Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Siva Maha Puranam-4    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

ఉమా సంహితా

1-Chapter

దేవానాం దానవానాం చ గంధర్వోరగరక్షసామ్‌ | సృష్టిం తు విస్తరేణమాం సూతపుత్ర వదాశు మే || 1
2-Chapter అదితిర్దితిశ్చ సురసారిష్టేలా దనురేవ చ | సురభిర్వినతా చేలా తామ్రా క్రోధవశా తథా || 1
3-Chapter ఏష మన్వంతరే తాత సర్గస్స్వారోచిషే స్మృతః | వైవస్వతే తు మహతి వారుణ వితతే క్రతౌ || 1
4-Chapter మన్వంతరాణి సర్వాణి విస్తరేణానుకీర్తయ ! యావంతో మనవశ్చైవ శ్రోతుమిచ్ఛామి తానహమ్‌ || 1
5-Chapter వివస్వాన్‌ కశ్యపాజ్జజ్ఞే దాక్షాయణ్యాం మహాఋషేః | తస్య భార్యా%భవత్సంజ్ఞా త్వాష్ట్రీదేవీ సురేణుకా || 1
6-Chapter మనోర్వైవస్వతస్యాసన్‌ పుత్రా వై నవ తత్సమాః | పశ్చాన్మహోన్నతా ధీరాః క్షత్రధర్మపరాయణాః || 1
7-Chapter పూర్వతస్తు మనోర్జజ్ఞే ఇక్ష్వాకుర్ఘ్రాణతస్సుతః | తస్య పుత్రశతం త్వాసీదిక్ష్వా కోర్భూరిదక్షిణమ్‌ || 1
8-Chapter సత్యవ్రతస్తు తద్భక్త్యా కృపయా చ ప్రతిజ్ఞయా | విశ్వామిత్ర కలత్రం చ పోషయామాస వై తదా || 1
9-Chapter సగరస్యాత్మజా వీరాః కథం జాతా మహా బలాః | విక్రాంతాః షష్టి సాహస్రా విధినా కేన వా వద || 1
10-Chapter ఇత్యాకర్ణ్య శ్రాద్ధదేవ సూర్యాన్వయమనుత్తమమ్‌ | పర్యపృచ్ఛన్మునిశ్రేష్ఠ శ్శౌనక స్సూతమాదరాత్‌ || 1
11-Chapter సప్తతే తపతాం శ్రేష్ఠ స్వర్గే పితృగణాస్స్మృతాః | చత్వారో మూర్తిమంతో వైత్రయశ్చైవ హ్యమూర్తయః || 1
12-Chapter మార్కండేయ మహాప్రాజ్ఞ పితృభక్తిభృతాం వర | కిం జాతం తు తతో బ్రూహి కృపయా మునిసత్తమ || 1
13-Chapter ఆచార్యపూజనం బ్రూహి సూత వ్యాసగురో%ధునా | గ్రంథస్య శ్రవణాంతే హి కిం కర్తవ్యం తదప్యహో || 1
14-Chapter వ్యాసోత్పత్తిం మహాబుద్ధే బ్రూహి సూత దయానిధే | కృపయా పరయా స్వామిన్‌ కృతార్థాన్నిష్కురు ప్రభో || 1
15-Chapter శ్రుతా శంభోః కథా రమ్యా నానాఖ్యాన సమన్వితా | నానావతారసంయుక్తా భుక్తిముక్తి ప్రదా నృణామ్‌ || 1
16-Chapter ఆసీద్రంభాసురో నామ దైత్యవంశశిరోమణిః | తస్మాజ్ఞాతో మహాతేజా మహిషో నామ దానవః || 1
17-Chapter ఆసీచ్ఛుంభాసురో దైత్యో నిశుంభశ్చ ప్రతాపవాన్‌ | త్రైలోక్యమోజసా క్రాంతం భ్రాతృభ్యాం సచరాచరమ్‌ || 1
18-Chapter ధూమ్రాక్షం చండముండం చ రక్తబీజాసురం తథా | భగవన్నిహతం దేవ్యా శ్రుత్వా శుంభస్సురార్దనః || 1
19-Chapter ఉమాయా భువనేశాన్యాస్సూత సర్వార్థవిత్తమ | అవతారం సమాచక్ష్వ యతో జాతా సరస్వతీ || 1
20-Chapter శ్రోతుకామా వయం సర్వే దుర్గాచరితమన్వహమ్‌ | అపరం చ మహాప్రాజ్ఞ తత్త్వం వర్ణయ నో%ద్భుతమ్‌ || 1

