Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Madagni Mahapuranamu-2    Chapters    Last Page


విషయానుక్రమణిక

1-Chapter

పృథ్వీదానం ప్రవక్ష్యామి పృథివీ త్రివిధామతా | శతకోటిర్యోజనానాం సప్తద్వీపా ససాగరా. 1
2-Chapter నాడీచక్రం ప్రవక్ష్యామి యజ్‌జ్ఞానాజ్‌జ్ఞాయతే హరిః | నాభేరదస్తాద్యత్కన్దమంకురాస్తత్ర నిర్గతాః. 1
3-Chapter ఓఙ్కారం యో విజానాతి సయోగీ సహరిః పుమాన్‌ |
4-Chapter ఏవం సంధ్యావిధింకృత్వా గాయత్రీం చ జపేత్స్మరేత్‌|
5-Chapter లింగమూర్తిం శివం స్తుత్వా గాయత్ర్యాయోగ మాప్తవాన్‌ | నిర్వాణం పరమంబ్రహ్మ వశిష్టో7న్యశ్చ శఙ్కరాత్‌. 1
6-Chapter పుష్కరేణ చ రామాయ రాజధర్మంహి పృచ్ఛతే | యథాదౌ కథితం తద్వద్వశిష్ఠ కథయామి తే. 1
7-Chapter రాజ దేవాద్యభిషేకమంత్రాన్వక్ష్యే7ఘమర్దనాన్‌ | కుంభాత్కుశోదకైః సించేత్తేన సర్వం హి సిద్ధ్యతి. 1
8-Chapter సో7భిషిక్తః సహామాత్యో జయేచ్ఛత్పూన్నృపోత్తమః | రాజ్ఞాసేనాపతిఃకార్యో బ్రాహ్మణఃక్షత్రియో7థవా. 1
9-Chapter భృత్యః కుర్యాత్తు రాజాజ్ఞాం శిష్యవత్సచ్ఛ్రియః పతేః | నక్షిషేద్వచనం రాజ్ఞోహ్యనుకూలం ప్రియంవదేత్‌.
10-Chapter దుర్గసంపత్తిమాఖ్యాస్యే దుర్గదేశేవసేన్నృపః | వైశ్యశూద్ర జనప్రాయో హ్యనాహార్యస్తథాపరైః. 1
11-Chapter గ్రామస్యాధిపతిం కుర్యాద్దశ గ్రామాధిపం నృపః | శతగ్రామాధిపంచాన్యం తథైవ విషయేశ్వరమ్‌. 1
12-Chapter వక్ష్యే7ంతః పురచిన్తాం చ ధర్మాద్యాః పురుషార్థకాః |
13-Chapter రాజపుత్రస్య రక్షాచ కర్తవ్యా పృథివీభృతా | ధర్మార్థ కామశాస్త్రాణి ధనుర్వేదంచ శిక్షయేత్‌. 1
14-Chapter స్వమేవ కర్మదైవాఖ్యం విద్ధి దేహాంతరార్జితమ్‌ | తస్మాత్పౌరుషమేవేహ శ్రేష్ఠమాహుర్మనీషిణః. 1
15-Chapter దండప్రణయనం వక్ష్యే యేనరాజ్ఞః పరాగతిః | త్రియవం కృష్ణలం విద్ధి మాషస్తత్పఞ్చాకంభ##వేత్‌. 1
16-Chapter యదామన్యేతనృపతిరాక్రన్దేన బలీయసా | పార్‌ష్ణిగ్రాహోభిభూతో మే తదాయాత్రాం ప్రయోజయేత్‌. 1
17-Chapter స్వప్నం శుభాశుభం వక్ష్యే దుఃస్వప్న హరణం తథా | నాభింవినాన్యత్ర గాత్రే తృణవృక్షసముద్భవః. 1
18-Chapter ఔషధాని చ యుక్తాని ధాన్యం కృష్ణమశోభనం | కార్పాసం తృణ శుష్కఞ్చా గోమయం వైధనానిచ. 1
19-Chapter తిష్ఠతో గమనే ప్రశ్నే పురుషస్య శుభాశుభమ్‌ | నివేదయంతి శకునా దేశస్య నగరస్యచ. 1
20-Chapter విశన్తియేన మార్గేణ వాయసా బహవఃపురమ్‌ | తేన మార్గేణ రుద్ధస్య పురస్యగ్రహణం భ##వేత్‌. 1

