Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Matsya Mahapuranam-2    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

145-Chapter

ఋషయః : కథం మత్స్యేన కథిత స్తారకస్య వధో మహా& | కస్మిన్కాలే వినిర్వృత్తః కథయ నూతనన్దన.
146-Chapter వరాజ్గీ : త్రాసితాన్మ్యపవిద్ధాస్మి తాడితా పీడితాపిచ | రౌద్రేణదేవరాజేన నష్టనాధేతి భూరిశః. 1
147-Chapter తారకః : శృణుధ్వమనురాస్సర్వే వాక్యంమమ మహాబలాః | స్థేయసీక్రియతాంబుద్ధి స్సర్వైః కృత్యన్యసంవిధౌ.
148-Chapter సూతః : సురాసురాణాం సంమర్దే తస్మి న్పరమదారుణ| తుములో7తిమహానాసీ త్సేనయో రుభయోరపి. 1
149-Chapter సూతః : అథ గ్రనస మాలోక్య యమః క్రోధేన మూర్ఛితః | వవర్ష శరవర్షాణి గ్రసనే సూర్యవర్ఛసి. 1
150-Chapter సూతః : తం దృష్ట్వా దానవాః క్రుద్ధా స్సఞ్చేలు సై#్స్వర్బలై ర్యుతాః |
151-Chapter సూతః : తస్మిన్వినిహతే దైత్యే గ్రసనేబలనాయకే | నిర్మర్యాదమయుధ్యన్త హరిణాసహదానవాః. 1
152-Chapter సూతః : తమాలోక్య పలాయన్తం విభ్రష్టధ్వజకార్ముకమ్‌ | హరిం దేవం సహస్రాక్షో మేనేభగ్నాన్త్సురానపి.
153-Chapter సూతః : ప్రాదురాసీత్ర్పతీహార శ్శుచిశ్చీనాంశుకామ్బరః |
154-Chapter  ఈశ్వరః : శరీర మమ తన్వఙ్గి సితే భాస్యతితే ద్యుతిః | భుజజ్గీవాసితా శుద్దా సంశ్లిష్టా చన్దనే తరౌ. 1
155-Chapter సూతః : దేవీం చాపశ్యదాయాన్తీం సఖీం మాతుర్విభూషితామ్‌ |
156-Chapter దేవి: మాతరం మాం పరిత్యజ్య యస్మాత్త్వం స్నేహవిక్లబామ్‌ l
157-Chapter వీరకః: ఏవముక్త్వా గిరిసుతాం మాతరం స్నేహవత్సలామ్‌ l ప్రవేశం లభ##తే నాన్యా నారీ కమలలోచనే. 1
158-Chapter సూతః: వామం విదార్య నిష్క్రాన్తస్సుతో దేవ్యాః పున శ్శిశుః l
159-Chapter సూతః: శ్రుత్వైతత్తారక స్సర్వ ముద్ఝుష్టం దేవవన్దిభిఃl సస్మార బ్రహ్మణో వాక్యం వధం బాలాదువస్థితమ్‌. 1
160-Chapter ఋషయః: ఇదానీం శ్రోతుమిచ్చామో హిరణ్యకశిపోర్వదమ్‌ l నరసింహసగ మాహాత్మ్యం తథా పాపవినాశనమ్‌. 1
161-Chapter సూతః:తతో దృష్ట్వా మహాభాగం కాల చక్రమివాగతమ్‌ l నరసింహవపుశ్చన్నంభస్మచ్ఛన్నమివాలనమ్‌ . 1
162-Chapter సూతః: ఖరాః ఖరముఖాశ్చైవ మరరాశీవిషాననాఃl ఈహామృగముఖాశ్చాన్యే వారాహముఖసంస్థితాః. 1
163-Chapter ఋషయః: కథితప నరసింహస్య మాహాత్మ్యం విస్తరేణచ l పునస్తసై#్యవ మాహాత్మ్యమన్యద్విస్తరతోవద.1
164-Chapter శ్రీమత్స్యః: చత్వార్యాహుస్సహస్రాణి వర్షాణాం తత్కృతం యుగమ్‌ l తస్యతావచ్ఛతీ సన్ద్యా ద్విగుణా రవినన్దన. 1