21-Chapter

వ్యాసశిష్య మహాభాగ సూత పౌరాణికోత్తమ | అపరం శ్రోతుమిచ్ఛామః కిమప్యాఖ్యానమీశతుః || 1
కైలాస సంహితా

22-Chapter

నమశ్శివాయ సాంబాయ సగణాయ ససూనవే | ప్రధానపురుషేశాయ సర్గస్థిత్యంతహేతవే || 1
23-Chapter సాధు పృష్టమిదం విప్రా భవద్భిర్భాగ్యవత్తమైః | దుర్లభం హి శివజ్ఞానం ప్రణవార్థప్రకాశకమ్‌ || 1
24-Chapter శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి యన్మాం త్వం పరిపృచ్ఛసి | తస్య శ్రవణమాత్రేణ జీవస్సాక్షాచ్ఛివో భ##వేత్‌ || 1
25-Chapter అతః వరం ప్రవక్ష్యామి సన్న్యాసాహ్నికకర్మ చ | తవ స్నేహాన్మహాదేవి సంప్రదాయానురో ధతః || 1

26-Chapter

పరీక్ష్య విధివద్భూమిం గంధవర్ణరసాదిభిః | మనో%భిలషితే తత్ర వితానవితతాంబరే || 1
27-Chapter దక్షిణ మండలస్యాథ వైయాఘ్రం చర్మ శోభనమ్‌ | ఆస్తీర్య శుద్ధతోయేన ప్రోక్షయేదస్త్ర మంత్రతః || 1
28-Chapter స్వవామే చతురస్రం తు మండలం పరికల్పయేత్‌ | ఓమిత్యభ్యర్చ్య తస్మింస్తు శంఖమస్త్రోపశోభితమ్‌ || 1
29-Chapter అత్రాస్తి చ మహాదేవి ఖల్వావరణపంచకమ్‌ | పంచావరణపూజాం తు ప్రారభేత యథాక్రమమ్‌ || 1
30-Chapter శివో మహేశ్వరశ్చైవ రుత్రో విష్ణుః పితామహః | సంసారవైద్యస్సర్వజ్ఞః పరమాత్మేతి ముఖ్యతః || 1
31-Chapter గతే%థ సూతే మునయస్సువిస్మితా విచింత్య చాన్యోన్యమిదం తు విస్మృతమ్‌ |
32-Chapter సూత సూత మహాభాగ త్వమస్మద్గురురుత్తమః | అతస్త్యాం పరిపృచ్ఛామో భవతో%నుగ్రహో యది || 1

33-Chapter

సాధు సాధు మహాభాగ వామదేవ మునీశ్వర | త్వమతీవ శివే భక్తశ్శివజ్ఞానవతాం వరః || 1
34-Chapter అథ మధ్యాహ్నసమయే స్నాత్వా నియతమానసః | గంధపుష్పాక్షతాదీని పూజాద్రవ్యాణ్యుపాహరేత్‌ || 1
35-Chapter భగవన్‌ షణ్ముఖాశేషవిజ్ఞానామృతవారిధే | విశ్వామరేశ్వరసుత ప్రణతార్తిప్రభంజన || 1
36-Chapter అతఃపరం ప్రవక్ష్యామి సృష్టిపద్ధతిముత్తమామ్‌ | సదాశివాన్మహేశాదిచతుష్కస్య వరాననే || 1
37-Chapter శ్రుత్వోపదిష్టం గురుణా వేదార్థం మునిపుంగవః | పరమాత్మని సందిగ్ధం పరిపప్రచ్ఛ సాదరమ్‌ || 1
38-Chapter నియత్యధస్తాత్ర్ప కృతేరుపరిస్థః పుమానితి | పూర్వత్ర భవితా ప్రోక్తమిదానీం కథమన్యథా || 1
39-Chapter శ్రుత్వా వేదాంతసారం తద్రహస్యం పరమాద్భుతమ్‌ | కిం పృష్టవాన్వామదేవో మహేశ్వరసుతం తదా || 1
40-Chapter అథ మహావాక్యాని | 1) ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ| 2) అహం బ్రహ్మాస్మి| 3) తత్త్వమసి| 4) అయమాత్మా బ్రహ్మ| 5) ఈశావాస్యమిదం సర్వమ్‌ | 6) ప్రాణో%స్మి 7) ప్రజ్ఞానాత్మా |8) యదేవేహ తదముత్ర యదముత్ర తదన్విహ|
41-Chapter క్షౌరస్నానవిధిం వక్ష్యే వామదేవ మహామునే | యస్య సద్యో విధానేన శుద్ధిస్స్యాద్యతినః పరా || 1
42-Chapter యే ముక్తా యతయస్తేషాం దాహకర్మ నవిద్యతే | మృతే శరీరే ఖననం తద్దేహస్య శ్రుతం మయా || 1
43-Chapter ఏకాదశే %హ్ని సంప్రాప్తే యో విధిస్సముదాహృతః | తం వక్ష్యే మునిశార్దూల యతీనాం స్నేహతస్తవ || 1
44-Chapter ద్వాదశాహే సముత్థాయ ప్రాతస్స్నాత్వా కృతాహ్నికః | శివభక్తాన్‌ యతీన్‌ వాపి బ్రహ్మణాన్‌ వా శివప్రియాన్‌ || 1
వాయవీయ సంహితా (పూర్వభాగః)

