Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Vishnudharmottara Mahapuranamu-2    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

1-Chapter

వజ్ర ఉవాచ:- ఆదౌభగవతా ప్రోక్తో విజయో భరతస్య మే | యచ్ర్ఛుత్వా వేద్మి చాత్మానం బ్రహ్మన్‌! విగతకల్మషమ్‌ ||
2-Chapter మార్కండేయ ఉవాచ:- సుఖాసీనో నరశ్రేష్ఠ! పుష్కరస్య నివేశ##నే ! పప్రచ్ఛపుష్కరం రామో ధర్మనిత్యో జితేంద్రియః || 1
3-Chapter పుష్కర ఉవాచ:- సర్వలక్షణ లక్షణ్యో వినీతః ప్రియ దర్శనః | అదీర్ఘ సూత్రీ ధర్మాత్మా జితక్రోధో జితేంద్రియః ||
4-Chapter పుష్కరఉవాచ: ఏవం గుణగణాకీర్ణం వరయేయుర్నరాధిపమ్‌ | సంభూయ రాష్ట్రప్రవరాః క్షత్రియం తు కులోద్గతమ్‌ ||
5-Chapter భార్గావరామః- రాజ్ఞా పురోహితః కార్య స్తథా మంత్రీ చ కీదృశః | మహిషీచ తథా జ్యేష్ఠా తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః || 1
6-Chapter పుష్కరః- సర్వలక్షణ లక్షణో మంత్రీ రాజ్ఞ స్తథై వచ | బ్రాహ్మణో వేదతత్త్వజ్ఞో వినీతః ప్రియదర్శనః || 1
7-Chapter పుష్కరః- రాజ్ఞా7గ్ర్య మహిషీ కార్యా సర్వలక్షణ లక్షితా | వినీతా గురుభక్తాచ ఈర్ష్యా క్రోధ వివర్జితా || 1
8-Chapter రామః- పురుషాణాం తథా స్త్రీణాం గజానాం తురగై స్సహ | వాల వ్యజన ఛత్రాణాం తథా భద్రాసనస్య చ || 1
9-Chapter పుష్కరః- శస్తా స్త్రీ చారు సర్వాంగీ మత్త మాతంగ గామినీ | గురూరు జఘనా యాచ మత్త పారావతేక్షణా || 1
10-Chapter పుష్కరః- నాగాః ప్రశస్తా ధర్మజ్ఞ ! ప్రమాణనా7ధికాస్తుయే, | దీర్ఘహస్తా మహోఛ్ఛ్వాసా స్వాసనా శ్చ విశేషతః || 1
11-Chapter పుష్కరః : అశ్వానా మృషిభిఃప్రోక్తా మహోదోషాః భృగూత్తమ | యైరన్వితాః పరిత్యాజ్యాస్తన్మే నిగదతః శృణు! || 1
12-Chapter పుష్కరః : చమరీవాలసంభూతా శ్శశాంకాంశుసమప్రభాః l సంహతాః స్నిగ్థదీర్ఘాశ్చ తథా స్దాలి నిబంధనాః ll 1
13-Chapter పుష్కరః: హంసపక్షై ర్విరచితం మయూరస్య శుకస్యచ l పక్షైరథ బలచ్ఛాయా ఛత్రం రాజ్ఞః ప్రశస్యతే ll 1
14-Chapter పుష్కరః: భద్రాసనం నరేంద్రస్య క్షీరవృక్షేణ కారయేత్‌ | ఉచ్ఛ్రాయశ్చ తధా తస్య అధ్యర్ధం తు సమం భ##వేత్‌ || 1
15-Chapter పుష్కరః: వజ్రం మరకతం చైవ పద్మరాగంచ మౌక్తికమ్‌l ఇంద్రనీలం మహానీలం వైడూర్య మథ సస్యకమ్‌ ll 1
16-Chapter పుష్కరః : ధనుర్ధ్రవ్య త్రయం లోహం శృంగంచారుచభార్గవ! | జ్యాద్రవ్యత్రితయం చర్మవంశ భంగం త్వచస్తధా ||
17-Chapter పుష్కరః : పురా సుమేరు శిఖరే కాంచనే రత్న పర్వతే | స్వర్గంగా యత్రతే బ్రహ్మాయజ్ఞం యజతి భార్గవ! || 1
18-Chapter పుష్కరః ఇతి సంభృత సంభారో రాజ్ఞ స్సాంవత్సర స్తధా | కాలే7భిషేచనం కుర్యాత్తం కాలం కథయామి తే || 1
19-Chapter పుష్కరః : కార్యా పౌరందీర శాంతిః ప్రాగేవా7స్య పురోధసా | ప్రాప్తే7భిషేకదివసే సోపవాసః పురోహితః || 1
20-Chapter పుష్కరః : ప్రదక్షిణావర్తశిఖ స్తప్తజాంబూనద ప్రభః | రథౌమ మేఘ నిర్ఘోషో విధూమశ్చ హుతాశనః || 1

