Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Scanda Mahapuranamu-3    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

1-Chapter తెల్లని వస్త్రము ధరించినవాడు, తెలుపు వర్ణమువాడు, నాలుగు చేతులవాడు, నిర్మలమైన ముఖము కలవాడు ఐన విష్ణువును సర్వ విఘ్నముల ప్రశాంతి కొరకు ధ్యానించవలెను (ధ్యానిస్తున్నాను)
2-Chapter కథంసూత మహాభాగరామేణా క్లిష్టకర్మణా l సేతుర్బద్ధోనదీనాథే హ్యగాధేవరుణాలయే ll 1 ll
3-Chapter చతుర్విం శతి తీర్థాని యాన్యుక్తానిత్వయామునే lతేషాం ప్రధాన తీర్థానాం సేతౌ పాపవినాశ##నే ll 1 ll
4-Chapter భగవన్‌ రాక్షసః కోసౌ సూత పౌరాణి కోత్తమ | విష్ణుభక్తం మహాత్మానం యోగాలవమ బాధత || 1 ||
5-Chapter ప్రస్తుత్య చక్రతీర్థంతు పుణ్యంపాప వినాశనం | పునరప్యధ్భుతం కించిత్‌ ప్రబ్ర వీమి మునీశ్వరాః || 1 ||
6-Chapter ద్వైపాయనవినేయత్వం సూతపౌరాణికోత్తమ | దేవీపత్తనపర్యంతం చక్రతీర్థమనుత్తమం || 1 ||
7-Chapter స్వసైన్య మవలోక్యాథ మహిషోదానవేశ్వరః | హతం దేవ్యామహాక్రోధాత్‌ చండకోపమథాబ్రవీత్‌ || 1 ||
8-Chapter భగవాన్‌ సూత సర్వజ్ఞకృష్ణ ద్వైపాయనప్రియ | త్వన్ముఖాద్వైక థాః శ్రుత్వాశ్రోత్ర కామృతవర్షిణీః || 1 ||
9-Chapter మూ || తతః సవిప్రః ప్రత్యూషే పుత్రశోకేన పీడితః | అశోకదత్తా సంయుక్తో భార్యయా విలలాపహ || 1 ||
10-Chapter వేతాల వరదే తీర్థే నరః స్నాత్వాద్వి జోత్తమాః l తతఃశ##నైః శ##నైర్గచ్చేత్‌ గంధమాదన పర్వతం ll1 ll
11-Chapter పాపనాశేనర: స్నాత్వా సర్వపాప నిబర్హణ l తతః సీతాసరోగచ్ఛేత్‌ స్నాతుం నియమపూర్వకం ll 1ll
12-Chapter సీతాకుండే మహాపుణ్యనరః స్నాత్వా ద్విజోత్తమాః | తతస్తు మంగలం తీర్థం అభిగచ్ఛేత్సమాహితః || 1 ||
13-Chapter మంగలాఖ్యే మహాతీర్థే నరః స్నాత్వావికల్మషః l ఏకాంతరామనాథాఖ్యం క్షేత్రంగచ్ఛేత్‌ తతః పరా ll 1ll
14-Chapter స్నాత్వాత్వమృత వాప్యాంవైసే విత్వైకాంతరాఘవంl జితేంద్రియోసరః స్నాతుం బ్రహ్మకుండంతతో ప్రజేత్‌ ll 1 ll
15-Chapter బ్రహ్మకుండే మహాపుణ్య స్నానం కృత్వాసమాహితః నరోహనూమతః కుండం అథగచ్ఛే ద్ద్వి జోత్తమాః ll 1ll
16-Chapter కుండే హనుమతః స్నాత్యా స్వయంరుద్రేణ సేవితే | అగస్తి తీర్థం విప్రేంద్రా తతోగచ్ఛేత్సమాహితః || 1 ||
17-Chapter పునరిత్యాహకక్షీవాన్‌ పితరం తం మునీశ్వరాః lయథోదంకేనగురుణా ప్రేషితో7హమిహాధునా ll 1 ll
18-Chapter కుంభసంభవతీర్థే7స్మిన్‌ విధాయభిషవంనరః l రామకుండం తతః పుణ్యం గచ్ఛేత్‌ పాపవిముక్తయే ll 1 ll
19-Chapter తారక బ్రహ్మణస్తస్యతీర్థేస్నాత్వద్విజోత్తమాః | లక్ష్మణస్యతతస్తీర్థమభి గచ్ఛేత్సమాహితః || 1 ||
20-Chapter లక్ష్మణస్యమహాతీర్ధే బ్రహ్మహత్యావినాశ##నే | స్నాత్వాస్వచిత్తశుద్ధ్యర్థం జటాతీర్థంతతోవ్రజేత్‌ || 1 ||

