Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Sivamahapuranamu-I    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

విద్వేశ్వర సంహితా

1-Chapter

శ్రీ గణశాయనమః శ్రీ గురుభ్యోనమః | శ్రీ సరస్వతైనమః | అథ శివపురాణ ప్రథమా విద్యేశ్వర సంహితా ప్రారభ్యతే |
2-Chapter సాధు పృష్టం సాధవో వసై#్త్రలోక్య హితకారకమ్‌ | గురుం స్మృత్వా భవత్స్నే హాద్వక్ష్యే తచ్ఛృణుతాదరాత్‌ || 1
3-Chapter ఇత్యాకర్ణ్య వచ స్సౌతం ప్రోచుస్తే పరమర్షయః | వేదాంతసార సర్వస్వం పురాణం శ్రావయాద్భుతమ్‌ || 1
4-Chapter మననం కీదృశం బ్రహ్మన్‌ శ్రవణం చాపి కీదృశమ్‌ | కీర్తనం వా కథం తస్య కీర్తయైత ద్యథా యథమ్‌ || 1
5-Chapter శ్రవణాదిత్రికేsశక్తః లింగ బేరం చ శంకరమ్‌ | సంస్థాప్య నిత్యమభ్యర్చ్య తరేత్సంసార సాగరమ్‌ || 1
6-Chapter పురా కదాచిద్యోగీంద్ర విష్ణుర్విషధరాసనః | సుష్వాప పరయా భూత్యా సానుగైరపి సంవృతః || 1
7-Chapter వత్సకాః స్వస్తివః కచ్చిద్వర్తతే మమ శాసనాత్‌ | జగచ్చ దేవతా వంశః స్వస్వకర్మణి కిం న వా || 1
8-Chapter ససర్జాథ మహాదేవః పురుషం కంచి దద్భుతమ్‌ | భైరవాఖ్యం భ్రవోర్మధ్యా ద్బ్రహ్మదర్పజిఘాంసయా || 1
9-Chapter తత్రాంతరే తౌ చ నాథం ప్రణమ్య విధిమాధవౌ | బద్ధాంజలిపుటౌ తూష్ణీం తస్థతుర్దక్షవామగౌ || 1
10-Chapter సర్గాది పంచకృత్యస్య లక్షణం బ్రూహి నౌ ప్రభో |
11-Chapter కథం లింగం ప్రతిష్ఠాప్యం కథం వా తస్య లక్షణమ్‌ | కథం వా తత్సమభ్యర్చ్యం దేశే కాలే చ కేన హి || 1
12-Chapter శృణుధ్వ మృషయః ప్రాజ్ఞా శ్శివక్షేత్రం విముక్తిదమ్‌ | తదాగమాం స్తతో వక్ష్యే లోకరక్షార్థమేవ హి || 1
13-Chapter సదాచారం శ్రావయాశు యేన లోకాన్‌ జయేద్బుధః | ధర్మాధర్మమయాన్‌ బ్రూహి స్వర్గనారకదాం స్తథా || 1
14-Chapter అగ్ని యజ్ఞం దేవయజ్ఞం బ్రహ్మయజ్ఞం తథైవ చ | గురుపూజాం బ్రహ్మతృప్తిం క్రమేణ బ్రూహి నః ప్రభో || 1
15-Chapter దేశాదీన్‌ క్రమశో బ్రూహి సూత సర్వార్థ విత్తమ |
16-Chapter పార్థివ ప్రతిమాపూజా విధానం బ్రూహి సత్తమ | యేన పూజావిధానేన సర్వాభీష్టమవాప్యతే || 1
17-Chapter ప్రణవస్య చ మహాత్మ్యం షడ్‌ లింగస్య మహామునే | శివభక్తస్య పూజాం చ క్రమ శో బ్రూహి నః ప్రభో || 1
18-Chapter బంధమోక్ష స్వరూపం హి బ్రూహి సర్వార్థ విత్తమ |
19-Chapter సూత సూత చిరం జీవ ధన్యస్త్వం శివభక్తిమాన్‌ | సమ్యగుక్తస్త్వయా లింగమహిమా సత్ఫలప్రదః || 1
20-Chapter అథ వైదిక భక్తానాం పార్థివార్చా నిగద్యతే | వైదికేనైవ మార్గేణ భుక్తి ముక్తి ప్రదాయినీ || 1
21-Chapter సూత సూత మహాభాగ వ్యాస శిష్య నమోsస్తుతే | సమ్యగుక్తం త్వయా తాత పార్థి వార్చా విధానకమ్‌ || 1
22-Chapter అగ్రాహ్యం శివనైవేద్యమితి పూర్వం శ్రుతం వచః | బ్రూహి తన్నిర్ణయం బిల్వమహాత్మ్యమపి సన్మునే|| 1
23-Chapter సూత సూత మహాభాగ వ్యాసశిష్య నమోsస్తుతే | తదేవ వ్యాసతో బ్రూహి భస్మ మహాత్మ్య ముత్తమమ్‌ || 1
24-Chapter ద్వివిధం భస్మ సంప్రోక్తం సర్వ మంగలదం పరమ్‌ | తత్ర్ప కారమహం వక్ష్యే సావధానతయా శృణు || 1
25-Chapter శౌనకర్షే మహాప్రాజ్ఞ శివరూప మహాపతే | శృణు రుద్రాక్ష మహాత్మ్యం సమాసాత్కథయామ్యహమ్‌ || 1
రుద్ర సంహితా- సృష్టి ఖండః