21-Chapter

సర్వయాత్రాం ప్రవక్ష్యామి రాజధర్మ సమాశ్రయాత్‌ | అస్తఙ్గతే నీచగతే వికలే రిపురాశిగే. 1
22-Chapter సామ భేదౌ మయా ప్రోక్తౌ దానదండౌ తథైవచ | దండః స్వదేశే కథితం పరదేశే బ్రవీమితే. 1
23-Chapter అజస్రకర్మ వక్ష్యామి దినం ప్రతియదాచరేత్‌ | ద్విముహూర్తావశేషాయాం రాత్రౌనిద్రాం త్యజేన్నృపః. 1
24-Chapter యాత్రావిధాన పూర్వంతు వక్ష్యే సాంగ్రామికం విధిమ్‌ | సప్తాహేన యదా యాత్రా భవిష్యతి మహీపతేః. 1
25-Chapter రాజలక్ష్మీ స్థిరత్వాయ యథేంద్రేణ పురాశ్రియః | స్తుతిః కృతాతథారాజా జయార్థం స్తుతిమాచరేత్‌. 1

26-Chapter

నీతిస్తే పుష్కరోక్తాతు రామోక్తాలక్ష్మణాయచ | జయాయ తాం ప్రవక్ష్యామి శృణుధర్మాది వర్ధినీమ్‌. 1
27-Chapter స్వామ్యమాత్యంచ రాష్ట్రంచ దుర్గం కోశో బలం సుహృత్‌ | పరస్పరోపకారీదం సప్తాఙ్గం రాజ్యముచ్యతే. 1
28-Chapter మండలం చింతయేన్ముఖ్యం రాజాద్వాదశ రాజకమ్‌ | అరిర్మిత్రమరేర్మిత్రం మిత్రమిత్ర మతః పరమ్‌. 1
29-Chapter ప్రభావోత్సాహ శక్తిభ్యాం మంత్రశక్తిః ప్రశస్యతే | ప్రభావోత్సాహవాన్కావ్యోజితోదేవ పురోధసా. 1
30-Chapter షడ్విధంతు బలంప్యూహ్యదేవాన్ర్పార్చ్యరిపుం వ్రజేత్‌ | మౌలభూతం శ్రేణి సుహృద్ద్విషదాటవికం బలమ్‌. 1
31-Chapter రామాయోక్తా మయానీతిః స్త్రీణాం రాజన్నృణాం వదే | లక్షణం యత్సముద్రేణ గర్గాయోక్తం యథా పురా.
32-Chapter శస్తాస్త్రీ చారుసర్వాఙ్గీ మత్తమాతంగ గామినీ | గురూరుజఘనాయాచ మత్తపారావతేక్షణా. 1

33-Chapter

చామరో రుక్మదండోగ్ర్యః ఛత్రం రాజ్ఞః ప్రశసయతే | హంసపక్షైర్విరచితం మయూరస్య శుకస్యచ.1
34-Chapter రత్నానాం లక్షణం వక్ష్యే రత్నం ధార్యమిదం నృపైః |
35-Chapter వాస్తులక్ష్మ ప్రవక్ష్యామి విప్రాదీనాం చ భూరిహ | శ్వేతా రక్తా తథా పీతా కృష్ణా చైవ యథాక్రమమ్‌.1
36-Chapter పుషై#్పస్తు పూజనాద్విష్ణుః సర్వకార్యేషు సిద్ధిదః| మాలతీ మల్లికా యూథీ పాటలా కరవీరకమ్‌. 1
37-Chapter చతుష్పాదం ధనుర్వేదం వదే పంచవిధం ద్విజ | రథనాగాశ్వపత్తీనాం యోదాంశ్చాశ్రిత్యకీర్తితమ్‌.
38-Chapter పూర్ణాయతం ద్విజః కృత్వాతతో మాంసైర్గదాయుధాన్‌ | సునార్ధౌతం ధనుః కృత్వా యజ్ఞభూమౌనిధాపయేత్‌.
39-Chapter జితహస్తోజితమతిర్జిత దృగ్లక్ష్య సాధకః | నియతాం సిద్ధి మాసాద్య తతో వాహన మారుహేత్‌. 1
40-Chapter భ్రాన్తముద్ర్భాన్త మావిద్ధ విప్లుతం స్మృతమ్‌ |1
41-Chapter వ్యవహారం ప్రవక్ష్యామి నయానయ వివేకదమ్‌ | చతుష్పాచ్చ చతుః స్థానశ్చతుఃసాధన ఉచ్యతే. 1
42-Chapter గృహీతార్థః క్రమాద్దాప్యో ధనినామధమర్ణికః | దత్త్వాతు బ్రాహ్మణా యాదౌ నృపతేస్త దనంతరమ్‌. 1
43-Chapter తపస్వినో దానశీలాః కులీనాః సత్యవాదినః | ధర్మప్రధానా ఋజవః పుత్రవన్తో ధనాన్వితాః. 1
44-Chapter విభాగం చేత్పితా కుర్యాదిచ్ఛయా విభ##జేత్సుతాన్‌ | జ్యేష్ఠం వాశ్రేష్ఠభాగేన సర్వేవాస్యుః సమాంశినః. 1
45-Chapter సీమ్నో వివాదే క్షేత్రస్య సామన్తాః స్థవిరాగణాః గోపాః సీమా కృషాణాయే సర్వేచవన గోచరాః. 1

