Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Padma Mahapuranam-I    Chapters   

1-Chapter

 నారాయణం నమస్కృత్య నరంచైవ నరోత్తమం |

దేవీం సరస్వతీంచైవ తతో జయ ముదీరయేత్‌ ||

2-Chapter

నమస్యే సర్వలోకానా మీశ్వరం విశ్వకారణం| య ఇమం కురుతే భావం సృష్టిరూపం ప్రధానవిత్‌ || 1

లోకకృ ల్లోకతత్వజ్ఞో యోగమాస్థాయ యోగవిత్‌ | అసృజత్‌ సర్వభూతాని స్థాపరాణి చరాణి చ || 2

3-Chapter నిర్గుణాస్యాప్రమేయస్య శుద్ధస్యాథ మహాత్మనః | కధం సర్గాది కర్త్రుం బ్రహ్మణోహ్యువ పద్యతే || 1
4-Chapter క్షీరాబ్దౌతు తదా లక్ష్మీః కి లోత్పన్నా మయా శ్రుతా | ఖ్యాత్యాం భృగోః సముత్పన్నే త్యేతదాహ కథం భవాన్‌ || 1
5-Chapter కథంనతీ దక్షసుతా దేహం త్యక్తవతీ శుభా | దక్షయజ్ఞస్తు రుద్రేణ విధ్వస్తః కేన హేతునా || 1
6-Chapter దేవానాం దానవానాంచ గంధర్వోరగ రక్షసాం | ఉత్పత్తిం విస్తరే ణమాం గురో బ్రూహి యథావిధి || 1
7-Chapter దితేః పుత్రా కధం జాతా మరుతో దేవవల్లభాః | దేవైర్జగ్ముశ్చ సాపత్నై కస్మాత్సఖ్య మసుత్తమమ్‌ || 1

8-Chapter

బహుర్భిద్ధరణీ భుక్తా భూపాలైః శ్రూయతేపురా | పార్ధివాః పృధివీ యోగాత్‌ పృధివీ కస్యయోగతః || 1
9-Chapter భగవాన్‌ శ్రోతు మిచ్ఛామి పితౄణాం వంశముత్తమమ్‌ | రవేశ్చ శ్రాద్ధదేవస్య సోమన్యచ విశేషతః || 1
10-Chapter ఏకోద్దిష్టం తతో వక్ష్యే యదుక్త మ్ర్బహ్మణా పురా | మృతే పుత్రై ర్యథా కార్యమాశౌచంచ పితుర్యది || 1
11-Chapter పగ లేభాగమందు పితృశ్రాద్ధ మాచరింపవలెను? ఏ తీర్థములందది పెట్టిన విశేషఫలముగల్గునని భీష్ము డడుగ పులస్త్యుం డిట్లనియె. పుష్కరతీర్థము ఇది ఉజ్జయిని ప్రాంతము మాల్వము శ్రాద్ధమునకు సర్వోత్తమము.
12-Chapter సోమవంశః కథం జాతః కథయాత్ర విశారద | తద్వంశే కేతు రాజానో బభూవుః కీర్తివర్ధనాః || 1

13-Chapter

క్రోష్టోః శ్రుణుత్వం రాజేంద్రవంశ ముత్తమ పూరుషమ్‌ | యస్యాన్వవాయే సంభూతో విష్ణుర్వృష్ణికులోద్వహః || 1
14-Chapter కథం త్రిపురుషా జ్జాతో హ్యర్జునః పరవీరహా | కథం కర్ణస్తు కానీనః సూతజః పరికీర్త్యతే || 1
15-Chapter కింకృతం బ్రహ్మణా బ్రహ్మన్‌ ప్రేష్యవారాణసీం పురీం | జనార్దనేన కిం కర్మ శంకరేణ చ యన్మునే || 1
16-Chapter యదేతత్కథితం బ్రహ్మ స్తీర్ఠ మహాత్మ ముత్తమం | కమలస్యాభిపాతేన తీర్థం జాతం ధరాతలే || 1
17-Chapter తస్మిన్‌ యజ్ఞే కిమాశ్చర్యం తదాసీ ద్ద్విజసత్తమ | కథం రుద్రః స్థిత స్తత్ర విష్ణుశ్చాపి సురోత్తమః || 1
18-Chapter అత్యద్భుత మిదం బ్రహ్మన్‌? శ్రుతవా నస్మి తత్త్వతః | అభిషేకం తు గాయత్ర్యాః సదస్యత్ర తథా కృతమ్‌ || 1
19-Chapter ఋషికోటిర్యదాయాతా పుష్కరే ముఖదర్శనాత్‌ || 1
20-Chapter అత్యాశ్చర్యవతీ రమ్యా కథేయం పాపనాశనీ | విస్తరేణ చ మే బ్రూహి యథాతథ్యేన పృచ్ఛతః || 1
21-Chapter ఆసీత్పురా బృహత్కల్పే ధర్మమూర్తిర్జనాధిపః | సుహృచ్ఛక్రస్య నిహతా యేన దైత్యాస్సహస్రశః || 1
22-Chapter తపః సత్యం చ సపై#్తతే దేవలోకాః ప్రకీర్తితాః | పర్యాయేణ తు సర్వేషామాధిపత్యం కథం భ##వేత్‌ || 1
23-Chapter

