Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Kamakoti   Chapters   Last Page

1. [ds xqsVM a][ee Rsry*juys[ xRsxsVjuyRV sLRiRLi
2. NRPsNRPyLSxqsssVV $aRPLiNRPLRi ˳gRisyRV yLRiV sVVs VVNRPgRiXxsVVsNRPV ճOSQLjiQ\V sgS A BV dRRssVV¿[R ARVsNRPV ճORPQsVRVNRPV
3.$sVyRaRPLiNRPLSyLRiysVxqsLixqsLRi᪫sVV $ aRPLiNRPLRi˳gRisyRV \Q*R sVRsVVsV ryzmsLiLji. xmspLRi*sWNSsVVs j lLiLiRVsVRsVVVLiTssRVV, yssss $
4. aRPLiNRPLRiRVLi xqsLi[aRPsVV sVs ˳LRiR[aRPsVV xmso˳WsV. xmssR\sVs sVs [aRPLi[ ryOSQRLRixsVWLji $LSsVRLiRsVWLjigS @sRLjiLi yLji FyRxmsRsVV]

5. $ aRPLiNRPLRi˳gRisyRVV

"aRPLi' @sgS aRPV˳xmsRsVV. xmsxmsLiysNTP Dy=s xqsVجs xmsryjLi¿[ yLRiV aRPLiNRPLRiVV.
6. AjaRPLiNRPLRiV gRiLiRsVVV AjaRPLiNRPLRiV [[V gRiLiRsVVV yzqsLRis xqsLjigS ¿xmsV NRPxtsQsVV. aRPLiNRPLRiNRPXRsVVVgS yyxmso 200 gRiLiRsVVV xmszqsRsVVV,
7. $ xsVsVRVLi $LSsVRVLi, $aRPLiNRPLRi RVLi sxqsLiR NSsVV[ LRiVgRiV sVx[* DR=ssVVV. LiVWsxqsLiR sVLi[ $LSsV }qsy
8. AyLSs[*xtsQ᪫sVV xmssWssoRVsV, AyLRiVs sRNTP AaRPLiVVLiR sRVVsV. FsLiRVsssgS DxmssRVssVVs RLiT NRPVsWLRiVs s[Vyxmsss zqsRLRisVVsV
9. OUPQQsXzqsLixxmsLiRLRiRsV

sLRixLjixmspLi NRPVLRiV! xqsRRLi
xmsLiLiNRPX RXbP NRPVaRP[
LiLiNRPX sWRsV[

10. xqsLiysLiRssVV @xqsQaRPryQs[ lLiLiRV LRiNS\s ARVVyV RsVlLi[*RLi ¿zmsLij. sVLiRxmspLRi*NRPLigS ¿[}qs xmsWgRis[V @xqsQLi. yss yaRPLi NSys
11. gRiVLRiV[so s˳W[ y @sV˳W

$ NSsVN][ gRiRVLRiV xqssysLi sxtsvNRPLi[ $aRPLiNRPLRisVhRiLi ˳NRPxmsLjiyLRiLi][ DyLRiV.

12. ry*sV ANRPL<Ri ALRiL`i N][LiVVxqsL`i xmsR LRiRLiVVR, sWNRPsVWsxtsv. kLRiNSLi LSNUPRW[ NRPVN]s BRsNTP FsLiRV ¿[R[, sVRLi\|ms sVsxqsVFLiVVLij. ssRsVR xmsLjibdPs ¿[ysVs[ D[aRPLi][ ˳LRiR[aRPLi syRV.
13. gSLik xqsV˳ztsQRsVV yNRPV [soRsgS xqsRsVV, }mssV, dssRVsVsVVV, [soRsgS ˳RVLSzRsVV (@˳RVsVV). CaRP*LRiVRV
14. xqssVLRi᪫sVV RWRWLji gRiyRLi
15. zmsNRPV c |msRNRPV c RVVsRVNRPV c RVVsNRPVNRPV Bj xqsRRVVgRisVsNRPV ¿Lijs NRPR, NRPXRRVVgRisVVsZNP[ xqsRRVVgRisVs }msLRiV. AyRV RLRisVV yVgRiVFyRsVV][ sVLiRVss VVNRP
16. ryRsLRixxqssVV dsNRPV sVLRi DRLRiLi yRVجsNTP, AxqsLi @LiVVsLiRVNRPVLixqsVysV NSLRiLi GsV[ Vry ? ILig][VsVLiT yzqssRLS*R
17. LSNRPFNRPV [NRP xqsR=LigRisVzsV yRVVso xmsoxtsQxqsVgRiLiRsVVsV gRizLi FsosV soRV, sVsxqsV= BLijRVsVVsV gRizLi FsoRVLiRVsV.'' sVxL<ji RVRsNTP [RxmsLRiRVNRPV xmsRVLi¿sV.
18. ygRiLS xmnsVsLSgRi xmsLiRLRiRNUPLRisV rLiRLRiLi LRiNRPLRiNSV. ysVrLiRLRiLi, LRiWxmsrLiRLRiLi. xqsVLiRlLi[aRPVRV $LSsVVRV. $LSsVysV rLiRLRiLi (ysVLi VVNRP sVzsV)

19. yLRiV c sZaP[uyV

$ NSsVN][ gRiRVLRiV aRPLiNRPLSyLRi $ RLiRZaP[lLi[LiR xqsLRixqs*dry*sVyLRiV 10c3c71 LS gRiLi 11c45 seeNRPV xms xmsVsVLi NS sRNRPs
20. RLRixmsyLRixqsLixmnsWV c ys NSLRiNRPxmssVVV (ALiR[aRPLi[ AL<RiRLRixmsyLRiLi ¿[xqsVs xqsLixqsV Fs[ NRPso. @sgSNRP $yLRiV ALiR[aRPxmsLRis xqsLiRLRiLi[ $yLji AbdPLRi*RsLi][
21. xmsa][QRLRisWN xms:c sVs sVRgRiLiRsVV VVNRP }mslLi[sV ? y @LRis[VsV ?

Kamakoti   Chapters   Last Page