Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

sri vedavyasuni Brahavyvarthamaha Puranamu-1    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

1-Chapter

బ్రహ్మవైవర్తపురాణములోని బ్రహ్మ, ప్రకృతి, గణపతి, శ్రీకృష్ణ జన్మఖండములనే నాలుగు ఖండములలో బ్రహ్మఖండము ప్రారంభింపబడుతున్నది.
2-Chapter కిమపూర్వం శ్రుతం సౌతే పరమాద్భుత మీప్సితం | సర్వం కథయ సంవ్యస్య బ్రహ్మఖండమనుత్తమం || 1
3-Chapter దృష్ట్యా శూన్యమయం విశ్వం గోలోకం చ భయంకరం | నిర్జంతు నిర్జలం ఘోరం నిర్వాతం తమసాzవృతం || 1
4-Chapter ఆవిర్బభూవ తత్పశ్చాత్‌ కృష్ణస్య రసనాగ్రతః | శుద్ధస్ఫటిక సంకాశా దేవీ చైకా మనోహరా || 1
5-Chapter గోగోప గోప్యో గోలోకే కిం నిత్యాః కింను కల్పితాః | మమ సందేహ భేదార్థం తన్మే వ్యాఖ్యాతుమర్హసి || 1
6-Chapter అథకృష్ణో మహాలక్ష్మీం సాదరంచ సరస్వతీం | నారాయణాయ ప్రదదౌ రత్నేంద్రం మాలయా సహ || 1
7-Chapter తథా బ్రహ్మా తపః కృత్వా సిద్ధిం ప్రాప్య యథేప్సితాం | ససృజే పృథివీ మాదౌ మధుకైటభ##మేదసా || 1
8-Chapter బ్రహ్మా, విశ్వం వినిర్మాయ, సావిత్ర్యాం వరయోషితి | చకార వీర్యాధానంచ కాముక్యాం కాముకో యథా || 1
9-Chapter అథ బ్రహ్మా స్వపుత్రాంస్తానాదిదేశ చ సృష్టయే | సృష్టిం ప్రచక్రతుస్తే సర్వే విప్రేంద్ర నారదం వినా || 1
10-Chapter భృగోః పుత్రశ్చచ్యవనః శుక్రశ్చ జ్ఞానినాం వర | క్రతోరపి క్రియా భార్యా వాలఖిల్యానసూయత || 1
11-Chapter ద్విజః స భార్యాం సంత్యజ్య కిం చకార విశేషతః | అశ్వినోర్వా మహాభాగ కిం నామ కస్య వంశజౌ || 1
12-Chapter ఋషి వంశ ప్రసంగేన బభూవుర్వివిధాఃకథాః l ఉపాలంభేన ప్రస్తావాత్కౌతుకేన శ్రుతా : మయా ll 1
13-Chapter పుత్రోత్సవే చ రత్నాని ధనాని వివిధాని చ l గంధర్వరాజః ప్రదదౌ బ్రాహ్మణభ్యో ముదాన్వితః ll 1
14-Chapter తత్ర స్థిత్వా క్షణం దేవా బ్రహ్మేశాన పురోగమాః | యయుర్మాలావతీమూలం పరం మంగళదాయకాః || 1
15-Chapter కేనరోగేణ హి మృతోzధునా సాధ్వి తవ ప్రియ | సర్వరోగచికిత్సాం చ జానామి చ చికిత్సకః || 1
16-Chapter దృష్ఠః కాలో యమో మృత్యుకన్యా వ్యాధిగణా అహో | కస్తేz ధునా చ సందేహః తం పృచ్ఛకన్యకే శుభే || 1
17-Chapter దృష్ట్వా ద్విజం దేవ సంఘః ప్రత్యుత్థానం చకార చ | పరస్పరం చ సంభాషా బభూవ తత్ర సంసది || 1
18-Chapter దేవాస్సార్థం బ్రాహ్మణన మోహితా విష్ణుమాయయా | ప్రయయుర్మాలతీమూలం బ్రహ్మేశానపురోగమాః || 1
19-Chapter మాలావతీ ధనం దత్వా బ్రాహ్మణభ్యః ప్రహర్షితా | చకార వివిధం వేషం స్వాత్మనః స్వాత్మన ః స్వామిన ః కృతే || 1
20-Chapter ముదా మాలావతీసార్థం గంధర్వశ్చోపబర్హణః | రేమే కాలావశేషం చ తాభిశ్చ నిర్జనే వనే || 1

