Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Bhagavatha kamudi    Chapters   

Munnudi శ్రీ గాయత్రీ పీఠాధిపతులు, బ్రహ్మీభూత శ్రీ విద్యాశంకర భారతీ స్వామివారు, తాము అఖిలాంధ్రదేశమున సల్పిన ప్రచార పర్యటనలలో, అశేష జనాధరణమును పొంది, అల్పకాలములో -
1-Chapter పూర్వము ఒకప్పుడు పరమపవిత్రమైన నైమిశారణ్యమున శౌనకాది మహామునులు దీర్ఘ సత్త్రయాగమును ప్రారంభించి, వ్యాసానుగ్రహముచచే సర్వ పురాణసారమును, వాని తత్త్వమును తెలిసికొనిన సూతుని
2-Chapter పరీక్షిన్నరేంద్రుడు తనకు మోక్షోపాయము చెప్పుమని శుకయోగీంద్రుని అడగగా ఇట్లు బోధింప ప్రారంభించెను. ''నరేంద్రా! మోక్షము నపేక్షించు మానవుడు భగవంతుని కథల నాకర్ణింప వలయును,
3-Chapter పరీక్షిత్తు అడిగిన ఆత్మతత్వమును గురించి శుకయోగీంద్రుడు యిట్లనెను. ''ఓ రాజా, పూర్వము విదురుడు మైత్రేయుని నీవు నన్ను అడిగినట్లే అడుగగా మైత్రేయుడు విదురునకు చేసిన బోధను నేను చెప్పెదను వినుము.
4-Chapter దేవహూతి, కపిల సంవాదమును వినిన తరువాత విదురుడు కర్దముని కుమార్తెయగు అనసూయను అత్రి మహర్షికి యిచ్చి వివాహము చేయగా వారికి కలిగిన సంతానము గుఱించి చెప్పమనగా మైత్రేయు డిట్లు చెప్పదొడంగె.
5-Chapter ఉత్తానపాదుని చరిత్ర వినిన తర్వాత అతని సోదరు డైన ప్రియ వ్రతుని చరిత్ర చెప్పమని కోరగా శుకుడు పరీక్షిత్తున కిట్లు చెప్పెను.
6-Chapter పూర్వచరిత్రలో నరకములో వర్ణన విని ఆ నరకముల బారినుండి తప్పించుకొను మార్గము తెల్పుమని పరీక్షిత్తు శకులవారిని అడుగగా శుకుడు ఇట్లు చెప్పెను.
7-Chapter పూర్వము రాజసూయయాగమైన తరువాత, శిశుపాలుని కృష్ణుడు సంహరించగా శిశుపాలునిలోని జీవుడు కృష్ణునితో సాయుజ్యము బొందుటకు ధర్మరాజునకు చాల ఆశ్చర్యము కలిగి ఇట్లనియె.
8-Chapter త్రికూటమను గిరి సమీపమున దర్శనీయమైన ఒక విశాల సరోవరము కలదు. ఒకనాడు అచటి వనమున నుండు మత్తగజము వేసవికి దాహముకాగా తన
9-Chapter

వదార్థతత్వవిదుడగు శర్యాతి సుకన్య అను తన కుమార్తెతో చ్యవనుని ఆశ్రమమునకు జనెను. ఆ ఆశ్రమములో ఆ కన్య అటునిటు తిరుగుచూ ఒక పుట్టలోన మిణుగురుల తెరంగున మెరయు రెండు వెలుగులను గాంచి అవి ఏమియో

10-Chapter నవమకిరణము చివరిభాగములో కృష్ణునిచరిత్ర అతిక్లుప్తముగా చెప్పబడినది. అందుచే పరీక్షిత్తు కృష్ణ చరిత్రను సంపూర్ణముగ వినిపింపుమని కోరుచూ ఇట్లనెను :
11-Chapter శ్రీ కృష్ణుడు భూభారము హరించటకై అవతరించియుంటచేత కురుపాండవ యుద్ధము ద్వారా దుష్టసంహారము చేసి, భూభారము చాలవరకు తగ్గించెను. కాని యాదవకులము అపరిమితముగా పెరిగినందును
12-Chapter కృష్ణుడు వైకుంఠమునకు వేంచేసిన పిదప ఈ భూమిని ఎవరు పాలించెదరు. అని పరీక్షిత్తు శుకయోగిని అడుగగా నాతడిట్లనెను.
13-Chapter వసుదేవుడు తన పిల్లలిద్దరికినీ నామకరణము చేయవలసినదిగా కోరి తమపురోహితుడైన గర్గాచార్యుని నంద వ్రజమునకు పంపెను. నందుడు ఆయనకు స్వాగతమిచ్చి అతిథిపూజ గావించి,
14-Chapter బలరామకృష్ణులు క్రమముగా మోకాళ్ళమీద ప్రాకుచూ ఇటునటు తిరుగుచు తల్లులకు ఎంతో ఆనందమును కలిగింప, వారు కౌగిటచేర్చుకొని ముద్దాడుచుండిరి.
15-Chapter పృధు చక్రవర్తి వంశములో "ప్రాచీన బర్హి" అను నతడు కర్మాసక్తుడై అనేక యజ్ఞములు గావించి వసుంధరా వలయంబెల్ల తన యజ్ఞశాలతో విరాజిల్లచేయగా ఒకనాడాతని వద్దకు నారదుడు విచ్చేసి,

Sri Bhagavatha kamudi    Chapters