21-Chapter

జటాతీర్థా భిదే తీర్ధే సర్వపాతకనాశ##నే | స్నానం కృత్వావిశుద్ధాత్మా లక్ష్మీతీర్థం తతోవ్రజేత్‌ || 1 ||
22-Chapter లక్ష్మీతీర్థేశుభేపుంసాం సర్వైశ్వర్యకారణ | స్నాత్వానరస్తతోగచ్ఛేత్‌ అగ్నితీర్థం ద్విజోత్తమాః || 1 ||
23-Chapter అగ్నితీర్థాభిదే తీర్థే సర్వపాతకనాశ##నే | స్నానం కృత్వావిశుద్ధాత్మాచక్రతీర్థంతతో వ్రజేత్‌ || 1 ||
24-Chapter చక్రతీర్థే నరః స్నాత్వా శివ తీర్థం తతోవ్రజేత్‌ | యత్రహి స్నానమాత్రేణ మహాపాతకకోటయః || 1 ||
25-Chapter శివతీర్థేనరః స్నాత్వా బ్రహ్మహత్యావిమోక్షణ | స్వపాప జాలశాంత్యర్థం శంఖతీర్థంతతో ప్రజేత్‌ ||1 ||

26-Chapter

విధాయాభిషవం మర్త్యాః శంఖతీర్థే ద్విజోత్తమాః యమునాం చైవగంగాంచ గయాంచాపిక్రమాద్ర్వజేత్‌ || 1 ||
27-Chapter యమునాయాంచ గంగాయాంగయా యాంచనరోముదా | స్నానంవిధాయవిధివత్‌ కోటితీర్థంతతోప్రజేత్‌ || 1 ||
28-Chapter కోటితీర్థం మహాపుణ్యం సేవిత్వాకేవలంనరః | స్నాతుం జితేంద్రియ స్తీర్ణం తతః సాధ్యామృతంవ్రజేత్‌ || 1 ||
29-Chapter స్నాత్వాసాధ్యామృతేతీర్థేనృపశాపవిమోక్షణ | సర్వతీర్థంతతోగచ్ఛేత్‌మనుజోనియమాన్వితః || 1 ||
30-Chapter విహితాభిషవోమర్త్యః సర్వతీర్థేతిసావనే | బ్రహ్మహత్యాది పాపఘ్నీం ధనుష్కోటింతతోప్రజేత్‌ || 1 ||
31-Chapter అశ్వత్థామా కధం సూత సుప్తమారణ మాచరత్‌ | కథంచ ముక్తస్తత్పా పాత్‌ ధనుష్కోటౌ నిమజ్జనాత్‌ || 1 ||
32-Chapter భూయోపి సంప్రవక్ష్యామి ధనుష్కోటేస్తు వైభవం | యుష్మాక మాదరేణాహం నైమిశారణ్య వాసినః || 1 ||

