Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Koorma Mahapuranam    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

1-Chapter

నమస్కృత్యా ప్రమేయాయ విష్ణవే కూర్మరూపిణ | పురాణం సంప్రవక్ష్యామి యదుక్తం విశ్వయోనినా || || 1 ||
2-Chapter శృణుధ్వ మృషయః సర్వే య త్పృష్టోహం జగద్ధితమ్‌ | వక్ష్యమాణం మయా సర్వ మిన్ద్రద్యుమ్నాయ భాషితమ్‌ || || 1 ||
3-Chapter వర్ణా భగవతో ద్దిష్టా శ్చత్వారోప్యాశ్రమా స్తథా | ఇదానీం క్రమ మస్మాక మాశ్రమాణాం వద ప్రభో || || 1 ||
4-Chapter

శ్రుత్వా శ్రమవిధిం కృత్స్న మృషయో హృష్టచేతసః | నమస్కృత్య హృషీకేశం పునర్వచన మబ్రువన్‌ || || 1 ||

5-Chapter అనుత్పాదాచ్చ పూర్వస్మాత్‌ స్వయంభూరితి స స్మృతః | నరాణా మయనం యస్మాత్‌ తేన నారాయణః స్మృతః || || 1 ||
6-Chapter ఆసీ దేకార్ణవం ఘోర మవిభాగం తమోమయమ్‌ | శాన్తవాతాదికం సర్వం న ప్రాజ్ఞాయత కిఞ్చన || || 1 ||
7-Chapter ఆసీ దేకార్ణవం ఘోర మవిభాగం తమోమయమ్‌ | శాన్తవాతాదికం సర్వం న ప్రాజ్ఞాయత కిఞ్చన || || 1 ||
8-Chapter ఏవం భూతాని సృష్టాని స్థావరాణి చరాణి చ| యదా స్య తాః ప్రజాః సృష్టా న వ్యవర్ధన్త ధీమతః|| 1
9-Chapter ఏతచ్ఛృత్వా తు వచనం నారదాద్యా మహర్షయః| ప్రణమ్య వరదం విష్ణుం పప్రచ్ఛుః సంశయాన్వితాః|| 1
10-Chapter గతే మహేశ్వరే దేవే భూయ ఏవ పితామహః | తదేవ సుమహ త్పద్మం భేజే నాభిసముత్థితమ్‌ || || 1 ||
11-Chapter ఏవం సృష్ట్వా మరీచ్యాదీ న్దేవదేవః పితామహః | సహైవ మాససైః పుత్రై స్తతాప పరమం తపః || || 1 ||
12-Chapter ఇత్యా కర్ణ్యాథ మునయః కూర్మరూపేణ భాషితమ్‌ | విష్ణునా పున రేవేమం పప్రచ్ఛుః ప్రణతా హరిమ్‌ || || 1 ||
13-Chapter భృగోఃఖ్యాత్యాం సముత్పన్నా లక్ష్మీర్నా రాయణప్రియా | దేవౌ ధాతావిధాతారౌ మేరో ర్జామాతరౌ శుభౌ ||
14-Chapter ప్రియవ్రతోత్తానపాదౌ మనోః స్వాయమ్భువస్య తు | ధర్మజ్ఞౌ తౌ మహావీర్యౌ శతరూపా వ్యజీజనత్‌ || || 1||
15-Chapter దేవానాం దానవానాం చ గన్ధర్వోరగరక్షసామ్‌ | ఉత్పత్తిం విస్తరా ద్ర్బూహి సూత వైవస్వతే7న్తరే || || 1 ||
16-Chapter ప్రజాః సృజేతి సన్దిష్టః పూర్వం దక్షః స్వయమ్భువా | ససర్జ దేవా న్గన్ధర్వాన్‌ ఋషీం శ్చైవాసురోరగాన్‌ || || 1 ||
17-Chapter అన్ధకే నిగృహీతే వై ప్రహ్లాదస్య మహాత్మనః | విరోచనో నామ బలీ బభూవ నృపతిః సుతః || || 1 ||
18-Chapter బలేః పుత్రశతం త్వాసీ న్మహాబలపరాక్రమమ్‌ | తేషాం ప్రధానో ద్యుతిమాన్‌ బాణో నామ మహాబలః || || 1 ||
19-Chapter

ఏతా నుత్పాద్య పుత్రాం స్తు ప్రజాసన్తానకారణాత్‌ | కశ్యపః పుత్రకామ స్తు చచార సుమహ త్తపః || || 1 ||

20-Chapter అదితిః సుషువే పుత్ర మాదిత్యం కశ్యపా త్ర్పభుమ్‌ | తస్యా దిత్యస్య చైవాసీ ద్భార్యాణాం తు చతుష్టయమ్‌ || || 1 ||

21-Chapter

త్రిధన్వా రాజపుత్ర స్తు ధర్మేణా పాలయ న్మహీమ్‌ | తస్యపుత్రో7భవ ద్విద్వాం స్త్రయ్యారుణ ఇతి శ్రుతః || || 1 ||

