Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Sri suktha Rahasyardha pradeepika    Chapters   

sxtsQRWsVNRPsVNRP

sVLiR sW

sVsLSRVgRiV ygRisV, sxtsvs xqsRVgRiV OTPQQ gRisV, bPso sgRiV FyLRi*gRisV ˳NRPV¿[ }qssLixmsT NSsVyLRisVVsV ryjLiRV RQQNTP INRPs INRP[gSs @s[NRPsVVNSRV. @j xmsLRiճsQQ\sVs xaRPNTP,

RRVsLRiV N]NRP sVss.

$ ry*sV bPRWsLiR yRVyLji¿[ BLiRV LiRV xmsLRiVxmsTs $ uRaSORPQLki sVLiR dsVV صjgS gRi @LiNTPR xmsRsVLiRV sV $sWR[V yLji[ $xqsWNRP LRiryLRisVV LisRs
$ xqsWNRP xmsNRPLRixryLRi ssLRi᪫sVV.

$RsVV, xqsNRP NRPxmsRsVV, sxxmsLRiryRNRPLigRiV sL<RisVVNSxqsWNRPLiVV, xmsoVgRiTgjis sVVRVsVV sRxqsLia][jRLiVV, xqsy sLRisVVV sLiVV VVFyLji, sssyLRixqsWQQLji NSysVVQ\ VxqsLRiVss.

@ճsV][NTP.

xqsLRizqss[V xqsL][x}qs

RsRLSLiaRPVNRPgRiLiRsWa][˳[ e

>@ճFyRVsVV $NSNRPV syxqsVV c sVLjiRVW bPRWsLiRkOSQ ysVkOTPQRVV c RRVxmssR xqssWxqsxqsLijWgRi xqssVsVRVL][ xmssy y[RV xmsLRisWLRisLSR NSsgSsNRPNRPxms saSLRiRVV c $xqsWNRP sVrLRisVLiyLRi
$sWRX xqssVLjiRsVV

@sVsxqs RWxmsoss, ssVLiRs xmsossV RWxmsosLiRV

RsV NRPsVVsLiRV, sxmsoRxmsVRV yNRPV zms胫sLiR,

$sWR NTPj RVLiNTPRsVV

NRPsV! yRWxmso xmsossVRW xmssWyxqs

RWxmso FyRsVy RWT RVsso;

$xqsWNRPsVV

$NSsVV\s ryRNRPVRV, $LRiWxms\Vs sVxmsoLRixqsVLiRLji rysRsVVsV g][Lji, RVgjis V sVsVRVyRV. FsRsVs RWsVsV VsVsVRVyRV? Fyj*˳W][ LiRsVV sLiTRVVsQRVV, GNRPFyyLi

DFyxqsy LRixxqssVV

 

xmsLiyRVR[ FyxqsssVs sVssVV¿[RVV yLSRssVV sLiRV ssRysVsVV][ xmsV bPssuy*RV xmspRVV, ssR [s][FyxqsssVVgSNRP [VZNP[aRP*L][Fyxqsss[V. A LiVWaRP*LRiVs[ "BryLi' sVRxqsVV "@أ' @sRVV,

Sri suktha Rahasyardha pradeepika    Chapters