Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Satyanveshana    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

మున్నుడి సార్వస్వతేయులకు మా'రసోదయ' అందించు ఏకాదశకుసుమగుచ్ఛము ఈ ''సత్యాన్వేషణ''. మా దశమకుశమగుచ్ఛమగు 'ధర్మప్రబోధ'ను ఆమోదించిన విద్వజ్జనుల సలహాలు, ఏతత్‌ గ్రంధకృతి భర్త బ్రహ్మశ్రీ కరెడ్ల
ప్రవేశిక మానవుని మానవజీవతంయొక్క పరమావధి యేమిటి? మానవుడేవిధంగా జీవించాలి? జీవజాలంలో మానవుని ఉన్నతస్థితికి కారణమేమి? వివిధరంగాలలో మానవజాతి పొందుతూన్న అభ్యుదయానికి ముఖ్యకారణమేది ? మానవుడు

బ్రహ్మవిద్యావేత్త బ్రహ్మశ్రీ మండలీక

శ్రీ విన్నకోట మాధవరావు గారు ''సత్యాన్వేషణ'' అనుపేర రచించిన గ్రంధమును స్థాలీపులాక న్యాయమున జూచితిని. దీనిలో వీరు ప్రధమమున దేవుడున్నాడనియు, అట్టి దేవుని ప్రాప్తికి మతము అవసరమనియు, మతస్వరూపమును
గ్రంథావిష్కరణ

శ్రీ కరెడ్ల నరసింహంగారు, అడ్వొకేటు.
సన్మానసంఘము

అధ్యక్షలు : శ్రీ కరెడ్ల నరసింహాంగారు, అడ్వొకేటు.

ఉపాధ్యక్షులు : శ్రీ గడ్డమణుగు వెంకటఅప్పారావుగారు, ,,

కృతిసమర్పణ

''ఆర్తిం జెందెడి భక్త రక్షణ కళా వ్యాపార పారీణుడై

మూర్తిత్వంబు వహించి శంభుడనగా భూభర్త విష్ణుండనన్‌

సన్మానసభ

''ఆర్తిం జెందెడి భక్త రక్షణ కళా వ్యాపార పారీణుడై

మూర్తిత్వంబు వహించి శంభుడనగా భూభర్త విష్ణుండనన్‌

అభినందనము

''ఆర్తిం జెందెడి భక్త రక్షణ కళా వ్యాపార పారీణుడై

మూర్తిత్వంబు వహించి శంభుడనగా భూభర్త విష్ణుండనన్‌

ఉపహారము

కం || ''సత్యాన్వేషణ'' మను

భాసుర ప్రవచనము సల్పిపరతత్త్వంబున్‌

ప్రశంసా పద్యసుమములు

కం || ''సత్యాన్వేషణ'' మను

భాసుర ప్రవచనము సల్పిపరతత్త్వంబున్‌

విమర్శకావతంస, కావ్యతత్త్వశారద

శ్రీ విన్నకోట మాధవరావుగారి

సన్మాన సమయమున సమర్పించిన

గ్రంథకర్త ఆర్షేయపౌరషేయములకు పేరుగాంచిన విన్నకోట సద్వంశజుడు. జననం 1897. పట్టభద్రుడు. విద్యాశాఖ యందు ఉపాధ్యాయుడుగా సహాయపరీక్షాశాఖాధికారిగ కళాశాల అధ్యాపకుడుగా సుమారు నలుబది సంవత్సరములు పనిచేసి
గ్రంథకర్త

 శ్రీ విన్నకోట మాధవరావు, బి.ఏ.,

భార్య : శ్రీమతి భ్రమరాంబ.

1-Chapter

''ఆర్తిం జెందెడి భక్త రక్షణ కళా వ్యాపార పారీణుడై

మూర్తిత్వంబు వహించి శంభుడనగా భూభర్త విష్ణుండనన్‌

2-Chapter ప్రకృతియందంతను వ్యాపించియుండి సర్వకార్యములకు కారణభూతమైన ఆ పరబ్రహ్మమును, ఆ పరాశక్తిని గ్రహించుటకు సాధన అవసరము ఆ సాధన మార్గమేది? అది యెవరికి సాధ్యము?
3-Chapter ఆకాశాది భూతములకు ఉపాదానకారణమైన ఆ అవ్యక్త స్వరూపుడును భూతముల యొక్క మధ్యమ స్థితి రూపుడును, వ్యక్త స్వరూపుడును, భూతముల యొక్క ప్రళయ స్వరూపుడును అయిన ఈశ్వరుని ఉపాసింపుము. ఆ ఈశ్వరత్వము
4-Chapter సృష్టియందుగల జీవరాసులలో మానవజన్మ సర్వోత్తమైనదని యంటిమి. ఏలనన, పుణ్యపాపముల, శుద్ధాశుద్ధముల, ధర్మాధర్మముల, నిత్యానిత్యములాది, వివిధ సమస్యల, చక్కగ పరిశీలించి, పరిష్కరింపగల, మేధాసంపన్నమైనది
5-Chapter ధర్మస్వరూపము నిర్ణయించుటకు, ధర్మాధర్మవివేచన చేయుటకు, శాస్త్రములు ప్రమాణములంటిమి. మహర్షుల వాక్కులును ప్రమాణములే. వారు సర్వమానవకళ్యాణము గోరియే ఆ యా ధర్మముల నిర్ణయించిరి. అట్టి ధర్మముల
6-Chapter స్వధర్మ నిర్వహణలో యుగధర్మాదుల, కులధర్మాదుల నిర్ణయించిన శాస్త్రములే, ఎల్లమానవులకు సర్వసామాన్యమగు ఆశ్రమ ధర్మములకు ప్రాధాన్యమిచ్చి, వాటి స్వరూపములను నిర్ణయించినవి. అన్ని ధర్మములకు మూలాధారము
7-Chapter శ్రీమద్భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ బోధించినది ఉత్తమ జీవితమునకు నిరంతరము కృషి చేయుటకు కావలసిన మార్గములే. ఉత్తమ జీవితము రెండు విధములు. ఇహమున - ఈ జన్మలో అన్ని విధముల ఉత్తమ ధర్మమార్గమున
8-Chapter ముముక్షువు తరించుటకు వివిధయోగముల ప్రపంచించిన భగవద్గీతయందు కర్మభక్తిజ్ఞానములు ముఖ్యములని తెలిసికొంటిమి. అధికార తారతమ్యమునుబట్టి ఆయామార్గములు అనుసరణీయములనియు ఆ మూడు మార్గములు
9-Chapter శ్రీమత్‌ భగవద్గీతలో ప్రబోధితములైన కర్మభక్తి మార్గముల కొంతకొంత గ్రహింపయత్నించితిమి. ఆ యోగములలో విడదీయరాని సంబంధము కలదని చెప్పబడిన జ్ఞానమార్గమననేమి? అనునది పరామ ర్శింతము భక్తిమార్గమున
10-Chapter సత్యాన్వేషణ అనగా సత్యము కొఱకు వెదకుట. అటుల అన్వేషించుటకూడ సత్యమైనది కావలయును సత్యమైనదే నిత్యం. అది శివంసుందరం, సత్యం, శివం సుందరమైనదే ఈశ్వరత్వమనియు, అది నిత్యము, శాశ్వతము, సృష్టిస్థితి

Satyanveshana    Chapters