Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Matsya Mahapuranam-1    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

పురాణములు-వాని లక్షణము

భారతీయుల చిత్తవృత్తులు అన్ని యును ఐహికము వైపునకు కంటె ఆముష్మికము వైపునకు ఎక్కువ మ్రొగ్గుతో సాగుచు ఉండుట అతి ప్రాచీన కాలమునుండి నేటివరకును అవిచ్ఛిన్నముగ సాగివచ్చుచున్న విషయము.
విషయ ప్రవేశిక-ఆవశ్యక వివరణములు. సృష్టిలో జరుగు అన్ని పరిణామములకును హేతువులగు వానిలో కాలముకూడ ఒకటి. అది అనంతము. భగవంతుడు విరాడ్రూపమున కాలమునందే ఉండును. అయినను ఆతడు దానికి అతీతుడు. ఈ అనంతుడే ఆది

ఆవశ్యక వివరణము.

భాస్కరాచార్యులు లీలావతీ గణితములో భారతీయ సంఖ్యా పరిభాష ఇట్లు చెప్పినారు:

ఆయా అధ్యాయములందలి విశేషాంశములు :

1. అ. శ్లో. 9-10 ఋషులు సూతుని నాలుగు ప్రశ్నము లడిగిరి: 1. భగవానుడు మత్స్య రూపమునంది జగములను ఎట్లు సృష్టించెను? 2. శివుడు భైరవుడు ఎట్లయ్యెను? 3. శివుడు పురారి (త్రిపుర శత్రువు) ఎట్లయ్యెను? 4.

1-Chapter

శ్లో. శుక్లామ్బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్‌ |
2-Chapter సూతః: ఏవ ముక్తో మను స్తేన పప్రచ్ఛాసురసూదనమ్‌ | కియద్భి ర్భగవా న్వర్షై ర్భవిష్య త్యంతరక్షయః. 1
3-Chapter మనుః: చతుర్ముఖత్వ మగమ త్కస్మాల్లోకపితామహః | కథంచ లోకా నసృజ ద్బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదాం వరః. 1
4-Chapter మనుః : అహో కష్టతరం చైత దంగజాగమనం ప్రభో!|కథ మద్వేష్య మగమ త్కర్మణా కేన పద్మజః. 1
5-Chapter ఋషయః: దేవానాం దానవానాం చ గన్ధర్వోరగరక్షసామ్‌ | ఉత్పత్తిం విస్తరేణాథ సూత బ్రూహి యథావిధి. 1
6-Chapter సూతః కశ్యపస్య ప్రవక్ష్యా మి పత్నీభ్యః పుత్త్రపౌత్త్రకమ్‌ | అదితిశ్చ దితిశ్చైవ అరిష్టా సురసా దనుః. 1
7-Chapter ఋషుయః దితే పుత్త్రాః కథం జాతా మరుతో దేవవల్లభాః | దేవై ర్జగ్ముశ్చ సాపత్న్యాః కస్మా త్సఖ్య మను త్తమమ్‌.1
8-Chapter ఋషయః: ఆదిసర్గ స్త్వయా సూత కథితో విస్తరేణ నః | ప్రతిసర్గశ్చ ఏతేషా మధిపాం స్తా న్వదస్వ నః. 1
9-Chapter సూతః: ఏవం శ్రుత్వా మనుః ప్రాహ పునరేవ జనార్దనమ్‌ | పూర్వేషాం చరితం బ్రూహి మనూనాం మధుసూదన. 1
10-Chapter  బహుభి ర్ధరణీ భుక్తా భూపాలై శ్ర్శూయతే పురా| పార్థివాః పృథవీయోగా త్పృథివీ కస్య యోగతః. 1
11-Chapter ఆదిత్యవంశ మఖిలం వద సూత యథాక్రమమ్‌ |. సోమవంశం చ త త్త్వజ్ఞ యథావ ద్వక్తు మర్హసి. 1
12-Chapter సూతః: అథాన్విషన్తో రాజానం భ్రాతర స్తస్య మానవాః | ఇక్ష్వాకు ప్రముఖా జగ్ము స్తథా శరవణా న్తికమ్‌.
13-Chapter భగవ న్ర్ఛోతు మిచ్ఛామి పితౄణాం వంశముత్తమమ్‌ | రమేశ్చ శ్రాద్దదదేవత్వం సోమస్య చ విశేషతః. 1
14-Chapter సూతః: లోకా స్సోమపథానామ యత్ర మారీచనన్దనాః | వ ర్తన్తే దేవపితరో యా న్దేవా భావయన్త్యలమ్‌. 1
15-Chapter సూతః: విభ్రాజా నామతో7న్యేతు దివి సన్తి సువర్చసః | లోకా బర్హిషదో యత్ర పితర స్సన్తి సువ్రతాః. 1
16-Chapter సూతః : శ్రుత్వైతత్సర్వమఖిలం మనుః పప్రచ్చ కేశవమ్‌ | శ్రాద్థకాలంచ వివిధం శ్రాద్థభేదం తథైవచ. 1
17-Chapter సూతః: అతఃపరం ప్రవక్ష్యామి విష్ణునా య దుదీరితమ్‌ | శ్రాద్ధం సాధారణం నామ భుక్తిము క్తిఫలప్రదమ్‌.
18-Chapter సూతః ఏకోద్దిష్ట మథో వక్ష్యే యదుక్తం చక్రపాణినా | మృతే పుత్రై ర్యథా కార్య మాశౌచం చ పితర్యపి.1
19-Chapter ఋషయః : కథం కవ్యాని దత్తాని హవ్యాని చ జనైరిహ| గచ్ఛన్తి పితృలోకస్థా న్ప్రాపకః కో7త్ర గద్యతే.
20-Chapter కథం కౌశికదాయాదాః ప్రాప్తాస్తే యోగము త్తమమ్‌ | పఞ్చ భిర్జన్మసమృన్ధైః కథం కర్మక్షయో7భవత్‌. 1