46-Chapter

నత్యాసత్యాన్యథాస్తోత్రైర్న్యూనాంగేంద్రియరోగిణామ్‌ | క్షేపం కరోతి చేద్దండ్యః పణానర్దత్రయోదశ.1
47-Chapter ఋగ్యజుఃసామాథర్వం విధానం పుష్కరోదితమ్‌ | భుక్తిముక్తికరం జప్యాద్దోమాద్రామాయ తద్విదే.1
48-Chapter యజుర్విధానం వక్ష్యామి భుక్తిముక్తి|పదం శృణు | ఓంకార పూర్వికారామ మహావ్యాహృతయో మతాః. 1
49-Chapter యజుర్విధానం కథితం వక్ష్యే సామ్నాం విధానకమ్‌ |
50-Chapter సామ్నాం విధానం కథితం వక్ష్యే చాథర్వణామథ |
51-Chapter శ్రీసూక్తంచ ప్రతివేదం జ్ఞేయం లక్ష్మీ వివర్ధనమ్‌ | హిరణ్య వర్ణాం హరిణీమృచః పంచదశక్రియః. 1
52-Chapter దేవపూజాదికం కర్మ వక్ష్యే చోత్పాత మర్దనమ్‌ | ఆపోహిష్ఠేతి తిసృభిః స్నాతో7ర్ఘ్యం విష్ణవేర్పయేత్‌.
53-Chapter సర్వార్థ సాధనం స్నానం వక్ష్యేశాంతికరం శృణు| స్నాపయేచ్చ సరిత్తీరే గృహాన్విష్ణుం విచక్షణః. 1
54-Chapter వినాయకోపనృష్టానాం స్నానం సర్వకరం వదే! వినాయకః కర్మవిఘ్న సిద్ధ్యర్థం వినియోజీతః. 1
55-Chapter స్నానం మాహేశ్వర వక్ష్యే రాజాదేర్జయవర్ధనమ్‌! దానవేంద్రాయ బలయే యజ్జగా దోశనాఃపురా. 1
56-Chapter కర్మసాంవత్సరం రాజ్ఞాం జన్మర్కే వూజయేచ్చతమ్‌! మాసిమాసి చ సంక్రాన్తౌ సూర్యసోమాది దేవతాః. 1
57-Chapter ఛత్రాది మంత్రాన్వక్ష్యామి యైస్తత్పూజ్య జయాదికమ్‌ | బ్రహ్మణః సత్యవాక్యేన సోమస్య వరుణస్య చ. 1
58-Chapter త్రిపురం జఘ్నుషః పూర్వం బ్రహ్మణా విష్ణుపంజరం | శంకరస్య ద్విజశ్రేష్ఠ రక్షణాయ నిరూపితమ్‌. 1
59-Chapter సర్వానుగ్రాహకా మంత్రాశ్చతుర్వర్గ ప్రవాధకాః | ఋగథర్వ తథాసామ యజుః సంఖ్యాతు లక్షకమ్‌. 1
60-Chapter బ్రహ్మణాభిహితం పూర్వం యావన్మాత్రం మరీచయే|
61-Chapter సూర్యవంశం సోమవంశం రాజ్ఞాంవంశం వదామితే | హరేర్ర్బహ్మాపద్మగో7భూన్మరీ చిర్బ్రహ్మణఃసుతః. 1

62-Chapter

సోమవంశం ప్రవక్ష్యామి పఠితం పాపనాశనమ్‌ | విష్ణునాభ్యబ్జజో బ్రహ్మాబ్రహ్మపుత్రో7త్రిరత్రితః. 1

