STOTRA KAVACHA (SHIELD OF PRAYERS)
[Stutis / Kavachaas, Ashtottaraas and Sahasranaamaas from
the Series of Essence of Puranas]

Gayatri Sahasramana ( Thousand names of Devi Gayatri)

Achintya lakshana, Avyata, Arthamatri Mahesvari, Amritarnava madhayasta, Ajita, Aparajita, Animadi --gunadhara, Arkamandalasamsthita, Ajara, Aja, Apara, Adharma ( She has no dharma or caste etc.), Akshasutradhara, Akaradyaksharanta ( from the letter ‘AA’ to‘Ksha’), Arishadvargabhedini, Anjandri- pratiksha, Anjanadrinivasini, Aditi, Ajapa, Avidya, Aravinda nibhekshana, Antarvahisthita, Avidya -dhvamsini, Antaratmika, Aja, Ajamukhavasa, Aravindanibhanana, Ardhamatara ( thus called Vyanjana –varnatmika), Arthadaananjana, Arimandalamardini, Asuraghni, Amavasya, Alaksighni, Antyajarchita, Adi Lakshmi, Adi Sakti, Akriti, Ayatana, Adityapadavichara, Adityaparisevita, Acharya, Avartana, Achara, Adi Murti Nivasini, Agniyi, Amari, Adya, Aradhya, Asanasthita, Adharanilaya, Adhara, Akasanta nivasini, Aham Tatva, Adyakshara Samayukta, Antarikshasarupini, Adityamanadalagata, Antaradhvanta nasini, Indira, Istada, Ishta Indiranivekshana, Iravati, Indrapada, Indrani, Indurupini,  Ikshukodanda Samyukta, Isusandhanakarini, Indranilasamakara, Idapingalikarupini, Indrakshi, Isvari, Devi Ihatraya vivavarjita, Uma, Usha, Udunibha, Urvakaphalanana, Uduprabha, Udumati, Udupa, Udumadhyayaga, Urdha, Uddhakesi, Urdhadhogati bhedini, Urdhavahupriya, Urmimalavaggranthi- dayani, Rita, Rishi, Ritumati, Rishidevanamaskrita, Rigveda, Rinahatri, Rishimandala charini, Riddhida, Rijumargastha, Rijudharma, Rijuprada, Rigveda nilaya, Rijvi, Luptadharma pravartini, Lutadivara sambhuta, Luta divisa harini, Ekakshara, Ekamatra, Eka, Ekakanishtha, Aindri, Iravatarudha, Aimushmika prada, Omkara, Oshadhi, Ota, Otaprota nivasini, Aurbba, Aoushadha sampanna, Anda madhyasthita, Ahankara nirupini (Visargarupini), Katyayani, Kalaratri, Kamakshi,  Kamasundari, Kamala, Kamini, Kanta, Kamada, Kalakantini, Kari kumbhastala bhara, Karavira Suvasini, Kalyani, Kundalavati, Kurukshetra nivasini, Kuruvinda dalakara, Kundali, Kumudalaya, Kalajibha, Kalarasya, Kalika, Kalarupini, Kamaniguna, Kanti, Kaladhara, Kumudvati, Kausiki, Kamalakara, Kamakara prabhanjani, Kaumari, Karunapangi, Kakubanta, Karipriya, Kesari, Kesavanuta, Kadamba kusuma priya, Kalindi, Kalika, Kanchi, Kalasodbhava Samstuta, Kamamata, Krakupati, Kamarupa, Kripavati, Kumari, Kunda- nilaya, Kirati, Kiravahana, Kaikeyi, Kokilalapa, Ketaki, Kusumapiya, Kamandaludhara, Kali,  Karma nirmula karini,Kalahamsa gati, Kaksha, Krita, Kuatukamangala, Kasturi tilaka, Kamra, Karidragamana, Kuhu, Karpuralepana, Krishna, Kapila, Kuhurasraya, Kutastha, Kudhara, Kukusisthakhilavistapa, Khadgaketadhara, Kharbha, Khechari, Khagavahana, Khattangadharini, Khyata, Khagarajosparisthita, Khalagni, Khanditajara, Kadhakishnya pradayani, Khandendu tilaka,  Ganga, Ganesha guha pujita, Gayatri,  Gomati, Gita, Gandhari, Ganalolupa, Gautami, Gamini, Gadha, Gandharasara sevita, Govinda charanakranta, Gunatraya vibhavita, Gandharvi, Gahvari, Gotra, Girisa, Gamana gami, Guhanavasa,  Gunavati, Gurupapa pranasini, Gurbhi, Gunavati, Guhya, Gopatavya, Gunadayani, Girija, Guhya matangi, Garuda dhvajaVallabha, Garvapaharini, Goda, Gokulashta, Gadadhara, Gokarna nilayasakta, Guhyamandala vardhini, Gharmada, Ghanada, Ghanta, Ghora Danava Mardini, Ghrini Mantra Mayi, Ghosha, Ghana Sampada Dayini, Ghantaravapriya, Ghrana, Ghrini