21-Chapter

పుష్కరః - స్నానం సమాచరే ద్రాజ్ఞో హోమకాలే పురోహితః | ఆదౌతు స్వేచ్ఛయా స్నాతః పున ర్మృద్భి స్సమాచరేత్‌ || 1
22-Chapter పరశురామః ః మంత్రేణ యేన ధర్మజ్ఞ! కుర్యాద్రాజ్ఞోభిషేచనమ్‌ | తమహం శ్రోతు మిచ్ఛామి త్వత్తోవరుణ నందన! |
23-Chapter పుష్కరః- మంత్రాయే కీర్తితా రామ! మయా7స్మిం స్తవ భార్గవ! | తేషాం సంకీర్తనం ధన్యం సర్వపాప ప్రణాశనమ్‌||1
24-Chapter రామః- రాజ్ఞో7 భిషిక్తమాత్రస్య కింను కృత్యతమం భ##వేత్‌ | ఏతన్మే సర్వమాచక్ష్వ సర్వం వేత్తి యతో భవాన్‌ || 1
25-Chapter పుష్కరః యథానువర్తితవ్యం స్యా ద్రామ! రాజోపజీవిభిః | తథా తే కధయిష్యామి నిబోధ! గదతో మమ|| 1

26-Chapter

పుష్కరః- రాజా సహాయ సంయుక్తః ప్రభూతయవసేంధనమ్‌ | రమ్య మానతసామస్తః పశవ్యం దేశ మావసేత్‌ 1
27-Chapter రామః-రక్షోఘ్నాని విషఘ్నాని యాని కార్యాణి భూభుజా | అగదాని సమాచక్ష్వ తాని ధర్మభృతాం వర! || 1
28-Chapter రామః- రాజరక్షా రహస్యాని యాని దుర్గే నిధాపయేత్‌| కారయేద్వా మహీభర్తా కథయ స్వా7శు తాని మే|| 1
29-Chapter రామః- వాస్తువిద్యాం సమాచక్ష్వ! యాదోగణ నృపాత్మజ! హితయా మానవేంద్రాణాం తథా7న్యేషాంచ మానద! || 1
30-Chapter పుష్కరః- ఉత్తరేణ శుభః ప్లక్షో వటః ప్రాగ్భార్గవోత్తమ! | ఉదుంబరశ్చ యామ్యేన సౌమ్యేనా7శ్వత్థ ఏవ చ || 1
31-Chapter పుష్కరః- దుర్గే సర్వ గుణోపేతే వాస్తు లక్షణ సంయుతే | వసన్‌ వివర్ధయే త్కోశం ధర్మేణ పృధివీపతిః || 1
32-Chapter పుష్కరః- బ్రాహ్మణాన్‌ పూజయేద్రాజా, బ్రాహ్మణాన్‌ పాలయే త్సదా | బ్రాహ్మణాహి మహాభాగ! దేవానా మపిదైవతమ్‌ |

33-Chapter

పుష్కరః - సాధ్వీనాం పాలనం కుర్యా త్పూజనం చ మహీపతిః | ఏక పత్న్యః స్త్రియ స్సర్వాః ధారయన్తి జగత్త్రయమ్‌ ||
34-Chapter రామః - సాధ్వీనాంశ్రోతు మిచ్చామి దేవ | ధర్మా నశేషతః | సాధ్వ్యో హి నార్యో లోకానా మాధార ఇహ కీర్తితః || 1
35-Chapter రామః - స్త్రీణాం పూజ్యతమా లోకే దేవతాస్తం ప్రకీర్తయ ! | తాసాం కాలం విధానం చ ఫలం పూజనత స్థథా || 1
36-Chapter పుష్కరః- వైలోమ్యం ధర్మరాజో7పి నాచర త్యథ యోషితామ్‌ | పతివ్రతానాం ధర్మజ్ఞ | పూజ్యా స్తస్యా7పి తాస్సదా || 1
37-Chapter సత్యవాన్‌ - వనే7స్మిన్‌ షట్పదా7కీర్ణం సహకారం మనోహరమ్‌ | శ్రోత్రఘ్రాణ సుఖం పశ్య వసన్తే రతివర్ధనమ్‌ ||
38-Chapter సావిత్రీ - కుతః క్లమః కుతో దుఃఖం సద్భిస్సహా సమాగమే | సతాం తస్మాన్నమే గ్లాని స్త్వత్సమీపే సురోత్తమ! || 1
39-Chapter ధర్మో హి దైవతం స్త్రీణాం పతిరేవ పరాయణమ్‌ | అనుగమ్యః స్త్రియాసాధ్వ్యా పతిః ప్రాణ ధనేశ్వరః || 1
40-Chapter సావిత్రీ - సర్వధర్మ విధానజ్ఞః సర్వధర్మ ప్రవర్తకః | త్వమేవ జగతాం నాథః ప్రజా సంయమనో యమః || 1
41-Chapter పుష్కరః- సావిత్రీ చ తత స్సాధ్వీ జగామ వరవర్ణినీ | యథాయథా గతేనైవ యత్రా7సౌ సత్యవాన్‌ మృతిః || 1
42-Chapter పుష్కరః- గవాం హి పాలనం రాజ్ఞా కర్తవ్యం భృగునందన! | గావః పవిత్రాః సంగత్యా గోషులోకాః ప్రతిష్టితాః ||
43-Chapter పుష్కరః- అతః పరం ప్రవక్ష్యామి తవ రామ! చికిత్సితమ్‌ | సంక్షేపేణ గవాం పుణ్యం సారభూతం శృణుష్వ! తత్‌ ||
44-Chapter పుష్కరః- అతః పరం ప్రవక్ష్యామి శాంతి కర్మ గవాం తవ | నిత్యం నైమిత్తికం కామ్యం తథా పుష్టి వివర్ధనమ్‌ ||
45-Chapter పుష్కరః- రాజ్ఞాం తురంగామా7యత్తో విజయో భృగునందన ! తస్మాత్సర్వ ప్రయత్నేన తురంగాణాం సమార్జనమ్‌ || 1