33-Chapter

భూయోప్యహం ప్రవక్ష్యామి ధనుష్కోటేస్తు వైభవం | అత్యద్భుతతరం గుహ్యం సర్వలోకైక పావనం || 1 ||
34-Chapter ఇతి హాసం పునర్వక్ష్యే ధనుష్కోటి ప్రశంసనం | సృగాలస్యచ సంవాదం వానరస్య చనత్తమాః || 1 ||
35-Chapter దుర్వాసర్షే మహా ప్రాజ్ఞ పరాపర విచక్షణ| దుర్వినీతాభిదఃకోయం యోసౌగుర్వంగనామగాత్‌ || 1 ||
36-Chapter ధనుష్కోటేస్తు మాహాత్మ్యంభూయోపివ్రబ్రవీమ్యహం | దురాచారాభిదోయత్రస్నాత్వాముక్తోభవద్ద్విజాః || 1 ||
37-Chapter భోభోస్తపోధనాః సర్వే నైమిషారణ్య వాసినః | యావద్రామ ధనుష్కోటి చక్రతీర్థ ముఖానివః || 1 ||
38-Chapter నూత కద్రూః కథం ముక్తా క్షీరకుండ ని మజ్జనాత్‌! ఛలంకథం కృతవతీ నవత్న్యాం పాపనిశ్చయా ||1
39-Chapter అధాతః సంప్రక్ష్యామి కపితీర్థస్యవైభవం | తత్తీర్థం సకలై: పూర్వం గంధమాదన పర్వతే 1
40-Chapter అథాతః సంప్రవక్ష్యామిమున యోలోకపావనం | గాయత్ర్యాచ సరస్వత్యాః మాహాత్మ్యం ముక్తిదంసృణాం || 1 ||
41-Chapter అథాతః సంప్రవక్ష్యామి గాయత్రీంచ సరస్వతీం | లక్ష్యీకృత్య కథామేకాం పవిత్రాం ద్విజసత్తమాః || 1 ||
42-Chapter అథాతః సర్వతీర్థానాం వైభవం ప్రపదామ్యహం | సేతుమధ్యనివిష్టానాం అనుక్తానాం మునీశ్వరాః || 1 ||
43-Chapter అధేదానీం ప్రవక్ష్యామి రామనాధస్య వైభవం | యచ్ఛ్రుత్వా సర్వపాపేభ్యో ముచ్యతే మానవోభువి || 1 ||
44-Chapter సర్వవే దార్థతత్వజ్ఞ పురాణార్ణవపారగ | వ్యాస పాదాంబుజ ద్వంద్వ నమస్కార హృతాశుభ || 1 ||
45-Chapter ఏవంప్రతిష్ఠితే లింగే రామేనా క్లిష్టకారిణా | లింగం వరం సమాదాయ మారుతిః సహసాయ¸° || 1 ||

46-Chapter

పంపారణ్య పయం దీనాః త్వయావానర పుంగవ | ఆశ్వాసితాః కారయిత్వా సఖ్యమాదిత్య సూనునా || 1 ||
47-Chapter రాక్షసస్యవధాత్సూత రావణస్యమహామునే | బ్రహ్మహత్యాకథమభూత్‌ రాఘవస్యమహాత్మనః || 1 ||
48-Chapter రామనాథం సముధ్ధిశ్యకథాం పావవినాశినీం | ప్రవక్ష్యామి మునిశ్రేష్ఠాః శృణుధ్వం సునమాహితాః ||1||
49-Chapter అథాతః సంప్రవక్ష్యామి రామనాథ న్యశూలినః | స్తోత్రాధ్యాయం మహాపుణ్యం శృణుతశ్రద్ధయాద్విజాః || 1 ||
50-Chapter అథాతః సంప్రపక్ష్యామి సేతు మాధవ వైభవం | శృణుధ్వం మునయోభక్త్యా పుణ్యం పాపహరం పరం || 1 ||
51-Chapter అథాతః సంప్రవక్ష్యామి సేతుయాత్రా క్రమం ద్విజాః | యంశ్రుత్వాసర్వపాపేభ్యోముచ్యతే మానవఃక్షణాత్‌ || 1 ||
52-Chapter భూయోప్యహంప్రవక్ష్యామిసేతుముద్ధిశ్యవైభవం | యుష్మాకమాదరేణాహం శృణుధ్వంమునిపుంగవాః || 1 ||
 

