Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Naradapuranam-3    Chapters    Last Page

13-Chapter ఉత్థాపయిత్వా రాజానం మోహినీ వాక్యమబ్రవీత్‌ | మా శంకాం కురు రాజేన్ద్ర! కుమారీం విద్ధ్యకల్మషామ్‌ || 1 ||
14-Chapter సంప్రస్థితా వుభౌ రాజ న్గిరిశీర్షాద్దరాతలమ్‌ | పశ్యమానౌ బహూన్భావా న్గిరి జాతా న్మనోహరాన్‌ || 1 ||
15-Chapter విమోచ్య పాతకాద్రాజా గృహగోధం హసన్నివ | ఉవాచ మోహినీం హృష్టః శీఘ్రమారుహ్యతాం హయః || 1 ||
16-Chapter ధర్మాంగదవచశ్శ్రుత్వా హృష్టో రుక్మాంగదో7బ్రవీత్‌ | సత్యం తే జననీ పుత్ర! సంప్రాప్తా మందరే మయా || 1 ||
17-Chapter తస్మా దీర్ష్యాం పరిత్య జ్య మోహినీ మనుభోజయ | న మాతరీదృశో ధర్మో లోకేషు త్రిషు లభ్యతే || 1 ||
18-Chapter నాధికారో మయా భీరు కృతో నృప పరిగ్రహే | శ్రమాతురస్య నిద్రా మే ప్రవృత్తా సుఖదాయినీ || 1 ||
19-Chapter సోను జ్ఞాతో మహీపాలః ప్రియాభిః ప్రియకాముకః | ప్రహర్ష మతులం లేభే ధర్మాంగద మువాచ హ || 1 ||
20-Chapter ఏవం సురత మూఢస్య రాజ్ఞో రుక్మాంగదస్య చ | త్రీణి పంచ చ వర్షాణి వ్యతీతాని సుఖేన వై || 1 ||
21-Chapter పుత్రస్య వచనం శ్రుత్వా కిం చకార మహీపతిః సా చాపి మోహినీ బ్రహ్మ న్ప్రియా రాజ్ఞో విదేస్సుతా || 1 ||
22-Chapter ఏవం ధర్మాంగదో రాజ్యం చకార వసుధా తే | పితుర్ని యోగద్రాజేన్ద్ర పాలయన్హరివాసరమ్‌ || 1 ||
23-Chapter వాక్యముక్తం త్వయా సాధు కార్తికే యదుపోషణమ్‌ | వ్రతాది కరణం రాజ్ఞాం నోక్తం క్వాపి నిదర్శనే || 1 ||
24-Chapter యత్త్వయా హ్యహృతం వాక్యం మమేదం గౌతమేరితమ్‌ | మందరే పర్వతశ్రేష్ఠ హరివాసర భోజనమ్‌ || 1 ||
25-Chapter తద్వాక్యం బ్రాహ్మణా శ్శ్రుత్వా మోహిన్యా సముదీరితమ్‌ | తధ్యమిత్యేవ ముక్త్వాతు రాజానం వాక్యమ బ్రువన్‌ || 1 ||
26-Chapter కీర్తి ర్నశ్యతు మే పుత్ర హ్యనృతీ వా భవామ్యహమ్‌ | గతో వా నరకం ఘోరం కధం భోక్ష్యే హరేర్దినే || 1 ||
27-Chapter తత్పితుర్వచనం శ్రుత్వా పుత్రో ధర్మంగదాస్తదా | అహూయ జననీం శీఘ్రం నామ్నా సంధ్యావలీ శుభామ్‌ || 1 ||
28-Chapter రాక్షసం ధావమానం తు కాలాంతకయమోపమమ్‌| దృష్ట్వా సా రాక్షసీప్రాహ భర్తారం మమ శంకితా1
29-Chapter ఏవం సా రాక్షసీ సుభ్రు హస్తనీ రూపధారిణీ | త్రిభుర్ముహూర్తై స్సంప్రాప్తా కాశీం విశ్వేశ మందిరమ్‌ 1