వైష్ణవా యే తు వై ధర్మా యాన్‌ రుద్రః ప్రోక్తవానిహ |

తాన్మే కథయ విప్రేంద్ర కీదృశాస్తే ఫలం తు కిమ్‌ || 1

24-Chapter భగవన్పురుషస్యేహ స్త్రియాశ్చ వరదాయకం | శోకవ్యాధిభయం దుఃఖం న భ##వేద్యేన తద్వద || 1

25-Chapter

ఉపవాసేష్వక్తస్య తదేవ ఫలమిచ్ఛతః ||

అనభ్యాసేన రోగాద్వా కిమిష్టం వ్రతముచ్యతామ్‌ | 1

26-Chapter భీష్మ ఉవాచ : దీర్ఘాయురారోగ్య కులాతివృద్దిభిర్యుక్తః పుమాన్‌ రూపకులాన్వితః స్యాత్‌ ||
27-Chapter

భీష్మ ఉవాచ : తటాకారామకూపేషు వాపీషు నలినీషు చ ||

విధిం వదస్వ మే బ్రహ్మన్‌ దేవతాయతనేషు చ | 1

28-Chapter

పాదపానాం విధిం బ్రహ్మన్యథావద్విస్తరాద్వద ||

విధినా యేన కర్తవ్యం పాదపారోపణం బుధైః | 1

29-Chapter సౌభాగ్యశయనం నామ యత్పురాణవిదో విదుః 1
30-Chapter యజ్ఞపర్వతమాసాద్య విష్ణునా ప్రభువిష్ణునా | పదాని చేహ దత్తాని కిమర్థం పదపద్ధతిః || 1
31-Chapter కృతం త్రివిక్రమం రూపం యదా సంయమితో బలిః || 1
32-Chapter

కేనవాత్ర ప్రముచ్యేత తన్మే బ్రూహి మహామతే | 1

33-Chapter కథం సమాగమే భూతః కస్మిన్కాలే కదా మునే || 1

34-Chapter

కస్మిన్కాలే భగవతా బ్రహ్మణా లోకకారిణా ||

యజ్ఞియైర్యష్టుమారబ్ధం తద్భవాన్వక్తుమర్హతి |

35-Chapter

ఉక్తం భగవతా సర్వం పురాణాశ్రయసంయుతమ్‌ | తథా శ్వేతేన బ్రహ్మాండం గురవే ప్రతిపాదితమ్‌ || 1

36-Chapter

తతో దేవాః ప్రయాతాస్తే విమానైర్బహుభిస్తదా | రామోప్యనుజగామాశు కుంభయోనే స్తపోవనమ్‌ || 1
37-Chapter

తదద్భుతతమం వాక్యం శ్రుత్వా చ రఘునందనః |

గౌరవాద్విస్మయాచ్చాపి భూయః ప్రష్టుం ప్రచక్రమే || 1

38-Chapter

కథం రామేణ విప్రర్షే కాన్యకుబ్జే తు వామన | స్థాపితః క్వ చ లబ్ధోసౌ విస్తరాన్మమ కీర్తయ || 1
39-Chapter కథితం వామనసై#్యవ మాహాత్మ్యం విస్తరేణ వై పునస్తసై#్తవ మాహాత్మ్యమన్యద్విష్ణోరతో వద || 1
40-Chapter

పులస్త్య ఉవాచ: అథ యోగవతాం శ్రేష్ఠమసృజద్భూరివర్చసమ్‌ |

స్రష్టారం సర్వలోకానాం బ్రహ్మాణం సర్వతో ముఖమ్‌ || 1

41-Chapter ఆదిత్యావసవో రుద్రా అశ్వినౌ చ మహాబలౌ | సబలాః సానుగాశ్చైవ సంనహ్యన్త యధాక్రమమ్‌ || 1

Sri Padma Mahapuranam-I    Chapters