Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Devi Bagavatham-2    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

1-Chapter

సూత ఉవాచ: శ్రుత్వైతాం తాపసా దివ్యాం కధాం రాజా ముదాన్వితః! వ్యాసం పప్రచ్చ ధర్మాత్మా పరీక్షితసుతః పునః 1
2-Chapter జనమేజయ ఉవాచ : మామాఖ్యాహి మహాభాగ రాజ్ఞాం వంశం సువిస్తరమ్‌ | సూర్యా న్వయ ప్రసూతానాం ధర్మజ్ఞానాం విశేషతః. 1
3-Chapter వ్యాసః ఇతిప్రచ్ఛ తాన్సర్వాన్రాజా చింతాకుల స్తథా | పర్యపృచ్ఛ త్సుహృద్వర్గం సామ్నాచో గ్రతయాపి చ. 1
4-Chapter వ్యాసః : గతే రాజని సా బాలా పతిసేవాపరాయణా | బభూవ చ తథాగ్నీనాం సేవనే ధర్మతత్పరా.ః 1
5-Chapter వ్యాసః తయో స్తద్బాషితం శ్రుత్వా వేపమానా నృపాత్మజా | ధైర్య మాలంబ్య తౌ తత్ర బభాషే మితభాషిణీ. 1
6-Chapter జనమేజయః : చ్యవనేన కథం వైద్యౌ తౌ కృతౌ సోమపాయినౌ | వచనంచ కథం సత్యం జాతంతస్యమహాత్మనః.
7-Chapter వ్యాసః దత్తే గ్రహేతు రాజేంద్ర వాసవః కుపితో భృశమ్‌ | ప్రోవాచ చ్యవనం తత్ర దర్శయ న్బలమాత్మనః.
8-Chapter జనమేజయః సంశయోయం మహాన్‌ బ్రహ్మ న్వర్తతే మమ మానసే | బ్రహ్మలోకం గతో రాజా రేవతీ సంయుతః స్వయమ్‌. 1
9-Chapter వ్యాసః కదా చి దష్టకా శ్రాద్ధే వికుక్షిం పృథివీపతిః | ఆజ్ఞాపయ దసమ్మూఢో మాంసమానయ సత్వరమ్‌. 1
10-Chapter బభూవ చక్రవర్తీ సనృపతిః సత్యసంగరః | మాంధాతా పృథివీం సర్వామజయ న్నృపతీశ్వరః. 1
11-Chapter జనమేజయః : వసిష్ఠేన చ శప్తోసౌ త్రిశంకుర్నృపతేః సుతః | కథం శాపాద్వినిర్ముక్తస్తన్మే బ్రూహి మహామతే.
12-Chapter వ్యాసః : ఏవం ప్రబోధితః పిత్రా త్రిశంకుః ప్రణతో నృపః | తథే తి పితరం ప్రాహ ప్రేమగద్గదయా గిరా. 1
13-Chapter రాజోవాచః హరిశ్చంద్రః కృతోరాజా సచివైర్నృపశాసనాత్‌ |త్రిశంకుస్తు కధం ముక్త స్తస్మచ్చాండాల దేహతః 1
14-Chapter వచింత్య మనసా కృత్యం గాధీసూను ర్మహాతపాః | ప్రకల్ప్య యజ్ఞసంభారా న్మునీ నామంత్రయ త్తదా. 1
15-Chapter ప్రవృత్తే సదనే తస్య రాజ్ఞః పుత్ర మహోత్స వే | ఆజగామ తదా పాశీ విప్రవేషధరః శుభః. 1
16-Chapter వ్యాసః : గతేథ వరుణ రాజా రోగేణాతీవపీడితః | దుఃఖా ద్దుఃఖం పరం ప్రావ్యధితోభూత్‌భృశంతదా. 1
17-Chapter వ్యాసః : రుదంతం బాలకం వీక్ష్య విశ్వామిత్రో దయాతురః | శునః శేపమువాచేదం గత్వాపార్శ్యేతి దుఃఖితమ్‌. 1
18-Chapter వ్యాసః. కదాచిత్తు హరిశ్చంద్రో మృగయార్దం వనం య¸° | అపశ్య ద్రుదతీం బాలాం సుదరీం చారులోచనామ్‌. 1
19-Chapter వ్యాస ఉవాచ: ఇతి తస్యవచః శ్రుత్వా భూపతేః కౌశికో మునిః | ప్రహస్య ప్రత్యువాచేదం హరిశ్చంద్రం తదా నృప. 1
20-Chapter హరిశ్చంద్రః : అదత్త్వా తే హిరణ్యంవై న కరిష్యామి భోజనమ్‌ | ప్రతిజ్ఞామే ముని శ్రేష్ఠ విషాదం త్యజ సువ్రత. 1