21-Chapter

బభూవ కాలే బాలశ్చ క్రమేణ పంచహాయనః | జాతిస్మరో జ్ఞానయుక్తః పూర్వమంత్రస్మృతః సదా || 1
22-Chapter కతికల్పాంతర్శే తీతే స్రష్టుఃసృష్టివిధౌ పునః | మరీచిమిశ్రైర్మునిభిః సార్థం కంఠాద్బభూవ సః || 1
23-Chapter స్రష్టా సృష్టివిధానేన నియోజ్య సర్వబాలకాన్‌ | నారదం ప్రేరయామాస సృష్టిం కర్తుం చ శౌనక || 1
24-Chapter త్వం గచ్ఛ తపసే వత్స కిం మే సంసారకర్మణి | అహం యాస్యామి గోలోకం విజ్ఞాతుం కృష్ణమీశ్వరం || 1
25-Chapter క్షణన విప్రవిప్రరో ముదాన్వితో జగామ శంభోస్సదనం మనోహరం |

26-Chapter

హరిస్తోత్రం చ కవచం మంత్రం పూజావిధిం పరం | హరం యయాచే దేవర్షిః ధ్యానం చ జ్ఞానమేవ చ || 1
27-Chapter భక్ష్యం కివాzప్యభక్ష్యం చ ద్విజానాం గృహిణాం ప్రభో | యతీనాం వైష్ణవానాం చ విధవాబ్రహ్మచారిణాం || 1
28-Chapter శ్రుతం సర్వం జగన్నాథ త్వత్ర్పసాదాజ్జగద్గురో | భవాన్‌ బ్రహ్మస్వరూపంచ వద బ్రహ్మనిరూపణం || 1
29-Chapter దదర్శాశ్రమమాశ్చర్యం దేవర్షిర్నారదస్తథా | ఋషేర్నారాయణసై#్యవ బదరీవన సంయుతం || 1
30-Chapter లంబోదరో హరి రుమాపతిరీశ శేషా బ్రహ్మాదయః సురగణా మనవో మునీంద్రాః |
31-Chapter శ్రీ గణశాయనమః || శ్రీవేంకటేశ్వరాయనమః || శ్రీలక్ష్మీనరసింహాభ్యాం నమః |
32-Chapter సమాసేన శ్రుతం సర్వం దేవీనాం చరితం విభో | విబోధనార్థం బోధస్య వ్యాసతో వక్తుమర్హసి || 1

33-Chapter

అథాండం తజ్జలేzతిష్ఠత్‌ యావద్వై బ్రహ్మణోవయః | తతఃస్వకాలే సహసా ద్విధారూపో బభూవ సః || 1
34-Chapter శ్రుతం సర్వమపూర్వం చ త్వత్ర్పసాదాత్సుధోపమం | అధునా ప్రకృతీనాంచ వ్యాసం వర్ణయ భో ప్రభో || 1
35-Chapter వాగ్దేవతాయాఃస్తవనం శ్రూయతాం సర్వకామదం | మహామునిర్యాజ్ఞవల్క్యో యేన తుష్టావ తాం పురా || 1
36-Chapter సరస్వతీ సా వైకుంఠే స్వయం నారాయణాంతికే | గంగాశాపేన కళయా కలహాద్భారతే సరిత్‌ || 1
37-Chapter పుణ్యక్షేత్రే హ్యాజగామ భారతే సా సరస్వతీ | గంగాశాపేన కళయా స్వయం తస్థౌ హరేః పదే || 1
38-Chapter హరేర్నిమేషమాత్రేణ బ్రహ్మణః పాతఏవ చ | తస్యపాతే ప్రాకృతికః ప్రళయః పరికీర్తితః || 1
39-Chapter భూమి దానకృతం పుణ్యం పాపం తద్ధరణన యత్‌ | పరభూమౌ శ్రాద్ధరూపం కూపే కుపదజం తథా ||1
40-Chapter శ్రుతం పృథివ్యుపాఖ్యానం అతీవ సుమనోహరం | గంగోపాఖ్యానమధునా వద వేదవిదాం వర|| 1
41-Chapter కలేః పంచసహస్రే సా సమతీతే సురేశ్వరీ | క్వగతా సా మహాభాగా తన్మే వ్యాఖ్యాతు మర్హసి || 1
42-Chapter లక్ష్మీః సరస్వతీ గంగా తులసీ లోకపావనీ| ఏతా నారాయణసై#్వవ చతస్రశ్చ ప్రియా ఇతి|| 1
43-Chapter నారాయణప్రియా సాధ్వీ కథం సా చ బభూవహ | తులసీ కుత్ర సంభూతా కా వా సా పూర్వ జన్మని || 1
44-Chapter లక్ష్మీం తౌ చ సమారాధ్య చోగ్రేణ తపసా మునే | ప్రత్యేకం వరమిష్టం చ సంప్రాతు రభీప్పితం || 1
45-Chapter ధర్మధ్వజస్యపత్నీ చ మాధవీతి చ విశ్రుతా | నృపేణ సార్థం సా రాగాద్రేమే వై గంధమాదనే || 1