45-Chapter

నమశ్శివాయ సోమాయ సగణాయ ససూనవే | ప్రధానపురుషేశాయ సర్గస్థిత్యంతహేతవే || 1

46-Chapter

పురా కాలేన మహతా కల్పే %తీతే పునః పునః | అస్మిన్నుపస్థితే కల్పే ప్రవృత్తే సృష్టికర్మణి || 1
47-Chapter యతో వచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ | ఆనందం యస్య వై విద్వాన్న బిభేతి కుతశ్చన || 1
48-Chapter తస్మిన్‌ దేశే మహాభాగా మునయశ్శంసితవ్రతాః | అర్చయంతో మహాదేవం సత్రమారేభిరే తదా || 1
49-Chapter తత్ర పూర్వం మహాభాగా నైమిషారణ్యవాసినః | ప్రణిపత్య యథాన్యాయం పప్రచ్ఛుః పవనం ప్రభుమ్‌ || 1
50-Chapter యో%యం పశురితి ప్రోక్తో యశ్చ పాశ ఉదాహృతః | అభ్యాం విలక్షణః కశ్చిత్కో % యమస్తి తయోఃపతిః || 1
51-Chapter కాలాదుత్పద్యతే సర్వం కాలాదేవ విపద్యతే | న కాలనిరపేక్షం హి క్వచిత్కించిద్ధి విద్యతే || 1
52-Chapter కేన మానేన కాలే %స్మిన్నాయుస్సంఖ్యా ప్రకల్ప్యతే | సంఖ్యారూపస్య కాలస్య కః పునః పరమో% వధిః || 1
53-Chapter కథం జగదిదం కృత్స్నం విధాయ చ నిధాయ చ | ఆజ్ఞయా పరమాం క్రీడాం కరోతి పరమేశ్వరః || 1
54-Chapter పురుషాధిష్ఠితాత్పూర్వమవ్యక్తాదీశ్వరాజ్ఞయా | బుద్ధ్యాదయో విశేషాంతా వికారాశ్చాభవన్‌ క్రమాత్‌ || 1
55-Chapter మన్వంతరాణి సర్వాణి కల్పభేదాంశ్చ సర్వశః | తేష్వేవాంతరసర్గంచ ప్రతిసర్గంచ నో వద || 1
56-Chapter సర్గం చింతయుతస్తస్య తదా వై బుద్ధిపూర్వకమ్‌ | ప్రధ్యానకాలే మోహస్తు ప్రాదుర్భూతస్తమోమయః || 1
57-Chapter భవతా కథితా సృష్టిర్భవస్య పరమాత్మనః | చతుర్ముఖముఖాత్తస్య సంశయో నః ప్రజాయతే|| 1
58-Chapter ప్రతికల్పం ప్రవక్ష్యామి రుద్రావిర్భావకారణమ్‌ | యచో విచ్ఛిన్నసంతానా బ్రహ్మసృష్టిః ప్రవర్తతే || 1
59-Chapter యదా పునః ప్రజాస్సృష్టా న వ్యవర్ధంత వేధసః | తథా మైథునజాం సృష్టిం బ్రహ్మా కర్తుమమన్యత|| 1
60-Chapter అథ దేవో మహాదేవో మహాజలదనాదయా | వాచా మధురగంభీరవిశదశ్లక్‌ ష్ణవర్ణయా || 1
61-Chapter ఏవం లబ్ధ్వా పరాం శక్తిమీశ్వరాదేవ శాశ్వతీమ్‌ | మైథునప్రభవాం సృష్టిం కర్తుకామః ప్రజాపతిః || 1