Santhushti Karini, Ghanari mandala, Ghurna, Gritachi, Ghanavegini,  Gnana dhatu mayi, Charcha, Charchini, Charuhasini, Chatula, Chandika, Chitra, Chitramalyayi bhushita, Chaturbhuja, Charudanta, Chaturi, Charitaprada, Chulika, Chitra vastranta, Chandrama Karna kundala, Chandrahasa, Charudatri, Chakori, Chandrahasini,  Chandra dhatri, Chakori, Chauri, Chora, Chandika, Chanchat vagvadini, Chandrachuda, Choravinasini, Charu chandana liptangi, Chanchachachamaravijita, Charumadhya, Charumati, Charugati, Chandila, Chandrarupini, Charu homapriya, Charva, Charita, Charubahuka, Chandramanadala madhyasta, Chandramandala darpana, Chakravakastani, Chesta, Chitra, Charuvilasini, Chitra svarupa, Chandravati, Chanrama, Chandanapriya, Chodayitri ( impelling Jivas to action), Chirapragna, Chataka, Charuhetuki, Chhatrayata, Chhatradhara, Chhaya, Chhanda paricchhadha, Chhayadevi, Chhandra nakha, Chhannendriaya vishaparnini, Chhandonushtup parishtantha, Chhidropadrava bhedini, Chedha, Chhatrasvari, Chhinna, Chhurika, Chhelanpriya, Janani, Janmararahita, Jataveda, Jaganmayi, Jahnavi, Jatila, Jatri, Jaramarana varjita, Jambudvipa Vati, Jwala, Jayanti, Jalasalini, Jitendriya, Jitakrodha, Jitamitra, Jagatpriya, Jatarupamayi, Jihva, Janaki, Jagati, Jara, Janitri, Jahnutanaya, Jagattrayahitaisini, Jvalamuli, Japavati, Jvaraghni, Jitavistapha, Jitakrantamayi, Jvala, Jagtriti, Jvaradevata, Jvalanti, Jalada, Jyeshtha, Jayaghosha sphota dinmukhi, Jambhini, Jimbhana, Jrimbha, Jvalanmanikya kundala, Jinjikha, Jananirghosha, Jinjha Maruta vegini, Jhallakivadya Kusala, Nripa, Nibhuja, Tanka bhedini,  Tankabana Samayukta, Tankini, Tankiganakritaghosha, Tanakiya moha rosha, Tankarakrani, Tha Tha Savdaninadini, Damari, Dakini, Dimbha, Dundamaraikanirjita, Damari-tantra margastha, Danda damuari nadini, Dandiravasaha, Dimbhalasat Krida parayana ( dancing happy  in battles), Dhundi Vighnesa Janani, Dakkha hasta, Dhilivraja, Nityajnana, Nirupama, Nirupama, Narmada, Triguna, Tripada, Tantri, Tulasi, Taruna, Tara, Trivikrama padakranta, Turiya pada gamini, Turiya dityasamkasa, Tamasi, Tuhina, Tura, Trikala Sampanna, Trivali, Trilochana, Tri Sakti, Tripura, Tunga, Turanga Vadana, Timangilagila, Tibra, Tristothra, Tamasanini, Tantra matra Viseshajna, Tarimadhya, Trivistapa, Trisandhya, Tristani, Tosha Samstha, Talapratakapini, Tantakini,Tisurabha, Tuhina chala vasini, Tujala Samyukta, Tahahara Valipriya, Tilahomapriya, Trilochana Priya, Titha, Tamala Kusumakriti, Taraka, Triyuta, Tanvi, Trisanku Parivari Priya, Talodari, Tirobhasha, Tatamka Priya vadani, Trijata, Tittree, Trishta, Tribhida, Tarunakriti, Taptakanchana Samkasa, Tapta Kanchana Bhushana, Triabaka, Trivarga, Trikalajnana dayani, Tarpana, Triptida, Tripta, Tamasi, Tumvarustuta, Tarksyatha, Trigunakara, Tribhagi, Tanuvallari, Tatkari, Tharava, Thanta, Dohini, Dinavatsala, Danantakari, Durga, Durgasura nibharhini, Devariti, Devaratri, Draupadi, Dhunda bherushna, Devyani, Duravasa, Daridya bhedini, Diva, Damodara priya, Dipta, Digvasa, Digvimohini, Dandakaranya nilaya, Dandini, Deva Pujita, Deva Vandita, Divisada, Dveshini, Danavakriti, Dinana thustha, Diksha, Daivasa- disvarupini,  Dhatri, Dhanurdhara, Dhenur dharini, Dharmacharini, Dhurandhara, Dhanur Dharini, Dhanada, Dhanya dohini, Dharmasila, Dhanadhyaksha, Dhanurveda Visarada, Dhriti, Dhanya, Dhaitapada, Dharmarajya priya, Dhruva, Dhumavati, Dhumakesi, Dharma Sastra