21-Chapter

ఏతస్మి న్నంతరే ప్రాప్తో విశ్వామిత్రో మహాతపాః | అంతకేన సమః క్రుద్ధో ధనం స్వం యాచితుం హృదా. 1
22-Chapter వ్యాసః : స తయా నోద్యమాన స్తు రాజపత్న్యా పునః పునః | ప్రాహ భ##ద్రే కరోమ్యేష విక్రయం తే సునిర్ఘృణః. 1
23-Chapter వ్యాస ఉవాచ : తమేవ ముక్త్వా రాజానం నిర్ఘృణం నిష్ఠురం వచః | తదాదాయ ధనం పూర్ణం కుపితః కౌశికో య¸°. 1
24-Chapter శౌనకః : తతః కి మకరో ద్రాజా చాండాలస్య గృహే గతః త్రద్బ్రూహి సూతవర్యత్వం పృచ్ఛతః సత్వరంహిమే. 1
25-Chapter సూతః : ఏకదా తు గతో రంతుం బాలకైః సహితో బహిః | వారాణస్యా నాతిదూరే రోహితాఖ్యః కుమారకః. 1

26-Chapter

సూతః : తతోథ భూపతిః ప్రాహరీజ్ఞీం స్థిత్వాహ్యుధోముఖః | అత్రోపవిశ్యతాం బాలే పాపస్య పురతో మమ. 1
27-Chapter సూతః : తతః: కృత్వా చితాం రాజా ఆరోప్య తనయం స్వకమ్‌ | భార్యయా సహితో రాజా బద్ధాంఒజలిపుట స్తదా. 1
28-Chapter జనమేజయః విచిత్ర మిద మాఖ్యానం హరిశ్చంద్ర్య, కీర్తితమ్‌ | శతాక్షీపాదభక్తస్య రాజర్షేర్ధార్మికస్య చ. 1
29-Chapter వ్యాసః : ఇత్యేవం సూర్యవంశ్యానాం రాజ్ఞాం చరిత ముత్తమమ్‌ | సోమవంశోద్బవానాం చ వర్ణనీయం మయా కియత్‌. 1
30-Chapter వ్యాసః: తతస్తే తు వనోద్దేశే హిమాచలతటా శ్రయాః | మాయాబీజజపాసక్తా స్తపశ్చేరుః సమాహితాః. 1
31-Chapter జనమేజయః ధరాధరాధీశ మౌలా వావిరాసీ త్పర్‌ మహః | యదుక్తం భవతా పూర్వం విస్తరాత్తద్వదస్వమే. 1
32-Chapter శ్రీ దేవ్యువాచ: శృణ్వంతు నిర్జరాః సర్వే వ్యాహరంత్యా వచో మమ| యస్య శ్రవణమాత్రేణ మద్రూపత్వం ప్రపద్యతే. 1

33-Chapter

దేవ్యువాచః మన్మాయాశక్తి సంక్లప్తం జగత్సర్వ చరాచరమ్‌ | సా పిమత్తః పృధక్‌ మాయా మాస్త్యేవపరమారధతః 1
34-Chapter శ్రీదేవ్యువాచ: క్వయూయం మందభాగ్యావై క్వేదం రూపం మహాద్బుతమ్‌| తథాపి భక్తవాత్సల్యా దీదృశం దర్శితం మయా. 1
35-Chapter హిమాలయః యోగం వద మహేశాని సాంగం సంవిత్ప్రదాయకమ్‌| కృతేన యేన యోగ్యోహం భ##వేయం తత్త్వదర్శనే. 1
36-Chapter దేవ్యువాచ : ఇత్యా దియోగయుక్తాత్మా ధ్యాయేన్మాం బ్రహ్మ రూపిణీమ్‌| భక్త్యా నిర్వ్యాజయా రాజన్నాసనే సముపస్థితః 1
37-Chapter హిమాలయః : స్వీయాం భక్తింవదస్వాంబ యేన జ్ఞానం సుఖేన హి | జాయేత మనుజస్యాస్య మధ్యమస్యా విరాగిణః. 1
38-Chapter హిమాలయః : కతి స్థానాని దేవేశి ద్రష్టవ్యాని మహీతలే | ముఖ్యాని చ పవిత్రాణి దేవీ ప్రియతమానిచ. 1
39-Chapter హిమాలయః: దేవదేవి మహేశాని కరుణా సాగరేంబికే | బ్రూహి పూజావిధిం సమ్యగ్యధావదధునా నిజమ్‌. 1
40-Chapter శ్రీ దేవ్యువాచ: ప్రాత రుత్దాయ శిరసి సంస్మరే త్పద్మ ముజ్జ్వలమ్‌ | కర్పూరాభం స్మరేత్తత్ర శ్రీగురుం నిజరూపిణమ్‌. 1
41-Chapter జనమేజయః: సూర్యచంద్రాన్వయోత్దానాం నృపాణాం స్తఖథా శితమ్‌| చరితం భవతా ప్రోక్తం శ్రుతం తదమృతాస్పదమ్‌. 1
42-Chapter నారాయణః.ఏవణ మీమాంసత స్తస్య పద్మయోనేః పరంతప | మన్వాదిభి ర్మునివరైర్మరీచ్యాద్యైః సమంతతః. 1
43-Chapter నారాయణః: మహీం దేవః ప్రతీష్ఠాప్య యథాస్థానేచ నారద |వైకుంఠలోక మగమ ద్ర్బహ్మోవాచ స్వమాత్మజమ్‌. 1
44-Chapter నారాయణ ఉవాచ: మనోః స్వాయం భువస్యాసీ జ్జ్యేష్ఠః పుత్రః ప్రియవ్రతః | ప్రజాపతే ర్దుహితరం సురూపాం విశ్వకర్మణః 1
45-Chapter శ్రీ నారాయణః దేవర్షే శృణు విస్తారం ద్వీపవర్ష విభేదతః | భూమండలస్య సర్వస్య యధా దేవప్రకల్పితమ్‌. 1

