Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...
Jagathguru Bhodalu Vol-6        Chapters        Last Page

అంబికా కటాక్షము దృశా ద్రాఘీయస్యా దరదళిత నీలోత్పలరుచా దవియాంసం దీనం స్నపయ కృపయా మామపి శివే.....
శ్రుతి బోధించిన అద్వైతం అద్వైత సిద్ధాంతమును బోధించే గ్రంథములలో ముఖ్యమైనది. 'ప్రస్థానత్రయం'- అనగా గీతాభాష్యం, ఉపనిషద్భాష్యం, సూత్రభాష్యం, ....
నిత్య జీవనము - వైదిక కర్మానుష్ఠానము లోక సంగ్రహార్థమై శంకర భగవత్పాదులు బ్రహ్మ సూత్రములపై ఉపనిషత్తులపై మేరునగ శృంగ సముత్తుంగములైన.....
మానవసేవ మనం సంఘంలో ఏ స్థానంలో ఉన్నా సరే, మన కార్యరంగాలు ఎంత విభిన్న పరిస్థితులకు సంబంధించి ఉన్నా సరే, ..
నామజపం పరమాత్మ స్వరూపం సత్య-శివసుందర మైనదని అద్వైత వేదాంతం వివరిస్తూ ఉన్నది. అద్వైతులైన.....
నిరాశ్రయం మాం జగదీశ రక్ష! సంపత్క రాణి సకలేంద్రియ నందనాని
సామ్రాజ్యదాన విభవాని సరోరుహాక్షి!,
శాస్త్రములు స్వాతంత్ర్యము జె. డబ్ల్యూ. ఎల్డర్‌. -అమెరికా దేశస్థుడు. 'మాసిడన్‌' నగరానికి చెందిన 'విస్కాన్సిన్‌' విశ్వవిద్యాలయంలో సాంఘిక.....
సాంప్రదాయికములైన కళలు, ఆచారములు మనదేశంలో చాలామంది నిరక్షరాస్యులు. అయినా వారి జీవితాలను గమనిస్తే సాధాణంగా వారు ధార్మిక జీవితమే...
ఘటికాస్థానాలు దాక్షిణాత్య నలందా తక్షశిలలు దక్షిణదేశములో అథర్వణవేదము సంపూర్ణముగా విస్మృతమై పోయినదని జనసామాన్యమునందేకాక...
అంతమొందవలసిన ఆధ్యాత్మిక దారిద్ర్యం మానవులుగా జన్మించే మహాభాగ్యం మనకు లభించింది. ఈ ప్రపంచంలో సుఖంగా జీవించాలని మనం కోరుతూ వున్నాము.......
తస్మాత్‌ యుద్ధ్యస్వభారత ''సేనయో రుభయో ర్మధ్యే రధం స్థాపయమే7చ్యుత!'' అని అర్జునుడు కృష్ణపరమాత్మకు ఆదేశించి......
అనాధల అవసరాలు ఆలయ నిర్మాణం ద్రావిడదేశానికే ఒక ప్రత్యేకత అని చెప్పవలసి ఉంటుంది. ప్రతి......
ఆత్మజ్యోతి కిం జ్యోతి స్తవభానుమానహానిమేరాత్రౌ ప్రదిపాదికం
స్యా దేవం రవిదీపదర్శన విధౌకింజ్యోతిరాఖ్యాహిమే,...
ఆధునిక మానవసమాజంలో మతము క్రీ.శ. 1963 ఆగష్టు నెలలో మధురలో కుంభాభిషేకము జరిగినది. ఈఉత్సవమునకు ఆహ్వానింపబడి 'అమెరికన్‌ కాన్సల్‌ జనరల్‌'.....
ధ్యానమేవ ఉపాసనమ్‌ 'హాజీమే నాకమూర' టోకియో విశ్వవిద్యాలయంలో ఫిలాసఫి ప్రొఫెసరు. 'మియా మొటే' అదే విశ్వవిద్యాలయంలో ఫ్రెంచిభాషను నేర్పే ప్రొఫెసరు......
రాజా ధర్మస్య కారణం శ్రీ కామకోటి పీఠాధిపులు క్రీ. శ. 1958లో మద్రాసు-త్యాగరాయనగరులో విజయం చేసి ఉన్నప్పుడు .....
రామోవిగ్రహవాన్‌ ధర్మః కోస్వస్మిన్‌ సాంప్రతం లోకే? గుణవాన్‌? కశ్చ.....
వైదికమత సంరక్షణ ఉదయం నిద్రలేవగానే కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని అనుష్ఠానమో, ప్రార్థనో, జపమో చేసుకోవటం....
జగజ్జనని సేవ మనకు మూడువిధములైన తల్లులున్నారు. మొదటిది కన్నతల్లి; మన జన్మకు కారణమయినది......
స్వామితో సంభాషణ కామకోటి పీఠాధిపులు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్వామివారు మద్రాసు సమీపం నుంబల్‌ .....

అనుబంధము

సద్గురూ! మీతో గడపిన ముపై#్పనిముషాలు మనస్సులో మొదలుతూనేవుంది. భారతదేశానికి....
ఆచార్య! మీరు ఎ. రామస్వామి మూలంగా పంపిన ప్రసాదం అందినది. ఎంతో కృతజ్ఞుడిని......
విద్వత్సభ ఇలయాత్తంగుడిలో 1962 సంవత్సరంలో జరిగిన విద్వత్సభ సందర్భంలో కామకోటి ....
ఆరాధ్యదైవం ఒక్కమారు కామకోటి స్వాములవారిని చూచినవారికి ఈశ్వరాస్తిత్వంలో ఏమాత్రం సందేహమూ ....
స్వాములవారిదయ శాస్త్రములు దేవుడిని ప్రేమస్వరూపి అని పేర్కొంటున్నది. అటువంటి ప్రేమ స్వరూపమే .....
చంద్రశేఖర మాశ్రయే ఉన్నట్టుండి ఊళ్ళోఅలజడి బయలుదేరింది. స్వాములవారు వస్తున్నారని వారిరాకతో ఈ .....
స్వామి ఆకం్షణ ఆర్థర్‌ కోయిస్లర్‌ ప్రఖ్యాత రచయిత. మాజీకమ్యూనిష్టు. దీర్ఘకాలం రాజకీయాలలో .....
పురాణ మిత్యేవ న సాధు సర్వమ్‌ అరవిందాశ్రమవాసి దేవదత్‌ అనే ఆయన కంచిలో స్వాములవారిని కలసికొన్నారు. శ్రీవారు.....
యస్య ప్రసాదాత్‌ ఒకొక్కపుడు హృదయం ఆనందంతో ఉరకలు వేస్తుంది. 'ఆనందాద్యేవ ఖల్విమాని .....
హిందీ భాగవతము స్వాములవారు కడపలో ఉన్నపుడు, చాల కాలం నుండి, శ్రీవారిని దర్శించవలెనని .....
అర్థములు .....
అకారాద్యనుక్రమణిక .....

Jagathguru Bhodalu Vol-6        Chapters        Last Page