prakarshini, Nanda, Nandapriya, Nidra, Nirnuta, Nandanatmika, Narmada Nalini, Nila, Nilakanta Samasraya, Rudrani, Narayana Priya, Nitya, Nirmala, Nirguna, Nidhi, Niradhara, Nirupama, Nithyasuddha, Niranjana, Nadabimbu Kalatita, Nadabindu Kalatmika, Nrisimhini, Nagadhara, Nripanga Vibhushita, Naraka klesanasini, Narayana padodbhava, Niravadya, Nirakara, Narada priyakarini, Nanajyoti, Nidhida, Nirmalatmika, Navasutradhara, Nidhi, Nirupadravakarini, Nandaja, Navaratnadhya, Naimisaranya Vasini, Navanita priya, Nari, Nila jeemuta nisvana, Nimeshini, Nadirupa, Nilagriva, Nisisvari, Navamali, Nisumbhagni, Nagaloka Nivasini, Nava jambunada prakhya, Nagalokadhi Devata, Nupura kranta charana, Narachitta pramodini, Nimagna Rakta Nayana, Nirghata-Sama-Nisvana, Nandanodya nilaya, Nirvyahopacharini, Parvati, Paramodara, Parabrahmatmika, Para, Panchakosa vinurmukta, Pancha pataka nasini, Para chitta vidhanajna, Panchika, Pancharupini, Purnima, Parama priti, Parateja Prakasini, Purani, Paurushi, Punya, Purandarikanubhekshana, Patala tala Nimmagna, Prita, Priti vivardhani, Pavani, Pada sahita, Pesala, Papanasini, Prajapati,  Parisranta, Parvata stana mandala, Padmapriya, Padmasamstha, Padmakshi, Padma sambhava, Padmapatra, Padmapada, Padmini, Priyabhashini, Pasupasa vinirmukta, Purandari, Puravasini, Pushkala, Purusha, Parbha, Parijata kusuma priya, Patirvata, Patirvatangi, Pushpahasa Parayana, Prajnavati suta, Pouthri, Putrapujya, Payasvini, Pattipasa dhara, Pankti, Pitriloka pradayani, Purani, Punyaseela, Pranatarti vinasini, Pradhyumna Janani, Pusta, Pitamaha parigraha,  Pundaripuravasa, Pundari samanana, Pritujangha, Pritu bhuja, Pritu pada, Pritodari, Pravala sobha, Pingakshi, Pritavasa, Prachavala, Prasava, Pustida, Punya, Pratishtha, Pranava, Pati,  Pancha arna, Panchavani, Panchika, Panjarasthitha, Paramaya, Parajyoti, Paraprithi, Paragati, Parakashtha, Pasupa hasa, Pritudara, Pitangi, Pitavasa, Pitasaya, Pisachini, Pita Kriya, Pisachaghni, Patakshi, Patukriya, Pancha bhaksha priyachara, Puthana prana ghatini, Punyagavana madhyasta, Punya-theerdha nisevita, Panchagni, Parasakti, Paramadhada karini, Pushpa kandasthita, Pusa, Poshikakila visthapa, Panapriya, Pancha sikha, Pannagopari sayani, Pancha matratmika, Prithvi, Patika, Pitrudohini, Purana nyaya mimamsa, Patali, Pushpa gandhini, Punya priya, Paradatri, Paramargaika gochara, Pravala sobha, Purnasa, Pranava, Palhabodari, Phalini, Phalada, Phalgu, Phutkari, Phalakakriti, Phanindra bhoga sayana, Phani mandala mandita, Balabala, Bahumata, Bala tapani bhumsuka, Vandaya,  Balabhadra  priya, Badava, Buddhi Samsthita, Bandi Devi, Bilavati, Badisaghni, Balipriya, Bandhavi, Bodini, Buddhirbanduka kusuma priya, Balabhanu prabhakara, Brahmi, Brahmana Devata, Brihaspati- sthuta, Brinda, Brindavani Vihara, Balakini, Bilahara, Bilavasa bahudayaka, Bahunetra,Bahupada, Bahu karnavatamsika, Bahu bahu yuta, Bija rupini, Bahurupini, Bindunada kalatita, Bindu nadavsa rupini, Buddhagodhanguli trana, Badarasrama vasini, Brindaraka, Brihat Skanda, Brihati, Banapatrini, Brindadaksha, Bahunuta, Vanita, Bahu Vikrama, Baddha Padmasanasina, Bilva patra talasthita, Bodhi druma nija vasa, Badhista, Bindu darpana, Bala, Varasana vati, Badabanala vegini, Brahmanda bahirantashta, Brahma kankana sutrini, Bhavani, Bhishanavati, Bhavini, Bahyaharini, Bhadra Kali, Bhujangakshi, Bharati, Bharatasaya, Bhairavi, Bhisha kankara, Bhutida, Bhuti malini,Bhagini, Bhoganirata, Bhadrada, Bhuri