46-Chapter

శ్రీ నారాయణః: అరుణోదా నదీయాతు మయా ప్రోక్తా చ నారద| మందరా న్నిపతంతీ సా పూర్వేణలావృతం ప్లవేత్‌. 1
47-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ: గిరీ మేరుం చ పూర్వేణ ద్వావష్టాదసయోజనైః | సహసై#్రరాయతే చోదగ్ద్వి సహస్రపృథూచ్చకౌ. 1
48-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ: తేషు వర్షేషు దేవేశాః పూర్వో క్తైః స్తవనైఃసదా | పూజయంతి మహాదేవిం జపధ్యాన సమాధిభిః. 1
49-Chapter శ్రీనారాయణః : హరి వర్షే చ భగవాన్నృహరిః పాపనాశనః | వర్తతే యోగయుక్తాత్మా భక్తానుగ్రహ కారకః. |
50-Chapter శ్రీనారాయణః : హిరణ్మయే నామవర్షే భగవాన్కూర్మరూపధృక్‌!  ఆస్తే యోగపతిఃసోయమర్యవ్ణూ పూజ్యఈడ్యతే. 1
51-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ: భారతా ఖ్యే చ వర్షే7స్మి న్నహమాది చ పూరుషః | తిష్ఠామి భవతా చైవ స్తవనం క్రియతే నిశమ్‌. 1
52-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచః జంబుద్వీపో యత్ర చాయం యత్పృమాణనకీర్తితః | తావతా సర్వతః క్షారోదధినా పవివేష్టితః. 1
53-Chapter నారద ఉవాచ : శిష్ట ద్వీపప్రమాణంచ వదసర్వార్థ దర్శన | యేన విజ్ఞాత మాత్రేణ పరానం దమమో భ##వేత్‌. 1
54-Chapter శ్రీ నారాయణ ఉవాచః తతః పరస్తాద చ లోలోకాలోకేతి నామకః. |అంతరాలే చ లోకాలోకయోర్యః పరికల్పితః. 1
55-Chapter శ్రీ నారాయణః అతః పరం ప్రవక్ష్యామి భానోర్గమన ముత్తరమ్‌ | శీఘ్రమందాదిగతిభి స్త్రీవిధం గమనం రవేః. 1
56-Chapter శ్రీనారాయణః: అథాతః శ్రూయతాం చిత్రం సోమాదీనాంగమాదికమ్‌ | తద్గత్యనుసృతానౄణాం శుభాశుభ నిదర్శనా. 1
57-Chapter శ్రీనారాయణః : అథర్షిమండలాదూర్ధ్వం యోజనానాం ప్రమాణతః | లక్షై స్త్రయోదశమితైః పరమం వైష్ణవం పదమ్‌. 1
58-Chapter శ్రీనారాయణః : అథస్తా త్సవితుః ప్రోక్తమయుతరంహూ మండలమ్‌ | నక్షత్ర వచ్చరతి చ సైంహికై యో7తదర్హణః. 1
59-Chapter శ్రీనారాయణః: ప్రథమే వివరే విప్ర అతలాఖ్యే మనోరమే | మయపుక్రో బలో నామ వర్తతే7ఖర్వ గర్వకృత్‌. 1
60-Chapter శ్రీనారాయణః తతో7 ధస్తా ద్వీవరకం తలాతల ముదీరితమ్‌ | దానవేంద్రో మయో నామ త్రిపురాధిపతిర్మహాన్‌. 1
61-Chapter నారాయణః తస్యానుభావం భగవా స్ర్బ హ్మ పుత్రః సనాతనః | సభాయాం బ్రహ్మదేవ స్య గాయమాన ఉపాసతే. 1

62-Chapter

నారదాః కర్మభేదాః కతివిధా ః సనాతన మునే మమ | శ్రోతవ్యా ః సర్వథైవైతే యాతనాప్రాప్తి భూమయః. 1