22-Chapter

ఐలః పురూరవా శ్చాథ రాజా రాజ్య మపాలయత్‌ | తస్య పుత్రా బభూవు ర్హిషడి న్ద్రసమతేజసః || || 1 ||
23-Chapter జయధ్వజస్య పుత్రో 7భూ త్తాలజఙ్ఘ ఇతి స్మృతః | శతం పుత్రా స్తు తస్యాస న్తాలజఙ్ఘా ఇతి స్మృతాః || || 1 ||
24-Chapter క్రోష్టో రేకో7భవ త్పుత్రో వజ్రవా నితి విశ్రుతః | తస్య పుత్రో7భవ చ్ఛాన్తిః కుశిక స్తత్సుతో7భవత్‌ || || 1 ||
25-Chapter అథ దేవో హృషీకేశో భగవా న్పురుషోత్తమః | తతాప ఘోరం పుత్రార్థం నిధానం తపసస్తపః || || 1 ||

26-Chapter

ప్రవిశ్య మేరుశిఖరం కైలాసం కనకప్రభమ్‌ | రరామ భగవాన్సోమః కేశ##వేన మహేశ్వరః || || 1 ||
27-Chapter తతో లబ్ధవరః కృష్ణో జామ్బవత్యాం మహేశ్వరాత్‌ | అజీజన న్మహాత్మానం సామ్బ మాత్మజ ముత్తమమ్‌ || || 1 ||
28-Chapter కృతం త్రేతా ద్వాపరఞ్చ కలిశ్చేతి చతుర్యుగమ్‌ | ఏషాం ప్రభావం సూతాద్య కథయస్వ సమాసతః || || 1 ||
29-Chapter ఇదం కలియుగం ఘోరం సంప్రాప్తం పాణ్డునన్డన | తతో గచ్ఛామి దేవస్య పురీం వారాణసీం శుభామ్‌ || || 1 ||
30-Chapter తిష్యే మాయా మసూయాఞ్చ వధం చైవత పస్వినామ్‌ | సాధయన్తి నరా నిత్యం తమసా వ్యాకులీకృతాః || || 1 ||
31-Chapter ప్రాప్య వారాణసీం దివ్యాం కృష్ణద్వైపాయనో మునిః | కి మకార్షీ న్మహాబుద్ధిః శ్రోతుం కౌతూహలం హి నః || || 1 ||
32-Chapter స శిషై#్యః సంవృతో ధీమానవ్‌ గురు ర్ద్వైపాయనో మునిః | జగామ విపులం లిఙ్గ మోఙ్కారం ముక్తిదాయకమ్‌ || || 1 ||

33-Chapter

సమాభాప్య మునీ న్ధీమా న్దేవదేవస్య శూలినః | జగామ లిఙ్గం త ద్ద్రష్టుం కపర్దీశ్వర మవ్యయమ్‌ || || 1 ||
34-Chapter ఉషిత్వా తత్ర భగవాన్‌కపర్దీశాన్తికే పునః | య¸° ద్రష్టుం మధ్యమేశం బహువర్షగణా న్ప్రభుః || || 1 ||
35-Chapter తతః సర్వాణి గుహ్యాని తీర్థా న్యాయతనాని చ | జగామ భగవా న్వ్యాసో జైమినిప్రముఖై ర్వృతః || || 1 ||
36-Chapter మాహాత్మ్య మవిముక్తస్య యథావ త్సముదీరితమ్‌ | ఇదానీం చ ప్రయాగస్య మాహాత్మ్య బుూహి సువ్రత || || 1 ||
37-Chapter కథయిష్యామి తే వత్స తీర్థయాత్రావిధిక్రమమ్‌ | ఆర్షేణ తు విధానేన యథాదృష్టం యధాశ్రుతమ్‌ || || 1 ||
38-Chapter షష్టి స్తీర్ధసహస్రాణి షష్టి స్తీర్ధశతాని చ | మాఘమాసే గమిష్యన్తి గఙ్గాయమునసఙ్గమే || || 1 ||
39-Chapter తపనస్య సుతా దేవీ త్రిషు లోకేషు విశ్రుతా | సమాగతా మహాభాగా యమునా తత్ర నిమ్నగా | || 1 ||
40-Chapter ఏవ ముక్తా స్తు మునయో నైమిషీయా మహామునిమ్‌ | పప్రచ్ఛు రుత్తరం సూతం పృథివ్యాదివినిర్ణయమ్‌ || || 1 ||
41-Chapter అతః పరం ప్రవక్ష్యామి సంక్షేపేణ ద్విజోత్తమాః | త్రైలోక్య స్యాస్య మానం వో న శక్యం విస్తరేణ తు || || 1 ||
42-Chapter స రథోధి ష్ఠితో దేవై రాదిత్యై ర్మునిభి స్తథా | గన్థర్వై రప్సరోభి శ్చ గ్రామణీసర్పరాక్షసైః || || 1 ||
43-Chapter ఏవ మేష మహాదేవో దేవదేవః పితామహః | కరోతి నియతం కాలం కాలాత్మా హ్యైశ్వరీ తనుః || || 1 ||
44-Chapter ధ్రువా దూర్ధ్వం మహర్లోకః కోటియోజనవిస్తృతః | కల్పాధికారిణ స్తత్ర సంస్థితా ద్విజపుంగవాః || || 1 ||

