శ్రీ లలితా పఞ్చరత్నమ్

 

 

ప్రాతఃస్మరామి లలితావదనారవిన్దం

బిమ్బాధరం పృథులమౌక్తికశొభినాసమ్|

ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుణ్డలాఢ్యం

మన్దస్మితం మృగమదొజ్జ్వలఫాలదేశమ్||౧||

 

 

ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం

రక్తాఙ్గుళీయలసదఙ్గుళిపల్లవాఢ్యామ్|

మాణిక్యహేమవలయాఙ్గదశొభమానాం

పుణ్డ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీర్దధానామ్||౨||

 

 

ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిన్దం

భక్తేష్టదాననిరతం భవసిన్ధుపొతమ్|

పద్మాసనాదిసురనాయకపూజనీయం

పద్మాఙ్కుశధ్వజసుదర్శనలాఞ్ఛనాఢ్యమ్||౩||

 

 

ప్రాతఃస్తువే పరశివాం లలితాం భవానీం

త్రయ్యన్తవేద్యవిభవాం కరుణానవద్యామ్|

విశ్వస్య సృష్టివిలయస్థితిహేతుభూతాం

విద్యేశ్వరీం నిగమవాఙ్మనసాతిదూరామ్||౪||

 

 

ప్రాతర్వదామి లలితే తవ పుణ్యనామ

కామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి|

శ్రీశామ్భవీతి జగతాం జననీ పరేతి

వాగ్దేవతేతి వచసా త్రిపురేశ్వరీతి||౫||

 

 

యః శ్లొకపఞ్చకమిదం లలితామ్బికాయాః

సౌభాగ్యదం సులలితం పఠతి ప్రభాతే|

తస్మై దదాతి లలితా ఝటితి ప్రసన్నా

విద్యాం శ్రియం విమలసౌఖ్యమనన్తకీర్తిమ్||౬||

 

 

 

జయ జయ శంకర హర హర శంకర

 

                            జయ జయ శంకర హర హర శంకర                       

 

 

 

 

 

 

 

 

More Adi Shankaracharya Stotras