ஆதிசங்கரர் அருளிய ஸ்தோத்ரங்கள் கணேச பஞ்சரத்னம் ப்ராத:ஸ்மரண ஸ்தோத்திரம்

ஆதிசங்கரர் அருளிய ஸ்தோத்ரங்கள்

ப்ராத:ஸ்மரண ஸ்தோத்திரம்

கணேச புஜங்கம்

வேதஸாரசிவ ஸ்தோத்ரம்

சிவாபராத க்ஷமாபணஸ்தோத்ரம்

சிவநாமாவல்யஷ்டகம்

சிவபஞ்சாக்ஷர த்தோத்ரம்

உமாமஹேச்வர ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ லலிதா பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீத்ரிபுரஸுந்தரி - அஷ்டகம்

கல்யாண வ்ருஷ்டிஸ்தவம் II

நவரத்னமாலிகா

மந்த்ர மாத்ருகா புஷ்பமாலாஸ்தவம்

கௌரீதசகம்

அன்னபூர்ணாஸ்துதி

ஸ்ரீ மீனாக்ஷீ பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீ மீனாக்ஷி ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ப்ரமராம்பாஷ்டகம்

கங்காஷ்டகம்

யமுனாஷ்யகம்

மணிகர்ணிகாஷ்டகம்

நர்மதாஷ்டகம்

காசீ பஞ்சகம்

தக்ஷிணா மூர் திஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீதக்ஷிணாமூர்த்யஷ்டகம்

தக்ஷிணாமூர்தி வர்ணமாலாஸ்தோத்ரம்

குர்வஷ்டகம்

சிவபஞ்சாக்ஷர நக்ஷத்ரமாலா ஸ்தோத்ரம்

கனகதாரா ஸ்தோத்ரம்

த்வாதஸ லிங்கஸ்தோத்ரம்

அர்த்த நாரீச்வர ஸ்தோத்ரம்

காலபைரவாஷ்டகம்

மோஹமுத்கரம் (பஜகோவிந்தம்)

ஷட்பதீஸ்தோத்ரம்

லக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீலக்ஷ்மீநரஸிம்ஹ கராவலம்பஸ்தோத்ரம்

விஷ்ணு புஜங்கப்ரயாதஸ்தோத்ரம்

ஜகந் நாதாஷ்டகம்

பாண்டு ரங்காஷ்டகம்

ஹரிமீடே - ஹரிஸ்துதி

சிவானந்தலஹரீ

ஸ்ரீ சிவபாதாதி கேசாந்த வர்ணன ஸ்தோத்ரம்

சிவகேசாதி பாதாந்த வர்ணனஸ்தோத்ரம்

ஸுவர்ணமாலாஸ்துதி

ஸ்ரீம்ருத்யுஞ்ஜயமானஸிகபூஜா ஸ்தோத்திரம்

தசச்லோகீஸ்துதி

ப்ரௌடானுபூதி

ஆனந்தலஹரீ

தேவீ புஜங்க ஸ்தோத்ரம்

த்ரிபுரஸுந்தரீவேதபாதஸ்தவம்

த்ரிபுரஸுந்தரி மானஸபூஜா ஸ்தோத்ரம்

பவாநீ புஜங்கம்

சாரதா புஜங்க ப்ரயாதாஷ்டகம்

விஷ்ணுபாதாதி கேசாந்த ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ ராம புஜங்கப்ரயாத ஸ்தோத்ரம்

ஹனூமத் பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீக்ருஷ்ணாஷ்டகம்

பகவன் மானஸ பூஜா

கோவிந்தாஷ்டகம்

நிர்குண மணஸாபூஜா

அத்வைதானுபூதி

அநாத்மஸ்ரீ விகர்ஹணம்

ஏகச் லோக ப்ரகரணம்

மாத்ருகா பஞ்சகம்

அத்வைத பஞ்சரத்னம்

ஜீவன் முக்தாநந்தலஹரீ

மேலும் »