விநாயக புராணம் 1 சிறப்புப்பாயிரம் 2 பொதுப்பாயிரம் 3 மங்களம் 4 விநாயகமான்ம்யஸாரம் - உபாசனாகாண்டம

விநாயக புராணம்

1. சிறப்புப்பாயிரம்

2. பொதுப்பாயிரம்

3. மங்களம்

4. விநாயகமான்ம்யஸாரம் - உபாசனாகாண்டம்

1. சோமகாந்தன்முத்திபெற்றது

2. வேதவியாசர்வரம்பெற்றது

3. தக்ஷப்ரஜாபதி துன்ப நீங்கப்பெற்றது

4. பிரமதேவன் வரம்பெற்றது

5. கணேசர் பிரமன் புத்திரியர்களைத்

6. ஆறாவது - விண்டு, மதுகைடவர்மர்த்தனமாக உபாசித்தது

7. ஏழாவது - வல்லாளனுபாசித்தது

8. எட்டாவது - தக்கனெனும் அரசகுமாரன் உபாசித்தது

9. ஒன்பதாவது - வீமனுபாசித்தது

10. பத்தாவது - உருக்குமாங்கதனுபாசித்தது

11. பதினோராவது- இந்திரன், சாபம் நீங்கினதற்கு வந்து உபாசித்தது

12. பன்னிரண்டாவது- கிருச்சமதனுபாசித்தது

13. பதின்மூன்றாவது - பலியெனுந், திரிபுரனுபாசித்தது

14. பதினான்காவது-தேவர்களுபாசித்தது

15. பதினைந்தாவது-விமலருபாசித்தது

16. பதினாறாவது- உமையம்மையுபாசித்தது

17. பதினேழாவது-கர்த்தமனுபாசித்தது

18. பதினெட்டாவது-நளனுபாசித்தது

19. பத்தொன்பதாவது- இந்துமதியும் சந்திராங்கதனும் உபாசித்தது

20. இருபதாவது - சண்முகருபாசித்தது

21. இருபத்தொன்றாவது - மன்மதனுபாசித்தது

22. இருபத்திரண்டாவது- உருக்குமணிதேவியுபாசித்தது

23. இருபத்திமூன்றாவது-பிரத்தியுமனன்உபாசித்தது

24. இருபத்துநான்காவது-ஆதிசேடன்உபாசித்தது

25. இருபத்தைந்தாவது- புருசுண்டியுபாசித்தது

26. இருபத்தாறாவது-கிருதவீரியனுபாசித்தது

27. இருபத்தேழாவது- கார்த்தவீரியனுபாசித்தது

28. இருபத்தெட்டாவது- அங்காரகனுபாசித்தது

29. இருபத்தொன்பதாவது -சந்திரனுபாசித்தது

30. முப்பதாவது-தூர்வைமகத்துவம்

31. முப்பத்தொன்றாவது-தூர்வையர்ச்சனை

32. முப்பத்திரண்டாவது-ஜனகனுபாசித்தது

33. முப்பத்துமூன்றாவது-தூர்வையாசகம்

34. முப்பத்துநான்காவது-தூர்வைதுவிலையேற்றல்

35. முப்பத்தைந்தாவது -வன்னிமகத்வம்

36. முப்பத்தாறாவது-விண்டு, இரண்ணிய கசிபவனைச் சங்கரிக்க உபாசித்தது

37. முப்பத்தேழாவது- விண்டு-வாமனராயுபாசித்து

38. முப்பத்தெட்டாவது-கீர்த்தியெனும் இராஜபத்தினியுபாசித்தது

39. முப்பத்தொன்பதாவது-வன்னி-மந்தார-வுற்பத்தி

40. நாற்பதாவது-வன்னியர்ச்சனைமகிமை

41. நாற்பத்தொன்றாவது-க்ஷிப்ரப்பிரசாதனுபாசித்தது

42. நாற்பத்திரண்டாவது-புலைச்சி-தெய்வவுருப்பெற்று-பரலோகமடைந்தது

43. நாற்பத்துமூன்றாவது-சூரசேனனுபாசித்தது

44. நாற்பத்து நான்காவது-மாபாவியானவணிகன், தெய்வவிமானத்தேறினது

45. நாற்பத்தைந்தாவது-பரசிராமனுபாசித்தது

46. நாற்பத்தாறாவது-இராவணனுபாசித்தது

47. நாற்பத்தேழாவது-இந்திரன் நந்தனவளன்றழையவுபாசித்தது

48. நாற்பத்தெட்டாவது-அகத்தியருபாசித்தது

49. நாற்பத்தொன்பதாவது- காசிபர்முதலாயினோருபாசித்தது

5. விநாயகமான்ம்யஸாரம் - இலீலாகாண்டம்

1. வக்கிரதுண்டர்

2. சிந்தாமணி விநாயகர்

3. விக்கினராஜர்

4. பாலசந்திரர்

5. கஜானனர்

6. மல்லாலரெனவந்தமயூரேசர்

7. கணேசர்

8. கணபதி

9. மகவாகவந்தமயூரேசர்

10. தூமகேது

11. உடுண்டி விநாயகர்

12. துண்டிராஜர்

13. மகோற்கடர்

14. வல்லபைகணேசர்