ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம், காஞ்சிபுரம்
தமிழ் இணைய தளம்வேத தர்ம சாஸ்த்ர பரிபாலன சபா வெளியீடுகள்

நரகசதுர்தசீ மஹிமா
விநாயக சதுர்த்தி
நமது சாஸ்த்ரங்கள்
வேதமே ரக்ஷை
ஸபையின் நோக்கங்கள்
ஆவணி அவிட்டம்
வியாஸ பூஜையும் சாதுர் மாச்யமும்

ஜாதகர்மா

சவுபரி சரிதம்
த்விஜர்களுக்கு ஸம்ஸ்காரங்கள்
சில தர்மசாஸ்த்ர ப்ரச்னங்களுக்கு ஸமாதானங்கள்
ஸைகிள் பெடல்
அரசாங்கத்தார் யாரைப் போற்றவேண்டும்
ஸந்த்யோபாஸனம் - த்விஜர்களுக்கு ஏன் அவச்யம்?
ஆசாரம்
ஆபஸ்தம்ப தர்ம ஸூத்ரம்
ஸம்ஸ்காரங்கள்
காலை எழுந்ததுமுதல் ஸ்நானம் முடிய செய்ய வேண்டிய க்ரமம்
ஸ்ரீ சங்கர ஜயந்தி
ஸ்ரீ க்ருஷ்ண நமஸ்காரம்
வைதிக மதம்
சௌசம் என்றால் என்ன ?
விவாஹம்
இளநாக்கும் இளஹ்ருதயமும்
ஸரஸ்வதி பூஜை
நாம் எல்லோரும் அச்வமேதயாகம் செய்ய முடியுமா?
பாப புண்யங்கள்
உபநயனம்
என்ன காரியம் செய்யலாம்
தேசாடனம் - ஒரு மாதூகரம்
எது வழி?
தேஹமே தேவாலயம்
வேற்றுமையில் ஒற்றுமை
ஆரம்ப ஸம்ஸ்காரங்கள்

அன்னிய அரசாட்சியின் முடிவு நம் முடியை நாம் ஏற்பதே;
நம் மதத்தில் அதிக நியமங்கள் எதனால்?

குணம் செழித்தால் குலம் செழிக்கும்
ஸாமான்ய தர்மங்கள்
நமது கடமை
மனுஷ்ய தர்மம்
நமது மதத்தின் பொதுக் கொள்கை

Home Page