46-Chapter

తులసీ పరితుష్టా సా చాస్వాప్సీత్‌ హృష్టమానసా | నవ¸°వన సంపన్నా ప్రశంసంతీ వరాంగనా || 1
47-Chapter బ్రహ్మా శివం సంనియోజ్య సంహారే దానవస్య చ | జగామ స్వాలయం తూర్ణం యథాస్థానం మహామునే || 1
48-Chapter శ్రీకృష్ణం మనసా ధ్యాత్వా రాజా కృష్ణపరాయణః | బ్రాహ్మే ముహూర్తే చోత్థాయ పుష్పతల్పాన్ననోహరాత్‌ || 1
49-Chapter శివం ప్రణమ్య శిరసా దానవేంద్రః ప్రతాపవాన్‌ - సమారురోహ యానం చ స్వామాత్యైః సహ సత్వరః || 1
50-Chapter శివస్తత్వం సమాకర్ణ్య తత్వజ్ఞాన విశారదః | య¸° స్వయం చ సమరం స్వగణౖస్సహనారద || 1
51-Chapter నారాయణశ్చ భగవాన్‌ వీర్యాధానం చకార హ | తులస్యాం కేన రూపేణ తన్మే వ్యాఖ్యాతుమర్హసి || 1
52-Chapter తులసీ చ జగత్పూజ్యా పూతా నారాయణ ప్రియా | తస్యాః పూజావిధానం చ స్తోత్రం కిం న శ్రుతం మయా || 1
53-Chapter తులస్యుపాఖ్యానమిదం శ్రుతమీశ మనోహరం | యత్తు సావిత్య్రుపాఖ్యానం తన్మేవ్యాఖ్యాతు మర్హసి || 1
54-Chapter స్తుత్వా సోZశ్వపతిస్తేన సంపూజ్య విధిపూర్వకం | దదర్శ తత్ర తాం దేవీం సహస్రార్కసమ ప్రభాం || 1
55-Chapter యమస్య వచనం శ్రుత్వా సావిత్రీ చ పతివ్రతా | తుష్టావ పరయా భక్త్యా తమువాచ మనస్వినీ || 1
56-Chapter సావిత్రీ వచనం శ్రుత్వా జగామ విస్మయం యమః | ప్రహస్య వక్తుమారేభే కర్మపాకం చ జీవినాం || 1
57-Chapter ప్రయాంతి స్వర్గమన్యంచ యేన యేనైవ కర్మణా | మానవాః పుణ్యవంతశ్చ తన్మే వ్యాఖ్యాతు మర్హసి || 1
58-Chapter హరేరుత్కీర్తనం శ్రుత్వా సావిత్రీ యమ వక్త్రతః | సాశ్రునేత్రా సపులకా యమం పునరువాచ సా || 1
59-Chapter యమస్తసై#్య విష్ణుమంత్రం దత్వా చ విధిపూర్వకం | కర్మాzశుభ విపాకం చ తామువాచ రవేః సుతః || 1
60-Chapter హరిసేవారతః శుద్దో యోగీ శుద్దో వ్రతీ సతి | తపస్వీ బ్రహ్మచారీ చ న యాతి నరకం యతిః || 1
61-Chapter హరిసేవాం వినా సాద్వి నలభేత్కర్మ ఖండనం | శుభకర్మ స్వర్గబీజం నరకం చ కుకర్మతః || 1

