జగద్గురు శ్రీ శ్రీ శ్రీ శంకర విజయేంద్రస్వామి వారి అభిభాషణం

Aditya HridayamAditya Hridayamam

Amarnath yatra Phalam

Saraswathi Puja

Sri Krishna Smaranam

Sarvajana Sarvadevatha

Sarvajana Sarvadevatha

Pratahsmarana stotram
Ganesha Bhujangam
Ganesha Pancharatnam

1 జగద్గురు బోధలు

2 జగద్గురు బోధలు
3 జగద్గురు బోధలు
4 జగద్గురు బోధలు
5 జగద్గురు బోధలు
6 జగద్గురు బోధలు
7 జగద్గురు బోధలు
8 జగద్గురు బోధలు
9 జగద్గురు బోధలు
10 జగద్గురు బోధలు

11 భారతీయ సంస్కృతి

12 శమ్భోర్మూర్తిః

13 ఆత్మబోధ

14 ఆత్మ విద్యావిలాసము

15 ఆచార్యవాణి వదములు2

16 దేవీ కథలు

17 శ్రీ శంకర జయంతి.

18 కథ కంచికి

19 హిందూమతము

21 శక్తి పాతము

22 శ్రీ శివ మానసిక పూజా స్తుతిః

23 ఉపన్యాసములు.

24 నా రాముడు

25 కామకోటి

26 నడిచే దేవుడు

27 నడయాడు దైవము

28 శ్రీలక్ష్మీహృదయము

29 గీ తా కౌ ము ది

30 భక్తిరసాయనము

31 నాకు తోచిన మాట

32 జగద్గురు దివ్యచరిత్ర

33 శ్రీ నారదపురాణము-III

34 శ్రీభాగవత కౌముది

35 శ్రీ మాతృకాచక్రవివేకః

36 ధర్మాకృతి

37 భా గ వ త క థ

38 శ్రీతత్త్వము

39 సారా సుధా చంద్రిక

40 బ్రహ్మసూత్రవివృతి

41 శ్రీ శేషాద్రిస్వామి జీవితము

42 శ్రుతి సౌరభం

43 శ్రీ జయేంద్రవాణి

44 సనాతన ధర్మము

45 ప్రత్యక్ష దైవము

46 నీతికథామాల-I

47 పద్మ మహా పురాణము-I

48 నారద పురాణము-I

49 శ్రీ శివ మహా పురాణవII

50 శ్రీ శివ మహాపురాణము I

51 బ్రహ్మపురాణము

52 శ్రీ వరాహ మహా పురాణము

53 శ్రీ దేవీ భాగవతముI

54 శ్రీమదగ్నిమహాపురాణము-II

55 శ్రీస్కంద మహాపురాణము-I

56 శ్రీ శివ మహా పురాణము-IV

57 శ్రీ మత్స్యమహాపురాణము-II

58 శ్రీ మత్స్య మహాపురాణము-I

59 శ్రీ స్కంద మహాపురాణము-III

60 శ్రీ వామన మహాపురాణము

61 శ్రీ విష్ణు ధర్మోత్తర మహాపురాణము-I

62 శ్రీకూర్మమహాపురాణమ్‌
63 శ్రీ శివ మహా పురాణము
64 శ్రీ విష్ణు ధర్మోత్తర మహాపురాణము-II
65 శ్రీ బ్రహ్మవైవర్త మహాపురాణము-I
66 శ్రీదేవీ భాగవతము-II
67 భారతీయ సంస్కృతి
68 భారతీయ సంస్కృతి(ప రి చ య ము)

69 మహా యోగము

70 తత్వరహస్య ప్రభ

71 శ్రీసూక్తరహస్యార్థప్రదీపిక

72 వివేక పంచకము అను జీవిత రహస్యము

73 నా రమణాశ్రమ జీవితం

74 శ్రీ భగవద్గీతా మథనము

75 శ్రీ భగవద్గీతా మథనము-2

76 పరమాచార్య పావనగాథలు

77 శ్రీశంకర చిద్విలాసము

78 సత్యాన్వేషణ

79 శ్రీ మదగ్ని మహాపురాణముI

80 భారతీయ సమైక్యతా మూర్తి

81 శ్రీ త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండసారము

82 మా స్వామి

83 శ్రీ చి ద మ్బ ర మా హా త్మ్య

 

© Copyright Shri Kanchi Kamakoti Peetham
No part of this web site may be reproduced without explicit permission from the Peetham. Some material put up on this web site are protected by individual copyright(s) of the concerned organisation(s)