26-Chapter

శ్రీ గణశాయ నమః | గౌరీ శంకరాభ్యాం నమః | అథ ద్వితీయా రుద్ర సంహితా ప్రారభ్యతే ||
27-Chapter ఏకస్మిన్‌ సమయే విప్రా నారదో మునిసత్తమః | బ్రహ్మపుత్రో వినీతాత్మా తపోర్థం మన ఆదధే || 1
28-Chapter సూత సూత మహాభాగ వ్యాసశిష్య నమోsస్తుతే | అద్భుతేయం కథా తాత వర్ణితా కృపయా హి నః || 1
29-Chapter సూత సూత మహాప్రాజ్ఞ వర్ణితా హ్యద్భుతా కథా | ధన్యా తు శాంభవీ మాయా తదధీనం చరాచరమ్‌ || 1
30-Chapter అంతర్హితే హరౌ విప్రా నారదో మునిసత్తమః విచచార మహీం పశ్యన్‌ శివలింగాని భక్తితః || 1
31-Chapter భో బ్రహ్మాన్‌ సాధు పృష్టోsహం త్వయా విబుధసత్తమ | లోకోపకారిణా నిత్యం లోకానాం హితకామ్యయా || 1
32-Chapter సుప్తే నారాయణ దేవే నా భౌ పంకజముత్తమమ్‌ | ఆవిర్బభూవ సహసా బృహద్వై శంకరేచ్ఛయా || 1
33-Chapter ఏవం తయోర్మునిశ్రేష్ఠ దర్శనం కాంక్షమాణయోః | విగర్వయోశ్చ సురయోస్సదా నౌ స్థితయోర్మునే || 1
34-Chapter అథకర్ణ్య నుతిం విష్ణుకృతాం స్వస్య మహేశ్వరః | ప్రాదుర్బభూవ సుప్రీతస్సవామం కరుణానిధిః || 1
35-Chapter అన్యచ్ఛృణు హరే విష్ణో శాసనం మమ సువ్రత | సదా సర్వేషు లోకేషు మాన్యః
36-Chapter సూత సూత మహాభాగ వ్యాస శిష్య నమోsస్తుతే | శ్రా వితాద్యాద్భుతా శైవకథా పరమపావనీ || 1
37-Chapter బ్రహ్మన్‌ ప్రజాపతే తాత ధ్యన్యస్త్వం శివసక్తధీః | ఏత దేవ పునస్సమ్యగ్‌ బ్రూహిమే విస్తరాద్విధే || 1
38-Chapter అతః పరం ప్రవక్ష్యామి పూజా విధి మనుత్తమమ్‌ | శ్రూయతా మృషయో దేవా స్సర్వకామ సుఖా వహమ్‌ || 1
39-Chapter వ్యాసశిష్య మహాభాగ కథయ త్వం ప్రమాణతః | కైః పుషై#్పః పూజితశ్శంభుః కిం కిం యచ్ఛతి వై ఫలమ్‌ || 1
40-Chapter విధే విధే మహాభాగ ధన్యస్త్వం సురసత్తమ | శ్రావితాద్యాద్భుతా శైవకథా పరమపావనీ || 1
41-Chapter శబ్దాదీని చ భూతాని పంచీకృత్వాహమాత్మనా | తేభ్యస్థ్సూలం నభో వాయుం వహ్నిం చైవ జలం మహీమ్‌ || 1
42-Chapter ఇత్యాకర్ణ్య వచస్తస్య బ్రహ్మణస్స తు నారదః | పునః పప్రచ్ఛ తం నత్వా వినయేన మునీశ్వరాః || 1
43-Chapter శ్రుత్వా తథా స వృత్తాంతం ప్రాక్తనం స్వం వినింద్య చ | కాంచిద్దిశం సమాలో క్య నిర్య¸° దీక్షితాంగజః || 1
44-Chapter పాద్మే కల్పే మమ పురా బ్రహ్మణో మానసాత్సుతాత్‌ | పులస్త్యాద్విశ్రవా జజ్ఞే తస్య వైశ్రవణస్సుతః || 1
45-Chapter నారద త్వం శృణు మునే శివాగమన సత్తమమ్‌ | కైలాసే పర్వత శ్రేష్ఠే కుబేరస్య తపోబలాత్‌ || 1
రుద్ర సంహితా- సతీ ఖండః