53-Chapter

మూ || తర్తుంసంసృతివారిధింత్రిజగతాంనౌర్నామ యస్యప్రభోః | యేనేదంసకలంవిభాతిసతతంజాతంస్థితంసంసృతం
54-Chapter పృథ్వీ పురం ధ్య్రాః తిలకం లలాటే | లక్ష్మీలతాయాః స్ఫుటమాలవాలం
55-Chapter శ్రూయతాం నృపశార్దూల కథాంపౌరాణికీం శుభాం | యాంశ్రుత్వా సర్వపాపేభ్యోముచ్యతేనాత్ర సంశయః || 1 ||
56-Chapter అతః పరం ప్రవేక్ష్యామి ధర్మరాజస్య చేష్టితం | యచ్ఛ్రుత్వా యమదూతానాం న భయం విద్యతే క్వచిత్‌ || 1 ||
57-Chapter అతః పరం ప్రవక్ష్యామి ధర్మారణ్య నివాసినా | యత్కార్యం పురుషేణహ గార్హస్థ్యమనుతిష్ఠతా || 1 ||
58-Chapter ఉపకారాయసాధూనాంగృహస్థాశ్రమవాసినాం | యథాచక్రియతే ధర్మోయథావత్కథయామితే || 1 ||
59-Chapter సంప్రాప్యధర్మవాస్యాంచయః కుర్యాత్‌ పితృతర్పణం | తృప్తిం ప్రయాతిం పితరోయాపదింద్రాశ్చతుర్దశ || 1 ||
60-Chapter ధర్మారణ్య కథాం పుణ్యాం శ్రుత్వాతీప్తి ర్నమేవిభో | యదాయదా కథయసి తథాప్రోత్సహతే మనః
61-Chapter శ్రూయతాం రాజశార్దూల పుణ్యమాఖ్యానముత్తమం | స్తూయమానోజగన్నాథ ఇదం వచనమ బ్రవీత్‌ || 1 ||

62-Chapter

శృణు రాజన్యథావృత్తంధర్మారణ్య శుభంమతం | యదిదంకథయిష్యామిఅశేషాఫ°ఘనాశనం || 1 ||

63-Chapter

అతఃపరంకిమభవత్‌బ్రవీతుద్విజసత్తమ | త్వద్వచనామృతంపీత్వాతృప్తిర్నాస్తిమమప్రభో ||1||
64-Chapter తతోదేవైఃనృపశ్రేష్ఠరక్షార్థంసత్యమందిరం | స్థాపితంతత్తదాద్యైవనత్యాభిఖ్యాహిసాపురీ || 1 ||
65-Chapter శంభోశ్చ పశ్చిమేభాగే స్థాపితః కశ్యపాత్మజః | తత్రాస్తితన్మహాభాగర విక్షేత్రంత దుచ్యతే || 1 ||
66-Chapter కృపాసింధో మహాభాగ సర్వవ్యాపిన్‌ సురేశ్వర | కదాహ్య త్రత పస్తప్తం విష్ణునామిత తేజసా || 1 ||
67-Chapter నపశ్యంతి తదాశీర్షం బ్రహ్మ్యాద్యాస్తు సురాస్తదా | కింకర్మితిహేత్యుక్త్వా జ్ఞానినస్తే వ్యచింతయన్‌ || 1 ||
68-Chapter రక్షసాంచైవ దైత్యానాం యక్షాణా మథ పక్షిణాం | భయనాశాయ కాజేశైః ధర్మారణ్య నివాసినాం || 1 ||
69-Chapter దక్షిణ స్థాపితారాజన్‌ శాంతాదేవీ మహాబలా | సావివిధాం బరధరా వనమాల విభూషితా || 1 |7
70-Chapter శృణు స్కంద మహాప్రాజ్ఞ హ్యద్భుతం యత్కృతంమయా | ధర్మారణ్యమహాదుష్టోదైత్యఃకర్ణాటకాభిధః || 1 ||