21-Chapter

ఋషయః :కథం సత్త్వరుతజ్ఞో7భూ ద్బ్రహ్మదత్తో ధరాతలే| తేచాభవ న్కస్యకులే చక్రవాకచతుష్టయమ్‌.
22-Chapter కస్మి న్వాసర భాగే తు శ్రాద్ధకృచ్చ సమాచరేత్‌| తీర్థేషు కేషు చ కృతం శ్రాద్ధం బహుఫలం భ##వేత్‌. 1
23-Chapter ఋషయః: సోమః పితౄణా మధిపః కథం శాస్త్రవిశారద| తద్వంశ్యా యేచ రాజానో బభూవుః కీర్తివర్ధనాః.
24-Chapter సూతః: తత స్సంవత్సరస్యాన్తే ద్వాదశాదిత్యసన్నిభః | దివ్యపీతామ్చరధరో దివ్యాభరణభూషణః. 1
25-Chapter కిమర్థం పౌరవో వంశ శ్ర్శేష్ఠత్వం ప్రాప భూతలె | జ్యేష్ఠస్యాపి యదో ర్వంశః కిమర్థం హీయతే శ్రియా. 1

26-Chapter

సమావృత్తం తు దత్తం తం విసృష్టం గురుణా తతః | ప్రస్థితం త్రిదశావాసం దేవయా న్యబ్రవీ దిదమ్‌. 1
27-Chapter కృతవిద్యే కచే ప్రాప్తే హృష్టరూపా దివౌకసః | కచా దధీత్య తాం విద్యాం కృతార్థా భరతర్షభ. 1
28-Chapter శుక్రః: యః పరేషాం నరో నిత్య మతివాదాం స్తతిక్షతి | దేవయాని! విజానీహి తేన సర్వ మిదం జితమ్‌. 1
29-Chapter తతః కావ్యో భృగుశ్రేష్ఠ స్సమన్యు రుపగమ్య హ | వృషపర్వాణ మాసీన మిత్యువాచ త్వరాన్వితః. 1
30-Chapter శౌనకః : అథ దీర్ఘేన కాలేన తస్మిన్నేవ నృపోత్తమ | వనం తదేవ నిర్యాతా క్రీడార్థం వరవర్ణినీ. 1
31-Chapter యయాతి స్స్వపురం ప్రాప్య మహేన్ద్రపురసన్నిభమ్‌ | ప్రవిశ్యాన్తఃపురం తత్ర దేవయానీం న్యవేశయత్‌. 1
32-Chapter శ్రుత్వా కుమారం జాతంతు దేవయానీ శుచిస్మితా చిన్తయామాస దుఃఖార్తా శర్మిష్ఠాంపతి భారత. 1