62-Chapter

ధర్మరాజా మహాభాగ వేదవేదాంగ పారగ | నానాపురాణతిహాస పాంచ రాత్ర ప్రదర్శక || 1

63-Chapter

పూర్ణేందు మడలాకారం సర్వకుండం చ వర్తులం | అతీవ నిమ్నం పాషాణ భేదైశ్చ ఖచితం సతి || 1
64-Chapter హరిభక్తిం దేహి మహ్యం సారభూతాం సుదుర్గభాం | త్వత్తః సర్వం శ్రుతం దేవ నాzవశిష్టోzధునా మమ || 1
65-Chapter శ్రీకృష్ణస్యాత్మనశ్చైవ నిర్గణస్య నిరాకృతేః | సావిత్రీ యమ సంవాదే శ్రుతం సువిమలం యశః || 1
66-Chapter నారాయణప్రియా సా చ వరా వైకుంఠవాసినీ | వైకుంఠాధిష్ఠాతృదేవీ మహాలక్ష్మీః సనాతనీ || 1
67-Chapter హరేర్గుణం సమాకర్ణ్య జ్ఞానం ప్రాప్య పురందరః | కిం చకార గృహం గత్వా తన్మే వ్యాఖ్యాతుమర్హసి|| 1
68-Chapter హరిం ధ్యాత్వా హరిః బ్రహ్మన్‌ జగామ బ్రహ్మణః సభాం | బృహస్పతిం పురస్కృత్య సర్త్వైః సురగణౖః సహ || 1
69-Chapter హరేరుత్కీర్తనం భద్రం శ్రుతం తజ్జ ముత్తమం | ఈప్సితం లక్ష్మ్యుపాఖ్యానం ధ్యానం స్తోత్రాదికం వద || 1
70-Chapter నారాయణ మహాభాగ సమశ్చైవ త్వయా ప్రభో | రూపేణ చ గుణౖశ్చైవ యశసా తేజసా త్విషా || 1
71-Chapter శ్రుణునారదవక్ష్యామి స్వధోపాఖ్యానముత్తమం | పితౄణాం వై తృప్తికరం శ్రాద్ధానాం ఫలవర్ధనం || 1
72-Chapter ఉక్తం స్వాహా స్వధాఖ్యానం ప్రశస్తం మధురం పరం | వక్ష్యామి దక్షిణాఖ్యానం సావధానం నిశామయ || 1
73-Chapter అనేకాసాం చ దేవీనాం శ్రుతమాఖ్యానముత్తమం | అన్యాసాం చరితం బ్రహ్మన్‌ వదవేదవిదాం వర || 1
74-Chapter కథితం షష్ఠ్యుపాఖ్యానం బ్రహ్మపుత్ర యథాగమం | దేవీ మంగళచండీ చ తదాఖ్యానం నిశామయ || 1
75-Chapter ఉక్తం ద్వయోరుపాఖ్యానం బ్రహ్మపుత్ర యథాగమం | శ్రూయతాం మనసాఖ్యానం యచ్ఛ్రుతం ధర్మవక్త్రతః || 1
76-Chapter పూజా విధానం స్తోత్రం చ శ్రూయతాం మునిపుంగవ | ధ్యానం చ సామవేదోక్తం దేవీ పూజా విధానకం || 1
77-Chapter కావా సా సురభీ దేవీ గోలోకాదాగతా చ యా | తజ్జన్మ చరితం బ్రహ్మన్‌ శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్వతః || 1
78-Chapter నారాయణ మహాభాగ నారాయణ పరాయణ | నారాయణాంశ భగవన్‌ బ్రూహి నారాయణీం కథాం || 1
79-Chapter కథం సుదామ శాపం చ సా దేవీ చ లలాభ హ | కథం శశాప భృత్యో హి స్వాభీష్టాం దేవకామినీం || 1
80-Chapter కోవా సుయజ్ఞో నృపతిః కుత్రవంశే బభూవ సః | కథం విప్రాభిశప్తశ్చ కథం సంప్రాప రాధికాం || 1
81-Chapter కిమూచుర్ర్బాహ్మణం బ్రహ్మన్‌ బ్రాహ్మణాః బ్రహ్మణః సుతాః | నీతిజ్ఞా నీతి వచనం తన్నాం వ్యాఖ్యాతుమర్హసి || 1
82-Chapter అన్యేషాం చ కృతఘ్నానాం యద్యత్కర్మ ఫలం ప్రభో | తేషాం కి మూచుర్మునయో వేదవేదాంగపారగాః || 1
83-Chapter గతేషు మునిసంఘేషు శ్రుత్వా కర్మఫలం నృణాం | కిం చకార నృపశ్రేష్ఠో బ్రహ్మశాపేన విహ్వలః || 1
84-Chapter కుత్రాధారో మహావిష్ణోః సర్వాధారస్య తస్య చ | కాలభీతిస్య కతి చ కాలమాయా మునీశ్వర || 1
85-Chapter శ్రీకృష్ణస్వస్థితే మంత్రే చాన్యేషామీశ్వరస్య వః | కథం జగ్రాహ రాధాయాః మంత్రం వై వైష్ణవోనృపః || 1
86-Chapter పూజావిధానం స్తోత్రం చ శ్రుతమత్యద్భుతం మయా | అధునా కవచం బ్రూహి శ్రోష్యామి త్వత్ప్రసాదతః || 1
87-Chapter సర్వాఖ్యానం శ్రుతం బ్రహ్మాన్‌ అతీవ పరమాద్భుతం | అధునా శ్రోతుమిచ్ఛామి దుర్గోపాఖ్యానముత్తమం || 1