46-Chapter

పుష్కరః- అతః పరం ప్రవక్ష్యామి శృణు! తేషాం చికిత్సతమ్‌ | వృషో నింబ బృహత్యౌ చ గుడూచీ చ సమాంసికా || 1
47-Chapter పుష్కరః- నిత్యం నైమిత్తికం కామ్యం శాన్తికర్మ నిబోధమే | పంచమీషు చ సర్వాసు శ్రీధరం పూజయేద్‌ భృశమ్‌ ||
48-Chapter పుష్కరః- కుంజరాః పరమా శోభా శిబిరస్య బలస్య చ | ఆయాతి కుంజరేష్వేవ విజయః పృథివీక్షితావమ్‌ ||
49-Chapter పుష్కరః- అతః పరం ప్రవక్ష్యామి కుంజరాణాం చికిత్సి తమ్‌ | పాకలేషు తు సర్వేషు కర్తవ్య మనువాసరమ్‌ ||
50-Chapter పుష్కరః- అతః పరం తు నాగానాం శాన్తి కర్మ నిబోధ మే | నిత్యం నైమిత్తికం కామ్యం యథావ దనుపూర్వకమ్‌ ||
51-Chapter పుష్కరః- దుర్గమాయుధ సంఘాతం కుంజరా స్తురగా స్తథా | పురుషైశ్చ వినా రామ! సర్వమేత దపార్థకమ్‌ || 1
52-Chapter పుష్కరః-అతః పరం ప్రవక్ష్యామి నరాణాం తే చికిత్సతమ్‌ | తత్రా7ప్యాదౌ తథా స్త్రిణాం యన్మూలం ప్రజనం యతః ||
53-Chapter పరశురామః : పుత్రీయం భగవన్‌ ! స్నానం పుత్రీయ మథసప్తమీమ్‌ | పుత్రీయం చ సమాచక్ష్వ తథా వై కేశవ వ్రతమ్‌ ! ||
54-Chapter పుష్కరః :మారశీర్షే శుఖే మాసి శుక్లపక్షే ద్విజోతమ! | పుత్రీయాం సప్తమీం రామ! గృహ్ణీయాత్ప్రయతశ్శుచిః ||
55-Chapter పుష్కరః: ప్రోష్ఠపద్యా మతీతాయాం కృష్ణపక్షాష్టమీ తు యా| సోపవాసో నర స్తస్యాం యోషిద్వా తనయార్థినీ ||
56-Chapter పరుశురామః- భగవన్‌ ! శ్రోతుమిచ్ఛామి పురుషాణాం చికిత్సితమ్‌ | తన్మమా7చక్ష్వ దేవేశ! తత్రమే సంశయో మహాన్‌ ||
57-Chapter రామః- ఆరోగ్య కరణం నామ ద్వితీయా ప్రతిపత్తథా | ఆరోగ్యదం వ్రతం చైవ వైష్ణవం కథయస్వ మే || 1
58-Chapter పుష్కరః- పౌష శుక్ల ద్వితీయాయాం గవాం శృంగోదకేన తు | స్నాత్వా శుక్లాంబరో భూత్వా సూర్యే7స్తం సముపాగతే
59-Chapter పుష్కరః -సంవత్సరావసానే తు పంచ దశ్యా ముపోషితః | పూజయే ద్భాస్కరం దేవం వర్ణకైః కమలే కృతే || 1
60-Chapter పుష్కర:-శుక్లపక్షావసానే తు యద్రామ! దిన పంచకమ్‌ | తత్ర సంపూజయే ద్విష్ణుం విధినా యేత తం శృణు || 1
61-Chapter పుష్కరః రాజధర్మవ్రతం శ్రేష్ఠ కృత్వా పురుషవిగ్రహమ్‌ | పురుషా న్వినియుంత చోత్తమా 7ధమ కర్మసు || 1

62-Chapter

పుష్కరః- ధర్మాశ్చా7ర్థశ్చ కామశ్చ పురుషా7ర్థః పరః స్మృతః | అన్యోన్న రక్షణా త్తేషాం సేవా కార్యా మహీక్షితా ||

