படிப்பில் போட்டி ஒன்றே ஒன்றில்தா

படிப்பில் போட்டி

ஒன்றே ஒன்றில்தான் போட்டியிருக்க வேண்டும். ‘அந்தப் பையன் இவ்வளவு நிறைய மார்க்கு வாங்குகிறானே! நாமும் அப்படி வாங்க வேண்டும்’ என்ற ஆசையுடன் ஊக்கமாகப் படித்துப் போட்டி போட வேண்டும். இந்தப் போட்டியும் பொறாமையாகிப் போவதற்கு விடக்கூடாது. அறிவாளியாக, நல்லவனாக இருப்பதற்குப் போட்டி போடலாமே தவிர, பொறாமை கூடவே கூடாது. விளையாட்டிலும் அப்படியே!