Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri Bhagavadgeetha Madanam-2    Chapters   

sxtsQRWsVNRPsVNRP

ssxmssVV LSsWRV᪫sVV sVNSssVV; ˳LRiRsVV sV}xqssVV; ˳gRisRsVV sV xmsoLS᪫sVV. NSs[xqssVV \s LSsWRV ˳gRisRsVVV sWssosNRPV صRyRVVR\sVs xmssX RLRisVV sNRPV䪫sgS [jLiRV RVss.

9-Chapter

""˳gRisLiR sVjNRPXR NRPXRLi xmsoLSLi ˳gRisRLi'' ˳gRisRsVV ˳gRisRyQ*LRi xmsFyRNRPsVV. ˳gRisRsVVs ˳gRis` xqsLiLiRsVV \s ˳NTP s[yLiR syLRisVV[NSNRP, ˳gRisRV NRPRV, A ˳gRisRVV FyLiRV xmsRsVV ssLjiLixmsTss. ˳gRisLiRVs RLjiRsVV ˳gRisRV NRPR][ sVVTxmsTRVVLiRV xqsxs[V NRPy!

10-Chapter

@ճsVsVs NRPVsWLRiV\s xmsLkiOTPQRV RaRPsWxqs sRVxqsVQ\ R gRiLRi骫sVVs sVsxmsVRV @aRP*ysV ""@FyLiRs sVgRiVgSNRP'' @s xqsQsVV xmsWgjiLi¿sV. A ؃ssVV gRiLRixqs bPaRPVsgRiV xmsLkiOTPQRVs RzLixms sVVRsV. @LiR bPaRPV sV jgRiVV ¿LisV.

11-Chapter NRPNSsVVs sWssoV sVLiRxmss ˳؄sLi yxqsVRV INRPgSsVs s[RsVVsV VVgRiry=sWRLRi*᪫sVVsV yVgRiV s[RsVVVgS s˳Li¿sV. {qsQ aRPWRV ssVRsVV ˳LRiRsVVsV LRiLi s[yLRisVVsV zms {qsQ aRPWR
12-Chapter

$ sV˳gRisRsVV[ @؄dsV[ FyssVV ˳gRisysV xqsLiNUPLRis VVNRP FyaRPxqsQsVVsV yVRVsj. ysV xmssVV sLRiLiRLRisVgRiV ˳gRis` xqsQXNTP ryRssVV. ysWsVxqsLiyssVV ss sV[RVsVV zqsjLiRVsV.

13-Chapter

˳gRisRsVVs RORPQRV NRPR[ @˳[R˳NTP RNRPgS sLRiWzmsLiRTsj. xqsLRi*[sRV ˳gRisyRW s˳WRV[ss ˳؄sLi @˳[R˳NTPs FyLiRsRVVsV. (bPsZNP[aRPs ˳[RsVV FyLis RORPVV bPOTPQLixms[ RWRVRV)