63-Chapter

రామః: కల్పనా భోజనీయానాం గంధానాం యా చ కల్పనా| తామహం శ్రోతు మిచ్ఛామి త్వత్తో ధర్మ భృతాం వర: ||
64-Chapter  పుష్కరః : శోధనం వమనం చైవ తథైవ చ విరేచనమ్‌ | భావనా చైవ పాకశ్చ బోధనం ధూపనం తథా ||
65-Chapter పుష్కరః- ఏవం కుర్యా త్సదా స్త్రీణాం రక్షణం పృథివీపతిః | న చేమాం విశ్వసే జ్ఞాతు పుత్ర మాత్రా విశేషతః || 1
66-Chapter రామః: దైవే పురుషకారే చ కిం జ్యాయ స్త ద్వదస్వ మే | అత్రమే సంశయో దేవ! సంశయ చ్ఛిద్బవాం స్థథా || 1
67-Chapter రామః- ఉపాయాం స్త్వం సమాచక్ష్వ ! సామపూర్వాన్‌ మహాద్యుతే | లక్షణం చ తథా తేషాం ప్రయోగం వరుణాత్మజ! || 1
68-Chapter పుష్కరః- పరస్పరం తుయేదుష్టాః క్రుద్దా భీతావమానితాః | తేషాం భేదం ప్రయుంజీత భేదసాధ్యాహి తేమతాః || 1
69-Chapter పుష్కరః- సర్వేషా మప్యుపాయానాం దానం శ్రేష్ఠతమం మతమ్‌ | సుదత్తేనైవ భవతి దానేనో భయలోకజిత్‌ || 1
70-Chapter పుష్కరః- నశక్యాయే స్వయంకర్తుం చోపాయ త్రితయేనతు | దండేన తాన్‌ వశీకుర్యాత్‌ దండోహి వశకృత్పరః || 1
71-Chapter రామః- దండ ప్రణయానా7ర్థాయ రాజా సృష్ఠస్స్వయంభువా | దేవభాగా నుపాదాయ సర్వభూతా7భిగుప్తయే 1
72-Chapter పుష్కరః- దండ ప్రణయనం రామ! స్వదేశే శృణు భూభుజామ్‌ | యస్య సమ్యక్‌ ప్రణయనాత్‌ స్వర్గ భాక్‌ పార్థివో భ##వేత్‌ ||
73-Chapter రామ ఉవాచ - కుర్యాద్దండ ప్రణయనం ప్రాయశ్చిత్త మకుర్వతామ్‌ | నృణాం రాజతతో బ్రూహి ప్రాయశ్చిత్తవింధింమమ ||
74-Chapter పుష్కరః- ఇత్యేత దేనసా ముక్తం ప్రాయశ్చిత్తం యధావిధి | అత ఊర్థం రహస్యానాం ప్రా యశ్చిత్తం నిభోధమే ||
75-Chapter రామః ప్రేత శుద్ధిం సమాచక్ష్వ! సూతికా శుద్ధి మేవ చ | ద్రవ్య శుద్ధిం చ భగవన్‌ ! త్వంహి వేత్సి యధా తథా ||
76-Chapter పుష్కరః- ద్విజం న నిర్హరేత్‌ ప్రేతం శూద్రేణ తు కధంచ న | న చ శూద్రం ద్విజేనాపి తయో ర్దోషోభిజాయతే
77-Chapter అశౌచేతు వ్యతిక్రాన్తే స్నాతః ప్రయతమానసః | స్నాతాన్‌ సాలంకృతాన్‌ భక్త్యా గంధవస్త్రోజ్వలాన్‌ ద్విజన్‌ ||
78-Chapter పుష్కరః- బుధైరాశ్వసనీయాశ్చ బాంధవైః మృతబాంధవాః | వచనై ర్ధర్మ సంయుక్తైః తాని చాన్యాని మే శృణు ||
79-Chapter పుష్కరః- మృణ్మయం భాజనం సర్వం పునః పాకేన శుద్ధ్యతి | మద్యై ర్మూత్ర పురీషై ర్వా ష్ఠీవనైః వూయ శోణితైః
80-Chapter రామః - వర్ణానా మాశ్రమాణాం చ వేత్తి సర్వ మిదం భవాన్‌ | పుష్కరః - అహింసా సత్య వచనం తే స్యా ద్భూతే ష్వనుగ్రహః ||
81-Chapter పుష్కరః- ఆనులోమ్యేన వర్ణానాం జాతి ర్మాతృసమా స్మృతా | చండాలో బ్రాహ్మణీ పుత్రః శూద్రః స్యా త్ప్రతిలోమజః ||
82-Chapter పుష్కరః- ఆజీవం తు యధోక్తెన బ్రాహ్మణః స్వేన కర్మథా | జీవేత్‌ క్షత్రియ ధర్మేణ సా హ్యస్య వృత్త్యనన్తరా ||
83-Chapter రామః- కామ్యం కర్మ సమాచక్ష్వ! వాణిజ్యం యేన శుధ్యతి | కృషిం చ బహులాం చైవ కర్మణా కేన చాశ్నుతే || 1
84-Chapter పుష్కరః-స్వయం సూపోషితో విద్వాన్‌ యజమాన ముపోషితమ్‌ | మూలేన స్నాపయే నిత్యం నిర్పుత్యా శాముఖ స్థితమ్‌ ||
85-Chapter రామః - ధర్మమార్గ మహం త్వత్తః శ్రోతు మిచ్ఛామి మే వ ద | త్వంహి వేర్థ మహాభాగ! సర్వధర్మాన్‌ యథావిధి ||
86-Chapter పుష్కరః- ఉపనీయ గురు శ్శిష్యం శిక్షయే చ్ఛౌచ మాదితః | ఆచార మగ్ని కార్యం చ సంధ్యో పాసన మేవ చ ||
87-Chapter పుష్కరః- విప్ర శ్చతస్రో విందేత భార్యా స్తిస్రస్తు భూమిపః | ద్వేచ వైశ్య స్తధా కామం భార్యైకామపి చాన్త్యజః ||

88-Chapter

పుష్కర:- నిద్రాం జహ్యాద్గృహీ రామ నిత్యమే వారుణోదయే | వేగోత్సర్గం తతః కృత్వా దంతధావనపూర్వకమ్‌||