46-Chapter

విధే సర్వం విజానాపి కృపయా శంకరస్య చ | త్వయాsద్భుతా హి కథితాః కథా మే శివయోశ్శుభాః || 1
47-Chapter ఇత్యాకర్ణ్య వచస్తస్య నైమిషారణ్య వాసినః | పప్రచ్ఛ చ మునిశ్రేష్ఠః కథాం పాపప్రణాశినీమ్‌ || 1
48-Chapter తతస్తే మునయస్సర్వే తదభిప్రాయ వేదినః | చక్రుస్తదుచితం నామ మరీచి ప్రముఖాస్సుతాః || 1
49-Chapter విష్ణుశిష్య మహాప్రాజ్ఞ విధే లోకకర ప్రభో | అద్భుతేయం కథా ప్రోక్తా శివలీలామృతాన్వితా || 1
50-Chapter ఇత్యాకర్ణ్య వచస్తస్య బ్రహ్మణో మునిసత్తమః | స ముదోవాచ సంస్మృత్య శంకరం ప్రీతమానసః || 1
51-Chapter సుతవర్య మహాప్రాజ్ఞ శృణు సంధ్యా తపో మహత్‌ | యఛ్ఛ్రుత్వా నశ్యతే పాపసమూహస్తత్‌ క్షణాద్ధ్రువమ్‌ || 1
52-Chapter వరం దత్త్వా మునే తస్మిన్‌ శంభావంతర్హితే తదా | సంధ్యా ప్యగచ్ఛత్తత్రైవ యత్ర మేధాతిథిర్మునిః || 1
53-Chapter ఇత్యాకర్ణ్య వచస్తస్య బ్రహ్మణో హి ప్రజాపతేః | ప్రసన్నమానసో భూత్వా తం ప్రోవాచ స నారదః || 1
54-Chapter తస్మిన్‌ గతే సానుచరే శివస్థానం చ మన్మ థే | చరిత్ర మభవచ్చిత్రం తచ్ఛృణుష్వ మునీశ్వర || 1
55-Chapter బ్రహ్మన్‌ విధే మాహాభాగ ధన్యస్త్వం శివ సక్తధీః | కథితం సుచరిత్రం తే శంకరస్య పరాత్మనః || 1
56-Chapter బ్రహ్మన్‌ తాత మహాప్రాజ్ఞ వదనో వదతాం వర | గతే విష్ణౌ కిమభవత్‌ అకార్షీత్కింవిధే భవాన్‌ || 1
57-Chapter బ్రహ్మన్‌ శంభువర ప్రాజ్ఞ సమ్యగుక్తం త్వయానఘ | శివాశివచరిత్రం చ పావితం జన్మ మే హితమ్‌ || 1
58-Chapter బ్రహ్మన్విధే మహాప్రాజ్ఞ వద నో వదతాం వర | దక్షే గృహం గతే ప్రీత్యా కిమభూత్తదనంతరమ్‌ || 1
59-Chapter ఏతస్మిన్నంతరే దేవమునే లోకపితామహః | తత్రా గమమహం ప్రీత్యా జ్ఞాత్వా తచ్చరితం ద్రుతమ్‌ || 1
60-Chapter అథైకదా పితుః పార్శ్వే తిష్ఠంతీం తాం సతీమహమ్‌ | త్వయా సహ మునేsద్రాక్షం సారభూతాం త్రిలోకకే || 1
61-Chapter ఇతి స్తుతిం చ హర్యాది కృతమాకర్ణ్య శంకరః | బభూవాతి ప్రసన్నో హి విజహాస చ సూతికృత్‌ || 1
62-Chapter ఇత్యుక్తా సర్వదేవైశ్చ కృతా శంభోర్నుతిః పరా | శివాచ్చ సా వరం ప్రాప్తా శృణు హ్యాదరతో మునే || 1
63-Chapter రుద్రపార్శ్వేత్వయి గతే కిమ భూచ్చరితం తతః | కా వార్తా హ్య భవత్తాత కిం చకార హరస్స్వయమ్‌ || 1
64-Chapter కృత్వా దక్షస్సుతా దానం ¸°తకం వి విధం దదౌ | హరాయ సుప్రసన్నశ్చ వివిధం ధనమ్‌ || 1
65-Chapter బ్రహ్మన్‌ విధే మహాభాగ శివభక్తవర ప్రభో | శ్రావితం చరితం శంభోరద్భుతం మంగలాయతనమ్‌ || 1
66-Chapter సమీచీనం వచస్తాత సర్వజ్ఞస్య తవానఘ | మహాద్భుతం శ్రుతం నో వై చరితం శివయోశ్శుభమ్‌ || 1