14-Chapter C NRPRss sxtsv ryOSQyLRisVV ZNP[s AyyR syLRisVV ¿[Rs[ @sgS ؃ssWLRisVV ¿[Rs[ ryRsVgRiVssV @FxsV ]gjiLiRVRVsj. NRPV\s RVsosNRPV aSxqsQxmsLji؃ssVV [RV. xmsLiRsRVxqsVRgRiV VRgRiV¿[ \sjNRP
15-Chapter ˳LRiRVRsV sVLS xmsLiRs RVsV NRPssV |msLiTRWT, @xLiNSLRisVVsNRPV xmsLiR RyRV xmsos Lkis, GsoLRiV xmsoRVsV NRPssV. @RRV RLRiLiVs LSsVV ¿[RVVRVLiT ˳gRisyLSRs RVLiRV NSsVV gRiRzms Gj
16-Chapter ճdsVVs gRiy xmnsWRsVV¿[R RVL][RsVRV ]RsLjigji NRPWgS RVL][RsVsNRPV zmsRVsVV }qsRVsLi @aRP*ysV sRVLjiLiRV _xmsj xmsoRV (DxmsFyLiRso) bPLRisVVV LiTLi¿sV. A yLRiss _xmsj s[T G胫sV.
17-Chapter gRi[LiRsWORPQsVV soRV sVVNTPsLiRV NRPR. ""gRiLS sWORPQ NRPRsV ssVyLjiNTP sWORPQ sVLRi¿[\ RVVLiRV'' (8c135) ss xmnsaRPV RVLiRV ¿xmsTsj.
18-Chapter $xLji¿[R Rs RsVVRgRiV zLRiQORPVRV sxRVRV NSgS xLjis sLjiLiRV\ZNP zLRiNRPbPxmsoRV xsVgRiWLji Rxms sVVsLjiLi¿sV.
19-Chapter ˳gRisR sssV xqsLiRsVVs @LiLkiuFyssVV NRPRV. sV˳NRPVQ\s @LiLkixtsvsVR ""gRiRxmsxRLi\s x aSxmssVV'' sLRiLRiNRP sVVsV, @[ xV\s @aRP*ysV¿[ xmsWgjiLixmsTs ""xmsNTPRW
20-Chapter x[soRV $NRPXxtsvs sR\sVs dV ss, @Rss xmsLkiOTPQLixmsR¿sV. g][sosV, g][xmsNRPVsV sWRV¿[zqs INRP gRiVx[ yRVVLi¿sV. $NRPXxtsvTj x¿[zqss xmssgS gRizLi g][so g][xmsNRPV LRiWxmssVVsV ys[ F~Lij INRP
21-Chapter $NRPXxtsvs }qssLiRV\ZNP [sRV VVxtsvV g][soV g][zmsNRP\ xmsoLji. INRPxmsVRV NS y RV ds sRsxtsQ\ g][zmsNRPV ssxqsQQ\ ryssVV ¿[RVVRVLiTLji. Bj sR˳LigRi NSLRi sVgRiV¿[R NRPXxtsvRV yLjis sVLiRLixmsR
22-Chapter ˳gRisRNRPVLSNTPs xmssRNRPVsV RNRPs rysV sVVsj. g][zmsNRPV NSsWRLihRiR, DysV ys gRiLjixtsv\ $xLjis F~LiR gRigjis[, xmss[ xmsRQORPQQ\ssVVgS ˳؄sLi xmssR R [=y ssVgRiVLS\ RLjiLixmssRV胫ss LRiVNTP NRP NRPR xqsWLiRVRVsj.
23-Chapter sXyxqsVLRisR NRPR VVlgi[*RsVV, RVlLi[*RsVV, ˳LRiRsVV, ˳gRisRsVV, [ds ˳gRisRsVV, xmsLSaRPLRi xqsLizRcdssRVLiRV NRPRV. LSsWRV᪫sVVNRPWR sXyxqsVLRisR yyLRisVVgRi [zqsN]s yzqss[ ss |msR @ճFyRVsVV. BsRVLiRV C NRPR @gRiVzmsLiRV¿[R ks FyaRPxqsQsVVsV gRiWLji VxmsssxqsLRisVV[RV.
24-Chapter ""@_R RX[ys Rxqs ˳LigRixqs NSLRi᪱sV'' KRsVV [zmsLis LRixqs˳LigRi sVgRiVsV. LRixqsFxtsQ ¿[RVVsxmsVRV KRsVVsV RxmsNRP FyLiRsRVVsV. KRsVV[s sxtsQRVsVVsV FsLiR LRixqs FxtsQ][ ssLjiLissV LRixqs˳LigRis[V RVgRiVsV.
25-Chapter FRs sRs[V INRP ˳gRisRsVV. @RRV xmsR NRPV¿[صj ˳gRisR ˳NRPV][ yyRQsVV LijRVVLiT ˳gRisR \sztsQNRPVRV. xtsQxtsQxqsLiRsVVs zqsLigRis xqsVNRP ssV VVsLRiVRV FRsgRiWLji BV y|qssV.
26-Chapter sWLRiLi[WFyssVV y*RaRP xqsLiyLiRsVLiRV NRPRV. ˳gRisyLRiLi˳sVVs FRs ysV sV}aRP*LRi yssVV }qsRVgS $LSsVV RgRiVzmsLi, $NRPXxtsQ RLjiR\sVs ˳gRisRsVVsV yRVVsVs N][lLisV. BV xLjixLRiVNRPV @˳[RsVs xqsWLi¿sV. sWLRiLi[WFyssVVs C @˳[R˳NTP򹸅[V gSssRVRVsj.
27-Chapter