89-Chapter

పుష్కరః- మాల్యం లక్ష్మీకరం నామ నిత్యం శిరసి ధారయేత్‌ | నాన్యత్ర ధారయేత్‌ ప్రాజ్ఞో బహిర్గధం న ధారయేత్‌
90-Chapter పుష్కరః- స్వాచాంతః ప్రయతః స్నాతః ప్రవిశే ద్దేవతాగృహమ్‌ | నమస్కారం తు కుర్వీత తత్ర భక్త్యా సమాహితః ||
91-Chapter పుష్కరః- నక్తం గృహీత ముదకం దేవ కర్మణి వర్జయేత్‌ | చందనాగరుకర్పూరం మృగదర్పం తథైవ చ ||
92-Chapter పుష్కరః తతోగ్ని శరణం గత్వా స్మార్తేగ్నౌ విధి పూర్వకమ్‌ | వైశ్య దేవంతు కర్తవ్యం హుతోత్సృష్టంతు తాకికే ||
93-Chapter పుష్కర ఉవాచ||చంద్రస్య యదివాభానోర్యస్మిన్నహని భార్గవ | గ్రహణం తు భ##వేత త్తత్ర న పూర్వం భోజనక్రియా||
94-Chapter పుష్కర ఉవాచ || శూన్యాలయే శ్మశానేవా7నేకవృక్షే చతుష్పధే | మహాదేవ గృహేవాపిమాతృ వేశ్మని వాస్వపేత్‌ ||
95-Chapter పుష్కర ఉవాచ || వైవాహికే7గ్నౌ కుర్వింత కర్మ స్మార్తం సదాగృహీ | దాయకాలహృతే వాపిపితుర్మరణ కాలికే ||
96-Chapter రామఉవాచ || కర్మాణి శ్రోతుమిచ్ఛామి కామ్యాని గృహిణా మహమ్‌ | త్వత్తః సమస్త ధర్మజ్ఞ యాదోగణ నృపాత్మజ ||
97-Chapter రామ ఉవాచ || అగ్న్యధాన మధాప్నోతి శత్రునాశ మథాపివా | స్వేచ్ఛయా కర్మణాకేన సదా యాదోనృపాత్మజ ||
98-Chapter రామ ఉవాచ || కమ్యాని త్వం సమాచక్ష్వ స్నానాన్యన్యాని దేవజ | కేన స్నానేన ధర్మజ్ఞకం కం కామ మవాప్ను యాత్‌ ||
99-Chapter పుష్కర ఉవాచ || కృత్తికాస్నానముక్తంతే వహ్నికర్మవ్ర సాధనమ్‌ | తథారినాశనం ముఖ్యం వహ్న్యాధేయప్రదం తథా ||
100-Chapter పుష్కర ఉవాచ|| ఉపోష్య చోత్తరా షాఢాం బ్రహ్మస్నానం విధీయతే | సూర్యే మధ్యమప్రాప్తే నరేంద్రోద్విజ సత్తమ ||
101-Chapter రామ ఉవాచ | స్నానమస్యత్సమా చక్ష్వభగవన్‌ పుష్టికారకమ్‌ | యేన నిత్యంకృ తేనేహ పురుషః పుష్టిమాప్నుయాత్‌||
102-Chapter పుష్కర ఉవాచ ||జన్మనక్షత్రగే సోమే సర్వౌషధి సమన్వితమ్‌ | కుంభం సుపూజితం కృత్వా స్నపనం తేన కారయేత్‌ ||
103-Chapter పుష్కర ఉవాచ || చంద్రమండల వృద్ధౌ తు తథా చైవోత్తరాయణ|| శుభే దివస నక్షత్రే ముహూర్తే చ తథా శుభే ||
104-Chapter రామ ఉవాచ|| స్నాన మన్యత్సమాచక్ష్వ భగవన్దురితాపహమ్‌ | సకృదేవ కృతం యత్తు పాపేభ్యో విప్రమోచయేత్‌||
105-Chapter రామ ఉవాచ || స్నానమన్యత్సమాచక్ష్య భగవన్దురితాపహమ్‌ | వియనాకోప సృష్టానాం సర్వకర్మ ప్రసాధకమ్‌ ||
106-Chapter పుష్కర ఉవాచ: స్నాన మన్య త్ప్రవక్ష్యామి తవాహం దురితాపహమ్‌ | దానవేంద్రాయ భువనే యజ్జ గాదోశనాః పురా||
107-Chapter స్నానాన్యన్యాని తే వచ్మి నిబోధ గదతోమమ | రక్షోఘ్నాని యశస్యాని మంగల్యాని విశేషతః ||
108-Chapter రామ ఉవాచ || స్నానానామిహ సర్వేషాం యత్స్నాన మతిరిచ్యతే | తన్మమాచక్ష్వ సకలం సర్వకల్మష నాశనమ్‌ ||
109-Chapter మణీనా మథ కామ్యనాం శ్రోతు మిచ్ఛామ్యహం విధిమ్‌ | సర్వ కామకరం ముఖ్యం తథా చ దురితాపహమ్‌ ||
110-Chapter రామఉవాచ || భగవన్ఛ్రోతు మిఛ్చామి కర్మకామ్యమహం నృణామ్‌ | కృతేన యేన కామానాం నరో భవతి భాజనమ్‌
111-Chapter రామః- భగవన్‌ ! శ్రోతు మిచ్ఛామి పాపానాం కర్మణాం ఫలమ్‌ | త్వత్తః కమల పత్రాక్షః తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః ||
112-Chapter రామః- జంతుః కధం సంభవతి చైవ విపద్యదే | కధం దేహాంతరం యాతి తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః ||
113-Chapter రామః-భోగదేహం కధం త్వక్త్వా జీవో గర్భం ప్రపద్యతే | భోగ దేహశ్చ కఃప్రోక్తః తం మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః ||
114-Chapter పుష్కరః- జీవః ప్రవిష్టో గర్భే తు కలలం ప్రతితిష్టతి | మూఢస్తు కలలే తస్మిన్‌ మాసమాత్రం హి తిష్ఠతి ||
115-Chapter రామః- శరీరం సకలం దేవ! తన్మమాఖ్యాతు మర్హసి | ఏతదేవ పరం జ్ఞానం త్వం హి వేత్సి మహాభుజః ||
116-Chapter పుష్కరః- ఆయుషి కర్మణి క్షీణ సంప్రాప్తే మరణ నృణామ్‌ | ఊష్మా ప్రకుపితః కాయే తీవ్రవాయు సమీరితః ||
117-Chapter రామః :- భగవన్‌ః శ్రోతు మిచ్ఛామి యే నరాః | స్వర్గగామినః | కేన ధర్మభృతాంశ్రేష్ఠః తధా నిరయ గామినః ||
118-Chapter పుష్కరః : మహాపాతకినో యేచ యేచ పాతకినో జనాః | మంసాశినో నరాయేచ తధా యేగమ్యగామినః ||
119-Chapter రామః- నామాని నరకాణాంచ యాతనా వివిధా స్తధా | భగవన్‌! శ్రోతు మిర్చామి పుంసాం నరక గామినామ్‌ || 1
120-Chapter రామః- కర్మణా కేన ధర్మజ్ఞః నరా నరక వాసినః | కాంకాం యోనిం ప్రపద్యన్తే తిరశ్చో బ్రూహితన్మమ ||
121-Chapter రామః-నరకాద్యాన్తి తిర్యక్త్వం తతో మానుష్య మేవ చ | తేషాం చిహ్నాని మే బ్రూహి మానుష్యే వరుణాత్మజః ||