33-Chapter

శౌనకః జరాం ప్రాప్య యయాతిస్తు స్వపురం ప్రాప్య చైవహి | పుత్త్రం జ్యేష్ఠం వరిష్ఠం చ యదుమి త్యబ్రవీద్వచః. 1
34-Chapter ఏవ ముక్త స్స రాజర్షిః కావ్యం స్మృత్వా మహావ్రతమ్‌ | సఙ్క్రామయామాస జరాం తదా పుత్త్రే మహాత్మని. 1
35-Chapter ఏవం స నాహుషో రాజా యయాతిః పుత్త్ర మీప్సితమ్‌ | రాజ్యే7భిషిచ్య ముదితో వానప్రస్థో7భవ న్మునిః. 1
36-Chapter శౌనకః : స్వర్గతస్తుస రాజేన్గ్రో నివస న్దేవసద్మని | పూజిత స్త్రిదశై స్సాధ్యై ర్మరుద్భి ర్వసుభి స్తథా. 1
37-Chapter ఇన్ద్రః : సర్వాణి కర్మాణి సమాప్య రాజ న్గృహా న్పరిత్యజ్య వనం గతో7సి |
38-Chapter యయాతిః : అహం యయాతి ర్నహుషస్య పుత్త్రః పూరోః పితా సర్వభూతావమానాత్‌
39-Chapter అష్టకః : యదా7 వస న్నన్దనే కామరూపీ సంవత్సరాణా మయుతం శతానామ్‌ |
40-Chapter చర న్గృహస్థః కథమేతి ధర్మా న్కథం భిక్షుః కథ మార్యకర్మా | వాన ప్రస్థః ప్రస్థితే సన్ని విష్ణో బహూ నస్మి న్త్సమ్ర్పతివేదయన్తి. 1
41-Chapter కతర స్త్వేతయోః పూర్వం దేవానా మేతి సామ్యతామ్‌ | ఉభయోర్ధావతో రాజన్త్సూర్యాచన్ద్రమసో రివ. 1
42-Chapter వసుమా& : పృచ్ఛా మ్యహం వసుమా నౌషదశ్వి ర్యద్యస్తి లోకో దివి మహ్యం నరేన్ద్ర |యద్యన్తరిక్షే ప్రథితో మహాత్మ& క్షేత్రజ్ఞం త్వాం తస్య ధర్మస్య మన్యే. 1
43-Chapter సూతః: ఇత్యేత చ్ఛౌనకా ద్రాజా శతానీకో నిశమ్యతు | విస్మితః పరయా ప్రీత్యా పూర్ణచన్ద్ర ఇవాబభౌ. 1
44-Chapter కిమర్థం తద్వనం దగ్ధం భార్గవస్య మహాత్మనః | కార్తవీర్యేణ విక్రమ్య సూత ప్రవద పృచ్ఛతామ్‌. 1
45-Chapter సూతః: గాన్ధరీ చైవ మాద్రీచ వృష్ణిభార్యే బభూవతః | గాన్ధారీ జనయామాస సుమిత్రం నన్దవర్ధనమ్‌. 1