165-Chapter

మత్స్యః: భూత్వా నారాయణో యోగీ సత్యముర్తిర్విభావసుః l గభస్తిభిః ప్రదీప్తాభి స్సంశోషయతి సాగరా9. 1
166-Chapter శ్రీమత్స్యః:ఏవమేకార్ణవీభూతే శేతే లోకే మహాద్యుతిః l ప్రచ్ఛాద్య సలిలేనోర్వీం హంసో నారాయణస్తదా.
167-Chapter శ్రీ మత్స్యః: ఆపోవై సవిభు ర్బూత్వా చారయామాస వై తపః l
168-Chapter శ్రీ మత్స్యః: అథ యోగవతాం శ్రేష్ఠ మసృజద్బూరివర్చసమ్‌ l
169-Chapter శ్రీమత్స్యః: విష్ణౌ స్వపతి సమ్బూతో మధుర్నామ మహాసురః l

170-Chapter

శ్రీమత్స్యః ; స్థిత్వాచ తస్మిన్‌ కమలే బ్రహ్మా బట్రహ్మవిదాం వరః l
171-Chapter శ్రీమత్స్యః: విష్ణుత్వం శృణు మే విష్ణో ర్హరిత్వం చ కృతేయగే |
172-Chapter శ్రీమత్స్య: తత్రాభయం విష్ణువచ శ్శ్రుత్వా దైతేయదానవాః l ఉద్యోగం విపులం చక్రు ర్యుద్ధాయ విజయాయచ. 1
173-Chapter శ్రీమత్స్యః: శ్రుతస్తే దైత్యసైన్యస్య విస్తారో రవినన్దనlసురపాణామపపి సైన్యన్య విస్తారం వైష్ణవం శృణు. 1
174-Chapter శ్రీమత్స్యః: తాభ్యాం బలభ్యాం సంజజ్ఞేతములో విగ్రహ స్తదాl సురాణా మసురాణాంచ పరస్పరజయైషిణామ్‌. 1
175-Chapter శ్రీమత్స్యః: ఏవమస్త్వితి సంహృష్ట శ్శక్ర స్త్రి దశవర్దనః l సన్దిదేశాగ్రత స్సోమం యుద్దాయ శిశిరాయుదమ్‌. 1
176-Chapter శ్రీమత్స్యః: దానవానామనీకేషు కాలనేమిర్మహాసురః l వివర్థతమహాతేజా స్తపాన్తే జలదో యథా. 1

177-Chapter

శ్రీమత్స్యః: పఞ్చ తన్నాభ్యవర్తన్త విపరేతేన కర్మణా l వేదో ధర్మః క్షమా సత్యం శ్రీశ్చ నారాయణాశ్రయాః. 1
178-Chapter ఋషయః శ్రుతః పద్మోద్బవ స్సూత విస్తరేణ త్వయోదితః l సమాసా ద్బవమాహత్మ్యం బైరవస్య విధీయతామ్‌.1
179-Chapter ఋషయః : శ్రుతో న్దకవధ స్సుత యథావ త్త్వదుదీరితః |
180-Chapter సూతః : అథ పుణ్యోద్బవాం స్నిగ్ధాం కథాం పాపప్రణాశనీమ్‌ |
181-Chapter సూతః కైలాసపృష్ఠమాసీనం స్కన్దం బ్రహ్మవిదాం వరమ్‌ |
182-Chapter దేవీః హిమవన్తం గిరం త్యక్త్వా మన్దరం గన్దమాదనమ్‌ |
183-Chapter ఈశ్వరః : సేవితం బహుభి స్సిద్ధై రపునర్భవకాజ్‌క్షభిః |
184-Chapter (గమనికి: 181వ, 183వ, 184వ, అధ్యాయములందు స్కందుడు ఋషులకు అవిముక్త క్షేత్ర మహాత్మ్యమును చెప్పినవాడుగా పురాణమున కనబడుచున్నది.
185-Chapter ఋషయః : మహాత్మ్య మవిముక్తస్య యథావ త్కథితం త్వయా|
186-Chapter మార్కణ్డయః : నర్మదాతు నదీశ్రేష్ఠా పుణ్యాత్పుణ్యతమా హితా|
187-Chapter మార్కణ్డయః : యన్మాం వృచ్ఛసి కౌన్తేయ తన్మే నిగదత శ్శృణు | ఏతస్మిన్నన్తరే రుద్రో నర్మదాతట మాశ్రితః.1
188-Chapter సూతః : పృచ్ఛన్తి చ మహాత్మానో మార్కణ్డయం మహామునిమ్‌ |
189-Chapter మార్కణ్ణయః : నార్మదే చోత్తరే కూలే తీర్థం యోజనవిస్తృతమ్‌ |