45-Chapter

ఏత ద్ర్బహ్మాణ్డ మాఖ్యాతం చతుర్దశవిధం మహత్‌ | అతః పరం ప్రవక్ష్యామి భూలోక స్యాస్య నిర్ణయమ్‌ || || 1 ||

46-Chapter

చతుర్దశ సహస్రాణి యోజనానాం మహాపురీ | మేరో రుపరి విఖ్యాతా దేవదేవస్య వేధసః || || 1 ||
47-Chapter కేతుమాలే నరాః కాకాః సర్వే పనసభోజనాః | స్త్రియ శ్చోత్పలపత్రాభా స్తే జీవన్తి వర్షాయుతమ్‌ || || 1 ||
48-Chapter హేమకూటగిరేః శృఙ్గే మహాకూటం సుశోభనమ్‌ | స్ఫాటికం దేవదేవస్య విమానం పరమేష్ఠినః || || 1 ||
49-Chapter జమ్బూద్వీపస్య విస్తారా ద్ద్విగుణన సమన్తతః | సంవేష్టయిత్వా క్షీరోదం ప్లక్షద్వీపో వ్యవస్థితః || || 1 ||
50-Chapter శోకద్వీపస్య విస్తారా ద్ద్విగుణన వ్యవస్థితః | క్షీరార్ణవం సమాశ్రిత్య ద్వీపం పుష్కరసంజ్ఞితమ్‌ || || 1 ||
51-Chapter అతీతానాగతా నీహ యాని మన్వన్తరాణి వై | తాని త్వం కధయాస్మభ్యం వ్యాసఞ్చ ద్వాపరే యుగే || || 1 ||
52-Chapter అస్మి న్మన్వన్తరే పూర్వం వర్తమానే మహాప్రభుః | ద్వాపరే ప్రథమే వ్యాసో మనుః స్వాయమ్భుతో మతః || || 1 ||
53-Chapter వేదవ్యాసావతారాణి ద్వాపరే కథితాని తు | మహాదేవావతారాణి కలౌ శృణత సువ్రతాః || || 1 ||
ఉత్తరార్థమ్‌

54-Chapter

భవతా కథతః సమ్యక్‌ సర్గః స్వాయమ్భువః ప్రభో | బ్రహ్మాణ్డ స్యాధివిస్తారో మన్వన్తరవినిశ్చయః || || 1 ||
55-Chapter అవాచ్య మేత ద్విజ్ఞానం మమ గుహ్యం సనాతనమ్‌ | య న్న దేవా విజానన్తి యతన్తోపి ద్విజాతయః || || 1 ||
56-Chapter అవ్యక్తా దభవ త్కాలః ప్రధానం పురుషః పరః | తేభ్యః సర్వ మిదం జాతం తస్మాద్‌ బ్రహ్మమయం జగత్‌ || || 1 ||
57-Chapter వక్ష్యే సమాహితా యూయం శ్రుణధ్వం బ్రహ్మవాదినః | మాహాత్మ్యం దేవదేవస్య యేన సర్వం ప్రవర్తతే || || 1 ||
58-Chapter ఏతావ దుక్త్వా భగవాన్‌ యోగినాం పరమేశ్వరః | ననర్త పరమం భావ మైశ్వరం సంప్రదర్శయన్‌ || || 1 ||
59-Chapter శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే యథావత్‌ పరమేష్ఠినః | వక్ష్యామీశస్య మాహాత్మ్యం యత్త ద్వేదవిదో విదుః || || 1 ||
60-Chapter శృణుధ్వ మృషయః సర్వే ప్రభావం పరమేష్ఠినః | యం జ్ఞాత్వా పురుషో ముక్తో న సంసారే పతేత్‌ పునః || || 1 ||
61-Chapter అన్యత్‌ గుహ్యతమం జ్ఞానం వక్ష్యే బ్రాహ్మణపుంగవాః | యేనాసౌ తరతే జన్తు ర్ఘోరం సంసారసాగరమ్‌ || || 1 ||

62-Chapter

నిష్కలో నిర్మలో నిత్యో నిష్క్రియః పరమేశ్వరః | త న్నో వద మహాదేవ విశ్వరూపః కథం భవాన్‌ || || 1 ||

63-Chapter

అలిఙ్గమేక మవ్యక్తం లిఙ్గం బ్రహ్మేస్త్ర్మతి నిశ్చితమ్‌ | స్వయంజ్యోతిః పరం తత్త్వం పరం మ్యోమ్ని వ్యవస్థితమ్‌ || || 1 ||

Sri Koorma Mahapuranam    Chapters