Page load depends on your network speed. Thank you for your patience.

Loading...

சுலோகங்கள்/ ஸத் விஷயங்கள் - ஸ்ரீ நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம் (முதல் பாகம்)

ஸ்ரீ நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம்

முன்னுரை

பன்னிரு ஆழ்வார்கள்

பொய்கையாழ்வார்

பூதத்தாழ்வார்

பேயாழ்வார்

திருமழிசையாழ்வார்

நம்மாழ்வார்

மதுரகவியாழ்வார்

குலசேகராழ்வார்

பெரியாழ்வார்

ஸ்ரீ ஆண்டாள்

தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார்

திருப்பாணாழ்வார்

திருமங்கையாழ்வார்

பொது தனியன்கள்

வடகலை ஸம்ப்ரதாயம்

தென்கலை ஸம்ப்ரதாயம்

முதலாயிரம்

பெரியாழ்வார் திருமொழி

முதற் பத்து

வண்ண மாடங்கள்

சீதக்கடல்

மாணிக்கங்கட்டி

தன்முகத்து

உய்யவுலகு

மாணிக்கக்கிண்கிணி

தொடர்சங்கிலிகை

பொன்னியற்கிண்கிணி

வட்டு நடுவே

இரண்டாம் பத்து

மெச்சூது

அரவணையாய்

போய்ப்பாடு

வெண்ணெயளைந்த

பின்னை மணாளனை

வேலிக்கோல்

ஆனிரை

இந்திரனோடு

வெண்ணெய் விழுங்கி

ஆற்றிலிருந்து

மூன்றாம் பத்து

தன்னேராயிரம்

அஞ்சன வண்ணனை

சீலைக்குதம்பை

தழைகளும்

அட்டுக்குவி

நாவலம்

நல்லதோர் தாமரை

என்னாதன்

நெறிந்த கருங்குழல்

நாலாம் பத்து

கதிராயிரம்

அலம்பா வெருட்டா

உருப்பிணி நங்கை

நாவ காரியம்

ஆசைவாய்

காசும் கறையுடை

தங்கையை மூக்கும்

மாதவத்தோன்

மரவடியை

துப்புடையாரை

அஞ்சாம் பத்து

வாக்குத்தூய்மை

நெய்க்குடந்தை

துக்கச் சுழலையை

சென்னியோங்கு

திருப்பாவைத் தனியன்கள்

திருப்பாவை

நாச்சியார் திருமொழித் தனியங்கள்

நாச்சியார் திருமொழி

தையரு திங்கள்

நாமமாயிரம்

கோழியழைப்பதன்

தெள்ளியார் பலர்

மன்னு பெரும்புகழ்

வாரணமாயிரம்

கருப்பூரம் நாறுமோ

விண்ணீல மேலாப்பு

சிந்துரச் செம்பொடி

கார்க்கோடல் பூக்காள்!

தாமுகக்கும்

மற்றிருந்தீர்

கண்ணனென்னும்

பட்டி மேய்ந்து

பெருமாள் திருமொழி

இருளிரியச் சுடர்மணிகள்

தேட்டருந்திறல்

மெய்யில் வாழ்க்கையை

ஊனேறு

தருதுயரந்தடாயேல்

ஏர்மலர்ப்பூங்குழல்

ஆலை நீள்கரும்பு

மன்னுபுகழ்

வன்தாளினிணை

அங்கணெடுமதிள்

திருச்சந்த விருத்தத் தனியன்கள்

திருச்சந்த விருத்தம்

திருமலைத் தனியன்

திருமாலை

திருப்பள்ளியெழுச்சித் தனியன்கள்

திருப்பள்ளியெழுச்சி

அமலனாதிபிரான் தனியன்கள்

அமலனாதிபிரான்

கண்ணி நுண்சிறுத்தாம்புத் தனியன்கள்

கண்ணி நுண்சிறுத்தாம்பு

பெரிய திருமொழித் தனியன்கள்

பெரிய திருமொழி

முதற்பத்து

வாடினேன்

வாலி மாவலத்து

முற்ற மூத்து

ஏனமுனாகி

கலையும் கரியும்

வாணிலா முறுவல்

அங்கண் ஞாலம்

கொங்கலர்ந்த

தாயே தந்தை

கண்ணார் கடல்சூழ்

இரண்டாம் பத்து

வானவர்

காசையாடை

விற்பெருவிழவும்

அன்றாயர்

பாராயது

நண்ணாத

திவளும்

திரிபுரம்

சொல்லு

மஞ்சாடு

மூன்றாம் பத்து

இருந்தண்

ஊன் வாட

வாட மருதிடை

ஒருகுறளாய்

வந்து

தூவிரிய

கள்வன்கொல்

நந்தா விளக்கு

சலங்கொண்ட

திருமடந்தை

நான்காம் பத்து

போதலர்ந்த

கம்பமா

பேரணிந்து

மாற்றரசர்

தூம்புடை

தாவளந்து

கண்ணார் கடல்

கவளயானை

நும்மைத் தொழுதோம்

ஆய்ச்சியர்

ஐந்தாம் பத்து

அறிவது

தாந்தம்

வென்றி

உந்திமேல்

வெருவாதாள்

கைம்மானம்

பண்டை

ஏழை ஏதலன்

கையிலங்கு

தீதறு

ஆறாம் பத்து

வண்டுணும்

பொறுத்தேன்

துறப்பேன்

கண்ணும் சுழன்று

கலங்க

அம்பரமும்

ஆளும் பணியும்

மான்கொண்ட

பெடையடர்த்த

கிடந்த நம்பி

ஏழாம் பத்து

கறவா மடநாகு

புள்ளாயேனமுமாய்

சினவில்

கண்சோர

தந்தை காலில்

சிங்கமதாய்

திருவுக்கும்

செங்கமலம்

கள்ளம்மனம்

பெரும்புறக்கடலை

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous page in    is அருளுரை - 39 அனுக்கிரஹ பாஷணங்கள்
Previous
Next page in   is  சுலோகங்கள்/ ஸத் விஷயங்கள்  - ஸ்ரீ நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம் (இரண்டாம் பாகம்)
Next