63-Chapter

శ్రీనారాయణః; యే నరాః సర్వ దా సాక్ష్యే అనృతం భాషయంతి చ| దానే వినమయే7ర్థ స్య దేవర్షే పాపబుద్దయః. 1
64-Chapter నారదః : ధర్మశ్చ కీదృశస్తాత దేవ్యారాధనలక్షణః | కథ మారాధితా దేవీ సా దదాతి వరం పదమ్‌. 1
65-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ: గణశజననీ దుర్గా రాధా లక్ష్మీః సరస్వతీ! సావిత్రీ ద సృష్టివిధౌ ప్రకృతిః పంచధా స్మృతా. 1
66-Chapter నారదః సమాసేన శ్రుతం సర్వం దేవీనాం చరితం ప్రభో | విభోధనాయ భోదస్య వ్యాసేన వక్తు మర్హసి. 1
67-Chapter అధ డింభో జలే తిష్ఠ న్యా వద్వై బ్రహ్మణో వయః | తతః స కాలే సహసా ద్విధాభూతో బభూవ హ. 1
68-Chapter నారద ఉవాచ: శ్రుతం సర్వం మయా పూర్వం త్వత్ప్ర సాదా త్సుధోపమమ్‌ | అధునా ప్రకృతీనాంచ వ్యస్తంవర్ణయ పూజనమ్‌. 1
69-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ: వాగ్దేవతాయాః స్తవనం శ్రూయతాం సర్వకామదమ్‌|మహాముని ర్యాజ్ఞవల్క్యో యేన తుష్టావ తాం పురా. 1
70-Chapter శ్రీనారాయణః : సరస్వతీ తు వైకుంఠే స్వయం నారాయణాంతికే | గంగాశాపేన కలహాత్కలయా భారతే సరిత్‌. 1
71-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : ఇత్యుక్త్వా జగతాం నాథో విరరామ చ నారద | అతీవ రురుదుర్దేవ్యః సమాలింగ్య పరస్పరమ్‌. 1
72-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : సరస్వతీ పుణ్యక్షేత్ర మాజగామ చ భారతే | గంగా శాపేన కలయా స్వయం తస్థౌ హరేః పదే. 1
73-Chapter నారదః: దేవ్యానిమేష మాత్రేణ బ్రహ్మణః పాతఏవచ l తస్య పాతః ప్రాకృతికః ప్రళయః పరికీర్తితః. 1
74-Chapter నారదః: భూమి దానకృతం పుణ్యం పాపం తద్ధిరణన చ l పరభూహరణా త్పాపం కూపే7ంధోఃఖననే తథా 1
75-Chapter నారదఃశ్రుతం పృథివ్యుపాఖ్యానమతీవ సుమనోహరమ్‌ l గంగోపాఖ్యాన మధునా పద వేద విదాం వర. 1
76-Chapter శ్రీనారాయణః: ధ్యానం చ కణ్వశాఖోక్తం సర్వం పాపప్రణాశనమ్‌ | శ్వేతపంకజ వర్ణాభాం గంగాం పాపప్రణాశినీమ్‌. 1
77-Chapter నారదఉవాచః కలేః పంచ సహస్రాబ్దే సమతీతే సురేశ్వర | క్వగతా సా మహాభాగ తన్మే వ్యాఖ్యాతు మర్హసి. 1
78-Chapter నారదః : లక్ష్మీః సరస్వతీ గంగా తులసీ విశ్వపావనీ | ఏతా నారాయణసై#్యవ చతస్రశ్చ ప్రియా ఇతి. 1
79-Chapter నారద ఉవాచః నారాయణ ప్రియా సాధ్వీ కధంసాచబభూవహ | తులసీ కుత్ర సంభూతా కావాసాపూర్వజన్మని. 1
80-Chapter శ్రీనారాయణః లక్ష్మీం తౌ చ సమారాధ్య చో గ్రేణతపసామునే | వర మిష్టం చ ప్రత్యేకం సంప్రాపతురభీప్సితమ్‌. 1
81-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : ధర్మధ్వజస్య పత్నీచ మాధవీతిచ విశ్రుతా | నృపేణసార్ధ సా77రామే రేమేచ గంధమాదనే. 1
82-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ: తులసీ పరితుష్టా చ సుష్వాప హృష్టమానసా| నవ¸°వన సంపన్నా వృషధ్వజ వరాంగనా. 1
83-Chapter నారద ఉవాచ: విచిత్ర మిదమాఖ్యానం భవతాసముదాహృతమ్‌|శ్రుతేన యేనమే తృప్తి ర్నకదా7పిహి జాయతే. 1
84-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : బ్రహ్మ శివం సన్నియోజ్య సంహారే దానవస్య చ | జగామస్వాలయం తూర్ణం యథాస్థానం సురోత్తమాః. 1
85-Chapter శ్రీకృష్ణం మనసాధ్యాత్వా రక్షః కృష్ణపరాయణః | బ్రహ్మే ముహూర్త ఉత్థాయ పుష్పతల్పాన్మనోహరాత్‌. 1
86-Chapter శ్రీనారాయణః : శివం ప్రణమ్య శిరసా దానవేంద్రః ప్రతాపవాన్‌ | సమారురోహ యానం చ సహామాత్యైః స సత్వరః. 1
87-Chapter శ్రీ నారాయణ ఉవాచ : శివ స్తత్వం సమాకర్ణ్య తత్త్వజ్ఞానవిశారదః | య¸° స్వయం చ సమరే స్వగణౖః సహ నారద. 1