190-Chapter

మార్కణ్డయః : తదాప్రభృతి బ్రహ్మాద్యా ఋషయశ్చ తపోధనాః |
191-Chapter మార్కణ్డయః : భార్గవేశం తతో గచ్ఛే ద్బగ్నో యత్ర జానర్దనః |
192-Chapter మార్కణ్డయః : తత స్త్వనరకం గచ్ఛే త్స్నానం తత్ర సమాచరేత్‌ |
193-Chapter మార్కణ్డయః : తతో గచ్ఛేత్తు రాజేన్ద్ర హ్యజ్కుశేశ్వర ముత్తమమ్‌ |
194-Chapter (బ్రహ్మ మానస పుత్త్రులగు సప్త మహర్షులను బట్టి ఏర్పడిన సప్త ప్రధాన గోత్ర వర్గములును - ఎనిమిదవవాడుగా అగస్త్యుడు కూడ గ్రహింపబడగా మొత్తమెనిమిది ప్రధాన ఋషి గోత్రముల వర్గములగునని సంప్రదాయము
195-Chapter మత్స్యః : మరీచితనయా రాజ న్త్సురూపా నామ విశ్రుతా |
196-Chapter మత్య్సః: అత్రివంశ సముత్పన్నా న్గోత్రకారా న్నిబోధ మే |
197-Chapter మత్స్యః : అత్రే రేవాపరం వంశం తవ వక్ష్యామి పార్థివ|
198-Chapter శ్రీ మత్య్సః : మరీచేః కశ్యపః పుత్త్రః కశ్యపస్య తథా కులే |
199-Chapter మత్స్యః : వసిష్ఠవంశజా న్విప్రా న్నిబోధ గదతో మమ| ఏకార్షేయశ్చ ప్రవరో వాసిష్ఠానాం ప్రకీర్తితః. 1
200-Chapter శ్రీమత్స్య: వసిష్ఠస్తు మహాతేజా నిమేః పూర్వపురోహితః |
201-Chapter మత్స్యః అతః పర మగస్త్యస్య వక్ష్యే వంశోద్భవా న్ద్విజా& |
202-Chapter మత్స్యః అస్మి న్వైవస్వతే ప్రాప్తే శృణు ధర్మస్య పార్థివ|
203-Chapter మత్స్యః ఏతద్వంశభవా విప్రా శ్శ్రాద్ధే భోజ్యాః ప్రయత్నతః |
204-Chapter మనుః ప్రసూయామానా దాతవ్యా ధేను ర్బ్రాహ్మణపుఙ్గవే |
205-Chapter మనుః కృష్ణాజినప్రదానన్య విధిం కాలం మమానఘ |