sWLRiLi[WFyssVV y*RaRP xqsLiyLiRsVLiRV NRPRV. ˳gRisyLRiLi˳sVVs FRs ysV sV}aRP*LRi yssVV }qsRVgS $LSsVV RgRiVzmsLi, $NRPXxtsQ RLjiR\sVs ˳gRisRsVVsV yRVVsVs N][lLisV. BV xLjixLRiVNRPV @˳[RsVs xqsWLi¿sV. sWLRiLi[WFyssVVs C @˳[R˳NTP򹸅[V gSssRVRVsj.

28-Chapter ˳NTP LRixqssW? ˳gRisRsVV ˳NTP xmsys\sVs gRiLiRsVV. ss LRixqssVVs[gSNRP ˳NTPsNRPWR LRixqssVVgS xmsLjigRiLixmssRVy? FydyLiNSLjiNRPVgRiV saRP*yR NRPsLS, sVsVVRV, gRiyR xmsLiTRVRV, }sVRLiRVRV sVVRgRiVyLRiV ˳NTPs INRP ˳تssVVgS xmsLjigRiLiLji.

29-Chapter

˳gRisR xmsoLS᪫sVVs ]VRs[ ˳gRisR xqsLi[aRPsVV, RXNRPRsVV, ryLRisVV ssLjiLixmsTss. FRLRi 5 xmsRsVV[ C ryLRisVVsV ssLjiLi FyhRiNRPVsV C xmsRsVV ˳تssVV gRizLiNSs ˳gRisRsVVsV xmshjiLiRV sLRisVs |RLjiLi¿sV.

30-Chapter

""˳gRis][ yRWsyLRiM'' ˳gRisR xmsoLS᮪s[V yRV LRiWxms\sVs ˳gRisRsyLRisVs |msRV @yLRiV. C xmsoLS᪫sVV[ ˳gRisLiRVs RaSsyLRisVV[gSNRP NRPzmsصj BRLRi@syLRisVVV NRPWR ¿[LRiTss.
31-Chapter sWssoRV RVM ssXNTP, xqsVFyzmsNTP sLRiLiRLRi NRPXztsQ xqsVRVyRV. @s sVRsVVV RVM ssXNTP xqsVFyzmsNTP sWLRisVVV xqsWLiRVRVss. xtsQRLRi+ssVVV xmsoLS᪫sVVV B D[aRPsVV][s[ yRVTss.

32-Chapter

sVRxmsxqsNTP s[NSsVVs syRgRixqsQ\sVsj. NSs ˳gRisRsVV sLRiWzmsLis sVRsVV xqsLRi* xqssVR\sVs sVRsVs saRP*ZaP[WyRVNRPsVs saRPRxmsLRiRVNRPV xmsRVLiRVsV. ˳LRiRsVV, @LiR ˳gRiskR ""NRPVRLRi g_LRissVVsNRPV
33-Chapter ¿[[ INRP FyRsVVsV xmsVN]s A FyRsVVVVNRP s s[s [[ sVLiRVN]s @aRP*RxmsRsVV\|ms aRPRVsLi RVVs NRPXxtsvs xqsLjiLiRVRVysV.

Sri Bhagavadgeetha Madanam-2    Chapters