STOTRA KAVACHA (SHIELD OF PRAYERS)
[Stutis / Kavachaas, Ashtottaraas and Sahasranaamaas from the Series of Essence of Puranas]

Sweta Madhava Stuti

Om Namo Vaasudevaaya Namah Sankarshanaaya cha, Pradyumnaaniruddhhaaya Namo Naraayanaaya cha/ Namostu Bahurupaaya Viswarupaaya Vedhasey, Nirgunaayaapr -arkyaaya Shuchaye Shubhra karminey/ Om Namah Padmanaabhaaya Padmagarbhod -bhavaaya cha, Namostu Padmavarnaaya Padmasaastaayatey Namah/ Om Namo Pushakaraakshaaya Sahasra -akshaaya meedhushey, Namah Saharapaadaaya Sahasrabhujamaanvaye/ Om Namostu Varaahaaya Varadaaya Sumedhasey, Varishthaaya Varenyaa Sharanyaayaachyutaaya cha/ Om Namo Balarupaaya               Balapadmaprabhaaya cha/ Balarkasoma netraaya munjakeshaaya dheematey/ Keshavaaya Namo Nityam Namo Naraayanayecha, Madhavaaya Varishthaaya Govindaaya Namo Namah /Om Namo Vishnavey Niyam Devaaya Vasuretasey, Madhusudanaaya Namah Shuddhaayaamshu dharaayacha/ Namonantaaya Sukshmaaya Namah Shri Vatsadhaariney, Trivikramaaya cha Namo Divyapeetaambaraayacha/ Srishti Kartrey Namastubhyam Goptrey Dhaatrea Namo Namah, Namostu guna bhutaaya Nirgunaaya Namo Namah/ Namo Vaamana Rupaaya Namo Vaamana Karmaney, Namo Vaamana Netraaya Namo Vaamana vaahiney/ Namo Ramyaaya Pujyaaya Namostavyaktarupiney, Aapratarkyaya Shuddhaaya Namo  bhaya haraayacha/ Samsaaraarnavapotaaya Prashaantaaya swarupiney, Shivaaya Sowmya Rupaaya Rudraayottaranaayacha/Bhavabhanga ktrutey chaiva Bhavabhoga pradaaya cha, Bhavasanghaatarupaaya Bhavasrishtikruteynamah/ Om Namo Divyarupaaya Somaagniswasitaayacha, Soma Suryaamsu keshaaya Go Brahmana hitaayacha/ Om Namah Rukswarupaaya Padakramaswarupiney, Ruksutaaa Namastubhuam Nama Ruksaadhanaayacha/ Om Nano Yajushaam Dhaatrey Yajoorupa dharaayacha, Yajurya -ajyaaya jushtaaya Yajushaam patayenamah/ Om Namah Shripatey Deva Shridharaayav Varaacha, Shriya Kaantaaya Daantaaya yogi chintyaaya Yoginey/ Om Namah Saama Rupaaya Saamadwani varaayayacha, Om Namah Saama Sowmyaaya Samayoga videy  namah/ Saamnecha Saamageetaaya Om Namah Saamadhaariney, Saam Yagna videy chaiva Namah Saamakaraayacha/Namastvatharva sirasye Namotharva swarupiney, Namostwadharvapaadaaya Namotharva karaayacha/ Om Namo Vajra Sirshaaya Mathukaitabhja ghaatiney, Mahodadhi jalasthaaya Vedaaharana kaariney/ Namo Deepti Swearupaayua Hrishisheekeshaaya vain amah, N amo Bhagavatey tubhyam Vaasu devaaa tey namah/ Narayana namastubhyam Namo Loka hitaayacha, Om NamoMoha naashaaya Bhava bhanga karaayacha/ Gati pradaaya Namo namo bandha haraayacha, Thrailokya tejasaam Kartrey Namastejasswarupiney/Yogeswaraaya Shuddhhaaya Raamaayottaranaayacha, Sukhaaya Sukha Netraaya Namassukrutadhaariney/ Vaasudevaaya Vandyaaya Vaamadevaaya vainamah,  Dehinaam deha kartey cha Bhedabhangakaraayacha, Devairvandita dehaaya Namastey Divyamouliney, Namo Vaasanivaasaaya Vaasavyavaharaayacha/ Om Namo Vasukartrey cha Vasuvaasa pradaayacha/ Namo Yagna Swarupaaya Yagnesaaya cha Yoginey/ Yatiyoga karesaaya Namo Yagnaanga dhaariney, Sankashanaaya cha Namah Pralamba Mathanaayacha, Meghaghosha swanotteerna vegalaangalka dhaari]ney, Namostu Gnaaninaam Gnaana  Naraayana paraayana/