206-Chapter

మనుః భగవఞ్ఛ్రోతు మిచ్ఛామి వృషభస్య తు లక్షణమ్‌ |

207-Chapter

సూతః: తత స్స రాజా దేవేశం పప్రచ్ఛామిత విక్రమః |
208-Chapter సత్యవా& వనే7స్మి న్పపక్షిభిః కీర్ణం సహకారం మోహరమ్‌ |
209-Chapter శ్రీమత్స్యః తస్య పాటతః కాష్ఠ జజ్ఞే శిరసి వేదనా |
210-Chapter సావిత్రీః కుతః క్లేశః కుతో దుఃఖం సద్భి స్సహ సమాగమే |
211-Chapter సావిత్రీ: ధర్మార్జే సురశ్రేష్ఠ కుతో గ్లానిః క్లమో థవా|
212-Chapter సావిత్రీ: ధర్మాధర్మవిధానజ్ఞ సర్వధర్మప్రవర్తక | త్వమేవ జగతో నాథః వ్రజాసంయమనో యమః. 1
213-Chapter సావిత్య్రుపాఖ్యానే సత్యవత్సహిత సావిత్య్రాః స్వాశ్రమగమన కథనమ్‌.
214-Chapter మనుః : రాజ్ఞో7భిషిక్తమాత్రస్య కిన్ను కృత్యతమం భ##వేత్‌ |
215-Chapter మత్స్యః. యథానువర్తితవ్యం స్యాన్మనో రాజ్ఞో7ను జీవిభిః| సర్వదాతు సదాచారై ర్నిభోధ గదతో మమ. 1
216-Chapter మత్స్యః: రాజా సహాయసంయుక్తః ప్రభూతయవ సేన్దనమ్‌| రమ్య మానత సామన్తం మధ్యమం దేశ మావసేత్‌. 1
217-Chapter మనుః : రక్షోఘ్నాని విషఘ్నాని యాని ధార్యాణి భూభుజా |
218-Chapter మనుః : రాజరక్షారహస్యాని యాని నిధాపయేత్‌ | కారయేద్వా మహీభర్తా బ్రూహి తత్త్వాని తానిచ. 1
219-Chapter శ్రీమత్స్యః . రాజ న్పుత్త్రస్య రక్షాచ కర్తవ్యా పృథివీక్షితా |
220-Chapter మనుః దై వే పురుషకారేచ కిం జ్యాయ స్తద్బ్రవీహి మే |
221-Chapter మనుఃఉపాయాన్మే సమాచక్ష్వ సామపూర్వా న్మహాద్యుతే |
222-Chapter శ్రీ మత్స్యః: పరస్పరంచ యే దుష్టాః క్రుద్ధా భీతా విమానితాః |
223-Chapter శ్రీమత్స్య ః సర్వేషా మ ప్యుపాయానాం దానం శ్రేష్ఠతమం మహాత్‌ |
224-Chapter శ్రీమత్స్యః న శక్యా యే వశీకర్తు ముపాయత్రితయేన తు |
225-Chapter శ్రీ మత్స్యః: దణ్డప్రణయనార్థాయ రాజా సృష్ట స్స్వయమ్భువా |
226-Chapter శ్రీమత్స్యః: నిక్షేపస్య సమం మూల్యం దణ్డో నిక్షేప భుక్తథా |
227-Chapter మనుః దివ్యాన్తరిక్ష భౌమేషు యా శాన్తి రభిధీయతే| తా మహం శ్రోతు మిచ్చామి మహోత్పాతేషు కేశవ. 1
228-Chapter మనుః : అద్భుతానాం ఫలం దేవ శమనం చ తథా వద| యథా వేత్స్యా మ్యహం సమ్యక్ప్రబ్రూహి వదతాం వర. 1
229-Chapter గర్గః : దేవతార్చాః ప్రనృత్యన్తి వేపన్తే ప్రజ్వలన్తిచ| ఆరటన్తి రుదన్త్యేతాః ప్రస్విద్యన్తి హాసమ్తిచ. 1
230-Chapter గర్గః అగ్ని రాదీప్యతే యత్ర రాష్ట్రే భృశ మనిన్దనః| న దీప్యతే చేన్దనవాం స్తద్రాష్ట్రం పీడ్యతే నృపైః. 1
231-Chapter గర్గః పురేషు యేషు దృస్యన్తే పాదపా దేవచోదితాః| రుదున్తో వా హసన్తోవా విముఞ్చన్తి రసం ముహుః.

232-Chapter

గర్గః : అతివృష్టి రనావృష్టి ర్దుర్భిక్షయోభయం స్మృతమ్‌| అనృతై త్రిదినం ముక్త్వా వృష్టిరేజ్ఞయా భయానకా. 1