67-Chapter కదాచిదథ దక్షస్య తనయా జలదాగమే | కైలాసక్ష్మా భృతః ప్రాహ ప్రస్థ స్థం వృషభధ్వజమ్‌ || 1
68-Chapter ఏవం కృత్వా విహారం వై శంకరేణ చ సా సతీ | సంతుష్టా సా భవచ్చాతి విరాగా సమజాయత || 1
69-Chapter బ్రహ్మన్‌ విధే ప్రజానాథ మహాప్రాజ్ఞ కృపాకర | శ్రావితం శంకరయశస్సతీ శంకరయోశ్శుభమ్‌ || 1
70-Chapter ఏకదా హి పూరా దేవి శంభుః పరమసూతికృత్‌ | విశ్వకర్మాణ మాహూయ సర్వలోకే పరతః పరే || 1
71-Chapter పురాభవచ్చ సర్వేషామధ్వరో విధినా మహాన్‌ | ప్రయాగే సమవేతానాం మునీనాం చ మహాత్మనామ || 1
72-Chapter ఏకదా తు మునే తేన యజ్ఞః ప్రారంభితో మహాన్‌ |తత్రాహూతాస్తదా సర్వే దీక్షితేన సురర్షయః || 1
73-Chapter యదా యయుర్దక్షమఖముత్సవేన సురర్షయః | తస్మిన్నే వాంతరే దేవీ పర్వతే గంధమాదనే || 1
74-Chapter దాక్షాయణీ గతా తత్ర యత్ర యజ్ఞో మహాప్రభః | సురాసురమునీంద్రాది కుతుహల సమన్వితః || 1
75-Chapter మౌనీ భూతా యదా సాసీత్సతీ శంకరవల్లభా | చరిత్రం కిమ భూత్తత్ర విధే తద్వచ చాదరాత్‌ || 1
76-Chapter ఏతస్మిన్నంతరే తత్ర నభోవాణీ మునీశ్వర | అవోచచ్ఛృణ్వతాం దక్షసురాదీనాం యథార్థతః || 1
77-Chapter శ్రుత్వా వ్యోమగిరం దక్షః కి మకార్షీత్తదాబుధః | అన్యే చ కృతవంతః కిం తతశ్చ కిమభూద్వద || 1
78-Chapter ఇత్యుక్తం శ్రీ మహేశస్య శ్రుత్వా వచనమాదరాత్‌ | వీర భద్రోతి సంతుష్టః ప్రణనామ మహేశ్వరమ్‌ || 1
79-Chapter ఏవం ప్రచలితే చాస్మిన్‌ వీరభ##ద్రే గణాన్వితే | దుష్టచిహ్నాని దక్షేణ దృష్టాని విబుధైరపి || 1
80-Chapter దేవ దేవ హరే విష్ణో దీనబంధో కృపానిధే | మమ రక్షా విధాతవ్యా భవతా సాధ్వరస్య చ || 1
81-Chapter ఇంద్రోపి ప్రహసన్‌ విష్ణుమాత్మ వాదరతం తదా | వజ్రపాణి స్సురై స్సార్థం యోద్ధుకామో భవత్తదా || 1
82-Chapter వీరభద్రోథ యుద్ధేవై విష్ణునా స మహాబలః | సంస్మృత్య శంకరం చిత్తే సర్వాపద్వినివారణమ్‌||1
83-Chapter ఇత్యాకర్ణ్య వచస్తస్య విధేరమిత ధీమతః| ప్రపచ్ఛ నారదః ప్రీత్యా విస్మితస్తం ద్విజోత్తమః||1
84-Chapter క్షువస్య హి తకృత్యేన దధీచస్యాశ్రమం య¸° | విప్రరూపమథాస్థాయ భగవాన్‌ భక్త వత్సలః || 1
85-Chapter విధే విధే మహాప్రాజ్ఞ శైవతత్త్వ ప్రదర్శక | శ్రావితా రమణీప్రాయా శివలీలా మహాద్భుతా || 1
86-Chapter దేవదేవ మహాదేవ లౌకిచార కృత్ర్పభో | బ్రహ్మ త్వామీశ్వరం శంభుం జానీమః కృపయా తవ || 1
87-Chapter శ్రీ బ్రహ్మోశ ప్రజేశేన సదైవనమునినా చ వై | అనునీతశ్శంభురాసీత్ర్పసన్నః పరమేశ్వరః || 1
88-Chapter ఇతి స్తుతో రమేశేన మయా చైవ సురర్షిభిః | తథాన్యైశ్చ మహాదేవః ప్రసన్నస్సంబభూవ హ || 1
రుద్ర సంహితా- పార్వతీ ఖండః