46-Chapter

ఐక్ష్వాకీ సుషువే శూరం ఖ్యాత మద్భుతమీఢుషమ్‌ | పౌరిష్యాం జజ్ఞిరే శూరా ద్భోజాయాం పురుషా దశ. 1
47-Chapter సూతః: అథ దేవో మహాదేవః పురా కృష్ణః ప్రజాపతిః | విహారార్థం స దేవేశో మాను షే ష్విహ జాయతే. 1
48-Chapter సూతః ః తుర్వసోస్తు సుతో గర్గో గోభాను స్తస్య చాత్మజః | గోభానో స్తు సుతో ధీరస్త్రిశరిశ్చాపరాజితః . 1
49-Chapter పురోః పుత్త్రో మహాతేజా రాజాసీ జ్జనమేజయః | ప్రాచీన్వత స్సుత స్తస్య యః ప్రాచీ మకరోద్దిశమ్‌. 1
50-Chapter సూత ః : అజామీఢస్య నీలిన్యాం నీల స్సమభవ త్సుతః | నీలస్య తపసోగ్రేణ సుశాన్తి రుదపద్యత. 1
51-Chapter యే భూయాసు ర్ద్విజాతీనా మగ్నయః సూత సర్వదా | తా నిదానీం సమాచక్ష్వ తద్వంశం చానుపూర్వశః. 1
52-Chapter ఇదానీం ప్రాహ య ద్విష్ణుః పృష్ణః పరమ ము త్తమమ్‌ | త్వ మిదానీం సమాచక్ష్వ ధర్మాధర్మస్య విస్తరమ్‌. 1
53-Chapter పురాణ సఙ్ఖ్యా మాచక్ష్వ సూత విస్తరతః క్రమాత్‌ | దానవ్రత మశేషంచ యథావ దనుపూర్వశః. 1
54-Chapter సూతః: అతఃపరం ప్రవక్ష్యామి దానధర్మా నశేషతః | వ్రతోపవాససంయుక్తా న్యథామత్స్యోదితా న్మనోః. 1
55-Chapter ఉపవాసే ష్వశ క్తస్య తదేవ ఫల మిచ్ఛతః | అనాయాసేన రోగాద్వా కిమిష్టం వ్రత ముచ్యతామ్‌. 1
56-Chapter కృష్ణాష్టమీ మతో వక్ష్యే సర్వపాపప్రణాశనీమ్‌ | శాన్తి ర్ము క్తిశ్చ భవతి యథా పుంసాం విశేషతః. 1
57-Chapter నారధః : దీర్ఘాయురారోగ్య కులాభివృద్ధి యుక్తః పుమా న్త్సర్వగుణాన్విత స్స్యాత్‌ |
58-Chapter సూతః : జలాశయగతం విష్ణుమువాచ రవినన్దనః | తటాకారామకూ పేషు వాపీషు నళినీషుచ. 1
59-Chapter పాదపానాం విధిం సూత! యథావ ద్విస్తరా ద్వద | విధినా కేన కర్తవ్యం పాదపోద్యాపనం ఋధై ః. 1
60-Chapter తథైవాన్య త్ర్వవక్ష్యామి సర్వకామఫలప్రదమ్‌| సౌభాగ్యశయనం నామ యత్పురాణవిదో విదుః. 1
61-Chapter నారదః భూర్లకో7థ భువర్లోక స్స్వర్లోకోథ మహర్జన ః| తప స్సత్యంచ సపై#్తతే దేవలోకాః ప్రకీర్తితాః. 1

62-Chapter

మనుః : సౌభాగ్యారోగ్యఫలదమముత్రాక్షయకారకమ్‌ | భు క్తిము క్తి ప్రదం దేవ తన్మే బ్రూహి జనార్దన. 1

