Page load depends on your network speed. Thank you for your patience. You may also report the error.

Loading...

Geetha Koumudi-1    Chapters   

s xtsQ RV xqsW NRP

{ms hji NRP- 

˳gRiskRsV gRiVLjiLi s[sV @s[NRP xms[aRPsVV[ DxmsszqsLiRVRVLiRgS sss a][RV CsRLigS gkiRsV sxtsQRVyLki ssVLRi+][ @LiRLjiNTP xqsV˳sVVgS RVVgRiVs ¿xmsV y gRiVsRss, C xmsR[ gRiLiRsVVsV

{ms hji NRP- 2

C gkiy N_sVVj xmsRsV ˳gRisVV xmsRsV sVVR᪫sVV 1000 NS{msV @LiVVFso¿[R j*dRV sVVR᪫sVV ¿[RV ssxqsLRisVV NRPgjisj. LS[V yWNS NRP䪫sLRiLi gSsVNSxmsoLRixqsVVsV, AzqsN][RsVVVsV,

 

xms aRPLi xqs

 
$sVyRVd {mshSjxmsRVgRiV $ syaRPLiNRPLRi ˳LRidRVdLiRVV RsV ryLixmsyLiVVNRP sVss sVLiy RLiRsVV¿[ gkiy OUPQLRiyLSbPs VNRPgS sVRsLis @sVXyLiaRPVRV C gkiyN_sVVj BR

 

s zms

 
y sVLizmss 'gkiyN_sVVj's xqssVgRisVVgRi y[ NTPLis. NRPVsRVsVVs NSsLiRNRPLRi\sVs N_sVVjs[ LRiV RW RWsLijLixmsLRiV? xqsLS*sLiRNRPLRis[V! ˳gRiskRNRPV [NRPsVVs x yssVVV gRiso.
@Li NTP R sVV 'soxmsZNP[aSRVR' @s s[RsVV[ sLjiLixmsTs xmsNSLRisVV A xmsLRis[VaRP*LRiVs soxmsZNP[aRPLRiWxmsoV, NRPRVVgRi ؃ysyLRiVV \ssRVV,
1. gkiy AsaRPNRPR @sV yRVsVV xmsNSLRisVV G xmsWssVV [NRPVLiy FsLiR sRNRPVyRV @LiVVssW G xmsss ¿[RVRV. @sgS xmsxmsLiRsVV[ xms sWssoRVsV G][xmsss ¿[RVVRVyRV @Li[, ysss G][ xmsWssVV NRPVgRiV
2. gkiy sbPxtsQR xmsxmsLiRsVV[ zLiRWsVRsVV, NTPztsQRVsVsVRsVV, sVVxqsުsWsV sVRsVV @sV 3 sVRsVVV xmsyssVVgS Dss, zLiRWsVRsVV @sgS s[RsVRsVV.
3. gkiysRLRi᪫sVV

˳gRisLiRVRV xmssV xqsXztsQLiRVNRPV xmspLRi*s[V yLjiNTP ALRisVVsV GLSV¿[zqs RLS*Rs[ xmssV xqsXztsQLiyRV.

4. gkiy RRQ*sVV '˳gRiskR' @sV aRPsVVsNRPV (1) '˳gRisygkiy' @sgS ˳gRisLiRVs¿[ ¿xmsTsj @ss (2) '˳gRis` RRQ*Li xmsgkiy' @sgS ˳gRis` RRQ*sVVsV gRiVLjiLi ¿xmsTsj @sds lLiLiRV @LRisVV VLiTRVVss.
5. RXRLSxtsvs xmsaRP ˳gRiskR @LiRsV @sgS GRVsLiR a][NRPsVVsV sxtsQRV yLkigS ssVLji+LisVR yVgRiV ˳gRisVVVgS [VsV.

6.xqsLiRVVsxqssWy sVV

"RLRiQZOP[QQ[ NRPVLRiVZOP[QQ[' @sV a][NRPsVVy*LS RXRLSxtsvRV s[zqss xmsaRPNRPVsV A xmsaRP[ sQQNRPsVV NSTs ssR˳تssVVNRPVsV xqsLiRVVRV.
7. @LRiVssuyRsVV ˳gRiskR[s @LRiVs suyRWgRisVV @sVsVVR @yRVsVV[s 47 a][NRPsVVVsV, "ryLiWgRisVV' @sV lLiLiRs @yRVsVV[s sVVR 10 a][NRPsVVVsV NRPzqs 57 a][NRPsVVVsV @LRiVsVs
8. @LRiVsVRV xsRNRPV @jNSLji[Vy? @LRiVsVRV RssuyRsVV[ sQQNRPsVV¿[zqss 8˳تssVVsV ssVLji+Li RWsVR ys[ 2sj @LiVVs \sLSgRisVVsV, 8sj @LiVVs sVVsVVORPVR*sVVsV sWRs[V aS{qsQRV\sVsssds,
9. NRPXxtsvs [RVVNRP xqs*LRiWxmssVV

@LRiVsVRV Rs suyRsVV[ sQQNRPsVV¿[zqss 8 ˳تssVV[ \sLSgRi sVVsVVORPVR*sVVsV lLiLiRV aS{qsQRV ˳تssVVsV AyLRisVV ¿[xqsVN]s @LRiVsVRV xsRNRPV @jNSLji[V @s sVssVV

10. NRPXxtsvs [R ryLi WgRiryLRisVV

@LRiVsVRV suyRsVV][ sVWRV\FLiVV sVsV ᪫sVVsV FyLRis[zqs sVWLRi骫s胫sVgS xmsTFgS, @RsNTP @ zqs[ NRPXxtsvRV [R¿[RVV ryRsVV NSNRPFLiVVsj.

11. NRPXxtsvs[R ryLiWgRisVV gkiR[s 2s @yRV\sVs ryLiWgRisVV[ NRPXxtsQ xmsLRisWR Rs[RsV 11s a][NRPsVV][ FyLRiLiճLiyRsds, Aa][NRPsVV[ 3 ˳تssVV Vsssds sVVR ˳تssVV GR*NRPWRsyLjiN][xqsLi @LRiVsVRV
12. NRPLRiWgRi[R gkiR[s 3 s @yRV\sVs NRPLRiWgRisVV[ 43 a][NRPsVV Vss. C 43 a][NRPsVV[ jgRiVs sVRxLjiLis xmsNSLRisVV 4 LRiNS [R¿[RVTsj.
xms R sW y RV sVV

RLRiQZOP[QQ[ NRPVLRiVZOP[QQ[ xqssVs[y RVVRVVR=sM e

sWsVNSM FyLiRy\ZaPQQ誫s NTPsVNRPVLRi*R xqsLiRVee 1

j* d RW y RV sVV

RLi Ry NRPXxmsRWsxtsQLi @aRPVxmspLSsV [ORPQLi,

s{tsQRLiR sVRLi yNRPsVVyR sVRVxqsWRsM ee 1

RX d RW y RV sVV

RV{qs¿[RLRi}qs sVyVjLRiyLRis

RLi NRPLRi |mnsWlLi[ sWLi sWRVzqs ZNP[aRPs ee 1

Geetha Koumudi-1    Chapters