શ્રી લલિતા પઞ્ચરત્નમ

 

 

પ્રાતઃસ્મરામિ લલિતાવદનારવિન્દં

બિમ્બાધરં પૃથુલમૌક્તિકશોભિનાસમ|

આકર્ણદીર્ઘનયનં મણિકુણ્ડલાઢ્યં

મન્દસ્મિતં મૃગમદોજ્જ્વલફાલદેશમ||૧||

 

 

પ્રાતર્ભજામિ લલિતાભુજકલ્પવલ્લીં

રક્તાઙ્ગુળીયલસદઙ્ગુળિપલ્લવાઢ્યામ|

માણિક્યહેમવલયાઙ્ગદશોભમાનાં

પુણ્ડ્રેક્ષુચાપકુસુમેષુસૃણીર્દધાનામ||૨||

 

 

પ્રાતર્નમામિ લલિતાચરણારવિન્દં

ભક્તેષ્ટદાનનિરતં ભવસિન્ધુપોતમ|

પદ્માસનાદિસુરનાયકપૂજનીયં

પદ્માઙ્કુશધ્વજસુદર્શનલાઞ્છનાઢ્યમ||૩||

 

 

પ્રાતઃસ્તુવે પરશિવાં લલિતાં ભવાનીં

ત્રય્યન્તવેદ્યવિભવાં કરુણાનવદ્યામ|

વિશ્વસ્ય સૃષ્ટિવિલયસ્થિતિહેતુભૂતાં

વિદ્યેશ્વરીં નિગમવાઙ્મનસાતિદૂરામ||૪||

 

 

પ્રાતર્વદામિ લલિતે તવ પુણ્યનામ

કામેશ્વરીતિ કમલેતિ મહેશ્વરીતિ|

શ્રીશામ્ભવીતિ જગતાં જનની પરેતિ

વાગ્દેવતેતિ વચસા ત્રિપુરેશ્વરીતિ||૫||

 

 

યઃ શ્લોકપઞ્ચકમિદં લલિતામ્બિકાયાઃ

સૌભાગ્યદં સુલલિતં પઠતિ પ્રભાતે|

તસ્મૈ દદાતિ લલિતા ઝટિતિ પ્રસન્ના

વિદ્યાં શ્રિયં વિમલસૌખ્યમનન્તકીર્તિમ||૬||

 

 

 

જય જય શંકર હર હર શંકર

 

                            જય જય શંકર હર હર શંકર                       

 

 

 

 

 

 

 

 

More Adi Shankaracharya Stotras