122-Chapter

మార్కండేయః- ఏతచ్ఛ్రుత్వా యదు శ్రేష్ఠరామోతికరః పితుః | పపాత భువి నిశ్చేష్టః ఛిన్నమూల ఇవ ద్రుమః ||
123-Chapter రామః- భూయ ఏవ సమాచక్ష్వః కర్మణా యేన మానవాః | దుర్గాణ్యతితరన్త్యాశు సర్వధర్మభృతాంవర! ||
124-Chapter రామ:- వైదికాని సమాచక్ష్వ కర్మాణి సురసత్తమ : | అధికారీ భ##వేద్యేషాం కృచ్ర్ఛకారీ త్వనంతరమ్‌||1
125-Chapter పుష్కరః- ఓంకారపూర్వికా నామ మహావ్యాహృతయః స్మృతాః | సర్వకల్మష నాశిన్యః సర్వకర్మ పదా స్తథా ||
126-Chapter పుష్కరః సంహితాం వైష్ణవీం జప్త్వా విష్ణుం ప్రీణాతి మానవః | సర్వకామ మవాప్నోతి తథా హుత్వాచ భార్గవ! ||
127-Chapter పుష్కరః-శాన్తాతీతం గణం హుత్వా శాన్తి మాప్నోతి మానవః | భైషజ్యంచ గణం హుత్వా సర్వాన్రోగా నపోహతి ||
128-Chapter రామః-ఏకం మన్త్రం సమాచక్ష్వ దేవ! లక్ష్మీ వివర్ధనమ్‌ | ప్రతివేదం జగన్నాధ! యాదోగణ నృపాత్మజ ||
129-Chapter రామః- ఏకం మన్త్రం సమాచక్ష్వ ! సర్వకర్మకరం శివమ్‌ | ఐహికం సర్వధర్మజ్ఞ ! పారలౌకిక మేవచ ||
130-Chapter రామః- పురాధర్మాణి ప్రోక్తాని బ్రహ్మచారి గృహస్థయోః | కర్మాణ్యుక్తానిచ బ్రూహిః శిష్టమప్యాశ్రమ ద్వయమ్‌ ||
131-Chapter పుష్కరః-వనేషుచ విహృత్యైవం తృతీయం భాతమాయుషః | చతుర్థమాయుషో భాగం త్యక్తసంగః పరివ్రజేత్‌ ||
132-Chapter రామః-అష్టాదశభ్యః శాన్తిభ్యః శాన్తయో యాస్సురోత్తమ | భిద్యన్తేయా నభిద్యన్తే తన్మమాచక్ష్వపృచ్ఛతః ||
133-Chapter రామః-కాకాశాన్తి ర్భవేత్కావా కస్మిన్‌ కస్మిం స్తధాద్భుతే | ఏతన్మే సంశయం ఛిన్ది దేవారి బలసూదన! ||
134-Chapter రామః-అద్భుతానాం ఫలం దేవః శకునంచ తధా వదః | త్వం హివేత్సి విశాలాక్షః జ్ఞేయం సర్వమశేషతః ||
135-Chapter గర్గః -దేవతార్చాః ప్రనృత్యన్తి వేపన్తే ప్రజ్వలన్తిచ | ఆరటన్తిచ రోదన్తి ప్రస్విద్యన్తి హసన్తిచ ||
136-Chapter గర్గః- అనగ్నిర్దీప్యతే యత్ర రాష్ఠ్రే భృశ సమన్వితః | న దీప్యతే చేంధనం వా సరాష్ట్రః పీడ్యతే నృపైః ||
137-Chapter గర్గః -పురేషు యేషు దృశ్యన్తే పాదపా దైవచోదితాః | రుదన్తోవా హసన్తోవా స్రువన్తోవా బహూన్‌ రసాన్‌ ||
138-Chapter గర్గః- అతివృష్టి రనావృష్టి ర్దుర్భిక్షాయో భయం మతమ్‌ | అనృతే భదినే రిక్తావృష్టి ర్జేయా భయావహా ||
139-Chapter గర్గః - నగరాదప సర్పన్తి సమీప ముపయాన్తి వా | అశోష్యా అపి శుష్యన్తి సమీపం ప్రవహన్తి వా ||
140-Chapter గర్గః - కాలప్రసవనా నార్యః కాలాతీతాః ప్రజాస్తధా | వికృత ప్రసవాశ్చైవ యుగ్మ ప్రసవికాస్తధా ||
141-Chapter గర్గః- బడబా హస్తినీ గౌర్వా యదియుగ్మీం ప్రసూయతే | విజాతం వికృతం వాపి షడ్భిర్మాసై ర్మ్రియేతవై ||
142-Chapter గర్గః- యాన్తి యానా న్యయుక్తాని యుక్తాని నహి యాన్తి చేత్‌ | చోద్య మానాని తస్యస్యా న్మహద్దుఃఖ ముపస్థితమ్‌ ||