88-Chapter

నారద ఉవాచ : నారాయణశ్చ భాగవా న్వీర్యాధానం చకారహ | తులస్యాం కేనరూపేణ తన్మేవ్యాఖ్యాతుమర్హసి. 1

89-Chapter

నారద ఉవాచ : తులసీ చ యదాపూజ్యా కృతా నారాయణ ప్రియా | అస్యాః పూజా విధానం చ స్తోత్రం చ వద సాంప్రతమ్‌. 1
90-Chapter నారదః : తులస్యు పాఖ్యాన మిదం శ్రుతం చాతి సుధోపమమ్‌ | తతః సావిత్ర్యు పాఖ్యానం తన్మే వ్యాఖ్యాతుమర్హసి. 1
91-Chapter శ్రీనారాయణః : స్తుత్వా నేన సో శ్వపతిః సంపూజ్య విధిపూర్వకమ్‌ | దదర్శ తత్ర తాం దేవీం సహస్కార్క సమ ప్రభామ్‌. 1
92-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : యమస్య వచనం శ్రుత్వా సావిత్రీ చ పతివ్రతా |తుష్టాన పరయా భక్త్యా తమువా చ మన స్వినీ. 1
93-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : సావిత్రీవ చనం శుత్వా జగామ విస్మయంయమః | ప్రహస్య వక్తు మారేభే కర్మపా కంతు జీవినామ్‌. 1
94-Chapter సావిత్ర్యు వాచ: ప్రయాంతి స్వర్గమన్యం చ యేనైవ కర్మణాయమ | మానవాః పుణ్యవంత శ్చ తన్మే వ్యాఖ్యాతు మర్హసి. 1
95-Chapter శ్రీనారాయణ : శ##క్తే రుత్కీర్తనం శ్రుత్వా సావిత్రీయమ వక్తృతః | సాశ్రునేత్రా సపులకా యమం పునరువాచ సా . 1
96-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : మాయాబీజం మహామంత్రం ప్రదాయ విధిపూర్వకమ్‌ | కర్మాశుభ విపాకం తామువాచ చ రవేః సుత: 1
97-Chapter ధర్మరాజ ఉవాచ: హరిసేవారతః శుద్దో యోగసిద్దివ్రతీ సతి | తపస్వీ బ్రహ్మచారీ చ న యాతి నరకం ధ్రువమ్‌. 1
98-Chapter యమధర్మ ఉవాచ : ఛినత్తి జీవం ఖడ్గేన దయాహీనః సుదారుణః | నరఘాతీ హంతినర మర్థలోభేన భారతే. 1
99-Chapter ధర్మరాజ ఉవాచ: దేవసేవాం వినాసాధ్వి నభ##వేత్కర్మకృంతనమ్‌| శుద్ధకర్మ శుద్ధబీజం నరకశ్చ కుకర్మణా. 1
100-Chapter సావిత్య్రువాచ: ధర్మరాజ మహాభాగ వేదవేదాంగ పారగ| నానా పురాణతిహాసే యత్సారం తత్ర్పదర్శయ. 1
101-Chapter ధర్మరాజ ఉవాచ : పూర్ణేందు మండలాకారం సర్వం కుండం చ వర్తులమ్‌ | నిమ్నం పాషాణ భేదైశ్చ పాచితంబహుభిః సతి. 1
102-Chapter సావిత్య్రువాచ : దేవీ భక్తిం దేహిమహ్యం సారాణాం చైవ సారకమ్‌ | పుంసాం ముక్తి ద్వార బీజం నరకార్ణవ తారకమ్‌. 1
103-Chapter నారద ఉవాచ : శ్రీమూల ప్రకృతేర్దేవ్యా గాయత్ర్యాస్తు నిరాకృతేః | సావిత్రీయమసంవాదేశ్రుతంవై నిర్మలం యశః. 1
104-Chapter నారద ఉవాచ : నారాయణ ప్రియసా చ పరావైకుంఠ వాసినీ | వైకుంఠాధిష్ఠాతృ దేవీ మహాలక్ష్మీః సనాతనీ. 1