63-Chapter

ఆథాన్యామపి వక్ష్యామి తృతీయాం పాపనాశనీమ్‌ | రసకల్యాణినీ మేతాం పురాకల్పవిదో విదుః. 1
64-Chapter  తథైవాన్యాం ప్రవక్ష్యామి తృతీయాం పాపనాశనీమ్‌ | నామ్నా లోకే తు విఖ్యాతా మార్ద్రానన్దకరీ మిహ. 1
65-Chapter అథాన్యామపి వక్ష్యామి తృతీయాం సర్వకామదామ్‌ | యస్యాం దత్తం హుతం జప్తం సర్వం భవతి చాక్షయమ్‌. 1
66-Chapter మనుః : అధునా భారతీ కేన వ్రతేన మధుసూదన | తథైవ జ్ఞానసౌభాగ్యమతి విద్యాసుకౌశలమ్‌. 1
67-Chapter చన్ద్రాదిత్యోపరాగేషు య త్స్నాన మభిధీయతే| తదహం శ్రోతు మిచ్చామి ద్రవ్యమస్త్రవిధానతః. 1
68-Chapter నారదః : కి ముద్వేగాద్భుతే కృత్య మలక్ష్మీ ః కేన హన్యతే | మృతవత్సాభిషేకాదికార్యేషు చ కిమిష్యతే. 1
69-Chapter మనుః : కథ మారోగ్య మైశ్వర్య మనస్త మమరేశ్వర | స్వల్పేన తపసా దేవ భ##వే న్మోక్ష స్సదా నృణామ్‌.
70-Chapter వర్ణశ్రమణాం ప్రభవః పురాణషు మయా శ్రుతః l సదాచారాశ్చ భగవ& దర్మశాస్త్ర వినిశ్చయా. 1
71-Chapter బ్రహ్మ: భగవ న్పురుషస్యేహ స్త్రయాశ్చ విరహాదికమ్‌| రోగవ్యాధిభయం దుఃఖం న భ##వే ద్యేన తద్వద. 1
72-Chapter శృణు చాన్య ద్భవిష్యం య ద్రూపసమ్పత్ప్రదాయకమ్‌ | భవిష్యతి యుగే బ్రహ్మ న్ద్వాపరాన్తే పితామహ 1
73-Chapter అథాత శ్శృణు భూపాల ప్రతిశుక్రప్రశా న్తయే | యాత్రారమ్భే7వసానే చ తథా శుక్రోదయే ష్విహ. 1
74-Chapter బ్రహ్మా : భగవ& దుఃఖసంసార సాగరోద్ధారకారకమ్‌| కిఞ్చిద్ర్వతం సమాచక్ష్వ స్వర్గారోగ్యఫలప్రదమ్‌. 1
75-Chapter విశోకసప్తమీం తద్వ ద్వక్ష్యామి మునిపుఙ్గవ | యా ముపోష్య నరశ్శోకం న కదాచి దిహాశ్నుతే. 1
76-Chapter అన్యా మపి ప్రవక్ష్యామి నామ్నా తు ఫలస ప్తమీమ్‌ | యా ముపోష్య నరః పాపా ద్విముక్త స్స్వర్గభా గ్భవేత్‌. 1
77-Chapter శర్కరాసప్తమీం వక్ష్యే తద్వ త్కల్మషనాశనీమ్‌ | ఆయురారోగ్య మైశ్వర్యం యథా7న న్తం ప్రజాయతే. 1
78-Chapter అతఃపరం ప్రవక్ష్యామి తద్వత్కమలస ప్తమీమ్‌ | యస్యా స్సఙ్కీ ర్తనాదేవ తుష్యతీహ దివాకరః. 1
79-Chapter అథాత స్సమ్ప్రవక్ష్యామి సర్వపాపవినాశనీమ్‌ | సర్వకామప్రదాం పుణ్యాం నామ్నా మన్దారస ప్తమీమ్‌. 1
80-Chapter అథాన్యామపి వక్ష్యామి శోభనాం శుభస ప్తమీమ్‌ | యా ముపోష్య నరో భోగా న్ప్రాప్య దుఃఖా త్ప్రముచ్యతే. 1
81-Chapter మనుః : కి మభిష్టవియోగశోకసఙ్ఘా దలముద్దర్తు ముపోషణవ్రతం చ|
82-Chapter నారదః : భగవ& శ్రోతు మిచ్ఛామి దానమహాత్మ్యముత్తమమ్‌|
83-Chapter ఈశ్వరః : అథాత స్పమ్ర్పపక్ష్యామి లవణాచల ముత్తమమ్‌|
84-Chapter ఈశ్వరః : అతఃపరం ప్రవక్ష్యామి గుడపర్వత ముత్తమమ్‌ |
85-Chapter ఈశ్వర ః : అథ పావహరం వక్ష్యే సువర్ణాచల ముత్తమమ్‌ |
86-Chapter ఈశ్వరః : అతఃపరం ప్రవక్ష్యామి తిలశైలం విధానతః l త్రత్పదానపరో యాతి విష్ణులోక మనుత్తమమ్‌. 1
87-Chapter ఈశ్వరః: కార్పాసపర్వత స్తద్వ ద్వింశ ద్భారై రిహోత్తమః l

