Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Jagadguru divyacharithra   Chapters   Last Page

 

sRV ˳WsVNRP

sRVRaRPdsV sVy sLiRLRisVV RLRi{mshSjuy RVgRiV sLRi[sRVVNRP xmsճ}tsQN][R=ssVVsV NRPsVLRi RLji+Lis. xms[\NSRbdP xms][xtsQxqssVRW sLiRLRisVVs RRLRi[sR sVLiRxqsL][LRiVRLiR xqsVLiRLRisRssVV][ ryOSQRLjiLisj. Bj[V y LiVW gRiLiRLRiRsNRPV xmsys ˳WsVNRP.

ALiRFyLiRsVVs NRPXuysVLiRsVV (FLRiLiNTP c sVVryصR c sWdsRV) sWNRPV xmspLRi*sVVsVLiT syxqsryssVV. $ sVRVLRiVsW saRP*yRaSzqsQ. $sV aSLiRsV @sV xmsoRLixmsRVNRPV xqsLiyssVVgRi sLiRV[V y xmspLRi* xmsoxmnssVV. yLji RxmsMxmnss[V y xqsLiryLRisVVsNRPV xmsys NSLRi᪫sVV. AlLi[[LiR sRVxqsV=sLi[ zmsRXsWgRisVVsV Lijs ssV ARLjiLis s[VssWsV yees[VRWLji ALis[RVaSzqsQNTP (sxqsLiRyR) FsxmsVRV NRPXRRsV sTLiRVN]sVRVLiRVsV.

sy \sjNRP RVaS+RVLiRV $ LRiVsV s[LiNRP[aRP*LRiVs Bs[VgS N]VN]sT NRPVVLisVV sWj. s[VRW N_LiTsVsNRPV xqsg][RVsVV.

y RVlLi[*yRRVssVVsLiRyxmsNRPV\s x$ s[sVWLji sLiNRPLRisVتs ysVVgSLjiNTPs, y ysVNRPLRi xqssVRVsVV c AjgRi s[sLRiNRPVsV y[s \sjNRP [[ճsXjNTP sybdPLRi*jLiRVRVs RRVlLi[*R xqs*LRiWxmsoV x$ NRPxmsyLiVV RV[aRP*LRiaRPLRigSLjiNTPs, yLji rRLRiVVsV RLRixqs*LRiWxmsoV\ss x$ LSsVaSzqsQgSLjiNTPs sRsVV sLiRsaRPRsVV sLjiLiRVRVLiRVsV. NRPLRix[FyxqsysLRiRV\s "\sRs˳' "xqsLRi*RLiRxqs*RLiR' x$ LS᮪s[LiNRP RxmsxmsryR sR*RRVsVyLji bPxtsvR\s RVyaRPNTPgRi yLjiRLRi xqssjs gRiLiRsVV sRRVssVV ¿[zqss. yLji $ RLRi᪫sVV sxmsoRV ˳؄sLiRVRVLiRVsV. (xmsNRPXRLi yLji AaRPsVysVLi : $$$ xmsLjixmspLRi xmsNSaSsLiR ˳LRid sVry*sVyLRiV)

@\Q*R xqsLixmsyRVsVVsLiR yRsgRiV¿[ AjaRPLiNRPLRiV jztsQLis NRPLid{mshRisVV, ys xmsLRiLixmsLRisVgRiWLji NRPVRWxsVV][ HyLRiV sWxqssVV sVLiT xgRiLiR xmsLjibdPssVV ¿[zqs C gRiLiRsVVsV LRiLis.

sVVsVVgS y NSsFyhSLRiLi˳sVV sLji胫s x$ xmns˳ xqsVxaSzqsQgSLji (sWdsRV c ryzdxmsLRiVV c \sNRPVV) DxmsNRPXs sxqsLjiLiR[sV. @LiRVsV NRPVsWLRi xqsLi˳ssVVs xmsLiRsV xqsLRi][ ALRiLi˳sVV. @LiR "RLi dsORPQQ' a][NRPs[V sds LRiRsNRPV xmsoLjiN]sj. xLRis[ygjiRgRiV\s NSsVVsNTPs xqsLis_xtsQj\Vs NSsVN][ yy[ RLji+Lis.

y s؃yճsXj\ZNP AbdPxqsV=sLijLiRV RVLiT x$ "ryLigRiry*yRV ˳xqsLRi' dsVsWLirysy xmsds, s[yLRi sR*RQsLRicxqssysLi OUPQQyLSRV sVWLjigSLjiNTPs, AL<RiQ sy˳WxtsQ $ تs˳V xmsoLRiVuRsVVgSLjiNTPs NRPXRRsV sTLiRVN]sV RVLiRVsV. s[sV ALiRxms[aRP sy xmsLjixtsQyLRi RLji+gRi sVsxmsoRV RRRQORPV\s NRPxmsxmspLRi, NRPsxqssW $ saRP*yR xqsRyLSRV gSLRiV sWxmsLiURg][ztsQ[ INRPyRV "sW FsRVNRPV BLiR RLRiLiLSRV' @sV NRPRsV zmsLji AjaRPLiNRPLRiVV][jLis aRPVsVR sLjiNRPQ\sVs RLRi䪫sVVsNRPV ys ss*LiVVLiRVN]s, yxqsx[FyyRVV\s "gSRVNRPLRiR $ NRPxmspT s[LiNRP[aRP*LRiaRPLRigSLRiV RLRiRV ¿xmsVRVLiTs "sy*sc@y*s'@sV NRPR[s xmsLRisWLRisVVsV gRizLi FsRVsVVRV LiRFyLiTRRsVVsLi yxqssV sRVN]Lis.

"xqsLRi*ry*sV'ry*RVd NRPXRs[VNSNRP r*xmsNRP\sVs yxqs*RLiR LRiRs RVgRiV ds gRiLiR LSsVVsV gRiWLji Vs*Q\lLis sxmsV\s G RVճFyRVsVV\ ssV yNRPLiR[RVV\ZNP y FxqsV @RxqsV NRPWR BRs[ yRVVRVysV.xqsVxtsQsWsRVLi,

29c23c6 BV

y[xmsyLji dsj, @LiRLS* s[RVVRV

xqsWLSLSso }ms

sRVyR.2. sVRVLRiVFy s[LiNRPLRisVaRPLRi.

Jagadguru divyacharithra   Chapters   Last Page