63-Chapter

యదోరాసన్పంచ పుత్రా జ్యేష్ఠస్తేతు సహస్రజిత్‌ | నీలాంజికో రఘుః క్రోష్ఠుః శతజిచ్చ సహస్రజిత్‌. 1
64-Chapter కశ్యపో వసుదేవో7భూద్దేవకీ చాదితిర్వరా | దేవక్యాం వసుదేవాత్తు కృష్ణో7భూత్తపసాన్వితః. 1
65-Chapter తుర్వసోశ్చ సుతోవర్గో గోభానుస్తస్య చాత్మజః | గోభానో రాసీత్త్రైశానిసై#్త్ర శానేస్తు కరంధమః. 1
66-Chapter పురోనమే జయో7భూత్ర్పా చీవాన్నామ తత్సుతః | ప్రాచీవతోమనస్యుస్తు తస్మాద్వీత మయోనృపః 1
67-Chapter ఆయుర్వేదం ప్రవక్ష్యామి సుశ్రుతాయ యమబ్రవీత్‌ | దేవోధన్వన్తరిః సారం మృతసంజీవనీ కరమ్‌. 1
68-Chapter శారీరమాన సాగన్తు సహజావ్యాధయో మతాః | శారీరా జ్వరకుష్ఠాద్యా క్రోధాద్యా మానసా మతాః. 1
69-Chapter రసాది లక్షణం వక్ష్యే భేషజానాం గుణంశృణు! రసవీర్య విపాకజ్ఞో నృపాధీన్రక్షయేన్నరః. 1
70-Chapter వృక్షాయుర్వేద మాఖ్యాస్యే ప్లక్షశ్చోత్తరతః శుభః | ప్రాగ్వటోయామ్యతస్త్వామ్ర ఆప్యేశ్వత్థఃక్రమేణతు. 1
71-Chapter సింహీశటీ నిశాయుగ్మం వత్సకం క్వాథసేవనమ్‌ | శిశోః సర్వాతిసారేషుస్తన్య దోషేషుశస్యతే. 1
72-Chapter ఆయురారోగ్య కర్తార ఓంకారాద్యాశ్చ నాకదాః | ఓంకారః వరమోమంత్రస్తం జప్త్వా చామరోభ##వేత్‌. 1
73-Chapter సిద్దయోగాన్పు నర్వక్ష్యే మృతసంజీవనీ కరాన్‌ | ఆత్రేయ భాషితాన్దివ్యా న్సర్వవ్యాధి విమర్దనాన్‌. 1
74-Chapter కల్పాన్మృత్యుంజయాన్వక్ష్యేహ్యాయుర్దాన్రోగమర్దనాన్‌ | త్రిశతీ రోగహా సేవ్యా మధ్వాజ్య త్రిఫలామృతా.
75-Chapter గజలక్ష్మీ చికిత్సాంచ లోమపాదవదామితే | దీర్ఘహస్తా మహోచ్ఛ్వాసాః ప్రశస్తాస్తే సహిష్ణవః. 1
76-Chapter అశ్వవాహన సారంచ వక్ష్యే చాశ్వ చికిత్సనమ్‌ | వాజినాం సంగ్రహః కార్యోదర్మకర్మార్థసిద్ధయే. 1
77-Chapter అశ్వానాం లక్షణం వక్ష్యే చికిత్సాం చైవ సుశ్రుత | హీనదన్తో విదంతశ్చ కరాలః కృష్ణతాలుకః. 1
78-Chapter అశ్వశాంతిం ప్రవక్ష్వామి వాజిరోగ విమర్దినీమ్‌ | నిత్యాం నైమిత్తికీం కామ్యాం త్రివిధాం శృణు సుశ్రుత. 1
79-Chapter గజశాంతిం ప్రవక్ష్యామి గజరోగ విమర్దినీమ్‌ | విష్ణుశ్రియంచ పంచమ్యాం నాగమైరావతం యజేత్‌. 1
80-Chapter గోవిప్ర పాలనం కార్యం రాజ్ఞా గోశాంతి మావదే | గావం పవిత్రా మాంగళ్యా గోషు లోకాః ప్రతిష్ఠితాః.
81-Chapter మంత్ర విద్యా మహం వక్ష్యే భుక్తిముక్తి ప్రదం శృణు |
82-Chapter నాగాదయోథ భావాది దశస్థానానికర్మచ | సూతకం దష్ట చేష్టేతి సప్తలక్షణ ముచ్యతే. 1
83-Chapter ఓం నమో భగవతే నీలకంఠాయేతి జపనాద్విషహానిః స్యాదౌషధం జీవరక్షణమ్‌. 1
84-Chapter వక్ష్యేరుద్రవిధానంతు పంచాంగం సర్వడంపరమ్‌ | హృదయం శివసంకల్పః శిరః సూక్తంతు పౌరుషమ్‌. 1
85-Chapter ఓం నమోభగవతే రుద్రాయఛిందఛింద విషం జ్వలిత పరశుపాణయేచ |
86-Chapter గోనసాది చికిత్సాంచ వసిష్ఠశృణువచ్మితే | హ్రీం హ్రీం అమలపక్షిస్వాహా |

