ശ്രീ ലലിതാ പഞ്ചരത്നമ്

 

 

പ്രാതഃസ്മരാമി ലലിതാവദനാരവിന്ദം

ബിമ്ബാധരം പൃഥുലമൗക്തികശൊഭിനാസമ്|

ആകര്ണദീര്ഘനയനം മണികുണ്ഡലാഢ്യം

മന്ദസ്മിതം മൃഗമദൊജ്ജ്വലഫാലദേശമ്||൧||

 

 

പ്രാതര്ഭജാമി ലലിതാഭുജകല്പവല്ലീം

രക്താങ്ഗുളീയലസദങ്ഗുളിപല്ലവാഢ്യാമ്|

മാണിക്യഹേമവലയാങ്ഗദശൊഭമാനാം

പുണ്ഡ്രേക്ഷുചാപകുസുമേഷുസൃണീര്ദധാനാമ്||൨||

 

 

പ്രാതര്നമാമി ലലിതാചരണാരവിന്ദം

ഭക്തേഷ്ടദാനനിരതം ഭവസിന്ധുപൊതമ്|

പദ്മാസനാദിസുരനായകപൂജനീയം

പദ്മാങ്കുശധ്വജസുദര്ശനലാഞ്ഛനാഢ്യമ്||൩||

 

 

പ്രാതഃസ്തുവേ പരശിവാം ലലിതാം ഭവാനീം

ത്രയ്യന്തവേദ്യവിഭവാം കരുണാനവദ്യാമ്|

വിശ്വസ്യ സൃഷ്ടിവിലയസ്ഥിതിഹേതുഭൂതാം

വിദ്യേശ്വരീം നിഗമവാങ്മനസാതിദൂരാമ്||൪||

 

 

പ്രാതര്വദാമി ലലിതേ തവ പുണ്യനാമ

കാമേശ്വരീതി കമലേതി മഹേശ്വരീതി|

ശ്രീശാമ്ഭവീതി ജഗതാം ജനനീ പരേതി

വാഗ്ദേവതേതി വചസാ ത്രിപുരേശ്വരീതി||൫||

 

 

യഃ ശ്ലൊകപഞ്ചകമിദം ലലിതാമ്ബികായാഃ

സൗഭാഗ്യദം സുലലിതം പഠതി പ്രഭാതേ|

തസ്മൈ ദദാതി ലലിതാ ഝടിതി പ്രസന്നാ

വിദ്യാം ശ്രിയം വിമലസൗഖ്യമനന്തകീര്തിമ്||൬||

 

 

 

ജയ ജയ ശംകര ഹര ഹര ശംകര

 

                            ജയ ജയ ശംകര ഹര ഹര ശംകര                       

 

 

 

 

 

 

 

 

More Adi Shankaracharya Stotras