71-Chapter ఇంద్రసరేనరః స్నాత్వా దృష్ట్వా చేంద్రేశ్వరం శివం | సప్త జన్మకృతాత్‌ పాపాత్‌ ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || 1 ||
72-Chapter అతఃపరం ప్రపక్ష్యామి శివతీర్థమనుత్తమం | యత్రాసౌ శంకరోదేవః పునర్జన్మ ధరోభవత్‌ || 1 ||
73-Chapter తయాచోత్పాదితారాజన్‌ శరీరాత్కులదేవతాః | భట్టారికీ తథాఛత్రా7ఓవికా 3జ్ఞానజాతథా || 1 ||
74-Chapter స్థానవాసిన్యోయోగిన్యఃకాజేశేనవినిర్మితాః | కస్మినస్థానేహికాదేన్యఃకీదృశ్యస్తావదస్వమే || 1 ||
75-Chapter అతఃపరంప్రపక్ష్యామిబ్రహ్మణాయత్కృతంపురా | తత్సర్వంకధయామ్యద్యశృనుపై#్వకాగ్రమాసనం ||1 ||
76-Chapter ఏతత్తీర్థస్య మాహాత్మ్యం మయాప్రోక్తంతవాగ్రతః | అనేక పూర్వజన్మోత్థ పాతకఘ్నం మహీపతే || 1 ||
77-Chapter అధాన్యత్సం ప్రవక్ష్యామి తీర్థమాహాత్మ్య ముత్తమం | ధర్మారణ్య యథా7నీతా సత్యలోకాత్సరస్వతీ || 1 ||
78-Chapter మార్కండేయోద్ధాటితంవై స్వర్గ ద్వారమపావృతం | తత్రయే దేహసంత్యాగం కుర్వంతి ఫలంకాంక్షయా || 1 ||
79-Chapter తత్రతస్యసమీ వస్థం మార్కండేనో వలక్షితం | తీర్థం గోవత్స సంజ్ఞంతు సర్వత్ర భువిసంస్థితం || 1 ||
80-Chapter గోవత్సాన్నైఋతేభాగే దృశ్యతే లోహయష్టికా | స్వయంభులింగరూపేణ రుద్రః తత్రస్థితః స్వయం
81-Chapter అతః పరం శృణుధ్వంహి లోహానురవిచేష్టితం | బలే ః పుత్ర శతస్యాపి కథయిష్యామి విశ్రుతం ||1 ||
82-Chapter పురాత్రేతాయుగే ప్రాప్తే వైష్ణవాంశోరఘూద్వహః సూర్యవంశే సముత్ప న్నోరామోరాజీవలోచనః || 1 ||
83-Chapter భగవాన్‌ యాని తీర్థాని సేవితానిత్వయావిభో | ఏతేషాం పరమం తీర్థం తన్మమా చక్ష్వమానద || 1 ||
84-Chapter తతశ్చ రామదూతాస్తే సత్వా రామమథాబ్రువన్‌ | రామరామ మహాబాహో పరనారీ శుభాననా || 1 ||
85-Chapter జీర్ణోద్ధారం కరిష్యామి శ్రీ మాతుర్వచ నాదహం | ఆజ్ఞాప్రదీయతాం మహ్యం యథాదానంద దామివః ||1 ||
86-Chapter ఏవం రామేణ ధర్మజ్ఞ జీర్ణోద్ధారః పురాకృతః | ద్విజానాంచహితార్థాయ శ్రీమాతుర్వచనేనచ || 1 ||
87-Chapter భగవన్‌ దేవదేవేశ సృష్టి సంహార కారక | గుణాతీతో గుణౖర్యుక్తో ముక్తీనాం సాధనంపరం || 1 ||