30-Chapter భార్యాయాస్తద్వచ శ్శ్రుత్వా రాక్షస్యా ధర్మసంమితమ్‌ | పృష్ఠాత్కరేణు రూపిణ్యా సకన్యోవాతరిద్ద్విజః 1
31-Chapter తచ్ఛృత్వా వచనం తస్యాః కాష్ఠీలాయాః శుచిస్మితే సంధ్యావళీ నామ భృశం తామువాచ హ సాదరమ్‌ 1
32-Chapter సంధ్యావలీవచః శ్రుత్వా మోహినీ దుహితా విధేః | ఉవాచ తత్పరా స్వీయే కార్యే మోహకరండికా1
33-Chapter సంధ్యావలీ తతః పాదౌ భర్తు స్సంగృహ్య భూపతే | ఉవాచ వచనం దేవి ధర్మాంగద వినాశనమ్‌1
34-Chapter తత్పుత్ర వచనం శ్రుత్వా రాజా రుక్మాంగద స్తదా l సంధ్యావలీ ముఖం ప్రేక్ష్య ప్రహృష్టకమలోపమమ్‌ 1
35-Chapter విబుధేశ జగన్నాధ ! చరాచరవిభో! గురో l మోహినీ నిష్ఫలా జాతా వంధ్యాస్త్రీ జననే యధా 1
36-Chapter మోహినీ మోహముత్యృజ్య గతా విబుధమందిరమ్‌  భర్త్సితా దేవదూతేన స్థితిస్తేత్ర న పాపినీ 1
37-Chapter వేదమే హిందూమతమునకు పరమప్రమాణము. సమస్త వేదము ధర్మమునకు మూలమని మనుస్మృతి చెప్పుచున్నది.
38-Chapter సవసుర్నృపశార్దూల మోహినీం యాజ్మకామినీమ్‌ l ఉవాచ శ్లక్ణయా వాచా సర్వలోకహీతే రతః 1
39-Chapter శృణ్యు మోహిని వక్ష్యామి గంగాయా దర్శనే ఫలమ్‌ l యదుక్తం హి పురాణషు మునిభిస్తత్త్వ దర్శిభిః 1
40-Chapter అథ కాలవిశేషే తు గంగా స్నానస్య తే ఫలమ్‌ ! l కీర్తయిష్యామి నా మోరు సావధానా నిశామయ 1
41-Chapter అధావగాహనాదీనాం కర్మణాం ఫలముచ్యతే l సావధానా శృణుష్వ త్వం బ్రహ్మపుత్రి నృపప్రియే 1
42-Chapter ధన్యాహం కృతకృత్యాహం సఫలం జీవితం మమ l యచ్ఛృతం త్వన్ముఖాంభోజా ద్గంగా మాహాత్మ్యముత్తమమ్‌ 1
43-Chapter వసోర్వచన మాకర్ణ్య గంగామహాత్య్మ సూచకమ్‌ l పునః పప్రచ్ఛ రాజేన్ద్ర తం విప్రం స్వపురోహితమ్‌ 1
44-Chapter తతస్తు మోహినీ భూప శ్రుత్వా మహాత్మ్యముత్తమమ్‌ l గంగాయాః పాపనాశిన్యాః పునః ప్రాహ పురోహితమ్‌ 1
45-Chapter శృణు మోహిని వక్ష్యామి పుణ్యం ప్రేతశిలాభవమ్‌ | మాహాత్మ్యం యత్ర దత్వా తు పిండాన్పితౄంన్సముద్ధరేత్‌ 1
46-Chapter అధతే సంప్రవక్ష్యామి భుక్తిముక్తి ప్రదాయకమ్‌ l తృతీయ దివసే కృత్యం గయాసంగ ఫల ప్రదమ్‌ 1
47-Chapter పంచమేsహ్ని గదాలోలే కృత్వా స్నానాది పూర్వవత్‌ l శ్రాద్ధం సపిండకం కుర్యాత్‌ తతోsక్షయవటే నరాః 1