89-Chapter

దాక్షాయణీ సనతే దేవీ తన్యక్త దేహా పితుర్మఖే| కథం గిరిసుతా బ్రహ్మన్‌ బభూవ జగదంబికా||
90-Chapter విధే ప్రాజ్ఞ వదేదానీం మేనోత్పత్తిం సమాదరాత్‌| అపి శాపం సమాచక్ష్వకురు సందేహ భంజనమ్‌||1
91-Chapter విధేప్రాజ్ఞ మహాధీమన్‌ పద మే వదతాం వర | తతః వరం కిమభవచ్చరితం విష్ణుసద్గురో||1
92-Chapter ఇత్థం దేవైస్తుతా దేవీ దుర్గా దుర్గార్తి నాశినీ| ఆవిర్భభూవ దేవానాం పురతో జగదంబికా|| 1
93-Chapter అంతర్హితాయాం దేవ్యాం తు దుర్గాయాం స్వగృహేషు చ | గతేష్యమరబృందేషు కిమభూత్తదనంతరమ్‌ || 1
94-Chapter అథ సంస్మరతుర్భక్త్యా దంపతీ తౌ భవాంబికామ్‌ | ప్రసూతి హేతవే తత్ర దేవకార్యర్థ మాదరాత్‌ || 1
95-Chapter తతో మేనా పురస్సావై సుతా భూత్వా మహాద్యుతిః | చకార రోదనం తత్ర లౌకికీం గతి మాశ్రితా || 1
96-Chapter ఏకదా తు శివజ్ఞానీ శివలీలావిదాం వరః | హిమాచలగృహం ప్రీత్యా గమస్త్వం శివప్రేరితః || 1

Sri Sivamahapuranamu-I    Chapters