87-Chapter

బాల తంత్రం ప్రవక్ష్యామి బాలాది గ్రహమర్దనమ్‌ | అథ జాతదినే వత్సం గ్రహీ గృహ్ణాతి పాపినీ. 1

88-Chapter

గ్రహోపహార మంత్రా దీన్వక్ష్యే గ్రహ విమర్ధనాన్‌ | హర్షేచ్ఛాభయ శోకాది విరుద్ధాశుచి భోజనాత్‌. 1

89-Chapter

శయ్యాతు దండి సాజేశ పావకశ్చతురాననః | సర్వార్థ సాధక మిదం బీజం పిండార్థముచ్యతే. 1
90-Chapter వాక్కర్మ పార్శ్వయుక్ముక్ల తోకకృతే మతోప్లవః హుతాన్తా దేశవర్ణేయం విద్యా ముఖ్యా సరస్వతీ. 1
91-Chapter యదా జన్మర్‌క్షగశ్చంద్రో భానుః సప్తమరాశిగః | పౌష్ణః కాలః సవిజ్ఞేయ స్తదా శ్వాసం పరీక్షయేత్‌. 1
92-Chapter మేషః సంజ్ఞా విషం సాజ్యమస్తి దీర్ఘోదకంరసః | ఏతత్పంచాక్షరం మంత్రం శివదంచ శివాత్మకమ్‌. 1
93-Chapter జపన్వై పంచపంచాశద్విష్ణు నామాని యోనరః | మంత్రజప్యాది ఫలభాక్‌ తీర్థేష్వర్చాది చాక్షయమ్‌. 1
94-Chapter స్తంభో విద్వేషనోచ్ఛాట ముత్సాదో భ్రమమారణ| వ్యాధిశ్చేతి స్మృతం క్షుద్రం తన్మోక్షోవక్ష్యతే శృణు. 1
95-Chapter వక్ష్యే మంత్రం చతుర్వర్గ సిద్ధ్యై త్రైలోక్య మోహనమ్‌ |
96-Chapter వక్షః సవహ్నిర్వామాక్షౌదండీశ్రీః సర్వసిద్ధిదా | మహాశ్రియే మహాసిద్దే మహావిద్యుత్ర్పభేనమః. 1
97-Chapter త్వరితాంగాన్సమాఖ్యాస్యే భుక్తిముక్తి ప్రదాయకాన్‌ |
98-Chapter అపరాం త్వరితావిద్యాం వక్ష్యే7హం భుక్తిముక్తిదామ్‌ | పురేవజ్రాకులే దేవీం రజోభిర్లఖితేయజేత్‌. 1
99-Chapter దీక్షాది వక్ష్యేవిన్యస్య సింహవజ్రాకులేబ్జకే |
100-Chapter విద్యా ప్రస్తార మాఖ్యాస్యే ధర్మకామాది సిద్ధిదమ్‌ | నవకోష్ఠ విభాగేన విద్యాభేదం చ విన్దతి. 1
101-Chapter ఓం వినాయకార్చనం వక్ష్యే యజేదాధారశక్తికమ్‌ | ధర్మాద్యష్టకకందంచ నాలం పద్మంచ కర్ణికమ్‌. 1
102-Chapter ఓం హ్రీం హ్రూం ఖే ఛే క్షః స్త్రీం హ్రూం క్షే హ్రీం ఫట్‌ త్వరితాయైనమః |
103-Chapter స్తంభనం మోహనం వశ్యం విద్వేషోచ్చాటనంవదే | విషవ్యాధి మరోగంచ మారణం శమనం పునః. 1