48-Chapter భగవన్సమ్యగా ఖ్యాతం సర్వజ్ఞేన కృపాలునాl మోహినీ చరితం పుణ్యం మహాపాతకనాశనమ్‌ 1
49-Chapter వాయవ్యే తు దిశే భాగే తస్య పీఠస్య సుందరి ! l లింగం ప్రస్థాపితం తత్ర సగరేణ చతుర్ముఖమ్‌ 1
50-Chapter అతః పరం ప్రవక్ష్యామి యాత్రాకాలం తు మోహిని! | దేవాద్యైస్తు కృతా యా తు యధాయోగ్యఫలాప్తిదా 1
51-Chapter అధాన్యత్తే ప్రవక్ష్యామి గంగామాహాత్మ్యముత్తమమ్‌ | వారాణసి స్థితం భ##ద్రే భుక్తి ముక్తి ఫలప్రదమ్‌ 1
52-Chapter ధన్యోసి విప్రవర్య త్వం కృపాలుః సర్వదేహిషు l యచ్చ్రుతం తే ముఖాంభోజా త్కాశీమహాత్మ్య ముత్తమమ్‌ 1
53-Chapter బ్రుహి మే ముని శార్దుల యత్ప్సచ్చామి పురాతను%్‌ l యథా తాః ప్రతిమాః పూర్వ మింద్రద్యుమ్నేన నిర్మితాః 1
54-Chapter ఇత్థం స్తుతస్తదా తేన ప్రసన్నో గరుడధ్వజః l దదౌ తసై#్మ తు సుభ##గే సకలం మనసేప్సితమ్‌ 1
55-Chapter కస్మిన్కాలే ద్విజశ్రేష్ఠ! గన్తవ్యం పురుషోత్తమే l విధినా కేన కర్తవ్యా పంచతీర్థ్యపి మానద! 1
56-Chapter అన్యచ్ఛృణు మహాభాగే తసటి ఞ్రఛ్రీ పురుషోత్తమే l తీర్థవ్రజం మహత్‌ పుణ్యం దర్శనాత్పాపనాశనమ్‌ 1
57-Chapter దేవానృషీన్పితౄంశ్చాన్యా న్సంతర్ప్యాచమ్య వాగ్యతః l హస్తమాత్రం చతుష్కోణం చతుర్ద్వారం సుశోభనమ్‌ 1
58-Chapter ఏవం సంపూజ్య విధివ ధ్బక్త్యా తం పురుషోత్తమమ్‌ l ప్రణమ్య శిరసా పశ్చా త్సాగరంచ ప్రసాదయేత్‌ 1
59-Chapter యోsసౌ నిరంజనో దేవ శిచిత్స్వరూపీ జనార్దనః l జ్యోతీరూపో మహాభాగే కృష్ణస్త ల్లక్షణం శృణు 1
60-Chapter తతో గచ్ఛేద్విధిసుతే తీర్థం యజ్ఞాంగ సంభవమ్‌ | ఇంద్ర ద్యుమ్న సరో నామ యత్రాస్తే పావనం శుభమ్‌ 1
61-Chapter ఏవం తదా విధిసుతే కృష్ణం రామేణ సంగతమ్‌ l సుభద్రాం చ మహాభాగాం సంస్తువన్తి ముదాన్వితాః 1
62-Chapter ఏతచ్ఛ్రుత్వా తు భూపాల మోహినీ విధినందినీ | పురుషోత్తమ మాహాత్మ్యం భుక్తిముక్తి ప్రదాయకమ్‌ 1
63-Chapter శృణు మోహిని వక్ష్యామి మాహాత్మ్యం వేద సంమతమ్‌ | ప్రయాగస్య విధానేన స్నాత్వా యత్ర విశుద్ధ్యతి 1
64-Chapter

చతుష్టష్టిటమోధ్యాయః అరువది నాలుగవ అధ్యాయము
కురుక్షేత్ర మమాత్మ్యే క్షేత్ర ప్రమాణాది నిరూపణమ్‌

65-Chapter వనాని కాని విప్రేన్ద్ర! తత్ర సంతి శుభావహాః సరితశ్చ క్రమాద్యాత్రాం వద మే సర్వసిద్ధిదామ్‌ 1