62-Chapter

దేవీ దక్షస్య తనయా త్యక్త్వా దాక్షాయణీం తనుమ్‌ | కథం హిమవతః పుత్రీ మేనాయామభవత్పురా || 1

63-Chapter

కథం దక్షస్య ధర్మార్ధం ప్రవృత్తస్య దురాత్మనః | మహేశః కృతవాన్‌ విఘ్నమేతదిచ్ఛామ వేదితుమ్‌ || 1
64-Chapter తతో విష్ణుప్రధానానాం సురాణామమితౌజసామ్‌ | దదర్శ చ మహత్సత్రం చిత్రధ్వజపరిచ్ఛదమ్‌ || 1
65-Chapter తతస్త్రి దశముఖ్యాస్తే విష్ణుశక్రపురోగమాః | సర్వే భయపరిత్రస్తా దుద్రువుర్భయవిహ్వలాః || 1
66-Chapter తస్మిన్నవసరే వ్యోమ్ని సమావిరభవద్రథః | సహస్రసూర్యసంకాశశ్చారుచీరవృషధ్వజః || 1
67-Chapter ఇతి సంఛిన్నభిన్నాంగా దేవా విష్ణుపురోగమాః | క్షణాత్కష్టాం దశామేత్య త్రేసుః స్తోకావశేషితాః || 1
68-Chapter అంతర్ధానగతో దేవ్యా సహ సానుచరో హరః | క్వ యాతః కుత్ర వా వాసః కిం కృత్వా విరరామ హ || 1
69-Chapter తతః ప్రదక్షిణీకృత్య పతిమంబా పతివ్రతా | నియమ్య చ వియోగార్తిం జగామ హిమవద్గిరిమ్‌ || 1
70-Chapter ఉత్పాద్య కౌశికీం గౌరీ బ్రహ్మణ ప్రతిపాద్య తామ్‌ | తస్య ప్రత్యుపకారాయ పితామహమథాబ్రవీత్‌ || 1
71-Chapter కృత్వా గౌరం వపుర్దివ్యం దేవీ గిరివరాత్మజా | కథం దదర్శ భర్తారం ప్రవిష్టా మందిరం సతీ || 1
72-Chapter దేవీం సమాదధానేన దేవేనేదం కిమీరితమ్‌ | అగ్నీషోమాత్మకం విశ్వం వాగర్థాత్మకమిత్యపి || 1
73-Chapter నివేదయామి జగతో వాగర్థాత్మ్యం కృతం యథా | షడధ్వవేదనం సమ్యక్‌ సమాసాన్న తు విస్తరాత్‌ || 1
74-Chapter చరితాని విచిత్రాణి గుహ్యాని గహనాని చ | దుర్విజ్ఞేయాని దేవైశ్చ మోహయంతి మనాంసి చ || 1
75-Chapter స్థానే సంశయితం విప్రా భవద్చిర్హేతుచోదితైః | జిజ్ఞసా హి న నాస్తిక్యం సాధయేత్సాధుబుద్ధిషు || 1
76-Chapter కిం తచ్ర్ఛేష్ఠమనుష్ఠానం మోక్షో యేనాపరోక్షితః | తత్తస్య సాధనం వాద్యవక్తుమర్హసి మారుత|| 1
77-Chapter భగవన్‌ శ్రోతుమిచ్ఛామో వ్రతం పాశుపతం పరమ్‌ | బ్రహ్మాదయో%పి యత్కృత్వా సర్వే పాశుపతాస్స్మృతాః || 1
78-Chapter ధౌమ్యాగ్రజేన శిశునా క్షీరార్థం హి తపః కృతమ్‌ | తస్మాత్‌ క్షీరార్ణవో దత్తస్తసై#్మ దేవేన శూలినా || 1
79-Chapter అథ సర్వే ప్రదీప్తాంగా వైకుంఠం ప్రయయుర్ద్రుతమ్‌ | ప్రణమ్యాహుశ్చ తత్సర్వం హరయే దేవసత్తమాః || 1
వాయవీయసంహితా - ఉత్తరఖండ:

80-Chapter

ఓం నమస్సమస్తసంసారచక్రభ్రమణ హేతవే | గౌరీకుచతటద్వంద్వ కుంకుమాంకితవక్షసే || 1
81-Chapter కిం తత్పాశుపతం జ్ఞానం కథం పశుపతిశ్శివః | కథం ధౌమ్యాగ్రజః పృష్టః కృష్ణేనాక్లిష్టకర్మణా || 1
82-Chapter శృణు కృష్ణ మహేశస్య శివస్య పరమాత్మనః | మూర్త్వాత్మభిస్తతం కృత్స్నం జగదేతచ్చరాచరమ్‌ || 1
83-Chapter భగవన్‌ పరమేశస్య శర్వస్యామితతేజసః | మూర్తిభిర్విశ్వమేవేదం యథా వ్యాప్తం తథా శ్రుతమ్‌ || 1
84-Chapter విగ్రహం దేవదేవస్య విశ్వమేతచ్చరాచరమ్‌ | తదేవం న విజానంతి పశవః పాశగౌరవాత్‌ || 1
85-Chapter న శివస్యాణవో బంధః కార్యో మాయేయ ఏవ వా | ప్రాకృతో వాథ బోద్ధా వా హ్యహంకారాత్మకస్తథా || 1
86-Chapter శక్తిస్స్వాభావికీ తస్య విద్యా విశ్వవిలక్షణా | ఏకానేకస్య రూపేణ భాతి భానోరివ ప్రభా || 1
87-Chapter భగవన్‌ శ్రోతుమిచ్ఛామి శివేన పరిభాషితమ్‌ | వేదసారం శివజ్ఞానం స్వాశ్రితానాం విముక్తయే || 1

88-Chapter

యుగావర్తేషు సర్వేషు యోగాచార్యచ్ఛలేన తు | అవతారాన్‌ హి శర్వస్య శిష్యాంశ్చ భగవన్‌ వద || 1