104-Chapter ఆదౌహూంకార సంయుక్తా ఖేచఛేపదభూషితా | వర్గాతీత విసర్గేణ స్త్రీం హూం క్షేపఫడంతికా. 1
105-Chapter తసకలం నిష్కలం శూన్యం కాలాఢ్యం స్వమలం కృతమ్‌ |
106-Chapter విశ్వరూపం తముద్ధృత్య తేజస్యుపరి సంస్థితమ్‌ | నరసింహం తతో7ధస్తాత్కృతాన్తం తదధోన్యసేత్‌. 1
107-Chapter వాగీశ్వరీ పూజానంచ ప్రవదామి సమండలమ్‌ | ఊహకం కాల సంయుక్తం మనుం వర్ణ సమాయుతమ్‌. 1
108-Chapter సర్వతోభద్రకాన్యష్టమండలాని వదేగుహ | శక్తిమాసాధయే త్ర్ఫాచీ మిష్టాయాం విషువే సుధీః. 1
109-Chapter అస్త్రయాగః పురాకార్యః సర్వకర్మసు సిద్ధిదః | మధ్యేపూజ్యం శివాద్యస్త్రం వజ్రాదీన్పూర్వతః క్రమాత్‌. 1
110-Chapter వక్ష్యే పాశుపతాస్త్రేణ శాంతి జాపాది పూర్వతః | పాదతః పూర్వనాశోహి ఫడన్తం చాపదాదినుత్‌. 1
111-Chapter ఓం హ్రూం హంస, ఇతిమంత్రేణ మృత్యురోగాది శామ్యతి |
112-Chapter శివ శాంతి ప్రవక్ష్యామి కల్పాఘోర ప్రపూర్వకమ్‌ | సప్తకోట్యధిపో ఘోరోబ్రహ్మ హత్యాధ్యమార్దనః. 1
113-Chapter రుద్రాక్షకటకం ధార్యం విషమం సుసమం దృఢమ్‌ | ఏకత్రి పంచ వదనం యథాలాభన్తు ధారయేత్‌. 1
114-Chapter సౌభాగ్యాదేరుమాపూజాం వక్ష్యే7హం భుక్తిముక్తిదమ్‌|
115-Chapter వ్రతేశ్వరాంశ్చ సత్యాదీనిష్ట్వా వ్రత సమర్పణమ్‌ | అరిష్టశమనే శస్తమరిష్టం సూత్రనాయకమ్‌. 1
116-Chapter ఛందో వక్ష్యే మూలజైసై#్తః పింగలోక్తం యథాక్రమం | సర్వాదిమధ్యాన్తగణౌమ్నౌభ్యౌజ్రౌస్తౌత్రికాగణాః. 1
117-Chapter ఛందో7ధికారే గాయత్రీ దేవీ చైకాక్షరీ భ##వేత్‌ | పంచ దశాక్షరీ సా స్యాత్ర్పాజాపత్యాష్టవర్ణికా. 1
118-Chapter పాద ఆపాద పూరణ గాయత్ర్యోవసవఃస్మృతాః | జగత్యా ఆదిత్యాః పాదో విరాజో దిశ ఈరితాః. 1
119-Chapter చతుః శతముత్కృతిః స్యాదుత్కృతేశ్చతురస్త్యజేత్‌ | అభిసంఖ్యా ప్రత్యకృతిస్తాని ఛందాంసివై పృథక్‌. 1
120-Chapter వృత్తం సమంచార్ధసమం విషమంచ త్రిధావదే | సమంతావత్కృతా కృతమర్ధ సమంచ కారయేత్‌. 1
121-Chapter ఉపచిత్రకం ససమనామథ భోజభగామథ | ద్రుతమధ్యాతత భగాగథోనన జయాః స్మృతాః.