66-Chapter కురుక్షేత్రస్య మాహాత్మ్యం శ్రుతం పాపాసహం మహత్‌ | త్వత్తో ద్విజవర శ్రేష్ఠ సర్వసిద్ధి ప్రదం నృణామ్‌ 1
67-Chapter అహో ద్విజవరాఖ్యాతం గంగాద్వారసముద్భవమ్‌ | మాహాత్మ్య మధునా బ్రూహి బదర్యాః పాపనాశనమ్‌ 1
68-Chapter కామోదాయాస్తు మాహాత్మ్యం బ్రూహి మే ద్విజసత్తమ! | యచ్చ్రుత్వాహం తవముఖా త్ర్పసన్నా స్యాం కృతార్థవత్‌ 1
69-Chapter శ్రుతం కామోదకాఖ్యానం పాపఘ్నం పుణ్యదం నృణామ్‌ | సాంప్రతం శ్రోతుమిచ్ఛామి కామాక్షాయః ఫలం ద్విజ 1
70-Chapter ప్రభాసస్తతు మాహాత్మ్యం వద మే ద్విజసత్తమ | యచ్ఛ్రుత్వాహం ప్రసన్నాత్మా ధన్యాంర స్యాం త్వత్ప్రసాదతః 1
71-Chapter శ్రుతం ప్రభాస మాహాత్మ్యం ద్విజశ్రేష్ఠాతి పుణ్యదమ్‌ | అధునా శ్రోతుమిచ్ఛామి మాహాత్మ్యము పుష్రకోద్భవమ్‌ 1
72-Chapter శ్రుతం పుష్కర మామాత్మ్యం వసో పాపప్రణాశనమ్‌ | గౌతమాశ్రమ మాహాత్మ్య మధునా కీర్తయ ప్రభో1
73-Chapter శ్రుతం గురో త్వయా ప్రోక్తం పుణ్యాఖ్యానం చ గౌతమమ్‌ | త్య్రంబకస్యచ మహాత్మ్యం గోదాపంచవటీ భవమ్‌ 1
74-Chapter పుండరీక పురాఖ్యానం త్వయా ప్రోక్తం శ్రుతం గురో | గోకర్ణస్యాద్య తీర్థస్య మమాత్మ్యం మే సమాదిశ 1
75-Chapter శ్రుతం గోకర్ణ మాహాత్మ్యం మనోపాప వినాశనమ్‌ | లక్ష్మణ స్యాపి మాహాత్మ్యం వక్తు మర్హసి సాంప్రతమ్‌ 1
76-Chapter సాధు సాధు ద్విజశ్రేష్ఠ యన్మే రామాయణం త్వయా | శ్రావితం సర్వ పాపఘ్నం నృణాం పుణ్య వివర్థనమ్‌ 1
77-Chapter శ్రుతం మయా ద్విజశ్రేష్ఠ సేతు మాహాత్మ్య ముత్తమమ్‌ | అధునా శ్రోతుమిచ్ఛామి నర్మదాతీర్థ సంగ్రహమ్‌ 1
78-Chapter అత్యద్భుత మిదం విప్ర మాహాత్మ్యం నర్మదా భవమ్‌ | శ్రుతం త్వయా నిగదితం నృణాం పాప వినాశనమ్‌1
79-Chapter శ్రుతం హ్యవన్త్యా మాహాత్మ్యం వసో పాపహరం నృణామ్‌ | అధునా శ్రోతుమిచ్ఛామి మహాత్మ్యం మధురాభవమ్‌ 1
80-Chapter మధురాయాస్తు మాహాత్మ్యం వనానాం చాపి మానద! | శ్రుతం బృన్దావనస్యాపి రహస్యం కించిదీరయ 1
81-Chapter యదేతత్కీర్తితం దేవి తీర్థమాహాత్మ్యముత్తమమ్‌ | తల్లభస్య మహాభాగే! చరిత్వా తీర్థమండలమ్‌ 1
82-Chapter సూత సాధో త్వయాఖ్యాతం శ్రీకృష్ణచరితామృతమ్‌ | శ్రుతం కృతార్థేస్తేన స్మో వయం భవదనుగ్రహాత్‌ 1

Sri Naradapuranam-3    Chapters    Last Page