ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪಞ್ಚರತ್ನಮ್

 

 

ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಾಮಿ ಲಲಿತಾವದನಾರವಿನ್ದಂ

ಬಿಮ್ಬಾಧರಂ ಪೃಥುಲಮೌಕ್ತಿಕಶೊಭಿನಾಸಮ್|

ಆಕರ್ಣದೀರ್ಘನಯನಂ ಮಣಿಕುಣ್ಡಲಾಢ್ಯಂ

ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ ಮೃಗಮದೊಜ್ಜ್ವಲಫಾಲದೇಶಮ್||೧||

 

 

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಲಲಿತಾಭುಜಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಂ

ರಕ್ತಾಙ್ಗುಳೀಯಲಸದಙ್ಗುಳಿಪಲ್ಲವಾಢ್ಯಾಮ್|

ಮಾಣಿಕ್ಯಹೇಮವಲಯಾಙ್ಗದಶೊಭಮಾನಾಂ

ಪುಣ್ಡ್ರೇಕ್ಷುಚಾಪಕುಸುಮೇಷುಸೃಣೀರ್ದಧಾನಾಮ್||೨||

 

 

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾಚರಣಾರವಿನ್ದಂ

ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾನನಿರತಂ ಭವಸಿನ್ಧುಪೊತಮ್|

ಪದ್ಮಾಸನಾದಿಸುರನಾಯಕಪೂಜನೀಯಂ

ಪದ್ಮಾಙ್ಕುಶಧ್ವಜಸುದರ್ಶನಲಾಞ್ಛನಾಢ್ಯಮ್||೩||

 

 

ಪ್ರಾತಃಸ್ತುವೇ ಪರಶಿವಾಂ ಲಲಿತಾಂ ಭವಾನೀಂ

ತ್ರಯ್ಯನ್ತವೇದ್ಯವಿಭವಾಂ ಕರುಣಾನವದ್ಯಾಮ್|

ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿವಿಲಯಸ್ಥಿತಿಹೇತುಭೂತಾಂ

ವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀಂ ನಿಗಮವಾಙ್ಮನಸಾತಿದೂರಾಮ್||೪||

 

 

ಪ್ರಾತರ್ವದಾಮಿ ಲಲಿತೇ ತವ ಪುಣ್ಯನಾಮ

ಕಾಮೇಶ್ವರೀತಿ ಕಮಲೇತಿ ಮಹೇಶ್ವರೀತಿ|

ಶ್ರೀಶಾಮ್ಭವೀತಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀ ಪರೇತಿ

ವಾಗ್ದೇವತೇತಿ ವಚಸಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀತಿ||೫||

 

 

ಯಃ ಶ್ಲೊಕಪಞ್ಚಕಮಿದಂ ಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯಾಃ

ಸೌಭಾಗ್ಯದಂ ಸುಲಲಿತಂ ಪಠತಿ ಪ್ರಭಾತೇ|

ತಸ್ಮೈ ದದಾತಿ ಲಲಿತಾ ಝಟಿತಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ

ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಮಲಸೌಖ್ಯಮನನ್ತಕೀರ್ತಿಮ್||೬||

 

 

 

ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ

 

                            ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ                       

 

 

 

 

 

 

 

 

More Adi Shankaracharya Stotras