Vikrama, Bhutavasa, Bhrigulata, Bhargavi, Bhu surarchita, Bhagirathi, Bhogavati, Bhavastha, Bhishangvara, Bhamina, Bhogini, Bhasa, Bhavani, Bhuri dakshina, Bhargatmika, Bhamavati, Bhava bhandha Vimochani, Bhajaniya, Bhuta dhatri ranjita, Bhuvanesvari, Bhujangavalaya, Bhima, Bherunda, Bhaga dheyini, Mata, Maya, Madhumati, Madhu jihva, Manu Priya, Maha devi, Maha Bhagya, Maliri, Minalochana, Mayatita, Madhu manasa, Madhu drava, Manavi, Madhu sambhoota, Mithila pura vasini, Madhukaitava samharthi, Medini, Mega malini, Mandodara, Maha Maya, Maithili, Masrina priya, Maha Lakshmi, Maha Kali, Maha Kanya, Mahesvari, Mahendri, Merutanaya, Mandara kusumarchita, Manjumanjira charana, Mokshada, Manju bhashini, Madhudravini, Mudra, Malaya, Malayanvita, Medha, Marakastyama, Magadhi, Menakatmaja, Mahamari, Maha vira, Maha Syama, Manustuta, Matrika, Mahibhasha, Munudapada Vikrama, Muladharishtha, Mugha, Manipura nivasina, Mrigakshi, Mahisuradha, Mahishasura mardini, Yogasana, Yoga maya, Yoga, Youvanakasraya, Youvani, Yuddha madhyastha, Yamuna, Youga dharini, Yakshini, Yoga Yukta, Yaksha raja prasutini, Yatra, Yana bindhanajna, Yadu vamsa Sambhava, Yakaranti hakaranta, Yajushi, Yajna rupini, Yamini, Yoga nirata, Yuta dhana bhayankari,Rukmini, Ramani, Rama, Revati, Renuka, Rati, Raudri, Raudrapriyakara, Rama Mata, Rati priya, Rohini, Rajyada, Reva, Rasa, Rajiva lochana, Rakesi, Rupa sampanna, Ratna simhasana stitha, Raktamalyambara dhari, Ratnagandha vilopana, Raja hamsa samaruddha, Rambha, Rakavali priya, Ramaniya Yugadhara, Rajitakhila bhutala, Ruru Charma Paridhara, Ratini, Ratnamalika, Rogesi, Rogasamhari, Ravini, Romaharshini, Ramachandra Pradakranta, Ravana chcheda karana, Ratna Vastra Parischchinva, Rathastha, Rukma bhushana, Lajjadhidevata, Lola, Lalita, Linga dharini,  Lakshmi, Lola, Luptavisa, Lokini, Lokavisruta, Lajja, Lambothari, Lalana, Loka Dharini, Varada, Vandita, Vidya, Vaishnavi, Vimalakriti, Varahi, Viraja, Varsha, Varalakshmi, Vilasini, Vinata,  Vyoma madyastha, Varijasana Samstitha, Varuni, Venu Sambhuta, Viti gotra, Virupini, Vayu mandala madhyastha, Varijasana samstitha, Varuni, Venu sambhuta, Vitihotra, Virupini, Vayu mandala madhyasta, Vidhi Kriya, Vishnu Patni, Vishnu mati, Visalakshi, Vasundhara, Vama deva priya, Vela, Vajrini, Vasudohini, Vedyakshara Paritamgi, Vajapeya phalaprada, Vasavi, Vamajanai, Vkakunthalaya, Vara, Vyasa Priya, Varmadhara, Valmiki parisevita, Sakambhari, Siva, Santa, Sarada, Saranagati, Satodari, Subhachara, Sumbhasura mardini, Sobhavati, Sivakara, Sankarardha saririni, Sona, Subhasya, Subhra, Sirah Skanda karini, Saravati, Sarananda, Sarajjyotana, Subhanana, Sarabha, Sulini, Sabari, Suddha, Sukhavahana, Srimati, Sridharananda, Sravana nanda dayini, Sarvani, Sarbhari vandya, Sadbhasha, Sadritu priya, Sadadhara sthita Devi, Shanmukha priya karini, Sadanga rupa Sumati, Surasura namaskrita, Sarasvati, Sadadhara, Sarva mangala karini, Samaganapriya, Sukshama, Savitri, Samasambhava, Sarva vasa, Sadananda, Sustani, Sagarambara, Sarvaisyarya priya, Siddhi, Sadhu babndhu parakrama, Saptarshi mandala gata, Somamandala vasini, Sarvajna, Sandrakaruna, Samanadhika varjita, Sarvottunga Sangahina, Sadguna,Sakaleshtada, Saragha ( Bee), Surya tanaya , Sukhesi, Somasamhati, Hiranya varna, Harini, Hrimkari, Hamsa vahini, Kshauma vastra paritangi, Kshirabdhi tanaya, Kshama, Gayatri, Savitri, Parvati, Sarasvati, Vedagarbha, and Vedaroha.

