அறவழி வாசகம் (குழந்தைகளுக்காக) கலைமகள் வணக்கம் கல்வித் தெய்வம் கலைமகளே! கருணைத் தெய்வம் கலைமகளே! இன்

அறவழி வாசகம் (குழந்தைகளுக்காக)

கலைமகள் வணக்கம்

கல்வித் தெய்வம் கலைமகளே!

கருணைத் தெய்வம் கலைமகளே!

இன்பத் தெய்வம் கலைமகளே!

இனிதருள் புரிபவள் கலைமகளே!

பயிலும் மனத்து உறைமகளே!

பாவலர் பாடும் பெருமகளே!

இன்பத் தமிழன் இன்னறிவை!

எமக்கருள் புரிவாய் கலைமகளே!

உயிர் எழுத்துக்கள் ( - )

அறிவுரைகள்

ஆத்திசூடி

கிழமைகள் & மாதங்கள்

சிவன்

விநாயகர்

முருகன்

கண்ணன்

காந்தியடிகள் & நம் குடும்பம்

இந்தியா & தமிழ்நாடு