105-Chapter నారాయణ ఉవాచ: హరిం ధ్యాత్వా మరి ర్ర్బహ్మన్‌ జగామ బ్రహ్మణః సభామ్‌ | బృహస్పతిం పురస్కృత్య సర్వైః సురగణౖః సహ. 1
106-Chapter నారద ఉవాచః : హరే రుత్కీర్తనం భద్రం శ్రుతంతత్‌ జ్ఞానముత్తమమ్‌ | ఈప్సితం లక్ష్మ్యుపా ఖ్యానం ధ్యానం స్తోత్రం వదప్రభో. 1
107-Chapter నారద ఉవాచ: నారాయణ మహాభాగ నారాయణ మమప్రభో | రూపేణౖన గుణనైవ యశసా తేజసా త్విషా. 1
108-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : నారద శృణువక్ష్యామి స్వధోపాఖ్యాన ముత్తమమ్‌ | పితౄణాం చ తృప్తికరం శ్రాద్ధాన్న ఫలవర్ధనమ్‌. 1
109-Chapter శ్రీ నారాయణ ఉవాచ : ఉక్తం స్వాహా స్వధాఖ్యానం ప్రశస్తం మదురం పరమ్‌ | వక్ష్యామి దక్షిణాఖ్యానం సావధానో నిశామయ. 1
110-Chapter నారద ఉవాచః అనేకానాం చ దేవీనాం శ్రుతుమాఖ్యాన ముత్తమమ్‌ | అన్యాసాం చరితం బ్రహ్మ స్వద వేదవిదాం వర. 1
111-Chapter శ్రీ నారాయణ ఉవాచ ః కథితం షష్ఠ్యుపాఖ్యానం బ్రహ్మపుత్ర యథాగమమ్‌| దేవీ మంగళ చండీ చ తదాఖ్యానం నిశామయ. 1
112-Chapter శ్రీ నారాయణ ఉవాచ ః మత్తః పూజా విధానం చ శ్రూయతాం మునిపుంగవ | ధ్యానం చ సామవేదోక్తం ప్రోక్తం దేవీవిధానకమ్‌. 1
113-Chapter నారదః కా వా సా సురభిర్దేవీ గోలోకా దాగతా చయా | తజ్జన్మ చరితం బ్రహ్మాన్‌ శ్రోతుమిచ్చామి యత్నతః. 1
114-Chapter నారద ఉవాచ : శ్రుతం సర్వముపాఖ్యానం ప్రకృతీనాం యథాతథమ్‌ | యచ్చ్రుత్వా ముచ్యతే జంతు ర్జన్మ సంసార బంధనాత్‌. 1
115-Chapter నారద ఉవాచ : నారాయణ ధరాధార సర్వపాలనకారణ | భవతోదీరితం దేవీ చరితం పాపనాశనమ్‌.1
116-Chapter శ్రీదేవ్యువాచ: భూమిపాల మహాబాహో సర్వమేత ద్బవిష్యతి |యత్త్వయా ప్రార్థితం తత్తే దదామి మనుజాధిప. 1
117-Chapter సూత ఉవాచః ఏవం సముపదిశ్యాయం దేవర్షిః పరమః స్వరాట్‌ | జగామ బ్రహ్మణో లోకం సై#్వరచారీ మహామునిః. 1
118-Chapter సూత ఉవాచః తతః సర్వే సురగణా మహేంద్రప్రముఖా స్తదా | పద్మయోనిం పురస్కృత్య రుద్రం శరణ మన్వయుః. 1
119-Chapter సూత ఉవాచః తే గత్వా దేవ దేవేశం రమానాథం జగద్గురుమ్‌ |విష్ణుం కమల పత్రాక్షం దదృశుః ప్రభయాన్వితమ్‌. 1
120-Chapter సూత ఉవాచ ః శ్రీశస్యపచనాద్దేవాః సంతుషాః సర్వ ఏవహి | ప్రసన్నమనసో భూత్వా పునరేనం సమూచిరే. 1
121-Chapter సూత ఉవాచ ః ఇతి వాక్యం సమాకర్ణ్య విబుధానాంద్వి జోత్తమః |కరిష్యే కార్యమే తద్వః ప్రత్యువాచ తతో మునిః. 1

