Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

SARA SUDHA CHINDRIK    Chapters   

s xtsQ RV xqsW NRP

xqsVsWLi

s[RbPL][˳WxtsQ DxmssxtsQRVsV

ysxmspLRi*NRP xxqsWRsVVV

1. CaSyrxmssxtsQRV

CaSyrxmssxtsQRV aRPVNRPRVlLi[*R xqsLizR VVNRP sjRVs @yRVsVV. BLiRV ˳gRisRR* sLRiWzmsR ؃sNSLiRsVV sLRiWzmsLixmssV. CaSyxqs @sVyNRPsVV][ FyLRiLi˳sVgRiV¿[ ksNTP CaSyrxmssxtsQRV @s}msLRiV s胫sj.

2) ZNP[[xmssxtsQRV

C DxmssxtsQRV rysVs[RsVV[s RsNSLRi x᪫sVV[sj cBLiRV ZNP[s @s xmsaRPsRV¿[ kss ZNP[[xmssxtsQRV @LiRVLRiV. BLiRRV sgRiWRsVgRiV xmsLRixRR*sVVsV gRiVLRiV bPxtsQ xqsLiyRLRiWxmssVVs RR* ss[Rs ¿[RVV Ljigjisj.

 

3) NRP][xmssxtsQRV

NRPh][xmssxtsQRV NRPXxtsQ RVlLi[*RsVV [s NRPhRiaS[sj. BLiRVs RZNP[R RVsVRLRiLS xqsLiyR LRiWxmssVVs xmsLRisWRVVNRP LRixxqsRR*sVV VVNRP sryLRisLRissVV NRPRV.

 

4) xmsa][xmssxtsQRV

aSLiFyhRisVV:- gRiVLRiVsoVVR @RRVssVV¿[RVV bPxtsvRV Rs gRiVLRiVso, xqsyRVVV, sWss sWRV NRPLS᪫sVVN]LRiNRPV [sRsV FyLjiLiRVRVyRV. [sRLS! sWNRPLRisVVV s[RsVVV FsxmsoRV NRP

 

5. sVVLiRN][xmssxtsQRV.

1) xqsLRi*aRPNTPsLiRVRgRiV xmsLRisWR [sRLiRLji[ xmsxmsRsVVRVgS xsV xqsXLi¿sV. Ax[V xqssVxqs [sRV, sVxL<RiVV, sVLkiyj xmsxmsRVsV xqsXLi¿sV.

 

6) sWLiRWN][xmssxtsQRV

xmsLRixxmsLRisWR @, D, sV, @sVry*LRi RRVxtsQR JLiNSLRi yRVRV c xqsW xqsWORPQQ gRiRV ˳WR, ˳sxtsQ` , sLRisWsLRiWxmssVV JLiNSLRi xmsLRixLRiWxmss[V. xmsLRix xmsLRisWRVVNRP xqsLRi*R,
7) RlLi[WxmssxtsQRV Bj VVlgi[*RsVVVVNRP HRlLi[RV ALRiNRPsVVsLiR 4,5,6 @yRVsVV y*LS xsRVVNRP xmsysR ssLjiLiRsV.
8) \RLkiWxmsdsxtsQRV C DxmssxtsQRV NRPXxtsQ RVlLi[*kRV \RLkiRV aSLiRLRiR \RLkiRV ALRiNRP sVLiRj. C ALRiNRP sVLiRV 10 @yRVsVVV NRPso. @LiRV 7, 8, 9 @yRVsVV[ \RLkiWxmssxtsQRV.
9) ZaP[*yaRP*RL][xmssxtsQRV

xmsLRi x xmsLRisWRsV gRiWLji zqsN]sg][LRiV xqsVsoV. RsV[ ysVV BV ss[Rs ¿[RVrygjiLji. } s[RsRV sVxL<RiVLS! sVssVV s[RsVVLiRV Rjss xqssVxqs gRiyLRi x FssLRiV?

10) yLi][g][xmssxtsQRV JLiNSLRi LRiWxms @ORPQLRisVVsV DkRaRP yR xmsLRisWR LRiWxmssVVs DFyzqsLiRssV. sosNRPV xqssVVxmsXj*, xmsXj*NTP sVV, sVVsNRPV JxtsQRVV, JxtsQRVNRPV sWssaRPLkiLRisVV, sWssosNRPV xmsys @LigRisVgRiV y,
11) XxyLRiN][xmssxtsQRV XxyLRiNSxmssxtsQRV aRPVNRPRVlLi[*RNS*aS VVNRP yxqss[RV xLiRLRiRsVV. ANSLRisVVs Xx`RVgRiVRV ¿[RsV, @LRisVVs @LRisVVs @RRVssVV¿[RVV¿[ ksNRPxXxyLRiNRPsVs }msLRiVs¿胫sV.
x xqsWRsVVV:-

1) xmsRsV @yRVsVV (xqssVs*RVsVV)

1c1c(1c1) JLi @y][xry c @sV xqsWRsVV][ $s[RyxqssVsVL<ji DxmssxtsQy=LRi x xqsWRsVVsV FyLRiLiճLiRVRV xsVV RVss[sV? xVVNRP xqs*LRiWxmss[VsV? s[yLiRsVVs ks sLRi FsV LjilgisV? Byj xsxtsQLiVVNRP ss[Rs C gRiLiRsVVs ¿[RVTsj.
2) j*dRV @yRVsVV (@sL][RsVV) xqssVxqs s[yLiR yNSsVryLRisVV xmsLRix xmsLRis[VaRP*LRiV[ gRiRVsNRPV @ճsssVR DFyysNSLRi᪫sVsRVV, xmsyyj RsLRisVVNSRs sVVR @yRVsVVs sLSLjiLixmsRV¿[yss xqssVs*RWysVsLji.
3) RXdRV @yRVsVV (ryRs) C @yRV sVLiRV xmsLRisWR Fyzms ryRssVVV Vxmso¿[ kss "ryRs' @yRVsVV [NRP "DFyxqss' @yRVsVsRVLiRVLRiV. xmsLRisWR FyzmsNTP \sLSgSsaRPNRPR RVVLiRV¿[ s sVLRiصj RVMsVV
4) RRVLRi @yRVsVV (xmnssVV)

sVWRs @yRVsVVs xmsLRisWR FyzmsNTP ճsճs ryRssVVsV Vxmso aRPX yNRPsVV syLRiLjizms, @ DFyxqssVVNRP xmnsFyzms sxtsQRVNRP aRPX yNRPsVV syLRi][ ""xmnsصyRV''

$sVRgRiskR

RLRiQZOP[QQRsVgRiV NRPVLRiVZOP[QQRLRiLRiLigRisVLiRV N_LRis FyLiRs}qssV RVVR xqssQR\sVs¿sV. RVL][RsVRV Rs\|qsssVVsV, FsRLji \|qsssVVsV ssLjiLiRVRV gRiVLRiV][VsZNPLjigjiLiRVRV,

@sVLiRsVV

aRPXxqsQXRV¿[ xqsVLixmsRVs $xLji bPuyyLRiV sVgRiV sVsVV LRiOTPQLiRVgSNRP, bPuyyLRiVsVgRiVs[VsVV. xsy xmsRsVVs @˳xqs, @sV˳WR, [[yLRi RVLiRV sLRiLiRLRi aSLis NRPgji RVVLiRVsVVgSNRP,

SARA SUDHA CHINDRIK    Chapters