88-Chapter

ఈశ్వరః: అథాత స్సమ్ర్పదక్ష్యామి ఘృతాచల మనుత్తమమ్‌ l

89-Chapter

ఈశ్వరః: అతఃపరం ప్రవక్ష్యామి రత్నాచల మనుత్తమమ్‌ l
90-Chapter ఈశ్వరః: అతఃపరం ప్రవక్ష్యామి రౌప్యశైల మనుత్తమమ్‌l యత్ర్పదానా న్నరో యాతి సోమలోకం ద్విజోత్తమ. 1
91-Chapter ఈశ్వరః : అథాత స్సమ్ర్పవక్ష్యామి శార్కరాచల ముత్తమమ్‌ l
92-Chapter సూతః: వైశమ్సాయన మాసీన మపృచ్ఛ చ్ఛౌనకః పురా l సర్వకామప్తయే నిత్యం కథం శాన్తికపౌష్టికమ్‌. 1
93-Chapter ఈశ్వరః : పద్మాసనః పద్మకరః పద్మ గర్భసమద్యుతిః| సప్తాశ్వ స్స ప్తరజ్జుశ్చ ద్విభుజ స్సవితా రవిః. 1
94-Chapter నారదః : భగవ న్భూతభ##వ్యేశ తథాన్యదపి యద్ర్వతమ్‌ |
95-Chapter నన్దికేశ్వరః : తథా సర్వఫలత్యాగ మహాత్మ్యం శృణు నారద |
96-Chapter నారదః: య దారోగ్యకరం పుంసాం యదనన్తఫలప్రదమ్‌ l
97-Chapter నన్దికేశ్వరః: అథాత స్సమ్ప్రవక్ష్యామి సఙ్క్రాన్తుద్యాపనంపరమ్‌ l
98-Chapter నన్దికేశ్వరః ; అథాన్యదపి వక్ష్యామి విష్ణో ర్ర్వత మనుత్తమమ్‌ l విభూతిద్వాదశీ నామ సర్వామర నమస్కృతా. 1
99-Chapter నన్దికేశ్వరః: అథాత స్సమ్ప్రవక్ష్యామి వ్రతషష్టి మనుత్తమామ్‌ l రుద్రేణాభిహితాం దివ్యాం మహాపాపప్రణాశనీమ్‌. 1
100-Chapter నన్దికేశ్వరః: నైర్మల్యం భావశుద్ధిశ్చ వినా స్నానం న విద్యతే l తస్మాన్మనోవిశుద్ధ్యర్థం స్నానమాదౌ విధీయతే. 1
101-Chapter అతఃపరం ప్రవక్ష్యామి ప్రయాగస్యోపవర్ణమమ్‌ l మార్కండేయేన కథితం యత్‌పురా పాండుసూనవే. 1
102-Chapter భగవన్‌ శ్రోతుమిచ్ఛామి పురాకల్పే యథా స్థితమ్‌ | బ్రహ్మణా దేవముఖ్యేన యథావ త్కథితం మునే. 1
103-Chapter శృణు రాజన్‌! ప్రయాగస్య మాహాత్మ్యం పునరేవతు | యచ్ఛ్రుత్వా సర్వపాపేభ్యో ముచ్యతే నాత్ర సంశయః. 1
104-Chapter యథా యథా ప్రయాగస్య మాహాత్మ్యం కథితం త్వయా | తథాతథా ప్రముఛ్యే7హం సర్వపాపై ర్న సంశయః. 1
105-Chapter శృణు రాజ న్ర్పయాగస్య మాహాత్మ్యం పునరేవచ | యచ్ర్ఛుత్వా సర్వపాపేభ్యో ముచ్యతే నాత్రసంశయః. 1