88-Chapter

కస్యవంశోద్భవో రాజా సురథో ధర్మిణాం వరః | కథం సంప్రాస వై జ్ఞానం మేధసో జ్ఞానినాం వరాత్‌ || 1

89-Chapter

బృహస్పతిః కిం చకార తారకాహరణాంతరే | కథం సంప్రాప తాం సాధ్వీం తన్మే వ్యాఖ్యాతు మర్హసి || 1
90-Chapter నారాయణ మహాభాగ వేదవేదాంగ పారగ | నిపీతం చ మహాఖ్యానం త్వన్ముఖేందు వినిస్పృతం || 1
91-Chapter తతః పరం కింరహస్యం బభూవాసురదేవయోః | శ్రోతుమిచ్ఛామి భగవన్‌ పరంకౌతూహలం మమ || 1
92-Chapter కథం రాజా మహాజ్ఞానం సంప్రాప మునిసత్తమాత్‌ | వైశ్యోముక్తిం మేధసశ్చ తన్మేవ్యాఖ్యాతుమర్హసి || 1
93-Chapter నారాయణ మహాభాగ వద వేదవిదాంవర | రాజాకేన ప్రకారేణ సిషేవే ప్రకృతిం పరాం || 1
94-Chapter రాజా యేన ప్రకారేణ భ##జే తాం ప్రకృతిం పరాం | తత్‌ శ్రూయతాం మహా భాగ వేదోక్తం క్రమమేవ చ || 1
95-Chapter శ్రుతం మహాభాగ సుధారసపరం వరం | స్తోత్రం చ కవచం పూజాఫలం కాలంవద ప్రభో || 1
96-Chapter శ్రుతం సర్వం నావశిష్టం కించిదేవ హి నిశ్చితం | ప్రకృతేః కవచం స్తోత్రం బ్రూహి మే మునిసత్తమ || 1
97-Chapter భగవాన్‌ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వజ్ఞాన విశారద | బ్రహ్మండమోహనం నామ ప్రకృతేః కవచం వద || 1
98-Chapter శ్రీబ్రహ్మవైవర్తమహాపురాణమున మూడవదగు గణశఖండము ప్రారంభమగుచున్నది.
99-Chapter త్యక్త్వా రతిం మహాదేవో దదర్శ పురతః సురాన్‌ | పలాయధ్వమితి ప్రాస కృపయా పార్వతీభయాత్‌ || 1
100-Chapter శ్రుణు పార్వతి వక్ష్యామి తన భద్రం భవిష్యతి | ఉపాయతః కార్యసిద్ధర్భవత్యేవ జగత్త్రయో || 1
101-Chapter శ్రుత్వా వ్రతవిధానం చ దుర్గా సహృష్ట మానసా | సర్వమ్‌ వ్రతవిధానం చ సంప్రష్టు ముపచక్రమే || 1
102-Chapter శ్రుత్వా వ్రతవిధానే చ దుర్గా సంహృష్ణమానసా | పునః పప్రచ్ఛ కాంతం సా దివ్యాం వ్రతకథాం శుభాం || 1
103-Chapter నారాయణవచః శ్రుత్వా నారదో హృష్టమానసః | కిం పప్రచ్ఛ పునః సాధో తన్మేబ్రూహి తపోధన || 1
104-Chapter హరేరాజ్ఞాం సమాదాయ హరః సంహృష్టమానసః | ఉవాచ పార్వతీం ప్రీత్యా హరిసల్లాప మంగళం || 1
105-Chapter పార్వత్యాః స్తవనం శ్రుత్వా శ్రీకృష్ణం కరుణానిధిః | స్వరూపం దర్శయామాస సర్వాదృశ్యం సుదుర్లభం || 1
106-Chapter