233-Chapter

గర్గః నగరా దపసర్పన్తే సమీప ముపయాన్తి చ| నద్యో హ్రదప్రస్రవణా విరసాశ్చ భవన్తి చ. 1
234-Chapter గర్గః అకాల ప్రసవా నార్యః కాలాతీతప్రజా స్తథా| వికృతప్రసవాశ్చైవ యమలప్రసవా స్తథా. 1
235-Chapter గర్గః యాన్తి యానా న్యయుక్తాని యుక్తాన్యపి న యాన్తి చ| విముఢ్చన్తి తతా బ్రహ్మాన్జ్వాలాధూమారజాసించ. 1
236-Chapter గర్గః ప్రవిశన్తి యదా గ్రామ మారణ్యా మృగపక్షిణః| అరణ్యం యాన్తివై గ్రామ్యా స్థ్సలం యాన్తి జలోద్భవాః. 1
237-Chapter గర్గః ప్రాసాదాతోరణాట్టాల ద్వార ప్రాకారవేశ్మనామ్‌| నిర్నిమిత్తం తు పతనం దృఢానాం రాజమృత్యవే. 1
238-Chapter మనుః : గ్రహయజ్ఞః కథం కార్యో లక్షహోమః కథం నృపైః| కోటిహోమోపి వా దేవ సర్వపాపప్రణాశనః. 1
239-Chapter మనుః ఇదానీం సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద| యాత్రాకాలవిదానం మే కథయస్వ మహీక్షియేమ్‌. 1
240-Chapter మనుః : బ్రూహి మే త్వం నిమిత్తాని అశుభాని శుభాని చ| సర్వధర్మవిదాం శ్రేష్ఠ త్వం హి సర్వవి దుచ్యసే. 1
241-Chapter మనుః స్వప్నాఖ్యానం కథం దేవ గమనే ప్రత్యువస్థితే| దృశ్యన్తే వివిధాకారాః కథం తేషాం ఫలం భ##వేత్‌. 1
242-Chapter మనుః గమనం ప్రతి రాజ్ఞస్తు సన్ముఖాదర్శనేన కిమ్‌| ప్రశస్తాం శ్చైవ సమ్భాష్యా స్త్సర్వానేతాంశ్చ కీర్తయ. 1
243-Chapter ఋషయః : రాజధర్మా స్త్వయా సూత కథితో విస్తరేణ చ| తథైవాద్బుతమఙ్గళ్యం స్వప్నదర్శన మేవచ. 1
244-Chapter శౌనకః: నిస్తేజసో7సురా స్టృష్ట్వా సమస్తా నమరేశ్వరః | ప్రహ్లాద మథ పప్రచ్ఛ బలి రాత్మపితామహామ్‌. 1
245-Chapter సపర్వతపవనా ముర్వీం దృష్ట్వా సఙోక్షభితాం బలిః | పప్రచ్ఛోశనసం శుద్ధం ప్రణిపత్య కృతాఞ్జలిః. 1
246-Chapter అర్జునః ప్రాదార్బావా న్పురాణషు విష్ణో రమితతేజసః | సతాం కథయతాం విప్ర వారాహ ఇతి న శ్శ్రుతమ్‌. 1
247-Chapter శౌనకః : జగదణ్డం మిదం సర్వ మాసీ ద్ధివ్యం హిరణ్మయమ్‌ | ప్రజాపతే రియం మూర్తి రితీయం వైదికీ శ్రుతిః. 1
248-Chapter ఋషయః : నారాయణస్య మాహాత్మ్యం శ్రుత్వా సూత యథాక్రమమ్‌ | న తృప్తి ర్జాయతే 7స్మాక మతః పునరిహోచ్యతామ్‌. 1