106-Chapter ఏతచ్ర్ఛుత్వా ప్రయాగస్య య త్త్వయా పరికీర్తితమ్‌ | విశుద్ధం మే7ద్య హృదయం ప్రయాగస్యతు కీర్తనాత్‌. 1
107-Chapter శ్రుతంహి బ్రహ్మణా ప్రోక్తం పురానం పుణ్యకీర్తనమ్‌ | తీర్థానాం తు సహస్రాణి శతాని నియుతానిచ. 1
108-Chapter శృణు రాజ న్ర్పయాగస్య మాహాత్మ్యం పునరేవతు | నై మిశం పుష్కరంచైవ గోతీర్థం సిన్ధుసాగరమ్‌. 1
109-Chapter కథం స్వర్గమిదం ప్రోక్తం ప్రయాగస్య మహామునే | ఏతన్మే సర్వమాఖ్యాహి యథాహి మమ తారయేత్‌. 1
110-Chapter భ్రాతృభి స్సహిత స్సర్వై ర్ద్రౌపద్యా సహ భార్యయా | ప్రయాగం సమనుప్రాప్య స్నాత్వా స కృతనైత్యకః. 1
111-Chapter కథం మత్స్యేన కథితో భువనస్యతు విస్తరఃl మనవే త త్సమాచక్ష్వ యాథాతథ్యేన సూతజ. 1
112-Chapter కతి ద్వీపా స్సముద్రాశ్చ పర్వతాః కతిచ ప్రభో l కియన్తి చైవ వర్షాణి తేషు నదృశ్చ కాస్మ్సృతాః. 1
113-Chapter యదిదం భారతం వర్షం యస్మి న్త్స్వాయమ్భువాదయః | చతుర్దశైతే మనవః ప్రజా స్తత్‌ ససృఞిరే. 1
114-Chapter మనుః చరితం బుధపుత్త్రస్య జనార్దన మయాశ్రుతమ్‌| త్రిధా శ్రదాద్ధవిధిః పుణ్య స్సర్వపాప్రపణాశనః. 1
115-Chapter స దదర్శ నదీం రమ్యాం పుణ్యాం హైమవతీం శుభామ్‌| గన్ధర్వగణసఙ్కీర్ణాం నిత్యం శక్రనిషేవితామ్‌. 1
116-Chapter ఆలోకయ న్నదీ రమ్యాం తత్సమీరగతక్లమః| స గచ్ఛన్నేవ దదృశే హిమవస్తం మహాగిరిమ్‌. 1
117-Chapter తసై#్యవ పర్వతేన్ద్రస్య ప్రదేశం సుమోహరమ్‌| అగమ్యం మానుషైరన్యై ర్దైవయోగా దుపాగతః. 1
118-Chapter సూతః తత్రాయతే మహాశృఙ్గే మహావర్షే మహాహిమే | తృతీయంతు తయోర్మధ్యే శృఙ్గ మత్యన్తముచ్ఛ్రితమ్‌. 1
119-Chapter సూతః : తత్రాశ్రమపదే రమ్యే త్యక్తాహార పరిచ్ఛదః | క్రీడావిహారం గన్ధర్వైః పశ్య న్నప్సరసాం సహ. 1
120-Chapter సూతః తస్యాశ్రమస్యోత్తరతస్త్రిపురారినిషేవితః | నానారత్నమయై శ్శృంగైః కల్పద్రుమవిభూషితైః. 1
121-Chapter సూతః : శాకద్వీపస్య వక్ష్యామి యథావదిహ నిశ్చయమ్‌| కథ్యమానం నిబోధధ్వం శాకద్వీపం ద్విజోత్తమాః 1