హారౌ తిరోహితే శర్వాణీ దుర్గా శంకరస్తదా | బ్రాహ్మణాన్వేషణం కృత్వా బభ్రామ పరితోమునే || 1

107-Chapter తౌ దంపతీ బహిర్గత్వా పుత్రమంగళ##హేతవే | వివిధాని చ రత్నాని ద్విజేభ్యో దదతుర్ముదా || 1
108-Chapter హరిస్తమాశిషం కృత్వా రత్నసింహాసనే వరే | దేవైశ్చ మునిభిస్సార్థ మవసత్తత్రసంసది || 1
109-Chapter దుర్గా తద్వచనం శ్రుత్వా సస్మార హరిమీశ్వరం | ఈశ్వరేచ్ఛా వశీభూతం జగదేవేత్యువాచ హ || 1
110-Chapter అథ విష్ణుః శుభే కాలే దేవైశ్చ మునిభిస్సహ | పూజయామాస తం బాలముపహారైరనుత్తమైః || 1
111-Chapter దేవాస్తస్యాం సభాయాం చ సర్వే సంహృష్టమానసాః | గంధర్వా మునయః శైలా పశ్యంతః సుమహోత్సవం || 1
112-Chapter పుత్రస్య వార్తాం సంప్రాప్య పార్వత్యా సహ శంకరః | ప్రేరితో విష్ణునా దేవైర్మునిభిః పర్వతైర్మునే || 1
113-Chapter ఇత్యేవముక్త్యా తం శ్రీఘ్రం బోధయిత్వా చ కృత్తికాః | ఉవాచ కించిద్యుక్తం చ వచనం శంకరాత్మజః || 1
114-Chapter అథ విష్ణుర్జగత్కాంతో హృష్టః కృత్వా శుభక్షణం | రత్న సింహాసనే రమ్యే వాసయామాస షణ్ముఖం || 1
115-Chapter నారాయణ మహాభాగే వేదవేదాంగసారగ | పృచ్ఛామి త్వామహం కించిదతిసందేహవాన్యతః || 1
116-Chapter కిం స్తోత్రం కవచం నాథ బ్రహ్మణా లోకసాక్షిణా| దానవాభ్యాం పురా దత్తం సూర్యస్య పరమాత్మనః || 1
117-Chapter హరేరంశ సముత్పన్నో హరితుల్యో భవాన్‌ ధియా | తేజసా విక్రమేణౖవ మత్‌ప్రశ్నం శ్రోతుమర్హసి || 1
118-Chapter తే దేవా బ్రహ్మశాపేన నిఃశ్రీకా కేన వా ప్రభో | బభూవు స్తద్రహస్యం చ గోపనీయం సుదుర్లభం || 1
119-Chapter ఆవిర్భూయ హరిస్తసై#్మ కిం స్తోత్రం కవచం దదౌ | మహాలక్ష్మాశ్చ లక్ష్మీశస్తన్మే బ్రూహి తపోధన|| 1
120-Chapter ఇంద్రస్చ గురుణా సార్థం సురైః సంహృష్టమానసః | జగామ శీఘ్రం పద్మాయై తీరం క్షీరపయోనిధేః
121-Chapter నారాయణ మహాభాగ హరేరంశ సముద్భవ | సర్వం శ్రుతం త్వత్ప్రసాదాద్గణశ చరితం శుభం || 1