88-Chapter

అతఃపరంకిమభవత్‌తన్మేకథయసువ్రత | పూర్వంచతదశేషేణశంసమేవదతాంపర || 1 ||

89-Chapter

తతస్తే బ్రాహ్మణా న్సర్వే ప్రత్యూచుః పవనాత్మజం | అథునా సఫలం జన్మ జీవితంచ సుజీవితం || 1 ||
90-Chapter తతః ప్రభాతే విమలేకృత పూర్వాహ్నిక క్రియాః | శుభ్రవస్త్ర పరీధానాః పలహస్తాః పృథక్‌ పృథక్‌ || 1 ||
91-Chapter శ్రుణుపుత్ర ప్రవక్ష్యామి రహస్యం పరమంమతం | ఏతే బ్రహ్మవిదః ప్రోక్తాః చాతుర్విద్యామహాద్విజాః || 1 ||
92-Chapter జ్ఞాతి భేదేతు సంజాతే తస్మిన్‌ మోహేరకే పురే | త్రైవిద్యైః కింకృతం బ్రహ్మన్‌ తస్మమా చక్ష్వపృచ్ఛతః || 1 ||
93-Chapter జ్యోతిర్మాత్రస్వరూపాయ నిర్మలజ్ఞానచక్షుషే | నమఃశివాయ శాంతాయబ్రహ్మణలింగమూర్తయే || 1 ||
94-Chapter అథాన్యదపి వక్ష్యామి మాహాత్మ్యం త్రిపురద్విషః | శ్రుతమాత్రేణ యే నాశుఛిద్యంతే సర్వసంశయాః || 1 ||
95-Chapter కిందృష్టం భవతా బ్రహ్మన్నాశ్చర్యం పథికుత్రవా|తన్మహాఖ్యాహియేనా హంకృతకృత్యత్వమాప్నుయాత్‌ || 1 ||
96-Chapter భూయో పిశివమాహాత్మ్యం వక్ష్యామి పరమాద్భుతం | శృణ్వతాం సర్వపాపఘ్నం భవపాశ విమోచనం || 1 ||
97-Chapter శివోగురుః శివోదేవః శివోబంధుః శరీరిణాం | శివ ఆత్మా శివోజీవః శివాదన్యన్న కించన || 1 ||
98-Chapter యదుక్తం భవతా సూత మహదాఖ్యాసమద్భుతం | శంభోర్మాహాత్మ్య కథనం అశేషా ఘహరం పరం || 1 ||
99-Chapter ఇత్యుక్త్వా మునినా సాధ్వీ సావిప్రవనితాపునః | తంప్రణమ్యాథ పప్రచ్ఛ శివపూజా విధేః క్రమం || 1 ||
100-Chapter నిత్యానంద మయం శాంతం నిర్వికల్పం నిరామయం | శివతత్వమనాదయంతం యే విదుస్తే పరంగతాః || 1 ||
101-Chapter సాధు సాధు మహాభాగ త్వయా కధిత ముత్తమం | అఖ్యాసం పునరస్యచ్చ విచిత్రం పక్తుమర్హసి || 1 ||
102-Chapter విచిత్రం శివ నిర్మాణం విచిత్రం శివచేష్టితం | విచిత్రం శివమాహాత్మ్యం విచిత్రం శివభాషితం || 1 |
103-Chapter పింగలానామయావేశ్యామయాపూర్వముదాహృతా | శివభక్తారచనాత్‌పుణయాత్త్యక్త్వాపూర్వకలేవరం || 1
104-Chapter నమస్కృత్యమహాదేవంవిశ్వవ్యాపినమీశ్వరం | వక్ష్యేశివమయంవర్మసర్వరక్షాకరనృణాం || 1 ||
105-Chapter దశార్ణాధిపతే స్తస్యవజ్రబాహోర్మహాభుజః | బభూవశత్రుః బలవాన్‌ రాజా మగధరాట్‌తతః || 1 ||
106-Chapter ప్రాప్త సింహాసనో వీరోభద్రాయుః సమహీపతిః | ప్రవివేశ వనం రమ్యం కదాచిత్‌ భార్యయా సహా || 1 ||
107-Chapter ఋషభస్వాను భావోయం వర్ణితః శివయోగినః | అథాన్యస్యాపి వక్ష్యామి ప్రభావం శివయోగినః || 1 ||
108-Chapter శృణుధ్వం మునయః శ్రేష్ఠా వామదేవస్య భాషితం || 1 ||
109-Chapter వేద వేదాంగతత్వజ్ఞైః గురుభిర్ర్బహ్మవాదిభిః | నృణాం కృతో పదేశానాం సద్యస్సిద్ధిర్హిజాయతే || 1 ||
110-Chapter అథాహంసంప్ర వక్ష్యామి సర్వధర్మోత్తమోత్తమ | ఉమామహెశ్వరం నామవ్రతం సర్వార్థ సిద్ధిధం || 1 ||
111-Chapter ఏవంమహావ్రతం తస్యాః చరంత్యాగురుసన్నిధౌ | సంవత్సరో వ్యతీయాయ నియమా సక్తచేతనః || 1 ||
112-Chapter అథరుద్రాక్ష మాహాత్మ్యం వర్ణయామి సమానతః | సర్వపాపక్షయకరం శృణ్వతాం పఠతామపి || 1 ||
113-Chapter ఏవం బ్రహ్మర్షినా ప్రోక్తాంవాణీంపీయూషనన్నిభాం | ఆకర్ణ్యముదితోరాజా ప్రాంజలిః పునరబ్రవీత్‌ || 1 ||
114-Chapter ఏవంశితమఃవంధాశివేనైన ప్రదర్శితః | సృణాంసంసృతిబద్ధానాం సద్యోముక్తికరఃపరః || 1 ||

Sri Scanda Mahapuranamu-3    Chapters