122-Chapter

యతిర్విచ్ఛేద ఇత్యుక్తస్తత్తన్మధ్యాన్త¸° గణౌ | ¸°నః కుమార లలితా తౌగౌ చిత్రపదాస్మతా. 1
123-Chapter ఛందో7త్ర సిద్ధం గాథాస్వాత్పాదే సర్వగురౌతథా | ప్రస్తార ఆద్యగాథోనః పరతుల్యౌ7థ పూర్వగః. 1
124-Chapter వక్ష్యే శిక్షాం త్రిషష్టిః స్యుర్వర్ణానా చతురధికాః | స్వరా వింశతిరేకశ్చ స్పర్శానాం పంచవింశతిః. 1
125-Chapter కావ్యస్య నాటకా దేశ్చ అలంకారాన్వదామ్య7థ | ధ్వనిర్వర్ణాఃపదం వాక్యమిత్యేతద్వాజ్మయం మతమ్‌. 1
126-Chapter నాటకం ప్రకరణం డిమ ఈహామృగో7పివా | జ్ఞేయః సమవకారశ్చ భ##వేత్ర్పహసనంతథా. 1
127-Chapter అక్షరం పరమం బ్రహ్మ సనాతనమజం విభుమ్‌ | వేదాంతేషు వదన్త్యేకం చైతన్యం జ్యోతిరీశ్వరమ్‌. 1
128-Chapter వాగ్విద్యా సంప్రతి జ్ఞానేరీతిః సాపిచతుర్విధా | పాంచాలీ గౌడ దేశీయా వైదర్భీలాటజాతథా. 1
129-Chapter చేష్టావిశేష మప్యంగ ప్రత్యంగే కర్మచానయోః | శరీరారంభమిచ్చన్తి ప్రాయః పూర్వో7బలాశ్రయః. 1
130-Chapter ఆభిముఖ్యం నయన్నర్థాన్విజ్ఞేయో7భి నయోబుధైః | చతుర్ధాసంభవః సత్త్వవాగంగా హరణాశ్రయః. 1
131-Chapter స్యాదావృత్తిరనుప్రాసో వర్ణానాం పదవాక్యయోః | ఏకవర్ణా7నేక వర్ణావృత్తేర్వర్ణగుణోద్విధా. 1
132-Chapter అలంకరణ మర్థానామర్థాలంకార ఇష్యతే | తంవినాశబ్ద సౌందర్యమపి నాస్తి మనోహరమ్‌. 1
133-Chapter శబ్దార్థయోరలంకారో ద్వావలంకురుతే సమమ్‌ | ఏకత్రనిహితోహారః స్తనం గ్రీవామివస్త్రియాః. 1
134-Chapter అలంకృతమపి ప్రీత్యైన కావ్యం నిర్గుణం భ##వేత్‌ | వపుష్యలలితే స్త్రీణాం హారో భారాయతేపరమ్‌. 1
135-Chapter ఉద్వేగజనకోదోషః సభ్యానాం సచసప్తధా | వక్తృవాచకవాచ్యానామేక ద్విత్రినియోగతః. 1
136-Chapter ఏకాక్షరాభిదానంచ మాతృకాన్తం వదామితే | అవిష్ణుః ప్రతిషేదః స్యాదాపితామహవాక్యయోః. 1
137-Chapter వక్ష్యే వ్యాకరణం సారం సిద్ధశబ్ద స్వరూపకమ్‌ | కాత్యాయననిబోధాయ బాలానాం బోధనాయచ. 1
138-Chapter వక్ష్యే సంధిసిద్ధ రూపం స్వరసంధి మథాదితః | దండాగ్రం సాగతాదధీదం నదీహతే మధూదకమ్‌. 1
139-Chapter విభక్తి సిద్ధరూపంచ కాత్యాయన వదామితే | ద్వేవిభక్తీ సుప్తిఙశ్చ సుపః సప్తవిభక్తయః. 1
140-Chapter రమారమేరమాః శుభారమాం రమే రమాస్తథా | రమయూరమాభ్యాం చ రమాభిః కృతమవ్యయమ్‌. 1
141-Chapter నపుంసకే కింకేకాని కింకేకాని తతోజలమ్‌ | సర్వం సర్వేచ పూర్వాద్యాః సోమపం సోమపానిచ. 1
142-Chapter కారకం సంప్రవక్ష్యామి విదక్త్యర్థ సమన్వితమ్‌ |
143-Chapter షోడాసమాసం వక్ష్యామి అష్టావింశతిధా పునః | నిత్యా నిత్య విభాగేన లుగులోపేన చద్విధా. 1
144-Chapter తద్ధితం త్రివిధం వక్ష్యే సామాన్యా వృత్తిరీదృశీ | లచ్యంసలో వత్సలః స్యాదిల చిస్యాత్తు ఫేనిలమ్‌. 1
145-Chapter ఉణాదయో7భి ధాస్యన్తే ప్రత్యయా ధాతుతఃపరే | ఉణికారుశ్చ శిల్పీస్యాజ్ఞాయుర్మాయుశ్చ పిత్తకమ్‌ః 1
146-Chapter తిజ్విభ క్తిం ప్రవక్ష్యామి తథాదేశం సమాసతః | త్రిజ్త్స్రిష్వపి వర్తన్తే భావేకర్మణి కర్తరి. 1
147-Chapter కృతస్త్రిష్వని విజ్ఞేయాభావే కర్మణి కర్తరి | అజ్ల్యుట్‌ క్తింఘజోభావే యజకారత ఏవచ. 1
