Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...
Jagathguru Bhodalu Vol-4        Chapters        Last Page

శివుని చిహ్నములు అర్ధ నారీశ్వరత్త్వం సృష్టికీ, పరమేష్టికీ, మాతాపితృ సంబంధానికి చిహ్నంగా ఉన్నది. ఈ సంబంధమేకాక....
మన మతానికి లక్ష్యం మన దేశంలో ఏన్నో మతాలున్నవి. శైవసిద్ధాతమొకటి. వైష్ణవుల పాంచరాత్ర మొకటి. మాధ్వసిద్ధాంతమొకటి....
గ్రంథములలో భగవద్గీత
పండుగలలో దీపావళి
ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు మనకు కొల్లలు కొల్లలుగా ఉన్నవి. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు. భగవద్గీత ఒక ఎత్తు....
గౌరీపూజ ఆంధ్రదేశంలోనూ, ఉత్తరదేశంలోనూ వివాహకాలంలో గౌరీపూజచేసే అలవాటొకటి చాలాకాలంనుంచీ వస్తున్నది.....
వేదము - ఉపాంగములు మీమాంస, న్యాయము, పురాణము, ధర్మశాస్త్రము అనే నాలుగున్నూ (వేదానికి) ఉపాంగాలు.....
మన ఆలయములు భ్రువౌ కించిద్‌ భుగ్నేద్భువన భయభంగ వ్యసనిని.....
భక్తి-దాని ఆవశ్యకత మనమతంలో అద్వైతమనీ, ద్వైతమనీ, విశిష్టాద్వైతమనీ మూడు తెరగులు ఉన్నప్పటికీ, ఈ ...
బ్రహ్మచర్య వ్రతము తల్లిదండ్రుల కేవైనా పాపదోషాలుంటే అవి వారి సంతానానికిన్నీ సంక్రమిస్తవి. ....
సామాన్య ధర్మాలు మన మతంలో, ఆయా జాతులవారు అనుసరించవలసిన ధర్మాలకు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలని పేరు....
మనోనిగ్రహం గీత మాటిమాటికీ సమత్వం బోధిస్తుంది.కష్టంకాని, సుఖంలోకాని ఏవిధమైన ఉద్వేగమూ...
పాపవిముక్తికి మార్గం మనం ఈ లోకంలో ఉన్నంతవరకూ, మనలో ప్రతి ఒక్కనికీ ఏదోకొంత పేరూ, ప్రతిష్ఠా ...
మన వేదములు - శాస్త్రములు షడంగాలలోని శిక్ష వేదభగవానునికి నాసికాస్థానం. వ్యాకరణం ముఖం. అనగావాక్కు. వ్యాకరణా ....
సంధ్యావందనము అస్త్రశస్త్రాలనే రెండురకాలైన ఆయుధాలు ధనుర్వేదం చెప్పింది. మంత్రపూర్వకంగా చేసే ...
విద్యా వినయములు కొన్నికొన్ని గ్రామాలలో పంచాయతీబోర్డు ఆఫీసులు ఉండేచోట్ల, సదరు గ్రామవివరాలు ....
భాషావిజ్ఞాన ప్రయోజనం నగరజీవితాలతో నాగరికత ముదిరింది. నాగరికతముదిరిన కొద్దీ గ్రామాలు క్షీణించిపోయినవి....
వేదగరిమ నిరవధికము వేదాలు నాలుగు, వేదాంగాలు ఆరు, ఉపాంగాలు నాలుగు. ఈ పదునాలుగున్నూ ధర్మస్థానాలని ..
మన వేదములు - శాస్త్రములు ఛందస్సు వేదపురుషుని పాదంగా పరిగణింపబడుతూంది. వేదమంత్రాలన్నీ ఛందస్సులు....
జ్యోతిషము - కల్పము వేదపురుషునికి జ్యోతిషం కన్ను, జ్యోతిష సంహితలు వ్రాసినఋషులలో ...
మనుష్యధర్మం ప్రపంచమందలి ప్రతిప్రాణీ ఏదో ఒక పనిలో మునిగి తేలుతూ ఉండటం మనం నిత్యమూ ...
పాపపుణ్యములు 'మానవునికి అత్యవసరమైన విషయాలు ఏమిటి' అని పరిశీలిస్తే, ఆకలికి అన్నం, మానానికి..
సంస్కారములు మనం వసిస్తున్న ఈ లోకం మిశ్రలోకం. అంటే సుఖదుఃఖాలు కలసినదని అర్థం. సుఖమనేది లేక...
ప్రతివానికి సంస్కృతభాషా
పరిచయము
సంస్కృతశ్లోకం ఎవరయినా చదువుతున్నాసరే, సంస్కృతంలో ఎవరయినా ఉపన్యాసమిస్తున్నాసరే...
సాక్షాత్తు శివావతారము సంధ్యారంభ విజృంభితం శ్రుతిశిరస్థానాంతరాధిష్ఠితం....
అర్థములు విశ్వంపశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామి సంబంధతః...
అకారా ధ్యనుక్రమణిక ....

Jagathguru Bhodalu Vol-4        Chapters        Last Page