(Om! My greetings to you Vaasudeva, Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha, Narayana! You have several Rupas like Vishwa Rupa,Vidhata, Nirguna, Atyarka, Shuddha, Shubha Karma, Padmanabha, Padmagarbodhbhava, Pusharaaksha, Sasraaksha, Meedhusha / Shiva Swarupa, Padmavarna, Sahasrapaada, Sahasrabhuja, Varaaharupa dhaari, Varada, Subuddhi, Varishtha, Varenya, Sharanaagata rakshana, Achyuta, Balarupadhaari, Balasurya, Chandrarupa, Keshava, Narayana, Madhava, Varishtha, Vishnu, Nitya, Vasureta, Madhusudana, Suddhaamsudhara, Ananta, Suksha swarupa, Shrivatsadhaari, Trivikrama, Divyapeetaambara, Srishti karta, Guna Swarupa, Nirguna, Vamana Rupa, VamanaKarmaney, Vaman netra, Vamanavahana, Ramya, Pujya, Avyata Swarupa, Atarkya, Shuddha, Bhayahara, Samsara Sumudra Taarana, Parama Shanta, Chaitanya Swarupa, Shiva, Sowmya Swarupa, Rudra, Uddharakarta, Bhavabhangakara or Samsarasamharakara, Bhavabhoga prada, Bhavasanghaatakara, Bhava Stishti Karta, Divyarupa, Somaagnivayurupa, Chandra Surya Kirana Kesha, Go-Brahmana Hita, Om Rukswarupa, Padakrama Swarupa, RukVedastuta, Ruksaadhana / Ruchajapasaadhaka, Yajurveda dhaatrey, Yajurupadhara, Yajurveda mantraaraadhya, Shripati, Deva, Lakshmipriya, Yogadhyeyi, Yoga; Om Saama swarupa, Shreshtha Saamadhwani, Saama / Shaanta bhava, Sowmya, Saamayogi, Saama Vedokta Yagna Swarupa; Atharva Sirsha, Atharva Swarupa, Atharvapada, Atharva-kara, Vajraseersha, Madhukaitabha ghaataka, Maha Saagara Shayana, Vedodhhaara, D eepti Swarupa, Hrishikesha, Vaasudeva, Narayana, Lokahita, Mohanaashaka, Vishwa samhaara kaari, Prabho, Utttamagati Pradaaya, Bandhahara, Trilokatejokara, Tejaswarupa, Yogeswara, Shudda, Raamaayottarana, Sukha Swarupa, Sukha Netra, Sukritadhara, Vaasudeva, Vandya, Vaamadeva, Utpattikarana, Bhedadrishti bhangakara,Devairvandita Deva, Divya Makutadharanakara, Vaasanivaasaaya, Vaasavyavahaaraaya, Vasukarta, Vasuvaasa prada, Yagna Swarupa, Yagneshaaya, Yatiyogakaraa, Yagnaanga dhara, Sankarshana, Pralambhmathana, Meghavaani gambheera, Prachandavega halaayudha Balarama, Jnaana Swarupa, and Narayana! Highly pleased by the Stuti, Sweta Madhava granted Vaikuntha to the King which was impossible to accomplish even to Devas, Siddhaas, Maha Munis and Parama Yogis; he also awarded the boon to bless the Temple where Sweta Madhava’s Sacred Idol was set up would be named as Sweta Ganga Tirtha and the Sweta Gangaajala sprinkled on a devotee’s head by the end of Kushaa grass would bestow access to Swarga after death and darshan of the Idol would secure full contentment. [Essence of Brahma Purana]

Design


Stutis / Kavachas

 

Ganesha Kavacha
Shri Krishna Stuti
Brahmanda Nayaka Krishna Kavacha
Shiva Kavacha and Shiva Mantraraja
Saraswati’s Vishwa Vijaya Kavacha

Saraswati’s Stuti by Yagnyavalkya

Lakshmi Stuti by Indra

Durga Stuti and Kavacha

Maha Devi Stuti

Ambika Devi Stuti

Shri Durga Sapta Shloki

Surya Stutis by Devaas and Trimurthis

Shri Lakshmi Stotra

Vishnu Panjara Stotra

Marjana /Apamarjana Stotras for Raksha

Paapa Naashaka Stotra

Pundarikaaksha Gadaadhara Mantras

Durga Stuti

Maha Purusha Stuti by Rudra

Vaishnavi Stuti

Chamundi Stuti

Shiva Stuti
Kartikeya Stuti by Devas
Nrisimha Stuti by Aditi Devi

Vishnu Stutis by Brahma and Devi Aditi

Vamana Stutis by Brahma and Bhu Devi
Varaha Stuti

Stutis to Vishnu and Shiva at Amrita Manthana

Shiva Stuti and Shiva Kavacha
Vishnu Panjara Stotra
Vishnu Stutis by Kashyapa , Devi Aditi and Brahma
Brihad Vamana Swarupa Stuti
Sweta Madhava Stuti

Ashtottaras

 

  Surya Ashtottaram
  Kartikeya Ashtottaram
  Shata Rudreeyam
  Shri Rama Shata Naamaavali


Sahasra Naamaas

 

  Siva Sahasra Naamas
  Siva Sahasranama (Thousand Names of Siva)
  Yugala Sahasranama of Radha-Krishna
  Vishnu Sahasranama
  Shri Vishnu Sahasra Naama Stotra
  Gayathri Sahasranama

 

 


This series of Stutis /Kavachas, Ashtottaras and Sahasranamas from the series of Essence of Puranas have been Compiled and edited by Sri. V.D.N.Rao,devotee of Sri Kanchi Kamakoti Peetam and Retired Official of the Government of India. The author can be contacted at raovdn@gmail.com


Click here to read the Essence of various puranas