148-Chapter స్వర్గాది నామలింగోయో హరిస్తం ప్రవదామితే | స్వఃస్వర్గనాక త్రిదివాద్యోదివౌద్వేత్రివిష్టపమ్‌. 1
149-Chapter ఆంగీషదర్థే7భివ్యాప్తౌ సీమార్థే ధాతుయోగజే ః ఆప్రగృహ్యః స్మృతౌ వాక్యేప్యాస్తు స్యాత్కోపపీడయోః.
150-Chapter ఆకాశే త్రిదివే నాకోలోకన్తు భువనేజనే | పద్యేయశసి చ శ్లోకః శ##రే ఖడ్గేచ సాయకః. 1
151-Chapter వక్ష్యే భూపురాద్రి వనౌషధి సింహాది వర్గకాన్‌ | భూరనన్తాక్షమాధాత్రీ క్ష్మాజ్యాకుః స్యాద్ధరిత్ర్యపి. 1
152-Chapter నృబ్రహ్మ క్షత్రవిట్శూద్ర వర్గాన్వక్ష్యే7థ నామతః | నరః పంచజనా మర్త్యాయోషిద్యోషా7లావధూః. 1
153-Chapter వంశోన్వ వాయో గోత్రం స్యాత్కులాన్యభి జనాన్వ¸° | మంత వ్యాఖ్యాకృదాచార్య ఆధష్టాత్వధ్వరేవ్రతీ. 1
154-Chapter మూర్ధాభిషిక్తో రాజన్యో బాహుజః క్షత్రియోవిరాట్‌ | రాజాతుప్రణాత శేషసామంతః స్యాదధీశ్వరః. 1
155-Chapter సామాన్యాన్యథవక్ష్యామి నామిలింగాని తచ్ఛృణు | సుకృతీ పుణ్యవాచ్‌ ధన్యో మహేచ్ఛస్తు మహాశయః. 1
156-Chapter చతుర్విధస్తు ప్రలయోనిత్యోయః ప్రాణినాంలయతః | సదావినాశో జాతానాం బ్రాహ్మోనిమిత్తికోలయః. 1
157-Chapter ఆత్యన్తికంలయం వక్ష్యేజ్ఞానాదాత్యన్తికో లయః | ఆధ్యాత్మికాదిసంతావం జ్ఞాత్వాస్వస్య విరాగతః. 1
158-Chapter శ్రోత్రం త్వక్‌ చక్షుషీ జిహ్వా ఘ్రాణం ధీః ఖంచ భూతగమ్‌ |
159-Chapter ఉక్తాని యమ మార్గాణి వక్ష్యేథ మరణ నృణామ్‌ | ఊష్మాప్రకుపితః కాయే తీవ్రవాయు సమీరితః. 1
160-Chapter సంసారతాప ముక్త్యర్థం వక్ష్యామ్యష్టాంగ యోగకమ్‌ | బ్రహ్మ ప్రకాశకం జ్ఞానం యోగస్తత్రైకచిత్తతా.
161-Chapter ఆసనం కమలాద్యుక్తం తద్భద్ద్వా చింతయేత్పరమ్‌ | శుచౌ దేశేప్రతిష్ఠాప్య స్థిరమానన మాత్మనః. 1
162-Chapter ధ్యై చింతాయాం స్మృతో ధాతుర్విష్ణు చింతాముహుర్ముహుః | ఆనాక్షిప్తేన మనసా ధ్యానమిత్యభిధీయతే. 1
163-Chapter ధారణా మనసో ధ్యేయే సంస్థితిర్ధ్యాన వద్ద్విధా | మూర్తామూర్త హరిధ్యానమనో ధారణతో హరిః. 1
164-Chapter యదాత్మమాత్రం నిర్భాసంస్తిమితోదధి వత్థ్సితమ్‌ | చైతన్య రూప వద్ధాన్యం తత్సమాధిరి హోచ్యతే. 1
165-Chapter బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రవక్ష్యామి సంసారా జ్ఞానముక్తయే | అయమాత్మా పరంబ్రహ్మ అహమస్మీతి ముచ్యతే. 1
166-Chapter అహం బ్రహ్మపరం జ్యోతిః పృథివ్యంబ్వనలోజ్ఝితమ్‌ | అహం బ్రహ్మపరం జ్యోతిర్వాయ్వాకాశవివర్జితమ్‌.
167-Chapter యజ్ఞైశ్చ దేవానాప్నోతి వైరాజం తపసాపదమ్‌ | బ్రహ్మణః కర్మ సంన్యాసా ద్వైరాగ్యాత్ర్పకృతౌ లయమ్‌.
168-Chapter ఆద్వైత బ్రహ్మవిజ్ఞానం వక్ష్యే యద్భరతోగదత్‌ | శాలగ్రామే తపశ్చక్రే వాసుదేవార్చనాదికృత్‌. 1
169-Chapter గీతాసారం ప్రవక్ష్యామి సర్వగీతోత్త మోత్తమమ్‌ | కృష్టోర్జునాయ యామాహపురా వై భుక్తిముక్తిదమ్‌. 1
170-Chapter యమగీతాం ప్రవక్ష్యామి ఉక్తా యా నాచికేతసే| పఠతాం శృణ్వతాం భుక్త్యై ముక్త్యైమోక్షార్థినాంసతామ్‌. 1
171-Chapter ఆగ్నేయం బ్రహ్మరూపన్తే పురాణం కథితం మయా |

Sri Madagni Mahapuranamu-2    Chapters    Last Page