixmsTsj. C sxtsQRV\sV sVVsVNRP sxtsQRVsVTgjiLjic

BydsLi Wz! WgRiLi R RVM xqsLiWgRi ˳[xtsQLi e

RVLi sjy*7 sRVLi RR RVVLiتsVM xmsoLRiVuRsVsV ee (.xmso.235 @.1)

BxmsoRV sWNRPV RVMFyzms syLRixtsQRsVgRiV WgRisVVsV ¿xmsVsVV. yss zqsN]s RVsRVVRgRiV xmsoLRiVuRsVVs ¿[LRigRisVV.

C sRsVVgRi xmsLRisVxmsoLRiVuyLRi ryRs xmsFyRssVV][ ds xmsoLS᪫sVV sVVgjiLixmsTsj. sVLjiRVV sLiRV FyxqsLigjiNRPsVVgRi sLSQaRP sWyLRi RLRisVVV RNRPgRi saRPkNRPLjiLixmsTss. 235 sVLiT 245 @yRVsVV sLRiNRPV gRi 11 @yRVsVV[ WgRiryLisVVsV xmsLRixqsLRi xqssVs*RVsVV][ xqssVs*LiVVLiRVLki RsVyLRisNRPsVVgRisVsj. GNSRaRP (11) xqsLiN]NRP sbPxtsQR gRiRV. NRPlLi[LijRV xmsLiRNRPsVV, خs[LijRV xmsLiRNRPsVV, RRQsLRiNRPsVgRiV @LiRMNRPLRi᪫sVV sVVRsVV 11 gRiy! xmsoLki gRiyR ZOP[QQRgRiR ˳gRiysVRV xmsoLRiVuRsVVRV. sVs[xZOP[QQRgRiR ZOP[QQRٲRVsV ˳gRisLiRV[. xmsoLRiVuRsVRRQ*sVV ˳gRiskRRVLiRV sxqsxtsQsVVgRi xmsFyjRsVV. xmsLRisWR xqsLRi*QZOP[QQRsVVLiRVsV xmss[bPLisVLiTRVV R][xtsQ xqsLRi+ [NRPVLiRV¿[ DRsVV[. BV ORPQLSORPQLRi ss[Rs xmspLRi*NRPsVVgRi xmsoLRiVuRsV RRQ*sVVsV Ry=RssVVsV [jLiRV ds xxmsoLS᪫sVV xqsLRi*xmsoLS LSsVsRgRiVsV. kss xqsLRi*xmsoLRiVuyLRi ryRNRPsVgRiVssV RXztsQ][ FyhRiNRP sVsVV ARLRisVV][ xmshjiLi RRsVV sLiRVN]s, [VRRVLS NRPLRi򹸅VVNRPRVV, @sVyR NRPLRi VVNRPRVV NSLRiLiVVRgRiV sysZaP[LRi $ xmsLiFy s[LiNRP[aRP*LRi sVx[RRVVVVNRPRVV, xqsRVNRPVVVNRPRVV aRPsVsV xqsxmnssVV NSsLiRVLRiVgSNRPe.

BaRPsV.

VRs s[RVM

sy*s Liy xqsVxaSzqsQ

yNRPLRi syxmsdsM, ryzR syxmsdsM s[yLiR saSLRiRM

Brahmapuranamu    Chapters