143-Chapter గర్గః- ప్రవిశన్తి యదా గ్రామ మారణ్యా మృగ పక్షిణః | అరణ్యం వా గ్రామ్యాః స్థలం యాన్తి జలోద్భవాః
144-Chapter గర్గః- ప్రాసాదతోరణాట్టాల ద్వార ప్రాకార వేశ్మనామ్‌ | అనిమిత్తంతు పతనం దృఢానాంరాజమృత్యవే ||
145-Chapter రామః- కింను కృత్యతమం రాజ్ఞః తన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః | రాజ్యతంత్రం కధం రాజ్ఞా పాలనీయం విపశ్చితా ||
146-Chapter రామః- సామభేదౌ తధా ప్రోక్త్వౌ దానదండౌ తధైవచ | దండః స్వదేశే కధితః పరదేశే బ్రవీహి మే ||
147-Chapter పుష్కరః- అభిమన్యేత నృపతి రనేన మమ విగ్రహే | అనర్థాయానుబంధ స్స్యాత్‌ సంధినాచ తధా భ##వేత్‌ ||
148-Chapter పుష్కరః- ఉత్పాతైరనృతైః కార్యాం పరస్యోద్వీజనం నృపైః అరాతి శిబిరస్యాత్ర వసతి ర్యస్య పక్షిణః ||
149-Chapter పుష్కరః- చతురంగం బలంరాజా మాయాజాలేన దర్శయేత్‌ | సహాయార్థ మనుప్రాప్తాన్‌ దర్శయేత్త్రిదివౌకసః ||
150-Chapter పుష్కరః-సంధిశ్చ విగ్రహశ్చైవ ద్వైగుణ్యం కథితం బుధైః | యదాశ్రిత్య తధైవా7 న్యైః షాడ్గుణ్యం పరికీర్తితమ్‌ ||
151-Chapter రామః- అజస్రం కర్మమే బ్రూహి రాజ్ఞాం రాజీవలోచన! | యచ్చ కార్యం నరేంద్రాణాం తధాచ ప్రతివత్సరమ్‌ ||
152-Chapter పుష్కరః- రాజాతు జన్మనక్షత్రే ప్రతిమాసం సమాచారాత్‌ |జన్మనః క్షాలనం కర్మ యత్తత్పూర్వం మయేరితమ్‌ ||
153-Chapter రామః- కధంహి చతురోమాసాన్‌ కార్యంకేశవ పూజనమ్‌ | పార్ధివేన సురశ్రేష్ఠ! తన్మమా చక్ష్వ! వృచ్ఛతః ||
154-Chapter రామః- శక్రసంపూజనం కార్యం కధం రాజ్ఞా సురోత్తమః | సమ్యగ్భాద్రపదే మాసితన్మమాచక్ష్వ పృచ్ఛతః ||
155-Chapter పుష్కరః- శిబిరా త్పూర్వదిగ్భాగే భూమిభాగే తధా శుభే | ప్రాగుదక్ప్రవణ దేశే శక్రార్థం భవనం శుభమ్‌ ||
156-Chapter పుష్కరః- ఇంద్ర ధ్వజశిరో భ##జ్యేత్పతే దింద్రధ్వజో యది | భజ్యతే శక్రయష్టిర్వా నృపతే ర్నియతం వధః ||
157-Chapter రామః- శక్రోచ్ఛ్రాయేతు యా స్వంత్రాన్సో పవాసోనృపః వదేత్‌ | తానహంశ్రోతు మిచ్ఛామి సర్వధర్మభృతాంవరః ||
158-Chapter రామః- విధానా పూజయేత్కేన భద్రకాళీం నరాధిపః | నవమ్యా మాశ్వినే మాసి శుక్లపక్షే నరోత్తమః ||
159-Chapter రామః- నీరాజన విధిం త్వత్తంః శ్రోతు మిచ్ఛామి సత్తమ! | కధం కార్యా నరేంద్రస్య శాన్తిః నీరాజనే ప్రభో! ||
160-Chapter రామః - ఛత్రాణాం కేతుకరిణాం పతాకా ఖడ్గచర్మణామ్‌ | తధాదుందుభి చాపానాంబ్రూహి మంత్రాన్‌ మమానఘ!
161-Chapter పరశురామః - శాన్తిమాచక్ష్వః మాం దేవః ఘృతకంబల సంజ్ఞితామ్‌ | కార్యా యా పార్థివేంద్రాణాం విజయాయ పురోధసా ||
162-Chapter రామః - సంవత్సరాభిషేకంచ కధయస్వ మహీభృతః | తత్రమే సంశయం దేవ! త్వంహి సర్వం విపశ్యసి ||
163-Chapter రామః - భగవన్‌ ! సర్వధర్మజ్ఞః సర్వశాస్త్రవిదాం వర! | యాత్రాకాల విధానంమే కథయస్వ మహీక్షితామ్‌ ||
164-Chapter పుష్కరః- తిష్టతో గమనే ప్రశ్నే పురుషస్య శుభా శుభమ్‌ | నివేదయన్తి శకునా దేశస్య నగరస్యచ ||
