ஶ்ரீ லலிதா பஞ்சரத்னம்

 

 

ப்ராதஃஸ்மராமி லலிதாவதனாரவின்தம்

பிம்பாதரம் ப்றுதுலமௌக்திகஶொபினாஸம்|

ஆகர்ணதீர்கனயனம் மணிகுண்டலாட்யம்

மன்தஸ்மிதம் ம்றுகமதொஜ்ஜ்வலபாலதேஶம்||௧||

 

 

ப்ராதர்பஜாமி லலிதாபுஜகல்பவல்லீம்

ரக்தாங்குளீயலஸதங்குளிபல்லவாட்யாம்|

மாணிக்யஹேமவலயாங்கதஶொபமானாம்

புண்ட்ரேக்ஷுசாபகுஸுமேஷுஸ்றுணீர்ததானாம்||௨||

 

 

ப்ராதர்னமாமி லலிதாசரணாரவின்தம்

பக்தேஷ்டதானனிரதம் பவஸின்துபொதம்|

பத்மாஸனாதிஸுரனாயகபூஜனீயம்

பத்மாங்குஶத்வஜஸுதர்ஶனலாஞ்சனாட்யம்||௩||

 

 

ப்ராதஃஸ்துவே பரஶிவாம் லலிதாம் பவானீம்

த்ரய்யன்தவேத்யவிபவாம் கருணானவத்யாம்|

விஶ்வஸ்ய ஸ்றுஷ்டிவிலயஸ்திதிஹேதுபூதாம்

வித்யேஶ்வரீம் னிகமவாங்மனஸாதிதூராம்||௪||

 

 

ப்ராதர்வதாமி லலிதே தவ புண்யனாம

காமேஶ்வரீதி கமலேதி மஹேஶ்வரீதி|

ஶ்ரீஶாம்பவீதி ஜகதாம் ஜனனீ பரேதி

வாக்தேவதேதி வசஸா த்ரிபுரேஶ்வரீதி||௫||

 

 

யஃ ஶ்லொகபஞ்சகமிதம் லலிதாம்பிகாயாஃ

ஸௌபாக்யதம் ஸுலலிதம் படதி ப்ரபாதே|

தஸ்மை ததாதி லலிதா ஜடிதி ப்ரஸன்னா

வித்யாம் ஶ்ரியம் விமலஸௌக்யமனன்தகீர்திம்||௬||

 

 

 

ஜய ஜய ஶம்கர ஹர ஹர ஶம்கர

 

ஜய ஜய ஶம்கர ஹர ஹர ஶம்கர

 

 

 

 

 

 

 

 

More Adi Shankaracharya Stotras