122-Chapter

శౌనక ఉవాచ ః ఆద్యో మన్వంతరః ప్రోక్తో భవతా చాయ ముత్తమః | అన్యేషా ముద్బవం బ్రూహి మనూనాం దివ్యతేజసామ్‌. 1
123-Chapter నారాయణ ఉవాచః ఆధాతః శ్రూయతాం చిత్రం దేవీమాహాత్మ్య ముత్తమమ్‌| అంగపుత్రేణ మనునా యథా೭೭ప్తం రాజ్య ముత్తమమ్‌. 1
124-Chapter శ్రీ నారాయణ ఉవాచః సప్తమో మనురాఖ్యాతో మనుర్వైవస్వతః ప్రభుః | శ్రాద్ధదేవః పరానందభోక్తా నామ్యస్తు భూభుజామ్‌. 1
125-Chapter రాజో వాచః కా సా దేవీ త్వయా ప్రోక్తా బ్రూహి కాలవిదాంవర | కా మోహయతి సత్త్వాని కారణం కిం భ##వే ద్ద్విజ. 1
126-Chapter మునిరువాచ: మహిషీగర్బసంభూతో మహాబలపరా క్రమః | దేవాన్సర్వాన్పరాజిత్య మహిషో7భూజ్జగత్ప్రభుః. 1
127-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : అధాతః శ్రూయతాం శేష మనూనాం చిత్ర ముద్బవమ్‌ | యస్య స్మరణమాత్రేణ దేవీభక్తిః వ్రజాయతే. 1
128-Chapter నారద ఉవాచ : భగవన్బూతభ##వ్యేశ నారాయణ సనాతన | ఆఖ్యాతం పరమా శ్చ ర్యం దేవీ చరిత ముత్తమమ్‌. 1
129-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : ఆచార మీనం నపునంతివేదాయద్యప్యధీతాస్సహ షడ్బిరంగైః |
130-Chapter శ్రీ నారాయణ ఉవాచ: ''శుద్ధం స్మార్తం చాచమనం పౌరాణం వైదికం తథా | తాంతికం శ్రౌతమిత్యాహుః షడ్విధం శ్రుతిచోదితమ్‌.
131-Chapter నారద ఉవాచ ః ఏవంభూతానుభావో7యం రుద్రాక్షో భవతానఘ |వర్ణితో మహతాం పూజ్యః కారణం తత్ర కిం వద.1
132-Chapter ఈశ్వర ఉవాచ : లక్షణం జపమాలాయాః శృణు వక్షామి షణ్ముఖ |దుద్రాక్షస్య ముఖం బ్రహ్మా బిందూ రుద్ర ఇతీరితః 1
133-Chapter ఈశ్వర ఉవాచ : మహాసేన కుశగ్రంథిపుత్రం జీవాదయఃపరే | రుద్రాక్షస్య తునైకో7పి కళా మర్హంతి షోడశీమ్‌.. 1
134-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : ఏవం నారద షడ్వక్త్రో గిరిశేన విబోధితః | రుద్రాక్ష మహిమానం చ జ్ఞాత్వా7సీత్స కృతార్థకః. 1
135-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : భూతశుద్ధి ప్రకారం చ కథయామి మహామునే | మూలాధారా త్సముత్థాయ కుండలీం పరదేవతామ్‌. 1
136-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : ఇదం శిరోవ్రతం చీర్ణం విధివద్యైర్ధ్విజాతిభిః | తేషామేవ పరాం విద్యాం వదే దజ్ఞానబాధికామ్‌. 1
137-Chapter శ్రీ నారాయణ ఉవాచ: అగ్నేయం గౌణమజ్ఞానధ్వంసకం జ్ఞానసాధకమ్‌ | గౌణం నానావిదం విద్ధి బ్రహ్మన్బ్రహ్మవిదాంవర. 1
138-Chapter నారద ఉవాచ: త్రివిధత్వం కథం చాస్య భస్మనః పరికీర్తితమ్‌ | ఏతత్కథయ మేదేవ మహత్కౌతుహలం మమ. 1
139-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : దేవర్షే! శృణు తత్సర్వం భస్మోద్ధూలనజం ఫలమ్‌ | సరహస్య విధానం చ సర్వకామఫలప్రదమ్‌. 1
140-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : మహాపాతక సంఘా శ్చ పాతకాన్యపరాణ్యపి | నశ్యంతి మునిశార్దూల సత్యం సత్యం నచాన్యథా. 1
141-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : భస్మదిగ్ధశరీరాయ యో దదాతి ధనం ముదా | తస్య సర్వాణి పాపాని వినిశ్యంతి న సంశయః. 1
142-Chapter శ్రీ నారాయణ ఉవాచ : అగ్నిరిత్యాది భిర్మంత్త్రెర్బస్మ సంశోధ్య సాదరమ్‌ | ధారణీలయం లలాటాదౌ త్రిపుండ్రం కేవలం ద్విజః. 1
143-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : అథా తః శ్రూయతాం పుణ్యం సంధ్యో పాసన ముత్తమమ్‌ | భస్మధారణ మాహాత్మ్యం కధితం చైవ విస్తరాత్‌. 1
144-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ: భిన్నపాదా తు గాయత్రీ బ్రహ్మహత్యాప్రణాశినీ |ఆభిన్నపాదా గాయత్రీ బ్రహ్మహత్యాం ప్రయచ్చతి. 1
145-Chapter శ్రీనారాద ఉవాచ : పూజావిశేషం శ్రీదేవ్యాః శ్రోతు మిచ్చామిమానద | యేనా శ్రితేన మనుజః కృతకృత్యత్వ మావహేత్‌. 1
146-Chapter నారాయణ ఉవాచ : అథాతః శ్రూయతాం బ్రహ్మన్‌ సంధ్యాం మాధ్యాహ్నికీం శుభామ్‌ | యదనుష్ఠానతో7పూర్వం జాయతే7త్యుత్తమం ఫలమ్‌. 1
147-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ: ద్విరాచమ్య ద్విజః పూర్వం ద్విర్మార్జన మథాచరేత్‌ | ఉపస్పృశే త్సవ్యపాణిం పాదౌ చ ప్రోక్షయే త్తతః. 1
148-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : అథాతః శ్రూయతాం బ్రహ్మన్‌ గాయత్ర్యాః పపనాశనమ్‌ | పురశ్చరణకం పుణ్యం యథేష్టఫలదాయకమ్‌. 1
149-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : అథా తః శ్రూయతాం బ్రహ్మ న్వైశ్వదేవధానకమ్‌ |పురశ్చర్యా ప్రసంగేన మమాపి స్మృతి మాగతమ్‌. 1
150-Chapter శ్రీనారాయణ ఉవాచ : అథా తః శ్రూయతాం బ్రహ్మ న్వైశ్వదేవధానకమ్‌ | పురశ్చర్యా ప్రసంగేన మమాపి స్మృతి మాగతమ్‌. 1
151-Chapter నారదఉవాచ : నారాయణ మహాభాగ గాయత్య్రా స్తు సమాసతః | శాంత్యాదికాన్‌ ప్రయోగా స్తు వదస్వ కరుణానిధే . 1
152-Chapter నారద ఉవాచ : సదాచార విధిర్దేవ భవతా వర్ణితః ప్రభో | తస్యా ప్యతుల మహాత్మ్యం సర్వపాప వినాశనమ్‌ . 1
153-Chapter