89-Chapter

భగవన్‌ సర్వయోగీంద్ర గణశ్వర మునీశ్వర | షడాననసమప్రఖ్య సర్వజ్ఞాననిధే గురో || 1
90-Chapter అథ వక్ష్యామి దేవేశి భక్తానామధికారిణామ్‌ | విదుషాం ద్విజముఖ్యానాం వర్ణధర్మం సమాసతః || 1
91-Chapter మహర్షివర సర్వజ్ఞ సర్వజ్ఞానమహోదధే | పంచాక్షరస్య మాహాత్మ్యం శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః || 1
92-Chapter కలౌ కలుషితే కాలే దుర్జయే దురతిక్రమే | అపుణ్యతమసాచ్ఛన్నే లోకే ధర్మపరాఙ్ముఖే || 1
93-Chapter ఆజ్ఞాహీనం క్రియాహీనం శ్రద్ధాహీనం వరాననే | అజ్ఞార్థం దక్షిణాహీనం సదా జప్తం చ నిష్ఫలమ్‌ || 1
94-Chapter భగవన్మంత్రమాహాత్మ్యం భవతా కథితం ప్రభో | తత్ర్పయోగవిధానం చ సాక్షాచ్ర్ఛుతిసమం యథా || 1
95-Chapter పుణ్య%హని శుచౌ దేశే బహుదోషవివర్జితే | దేశికః ప్రథమం కుర్యాంత్సంస్కారం సమయాహ్వయమ్‌ || 1
96-Chapter అతః పరం సమావేక్ష్య గురుశ్శిష్యస్య యోగ్యతామ్‌ | షడధ్వశుద్ధిం కుర్వీత సర్వబంధవిముక్తయే || 1
97-Chapter తతస్స్నానాదికం సర్వం సమాప్యాచార్యచోదితః | గచ్ఛేద్బద్ధాంజలిర్ధ్యాయన్‌ శివమండలపార్శ్వతః || 1
98-Chapter అతః పరం ప్రవక్ష్యామి సాధకం నామ నామతః | సంస్కారమంత్రమహాత్య్మం కథనే సూచితం మయా || 1
99-Chapter అథైవం సంస్కృతం శిష్యం కృతపాశుపతవ్రతమ్‌ | ఆచార్యత్వే%భిషించేత తద్యోగ్యత్వే న చాన్యథా || 1
100-Chapter భగవన్‌ శ్రోతుమిచ్ఛామి శివశ్రమనిషేవిణామ్‌ | శివశాస్త్రోదితం కర్మ నిత్యం నైమిత్తికం తథా || 1
101-Chapter న్యాసస్తు త్రివిధః ప్రోక్తః స్థిత్యుత్పత్తిలయ క్రమాత్‌ | స్థితిర్న్యాసో గృహస్థానాముత్పత్తిర్బ్రహ్మచారిణామ్‌ || 1
102-Chapter వ్యాఖ్యాం పూజావిధానస్య ప్రవదామి సమాసతః | శివశాస్త్రే శివేనైవ శివాయై కథితస్య తు || 1
103-Chapter ప్రోక్షయేన్మూలమంత్రేణ పూజాస్థానం విశుద్ధయే | గంధచందనతోయేన పుష్పం తత్ర వినిక్షిపేత్‌ || 1
104-Chapter అనుక్తం చాత్ర పూజాయాః క్రమలోపభయాదివ| యత్తదన్యత్ర్పవక్ష్యామి సమాసాన్న తు విస్తరాత్‌|| 1
105-Chapter బ్రహ్మఘ్నో వా సురాపో వా స్తేయీ వా గురుతల్పగః | మాతృహా పితృహా వాపి వీరహా భ్రుణహాపి వా || 1
106-Chapter అథాగ్నికార్యం వక్ష్యామి కుండే వా స్థండిలే%పి వా | వేద్యాం వా హ్యాయసే పాత్రే మృన్మయే వా నవే శుభే || 1
107-Chapter అతః పరం ప్రవక్ష్యామి శివాశ్రమనిషేవిణామ్‌ | శివశాస్త్రోక్తమార్గేణ నైమిత్తిక విధిక్రమమ్‌ || 1
108-Chapter భగవంస్త్వన్ముఖాదేవ శ్రుతం శ్రుతిసమం మయా | స్వాశ్రితానాం శివప్రోక్తం నిత్యనైమిత్తికం తథా || 1
109-Chapter తత్రాదౌ శివయోః పార్శ్వే దక్షిణ వామతః క్రమాత్‌ | గంధాద్యైరర్చయేత్పూర్వం దేవౌ హేరంబషణ్ముఖౌ || 1
110-Chapter స్తోత్రం వక్ష్యామి తే కృష్ణ పంచావరణమార్గతః | యోగేశ్వరమిదం పుణ్యం కర్మ యేన సమాప్యతే || 1
111-Chapter ఏతత్తే కథితం కృష్ణ కర్మేహాముత్ర సిద్ధిదమ్‌ | క్రియాతపజపధ్యానసముచ్చయమయం పరమ్‌ || 1
112-Chapter అతః పరం ప్రవక్ష్యామి కేవలాముష్మికం విధిమ్‌ | నైతేన సదృశం కించిత్కర్మాస్తి భువనత్రయే || 1
113-Chapter నిత్యాన్నైమిత్తికాత్కామ్యాద్యా సిద్ధిరిహ కీర్తితా | సా సర్వా లభ్యతే సద్యో లింగబేరప్రతిష్ఠయా || 1
114-Chapter అథావిరభవత్తత్ర సనాదం శబ్దలక్షణమ్‌ | ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ బ్రహ్మణః ప్రతిపాదకమ్‌ || 1
115-Chapter భగవాన్‌ శ్రోతుమిచ్ఛామి ప్రతిష్ఠావిధిముత్తమమ్‌ | లింగస్యాపి చ బేరస్య శివేన విహితం యథా || 1
116-Chapter జ్ఞానే క్రియాయాం చర్యాయాం సారముద్ధృత్య సంగ్రహాత్‌ | ఉక్తం భగవతా సర్వం శ్రుతం శ్రుతిసమం మయా || 1
117-Chapter ఆలస్యం వ్యాధయస్తీవ్రాః ప్రమాదః స్థానసంశయః | అనవస్థితచిత్తత్వమశ్రద్ధా భ్రాంతిదర్శనమ్‌ || 1
118-Chapter శ్రీకంఠనాథం స్మరతాం సద్యస్సర్వార్థసిద్ధయః | ప్రసిధ్యంతీతి మత్వైకం తం వై ధ్యాయంతి యోగినః || 1
119-Chapter ఇతి స విజిత మన్యోర్యాదవేనోపమన్యోరధిగతమభిధాయ జ్ఞానయోగం మునిభ్యః |
120-Chapter తత్ర స్కందసరో నామ సరస్సాగరసన్నిభమ్‌ | అమృతస్వాదుశిశిరస్వచ్ఛాగాధలఘూదకమ్‌ || 1

Siva Maha Puranam-4    Chapters