249-Chapter సూతః : నారాయమవచ శ్శ్రుత్వా మమన్థుస్తే మహోదధిమ్‌| తత్పయ స్సహితా బహూత్వా చక్రిరే భృశ మాకులమ్‌.1
250-Chapter సూతః : మథ్యమానే పున స్తస్మి న్జలధౌ| సమదృశ్యత| ధన్వన్తరిశ్చ భగగవా నాయుర్వేద ప్రజాపతిః. 1
251-Chapter ఋషయః : ప్రాసాదభవనాదీనాం నివేశం విస్తరా ద్వద| కుర్యా త్కేన విధానేన కశ్చ వాస్తు రుదాహృతః. 1
252-Chapter సూతః : అథాత స్సమ్ప్రవక్ష్యామి గృహకాసవినిర్ణయమ్‌| యథాకాలం శుభం జ్ఞాత్వా సదా భవన మారభేత్‌. 1
253-Chapter సూతః చతుశ్శాలం ప్రవక్ష్యామి స్వరూపం నామత స్తథా | చతుశ్శాలం చతుర్ద్వారై రళిన్దై స్సర్వతోముఖమ్‌. 1
254-Chapter సూతః : అథాత స్సమ్ర్పవక్ష్యామి స్తమ్భమానవినిర్ణయమ్‌ | కృత్వా స్వభవనోచ్ఛ్రాయం సదా సప్తగుణం బుధైః. 1
255-Chapter సూతః ఉదగాదిప్లవం వాస్తు సమానశిఖరం తథా | పరీక్ష్య పూర్వవ త్కుర్యా త్త్సమ్భోచ్ఛ్రాయం విచక్షణః. 1
256-Chapter సూతః అథాత స్సమ్ప్రవక్ష్యామి దార్వాహరణ ముత్తమమ్‌ | ధనిష్ఠాపఞ్చకం త్యక్త్వా విష్ట్యాదిక మతః పరమ్‌.1
257-Chapter ఋషయః : క్రియాయోగః కథం సిద్ధ్యే ద్గృహస్థాదిషు సర్వదా | జ్ఞానయోగసహస్రాద్ధి కర్మయోగో విశిష్యతే. 1
258-Chapter సూతః అతఃపరం ప్రవక్ష్యామి దేవాకారా న్విశేషతః | దశతాల స్స్మృతో రామో బలి ర్వైరోచని స్తథా. 1
259-Chapter సూతః అధునా సమ్ప్రపక్ష్యామి అర్ధనారీశ్వర పరమ్‌ | అర్ధేన దేవదేవస్య నారీరూపం సుశోభనమ్‌. 1
260-Chapter సూతః : ప్రభాకరస్య ప్రతిమా మిదానీం శృణుత ద్విజాః | రథస్థం కారయే ద్దేవం పద్మహస్తం సులోచనమ్‌.1
261-Chapter సూతః : పిండికాలక్షణం వక్ష్యే యథావదనుపూర్వశః | పీఠోచ్ఛ్రాయం యథావచ్చ భాగా న్షోడశ కారయేత్‌. 1
262-Chapter సూతః అథాత స్సమ్ప్రవక్ష్యామి లిఙ్గలక్షణ ముత్తమమ్‌ | సుస్నిగ్ధంచ సువర్ణం చ లిఙ్గం కుర్యా ద్విచక్షణః.1
263-Chapter ఋషయః : దేవతానా మథైతాసాం ప్రతిష్ఠావిధి ముత్తమమ్‌| కుణ్డమణ్డపవేదీనాం ప్రమాణం చ యథాక్రమమ్‌. 1
264-Chapter సూతఃః అతఃపరం ప్రవక్ష్యామి మూర్తిపానాం తు లక్షణమ్‌| స్థాపకస్య సమాసేన లక్షమం శృణుత ద్విజాః. 1
265-Chapter సూతః: కృత్వా7ధివాసం దేవానాం శుభం కుర్యా త్సమాహితః | ప్రాసాదస్యానురూపేణ మానం లిఙ్గస్యవా పునః. 1