165-Chapter పుష్కరః- ప్రష్టుద్దేశే శుభే వేద్యం శుభంభవతి భార్గవ | అశుభే వా7శుభం రామః తన్మే నిగదతః శృణుః ||
166-Chapter శ్రీ మార్కండేయ ఉవాచ :- అధభార్గమో రామో వరుణ నందనం పుష్కరం నామ పప్రచ్ఛ:- ''భగవన్‌ః జ్యోతిశ్శాస్త్రం శ్రోతు మిచ్ఛామి | తమువాచ వారుణిః :-
167-Chapter పుష్కరః- ఉవాచ - అధ బ్రహ్మాణం భగవన్తం భృగు ర్విజ్ఞాప యామాస - భగవన్‌ః | జ్ఞాతు ముడు చక్ర మిచ్ఛామి ||
168-Chapter అథ భగవంతం భువనోత్పత్తి స్థితిసంహార కారకం చరాచరగురు మతియశస మభిగమ్య భృగుర్వి జ్ఞాపయూమాస
169-Chapter అథ యథాకాలం గతమనవ స్త్వేక సప్తతి హతాః చతుర్యుగా బ్దహతాః కార్యాః తేషుకృత ప్రమాణం క్షేష్యమ్‌: తవె
170-Chapter స్ఫుటగ్రహం లిప్తీకృతం అష్టభిశ్శతై ర్విభ##జేత్‌ ; లబ్దం గ్రహేణ భుక్తా న్నశ్విన్యాద్యాని నక్షత్రాణి; శేషం స్ఫుట భుక్త్యా విభ##జేత్‌ ; లబ్ధం దినాదిఃకలో నక్షత్రప్రవిష్టస్య అవశేష మష్టభ్య
171-Chapter దినగతశేషాల్పకాల స్యోత్తర గోలేర్ధ రాత్రార్ధం తస్యదక్షిణ యుక్తస్య జీవాసాహోరాత్రావ హతాత్రి జ్యాహతో గోల విపర్యయేణ త్రిజ్మాయుతోన్యచ్ఛేదః; భేదోవలంబకవ్యాహతః త్రిజ్యావిభాజితః
172-Chapter ఇష్టకాల స్ఫుటార్కరాశి భుక్తలిప్తా స్తదా క్రాంతిరాశ్యుదయ ప్రాణాహతాగ్రహ లిప్తాభిర్విభ##జేత్‌; లబ్ధమర్క క్రాంతిరాశె
173-Chapter భౌమ జీవమందాః కేంద్రః శీఘ్రః బుధసితౌ వక్రీమందా వత్యంతశీఫ్ర° మందగ్రహార్కాంతరగాః కాల దృశ్యాంశేన
174-Chapter స్వోదయాస్త విలగ్నౌ చంద్రార్కయోః తతశ్చంద్రాదయాస్త కాలౌ సాధ్యౌ ఇష్టకాలిక చంద్రార్కస్వక్రాంతి త్రిజ్యాగుణ
175-Chapter భగవన్‌ ! సర్వధర్మజ్ఞ ! సర్వశాస్త్రవి శారద ! జిగీషూణాం సమాచక్ష్వ యాత్రాకాలం మహీక్షితామ్‌.
176-Chapter యాత్రా విధానమాచక్ష్వ సర్వధర్మ భృతాం వర ! జిగీషూణాం నరేద్రాణాం సిద్ధికారణ ముత్తమమ్‌ ||
177-Chapter సాంగ్రామిక మహం త్వత్తః శ్రోతుమి చ్ఛామి భూభుజః | సర్వం వేత్సి మహాభాగ త్వందేవ పరమే ష్ఠివత్‌ ||
178-Chapter ధనుర్వేదం సమాచక్ష్వం సంక్షేపా త్సురనందన | సర్వం త్వేమేవ జానాసి యథా దేవః పితామహః ||
179-Chapter పాణి పాద తలే పృష్ఠం సర్వే స్యుః సంహితా యది | దృష్టం సమపదం స్థాన మేతల్లక్షణత స్తథా .
180-Chapter పూర్ణాయుధో భృతిం కృత్వా తతోమాంసైర్గతాయుషామ్‌ | వరాహ మృగమేషాణాం మహిషాద్యై స్తథా ద్విజ.
181-Chapter పుష్కరఉవాచ :- జితహస్తో జితమతి ర్జతిదృగ్లక్ష్య సాధకః | నియతాం సిద్ధిమాసాద్య తతో వాహన మారుహేత్‌.
182-Chapter భ్రాంతముద్భ్రాంత మావిద్ధ మాప్లుతం నిఃసృతంసృతమ్‌ | సంపాతం సముదీర్ణం చ సేనాపాత మనాకులమ్‌.
183-Chapter పుష్కరఉవాచ :- సన్నద్ధైశ్చర్మభి ర్భావ్యం తథా బద్ధకృపాణిభిః | చర్మాణి తత్ర వైయాఘ్ర మాహిషాణ్యృషభాని చ.

Sri Vishnudharmottara Mahapuranamu-2    Chapters