122-Chapter

హరిం స్మరన్కార్తవీర్యో హృదయేన విదూయతా | దూతం ప్రస్థాపయామాస కుపితో మునిసన్నిధిం || 1
123-Chapter హరిం స్మరన్‌ మునిశ్రేష్ఠో వాక్యం శ్రుత్వా చ భూభృతః | హితం సత్యం నీతిసారం ప్రవక్తుముపచక్రమే || 1
124-Chapter హరిం స్మృత్వా గృహం గత్వా రాజా విస్మితమానసః | ఆజగామ మహారణ్య జమదగ్న్యాశ్రమం పునః || 1
125-Chapter బ్రహ్మన్ననుగమిష్యామి ప్రాణనాథస్య సాంప్రతం | ఋతోశ్చతుర్థదివసే మృతోZయం చాద్యమానదః || 1
126-Chapter బ్రహ్మణో వచనం శ్రుత్వా ప్రణమ్య చ జగద్గురుం | స్ఫీతస్తస్మాద్వరం ప్రాప్య శివలోకం జగామ సః || 1
127-Chapter కస్త్యం బటో కన్య పుత్రః క్వ వాసః స్తతవనం కథం | కిం వా తేzహం కరిష్యామి వాంఛితం వద సాంప్రతం || 1
128-Chapter భగవంచ్ఛ్రోతు మిచ్ఛామి కిం మంత్రం భగవాన్‌ హరః | కృపయాZదాత్పరశురామాయ స్తోత్రమేవ చ వర్మ చ || 1
129-Chapter సంప్రాప్త కవచం నాథ శశ్వత్సర్వాంగ రక్షణం | సుఖదం మోక్షదం సారం శత్రు సంహార కారణం || 1
130-Chapter శివం ప్రణమ్య సభృగుర్దుర్గాం కాళీం ముదాన్వితః | గత్వా పుష్కర తీర్థంచ మంత్రసిద్ధిం చకారసః || 1
131-Chapter సప్రాతరాహ్నికం కృత్వా సమాలోచ్య చ తైస్సహ | దూతం ప్రస్థాపయామాస కార్తవీర్యాశమ్రం భృగు ః || 1
132-Chapter మనోరమా ప్రాణనాథం క్షణం కృత్వా స్వవక్షసి | భవిష్యం మనసా చక్రే యద్యత్‌ స్వామి ముఖాత్‌ శ్రుతం || 1
133-Chapter మత్స్యరాజే నిపతితే రాజా యుద్ధ విశారదః | రాజేంద్రాన్‌ ప్రేషయామాస యుద్దే శస్త్ర విశారదాన్‌ || 1
134-Chapter కవచం శ్రోతు మిచ్చామి తాం చ విద్యాం దశాక్షరీం | నాథ త్వత్తో హి సర్వజ్ఞ భద్రకాళ్యాశ్చ సాంప్రతం || 1
135-Chapter సూర్యచంద్రే పతితే బ్రహ్మన్రాజేంద్రాణాం శిరోమణిః | ఆగమత్పుష్కరాక్షస్తు సేనాతయక్షౌహిణీయుతః || 1
136-Chapter కవచం కథితం బ్రహ్మస్పద్మాయాశ్చ మనోహరం | పరం దుర్గతి నాశిన్యాః కవచం కథయ ప్రభో || 1
137-Chapter హరేశ్చ కవచం ధృత్వా కృత్వా నిఃక్షత్రియాం మహీం | రామో జగామ కైలాసం నమస్కర్తుం శివం గురుం || 1
138-Chapter తం గృహీత్వా తదా విష్ణౌ వైకుంఠం చ గతే సతి| స పుత్రం చ సహస్రాక్షం జఘాన భృగునందనః || 1
139-Chapter యాస్యామ్యంతఃపురం భ్రాతః ప్రణామం కర్తుమీశ్వరం | ప్రణమ్య మాతరం భక్త్యా యాస్యామి త్వరితం గృహం || 1
140-Chapter గణశ వచనం శ్రుత్వా స తదా రాగతః సుధీః | పర్శుహస్తస్సవై రామో నిర్భయో గంతుముద్యతః || 1
141-Chapter సర్వే జానంతి జగతి దుర్గాం శంకర కింకరీం | అపేక్షా రహితా దాసీ తస్యా వై జీవనం వృథా || 1
142-Chapter పార్వతీం బోదయుత్వా తు విష్ణూ రామమువాచ హ | హితం సారం నీతిసారం పరిణామసుఖావహం || 1
143-Chapter స్తుత్వాం తాం పర్శురామోzసౌ హర్షసంపుల్ల మానసః | స్తోత్రేణ హరి ణోక్తేన స తుష్టావ గణాధిపం || 1

sri vedavyasuni Brahavyvarthamaha Puranamu-1    Chapters