266-Chapter

సూతః అథాత స్సమ్ప్రవక్ష్యామి దేవస్నపపన ముత్తమమ్‌ | అర్ఘ్యస్యాపి సమాసేన శృణుధ్వం విధి ముత్తమమ్‌. 1
267-Chapter ఋషయః ప్రాసాదా కిదృశా స్సూత కర్తవ్యా భూతి మిచ్ఛతా | ప్రమాణం లక్షణం తద్వ ద్వద విస్తరతో7ధునా. 1
268-Chapter సూతః ఏవం వాస్తుబలిం కృత్వా భ##జే త్షోడశభాగికమ్‌ | తస్య మధ్యే చతుర్భిస్తు బాగై ర్గర్భంతు కల్పయేత్‌. 1
269-Chapter సూతః : అథాత స్సమ్ర్పవక్ష్యామి మణ్డపానాం తు లక్షణమ్‌ | మణ్ణపప్రవరాన్వక్ష్యే ప్రాసాదస్యానురూపతః. 1
270-Chapter ఋషయ: పూర్వో ర్వంశ స్త్వయా సూత సభవిష్యో నివేదితః | సూర్యవంశే నృపా యే తు భవిష్యన్తి హి తా న్వద. 1
271-Chapter సూతః బృహద్రథేష్వతీతేషు వీతిహోత్రే ష్వవన్తిషు | పులక స్స్వామినం హత్వా న్వపుత్త్రమభిషేక్ష్యేతి. 1
272-Chapter సూతః : కాణ్వాయన స్తతో భూపం సుశర్మాణం ప్రగృహ్య తమ్‌| శౌఙ్గానాం చైవ యచ్ఛేషం క్షపయిత్వా బలీయనః.1
273-Chapter ఋషయః : న్యాయోపార్జన మర్థానాం వర్ధనం చాబిరక్షణమ్‌| సత్పాత్రప్రతిపత్తిస్చ సర్వశాస్త్రేషు పఠ్యతే. 1
274-Chapter అథాత స్సమ్ర్పవక్ష్యామి మహాదాన మనుత్తమమ్‌ |నామ్నా హిరణ్యగర్భాఖ్యం మహాపాతకనాశనమ్‌. 1
275-Chapter శ్రీ మత్స్యః : అథాత స్సమ్ప్రవక్ష్యామి బ్రహ్మాణ్డవిధి ముత్తమమ్‌| యచ్ఛ్రేష్టం సర్వాదానానాం మహాపాతకనాశనమ్‌. 1
276-Chapter శ్రీ మత్స్యః : కల్పపాదపదానాఖ్య మహాదాన మనుత్తమమ్‌| మహాదానం ప్రవక్ష్యామి మహాపాతకనాశనమ్‌. 1
277-Chapter శ్రీ మత్స్యః అథాత స్సమ్ప్రక్ష్యామి మదాగాన మనుత్తమమ్‌| గోసహస్రప్రదానాఖ్యం సర్వపాపహరం శుభమ్‌.1
278-Chapter శ్రీ మత్స్యః : అథాత శ్శృణు భూపాల కామధేనువిధిం పరమ్‌| సర్వకామఫలం నృణాం మహాపాతకనాశనమ్‌. 1
279-Chapter శ్రీ మత్స్యః : అథాత స్సమ్ప్రవక్ష్యామి హిరణ్యాశ్వవిధిం పరమ్‌| యస్య ప్రదానా ద్భువనే చానన్త్యం ఫల మశ్నుతే. 1
280-Chapter శ్రీమత్స్యః : అథాత స్సమ్ప్రవక్ష్యామి మహాదాన మనుత్తమమ్‌| పుణ్య మశ్వరథం నామ మహాపాతకనాశనమ్‌. 1
281-Chapter శ్రీమత్స్యః: అథాత స్సమ్ప్రవక్ష్యామి హేమహ స్తిరథం శుభం | యస్య ప్రదానా ద్భువనం వైష్ణవం ప్రాప్యతే నరైః. 1
282-Chapter శ్రీమత్స్యః : అథాత స్సమ్ప్రవక్ష్యామి మహాదాన మనుత్తమమ్‌ | పఞ్చలాఙ్గలకం నామ మహాపాతకనాశనమ్‌. 1
283-Chapter అథాత స్సమ్ర్పవక్ష్యామి ధరాదాన మనుత్తమమ్‌ | పాపక్షయకరం నౄణా మమఙ్గళ్యవినాశనమ్‌. 1
284-Chapter అథాత స్సమ్ర్పవక్ష్యామి మహాదాన మనుత్తమమ్‌ | విశ్వచక్ర మితి ఖ్యాతం సర్వపాతకనాశనమ్‌. 1
285-Chapter అథాత స్సమ్ర్పవక్ష్యామి మహాదాన మనుత్తమమ్‌ | మహాకల్పలతా నామ మహాపాతకనాశనమ్‌. 1
286-Chapter అథాత స్సమ్ర్పవక్ష్యామి మహాదాన మనుత్తమమ్‌ | సప్తసాగరకం నామ మహాపాప ప్రణాశనమ్‌. 1
287-Chapter శ్రీ మత్స్యః : అథాత స్సమ్ప్రవక్ష్యామి మహాదాన మనుత్తమమ్‌ | రత్న ధేను రితి ఖ్యాతం గోలోకఫలదం నృణామ్‌. 1
288-Chapter శ్రీమత్స్యః : అథత స్సమ్ర్పవక్ష్యామి మహాదాన మనుత్తమమ్‌ | మహాభూతఘటం నామ మహాపాతకనాశనమ్‌. 1
289-Chapter మనుః కల్పమానం త్యయూ ప్రోక్తం మన్వన్తరయుగేషు చ | ఇదానీం కల్పనామాని సమాసా త్కథయాచ్యుత. 1
290-Chapter సూతః : ఏతద్వః కథితం సర్వం యదుక్తం విశ్వరూపిణా | మాత్స్యం పురాణ మఖిలం ధర్మకామార్థసాధన మ్‌. 1

Sri Matsya Mahapuranam-2    Chapters