ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம், காஞ்சிபுரம்
தமிழ் இணைய தளம்


ஸ்ரீ காமகோடி ப்ரதீபம்
மலர் -21 ரௌத்ர வருஷம்: செப்டம்பர், அக்டோபர் 1980 இதழ் 7,8


नवरात्रिपारायणार्हस्तॊत्राणि दुर्गां स्तॊत्रम्

सर्वमङ्गलमाङ्गल्यॆ शिवॆ सर्वार्थसाधिकॆ |
शरण्यॆ त्रयम्बकॆ दॆवि नारायणि नमॊस्तु तॆ ||

ஸர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே ஸர்வார்த்த ஸாதிகே |
சரண்யே த்ரயம்பகே தேவி நாராயணி நமோஸ்து தே ||

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणॆ |
सर्वस्यार्तिहरॆ दॆवि नारायणि नमॊस्तु तॆ ||

சரணாகததீனார்த்த பரித்ராண பராயணே |
ஸர்வஸ்யார்த்திஹரே தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே ||

सर्वस्वरूपॆ सर्वॆशि सर्वशक्तिसमन्वितॆ |
भयॆभ्यस्त्राहि नॊ दॆवि दुर्गॆ दॆवि नमॊस्तु तॆ ||

ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேசி ஸர்வசக்தி ஸமன்விதே |
பயேப்ய: த்ராஹி நோ தேவி துர்க்கே தேவி நமோஸ்துதே ||

रॊगानशॆषान् अपहंसि तुष्टा
रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् |
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ||

ரோகான் அசேஷான் அபஹம்ஸி துஷ்டா
ருஷ்டா து காமான் ஸகலான் அபீஷ்டான் |
த்வாம் ஆச்ரிதானாம் ந விபன்னராணாம்
த்வாம் ஆச்ரிதா ஹ்யாச்ரயதாம் ப்ரயாந்தி

 

 

सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलॊक्यस्याखिलॆश्वरि |
यॆवमॆव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ||

ஸர்வ பாதா ப்ரசமனம் த்ரைலோக்யஸ்யாகிலேச்வரி |
ஏவமேவ த்வயா கார்யம் அஸ்மத்வைரி விநாசனம் ||

एतत्तॆ वदनं सौम्यं लॊचनत्रयभूषितम् |
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमॊस्तु तॆ ||

ஏதத்தே வதனம் ஸௌம்யம் லோசனத்ரய பூஷிதம் |
பாது ந: ஸர்வபீதிப்ய: காத்யாயனி நமோஸ்துதே ||

ज्वालाकरालमत्युग्रमशॆषसुरसूदनम् |
त्रिशूलं पातु नॊ भीतॆर्भद्रकालि नमॊस्तु तॆ ||

ஜ்வாலாகராளம் அத்யுக்ரம் அசேஷாஸுரஸூதனம் |
த்ரிசூலம் பாதுநோ பீதே:  பத்ரகாளி நமோஸ்துதே ||

हिनस्ति दैत्यतॆजांसि स्वनॆनापूर्य या जगत् |
सा घण्टा पातु नॊ दॆवि पापॆभ्यॊ नः सुतानिव ||

ஹினஸ்தி தைத்ய தேஜாம்ஸி ஸ்வனேனாபூர்ய யா ஜகத் |
ஸா கண்டா பாது நோ தேவி பாபேப்யோ ந: ஸுதாநிவ ||

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी |
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमॊस्तु तॆ ||

ஜயந்தீ மங்களா காளீ பத்ரகாளீ கபாலினீ
துர்க்கா க்ஷமா சிவா தாத்ரீ ஸ்வதா ஸ்வாஹா நமோஸ்துதே ||

प्रणतानां प्रसीद त्वं दॆवि विश्वार्तिहारिणि |
त्रैलॊक्यवासिनामीड्यॆ लॊकानां वरदा भव ||

ப்ரணதாநாம் ப்ரஸீத த்வம் தேவி விச்வார்த்தி ஹாரிணி |
த்ரைலோக்ய வாஸினாம் ஈட்யே லோகானாம் வரதா பவ ||

 

Home Page