(Reading, hearing or memorising the Great Names of Devi Gayatri with cleanliness of body and mind would indeed yield unimaginable fruits of destroying the gravest sins committed, ensuring prosperity and well being. Particularly significant are the eighth lunar days when the Gayatri Saharsanamas are rendered after one’s own daily Sandhya vandana, Dhyamam, Japam, Homam and absolute concentration and  commitment, on a strictly ‘Nishkama’ basis or without anticipations of results. Caution: only persons of  ‘Achara’ and dedication should have access to these Mighty and Highly Powerful  Mantras of Devi Gayatri.) [Essence of Devi Bhagavatam]

Design


Stutis / Kavachas

 

Ganesha Kavacha
Shri Krishna Stuti
Brahmanda Nayaka Krishna Kavacha
Shiva Kavacha and Shiva Mantraraja
Saraswati’s Vishwa Vijaya Kavacha

Saraswati’s Stuti by Yagnyavalkya

Lakshmi Stuti by Indra

Durga Stuti and Kavacha

Maha Devi Stuti

Ambika Devi Stuti

Shri Durga Sapta Shloki

Surya Stutis by Devaas and Trimurthis

Shri Lakshmi Stotra

Vishnu Panjara Stotra

Marjana /Apamarjana Stotras for Raksha

Paapa Naashaka Stotra

Pundarikaaksha Gadaadhara Mantras

Durga Stuti

Maha Purusha Stuti by Rudra

Vaishnavi Stuti

Chamundi Stuti

Shiva Stuti
Kartikeya Stuti by Devas
Nrisimha Stuti by Aditi Devi

Vishnu Stutis by Brahma and Devi Aditi

Vamana Stutis by Brahma and Bhu Devi
Varaha Stuti

Stutis to Vishnu and Shiva at Amrita Manthana

Shiva Stuti and Shiva Kavacha
Vishnu Panjara Stotra
Vishnu Stutis by Kashyapa , Devi Aditi and Brahma
Brihad Vamana Swarupa Stuti
Sweta Madhava Stuti

Ashtottaras

 

  Surya Ashtottaram
  Kartikeya Ashtottaram
  Shata Rudreeyam
  Shri Rama Shata Naamaavali


Sahasra Naamaas

 

  Siva Sahasra Naamas
  Siva Sahasranama (Thousand Names of Siva)
  Yugala Sahasranama of Radha-Krishna
  Vishnu Sahasranama
  Shri Vishnu Sahasra Naama Stotra
  Gayathri Sahasranama

 

 


This series of Stutis /Kavachas, Ashtottaras and Sahasranamas from the series of Essence of Puranas have been Compiled and edited by Sri. V.D.N.Rao,devotee of Sri Kanchi Kamakoti Peetam and Retired Official of the Government of India. The author can be contacted at raovdn@gmail.com


Click here to read the Essence of various puranas