122-Chapter

సూతః : పరిమణ్ణలేన స ద్వీప శ్చక్రవ త్పరివేష్టితః| స్వాదూదేన సముద్రేణ ద్విగుణన సమన్వితః. 1
123-Chapter సూతః సూర్యాచన్ద్రమసా వేతౌ భ్రమన్తౌ యావదేవ తు | సప్తద్వీసముద్రాణాం భూతానాం భూతివిస్తరః. 1
124-Chapter ఏతాం శ్రుత్వా కథాం దివ్యా మబ్రువ న్రోమహర్షణిమ్‌ | సూర్యాచన్ద్రమసో శ్చారం గ్రహాణాంచైవ సర్వశః. 1
125-Chapter స రథో7ధిష్ఠితో దేవై ర్మాసేమాసే యథాక్రమమ్‌ | తతో వహత్యథాదిత్యో బహుభి రృషిభిస్సహ. 1
126-Chapter యదేత ద్బవతా ప్రోక్తం శ్రుతం సర్వ మశేషతః కథం దేవగృహాణి స్యుః పునర్జ్యోతీంషి వర్ణయ. 1
127-Chapter ఋషయః : కథం జగామ భగవా న్పురారత్వం మహేశ్వరః | దదామ స కథం దేవ స్తన్నోవిస్తరతో వద.
128-Chapter ఇతి సఞ్చి న్త్య దైత్యేన్ద్రో దివ్యో పాయ ప్రభావజమ్‌ l చకార త్రిపురం దివ్యం మనస్స ఞ్చార చారితమ్‌ . 1
129-Chapter సూతః : నిర్మితే +త్రిపురే దుర్గే పూర్ణే త్వసురపుఙ్గవైః | తద్దుర్గం దుర్గతాం ప్రాప బద్ధవైరై స్సురాసురైః. 1
130-Chapter సూతః : సుశీలేషు ప్రదుష్టేషు దానవేషు దురాత్మను | లోకేషూత్పాట్యమానేషు తపోదనవనేషుచ. 1
131-Chapter సూతః : బ్రహ్మాద్యై స్త్సూయమానస్తు దేవదేవో మహేశ్వరః | వాచస్పతి మువాచేదం దేవానాం క్వ భయం మహత్‌. 1
132-Chapter సూతః : పూజ్యమానే రథే తస్మి న్యాతే దేవవరైస్సహ | దేవేషుచ నదత్సూగ్రం ప్రమథేషుచ సాధ్వితి. 1
133-Chapter సూతః : తతో రణ దేవబలం నారదోభ్యాగమత్సునః | త్రిపురా త్తత్ర చాగత్య సభాయా మాస్థితస్స్వయమ్‌. 1
134-Chapter సూతః : మయో మహారణం కృత్వా మాయావీ దానవేశ్వరః | వివేశ తూర్ణం త్రిపుర మభ్రో నీలమివామ్బరమ్‌. 1
135-Chapter సూతః : ప్రమథై స్సమరే భగ్నా సై#్త్రపురాస్తే మయాదయః | వివిశు స్త్రిపురం భీతాః ప్రమథై ర్భగ్నగోపురమ్‌. 1
136-Chapter సూతః : తాన్నిహన్తుం సమఘవా నసురా నమరేశ్వరః | లోకపాలా యయుస్సర్వే తథైవ గణపాశ్చయే. 1
137-Chapter తారకాక్షే హతే యుద్ధే ఉత్సార్య ప్రమథాన్మయః | ఉవాచ దానవా న్భూయో భూయ స్సతు భయావృతా&. 1
138-Chapter ఉదితేతు సహస్రాంశౌ మేరుభాసాఙ్కురే రవౌ | ననర్దచ బలం కృత్స్నం యుగాన్తఇవ సాగరః. 1
139-Chapter సూతః : అథ దైత్యపురాభావే పుష్యయోగో బభూవ హ | బభూవ తత్ర సంయుక్తం తద్యోగేన పురత్రయమ్‌. 1
140-Chapter ఋషయః : కథం గచ్ఛత్యమావాస్యాం మాసిమాసి నృపః | ఐళః పురూరవా స్సూత తర్పయేచ్చ కథం పితౄ&. 1
141-Chapter చతుర్యుగాని యాని స్యుః పూర్వే స్వాయమ్భువేన్తరే | ఏషాం నిసర్గం సఙ్ఖ్యాంచ | శోతుమిచ్ఛామ విస్తరాత్‌. 1
142-Chapter కథం త్రేతాయుగముఖే యజ్ఞస్యాసీ త్ర్పవర్తనమ్‌ | పూర్వే స్వాయమ్భువే సర్గే యథాచ ప్రబ్రవీహి నః. 1
143-Chapter సూతః : అత ఊర్ధ్వం ప్రవక్ష్యామి ద్వాపరస్య విధిం పునః | తత్ర త్రేతాయుగే క్షీణ ద్వాపరం ప్రతిపద్యతే.
144-Chapter సూతః : మన్వన్తరాణి యాని స్యుః కల్పే కల్పే చతుర్దశ | వ్యతీతానాగతాని స్యు ర్యాని మన్వన్తరే ష్విహ. 1
145-Chapter శ్రీదేవ్య ష్టోత్తరశతస్థాన సంపుటితనామావళి

Sri Matsya Mahapuranam-1    Chapters