శ్రీనారాయణ ఉవాచ : వర్ణానాం శక్తయః కాశ్చ తాః శృణుశ్వ మహామునే | వామదేవీ ప్రియా సత్యా విశ్వ భద్రా విలాసినీ. 1

154-Chapter నారద ఉవాచ : స్వామి న్సర్వ జగన్నాథ సంశయో7స్తి మమ ప్రభో |చతుః షష్టికలాభి శ్చ పాత కాద్యోగ విద్వర. 1
155-Chapter నారద ఉవాచ : భగవన్దేవదేవేశ భూతభవ్యజగత్ర్పభో | కవచం చ శ్రుతం దివ్యగాయత్రీ మంత్ర విగ్రహమ్‌. 1
156-Chapter నారద ఉవాచ: భక్తానుకంపి న్సర్వజ్ఞ హృదయం పాపనాశనమ్‌ | గాయత్ర్యాః కథితం తస్మా ద్గాయత్ర్యాః స్తోత్ర మీరయ. 1
157-Chapter నారద ఉవాచ : భగవన్సర్వ ధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్ర విశారద | శ్రుతి స్మృతి పురాణానాం రహస్యం త్వన్ముకా చ్ఛ్రుతమ్‌. 1
158-Chapter శ్రీ నారద ఉవాచ : శ్రుతం సహస్రనామాఖ్యం శ్రీగాయత్ర్యాః ఫలప్రదమ్‌ | స్తోత్రం మహోన్నతికరం మహాభాగ్యకరం పరమ్‌. 1
159-Chapter జనమేజయ ఉవాచ : భగవన్సర్వ ధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్ర స్త్రవతాం వర | ద్విజాతీనాం తు సర్వేషాం శక్త్యు పాస్తిః శ్రుతీరితా. 1
160-Chapter వ్యాస ఉవాచ : కదాచి తథ కాలేతు దశపంచసమా విభో | ప్రాణినాం కర్మవశతో న వవర్ష శతక్రతుః. 1
161-Chapter వ్యాస ఉవాచ : బ్రహ్మలోకా దూర్ధ్వభాగే సర్వలోకో7స్తి యః శ్రుతః | మణిద్వీపః స ఏవాస్తి యత్ర దేవీ వితరాజతే. 1
162-Chapter వ్యాస ఉవాచః పుష్పరాగమయా దగ్రే కుంకుమారుణ విగ్రహః | పద్మరాగమయః సోలో మధ్యే భూశ్చైవతాదృశీ. 1
163-Chapter వ్యాస ఉవాచః తదేవ దేవీసదనం మధ్యభాగే విరాజతే | సహస్రస్తంభసంయుక్తా శ్చత్వారస్తేషు మండపాః. 1
164-Chapter ఇతి తే కథితం భూప యద్యత్పృష్టం త్వయా7నఘ | నారాయణన యత్ప్రోక్తం నారదాయ మహాత్మనే . 1
165-Chapter సూత ఉవాచ: అర్ధశ్లోకాత్మకం యత్తు దేవీవక్త్రబ్జనిర్గతమ్‌ | శ్రీమద్భాగవతం నామ వేదసిద్ధాంతబోధకమ్‌. 1

Sri Devi Bagavatham-2    Chapters