முழுப்பாடல் பல்லவி ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்யாய நமஸ்தே நமஸ்தே மநஸிஜ கோடி கோடி லாவண்யாய தீன சரண்யாய   அநுபல்லவி

முழுப்பாடல்

பல்லவி

ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்யாய நமஸ்தே நமஸ்தே

மநஸிஜ கோடி கோடி லாவண்யாய தீன சரண்யாய

 

அநுபல்லவி

பூஸுராதி ஸமஸ்த ஜன பூஜிதாப்ஜ சரணாய

வாஸுகி தக்ஷகாதி ஸர்ப்ப ஸ்வரூப தரணாய

வாஸவாதி ஸகல தேவ வந்திதாய வரேண்யாய

தாஸ ஜனாபீஷ்ட ப்ரத தக்ஷதராக்ர கண்யாய

 

சரணம்

தாரக ஸிம்ஹமுக சூரபத்மாஸுர ஸம்ஹர்த்ரே

தாபத்ரய ஹரண நிபுண தத்வோபதேச கர்த்ரே

வீரநுத குருகுஹாயாஜ்ஞான த்வாந்த ஸவித்ரே

விஜயவல்லீ பர்த்ரே சக்த்யாயுத தர்த்ரே

தீராய நத விதாத்ரே தேவராஜ ஜாமாத்ரே

பூராதி புவந போக்த்ரே போக மோக்‌ஷ ப்ரதாத்ரே

ஸ்ரீ ஸுப்ரஹ்மண்யாய நமஸ்தே!